Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

121/09 z dn.20.01.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 121/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 20 stycznia  2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008.
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2008.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul.Kościuszki 15.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
18. Przedstawienie projektu rezolucji w sprawie uczczenia pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka (1849–1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła Katolickiego, wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
19. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia miesięcznych kwot przeznaczonych na pensje zasadnicze i dodatki funkcyjne dla pracowników administracyjno – obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. 276
20. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prz Poradnię psychologiczno Pedagogiczną w Mogilnie zestawów komputerowych do ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. 277
21. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Mogileńskiego na 2009r. 278
22. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
23. Sprawy rożne.
24. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
25. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008.
Zarząd zdecydował skierować sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2008.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił pisma wyjaśniające dotyczące kontroli Komisji Rewizyjnej w ZS Bielice i ZDP Mogilno.
Po przeprowadzonej analizie gospodarki cieplnej w ZS Bielice Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że dotychczasowy sposób naliczania opłat jest prawidłowy.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.6
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.7
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.8
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul.Kościuszki 15.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.
ad.9
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
Zarząd zaproponował, aby Przemysław Zowczak reprezentował Powiatu Mogileńskiego w Radzie Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.11
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.12
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.13
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.14
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.15
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.16
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.17
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Zarząd zdecydował skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.18
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt rezolucji w sprawie uczczenia pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka (1849–1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła Katolickiego, wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
Zarząd zdecydował skierować projekt rezolucji pod obrady Rady.

ad.19
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia miesięcznych kwot przeznaczonych na pensje zasadnicze i dodatki funkcyjne dla pracowników administracyjno – obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 276/09.

ad.20
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prz Poradnię psychologiczno Pedagogiczną w Mogilnie zestawów komputerowych do ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. 277
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 277/09.

ad.21
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 278/09.

ad.22
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.23
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo:
- z Przedszkola nr 2 w Strzelnie w sprawie wsparcia finansowego organizowanej imprezy dla dzieci pod hasłem „przedszkolak potrafi”.
Zarząd nie widział możliwości wsparcia finansowego imprezy ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 j.t). zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli oraz zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, należy do zadań własnych gmin.
- z Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków delegatura Bydgoszcz w sprawie rozpatrzenia możliwości współfinansowania iluminacji drewnianego kościoła w Parlinie.
Zarząd rozpatrzył celowość i stwierdził, że w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok nie przewiduje środków na w/w zadanie.

Członek Zarządu Henryk Przybysz wyjaśnił, że w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców gminy Dąbrowa dotyczących osób niepełnosprawnych proponuje oddelegowanie jednego pracownika z PCPR do Urzędu Gminy w Dąbrowie. Jęli byłaby taka potrzeba osoba ta mogłaby być delegowana do innych gmin, jeden raz w miesiącu. Wstępnie rozmawiał też z Kierownikiem PCPR.

ad.24
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.


ad.25
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:07:27
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:08:31
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:08:43
Ilość wyświetleń:482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij