Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXX/09 z dn.30.01.2009 r.

Protokół Nr XXX/09
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 stycznia 2009 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.45 do 15.30


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji oraz przeprosiła za opóźnienie spowodowane złożeniem wiązanek pod pomnikiem Ks.P.Wawrzyniaka.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.
Nieobecny Radny Krzysztof Gołaszewski.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Rezolucja w sprawie uczczenia pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka (1849–1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła Katolickiego, wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul.Kościuszki 15.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
22. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
26. Wolne głosy i sprawy różne.
27. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołów z XXIX sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

ad.4
Radny Krzysztof Mleczko skierował swoją interpelację do dyrektora ZDP w Mogilnie. W Bożejewicach została wyremontowana niedawno droga, jednak firma, która stawia elektrownie wiatrowe przewożąc bardzo ciężkie elementy powoduje wyłomy w nawierzchni, świadkiem tego był sołtys wsi. Zapytał czy wydane było zezwolenie przez ZDP w Mogilnie i czy uszkodzenia nie spowodują w przyszłości dalszego pękania nawierzchni, kto pokryje straty?

Radny Tadeusz Szymański skierował pytanie do Starosty. W Sądzie Rejonowym w Mogilnie odbyło się spotkanie z posłami. Jakie przyniosło efekty?
Przeglądając plan pracy Rady Powiatu Radny nie znalazł nic na temat honorowego obywatela Powiatu, czy temat jest przedmiotem prac zarządu?

Radny Radosław Trepiński zwrócił się do Przewodniczącego Rady i Starosty w związku z otrzymaną odpowiedzią na rezolucję dotyczącą remontu drogi krajowej nr 15. Z odpowiedzi nic nie wynika, dlatego zapytał, co dalej?

Radny Jan Szarek stwierdził, że Wicestarosta poinformował na ostatnim posiedzeniu komisji gospodarki o tworzeniu klasy gimnazjalnej w LO w Strzelnie. Poprosił o przedstawienie tematu zebranym. Działania trwają od jakiegoś czasu i są negatywnie odbierane przez obywateli Strzelna. Wyłaniają się problemy. LO nie prowadzi żadnej reklamy, aby zachęcić do uczęszczania. Wicestarosta oświadczył, że współpraca gimnazjum i LO nie interesuje Starostwo. Kiedyś uczniowie gimnazjum uczestniczyli w pokazie nauki w LO. Odbyło się też spotkanie, na którym omawiano połączenie szkół, jakie konkretne wysnuto wnioski? Utworzenie klasy gimnazjalnej w LO spowoduje przejście części uczniów z jednej do drugiej szkoły i to z pewnością nie tych najgorszych. W LO istnieje klasa akademicka, jakie są tego korzyści? Czy w Mogilnie też planuje się otwarcie takich klas? Zwrócił się również od przewodniczącego komisji oświaty. Czy komisja zajmowała się tym tematem i z racji doświadczenia Przewodniczącego komisji Radny chciałby poznać jego zdanie w powyższym temacie.

Radny Jerzy Szczotka poinformował, ze na komisji rozmawiano w kwestii remontu drogi krajowej nr 15. Warto byłoby przeprowadzić kontrolę remontu pod kątem przepisów prawa – czy nie zostały przekroczone. Zapytał czy można byłoby na kolejną sesję zaprosić przedstawicieli GDDKiA i nie tylko radnych, ale i mieszkańców, którzy mogliby zadać konkretne pytania, ponieważ instytucja ta nie bardzo liczy się z obywatelami i urzędami.
Kolejne pytanie skierował do Wicestarosty w sprawie planowanego otwarcia klasy gimnazjalnej w LO w Strzelnie. Pewna Pani zadzwoniła do Radnego przedstawiając sprawę pod kątem prywatnego interesu danej osoby i stwierdziła, że tworzenie klasy gimnazjum przy LO ma związek z tym, że dzieci Wicestarosty idą do gimnazjum i Wicestarosta robi wszystko żeby taką klasę utworzyć.

ad.5
Dyrektor ZDP w Mogilnie Piotr Ficer odpowiadając na zadaną interpelację stwierdził, że jeśli chodzi o uregulowania prawne w zakresie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych, przewożących elementy elektrowni wiatrowej w m. Bożejewice położonej na terenie gminy Strzelno to, takie zezwolenie wydaje Dyrektor Dróg Krajowych przewoźnikowi specjalizującemu się w tym, zawiadamiając ZDP w Mogilnie, jakimi odcinkami będzie przebiegał tranzyt. Z dokumentów jednoznacznie wynika, że pojazdy są przystosowane do przewozu i nacisk na jedna oś nie przekracza 8 ton ciężaru ładowności. Takie są uregulowania prawne i tu wszystko zostało dotrzymane. W zezwoleniu GDDKiA na przejazd pojazdów ponadnormatywnych jest zawarta stosowna klauzula, że wszelkiego rodzaju ubytki w nawierzchni dróg reguluje przewoźnik. Dyrektor kontroluje na bieżąco, po sygnałach Wicestarosty i sołtysa wsi Bożejewice stan nawierzchni drogi. Na dzień dzisiejszy, po przeprowadzonych dwóch kontrolach, nie mógł stwierdzić, ze są uszkodzenia w drodze. Wyraził nadzieję, że w okresach późniejszych uszkodzeń również nie będzie. Droga była wybudowana o większym nacisku na osi, pomimo tego został ustawiony znak ograniczający – do 12 ton, aby ją ochronić. Dyrektor został zapoznany przez Wicestarostę ze zdjęciami, które dokonano w trakcie przewozu i wspólny monitoring będzie dalej prowadzony, aby uchwycić uszczerbki w drodze i natychmiast wezwać przewoźnika do naprawy.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o spotkaniu posłów PO (Panowie Roszak i Brejza) w Sądzie Rejonowym w Mogilnie, którzy zapoznali się z inwestycjami prowadzonymi w sądzie. Posłowie nie myśleli, że w małej miejscowości sąd może być tak odrestaurowany i prowadzony, obiecali interpelować u Ministra w tej sprawie. Zapewniali, że reformie podlegają sądy do pięciu sędziów a w Mogilnie w chwili obecnej jest siedmioro.
Po odgłosach na projekt uchwały w sprawie zasłużonego dla Powiatu Mogileńskiego, Starosta czeka na mobilizację do pracy. Zarząd rzeczywiście odstąpił od kontynuowania pomysłu.
Pismo, które przesłano z GDDKiA tak jak Radny powiedział, tak też twierdzi Starosta. Na Zarządzie postanowiono wystąpić do Ministra Infrastruktury i wszystkich posłów z naszego terenu. Proponuje się też się zorganizować spotkanie z GDDKiA.
Pierwsze spotkanie dotyczące powstania klasy gimnazjalnej w LO w Strzelnie, odbyło się w UM Strzelno, na które wspólnie z Wicestarostą zostaliśmy zaproszeni, uczestniczył w nim tez naczelnik oświaty a był zaproszony też przewodniczący komisji oświaty, jednak w spotkaniu nie brał udziału. Na spotkaniu przedstawiono pogląd w powyższym temacie. Konkretnie na to pytanie odpowie Wicestarosta i Naczelnik oświaty. Po spotkaniu w gimnazjum i piśmie -w złym tonie, które otrzymał (podpisane przez Radę Pedagogiczną gimnazjum) myślał, że mieszkańcy Strzelna sami problem rozwiążą. Propozycja nasza została przedstawiona, aby utworzyć klasę gimnazjalną przy naszym liceum. Powiedziano, że gimnazjum i liceum razem, pojawiła się też propozycja, aby to gmina prowadziła, aby powiat przejął gimnazjum z halą sportową i jej zadłużeniem. Jeśli Rada Miejska powie nie, wówczas nie będziemy działać dalej. Przedstawiliśmy tylko pewną propozycję jako Zarząd Powiatu. W kwestii otwartych szkół i reklamy, przykro było słyszeć Staroście w przypadku gimnazjum, że byli zapraszani do naszych szkół, natomiast szkoły nasze nigdy nie brały udziału, włącznie z tym, że odmawiano. W sprawie klasy akademickiej wypowie się naczelnik.
Sprawdzenie wykonania remontu krajowej drogi nr 15 zgodnie z przepisami nie jest możliwe, ponieważ powinien to zrobić wojewoda.

Radny Jan Szarek zwrócił się do Starosty, który scedował wyjaśnienie sprawy na Naczelnika i Wicestarostę. Nie ma znaczenia, który z panów to wyjaśni, gdyby nie pewna zaszłość. Dwa lata temu Starosta złożył wniosek z mównicy, aby oświatę wyjąć spod kurateli Wicestarosty i zobowiązał się sam tym zająć. Rada przegłosowała to i stało się tak jak wnioskowano. Radny był, przeciwko dlatego że pomimo dwukrotnego pytania Starosta nie podał powodu złożenia wniosku. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło i Starosta przestał się zajmować oświatą, czy tez Panu to nie leży i ceduje to na Wicestarostę? Dlaczego przestał się Pan zajmować oświatą?

Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że Radny to źle odebrał. Z sali padł zarzut, że osoba Wicestarosty jest związana emocjonalnie ze sprawą, bo stawiając publicznie zarzut, że tworzy się klasę, ponieważ dziecko idzie do gimnazjum to należałoby mu udzielić głosu. Starosta zajmuje się oświatą i chyba dobrze, co można stwierdzić po efektach widocznych w powiecie.

Radny Jan Szarek obawiał się, że źle zrozumiał, ponieważ nikomu nie stawiał zarzutów.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał zebranym osiągnięcia i bardzo dobre wyniki, jakimi może pochwalić się powiatowa oświata. Obserwując rozmowę zauważył troskę powiatu o LO w Strzelnie. Przypomniał również fakt, że nie tylko dyrekcja z Bielic nie została wpuszczona do gimnazjum w Strzelnie celem prezentacji swoich pracowników, osiągnięć młodzieży, ale również omawiane i poruszane tu LO w Strzelnie, o czym oficjalnie poinformował dyrektor Mikołajczak na spotkaniu, które relacjonowała prasa. Przewodniczący jako obserwator odniósł wrażenie, że Powiat w trosce o LO w Strzelnie składa takie propozycje a nie w walce o pieniądze jak niektórzy mówią.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka zaapelował, aby nie kierować się emocjami. Propozycja utworzenia klasy gimnazjum w LO jest prozaiczna i niewinna. Oburza to ludzi, którzy poczuli się zagrożeni i może nie jest tam na pierwszym miejscu interes ucznia, ale interes nie wiadomo, czego. Jesienią 2008 przysłano list z uczelni kierowany do Rady Powiatu i Rady Miejskiej, że istnieje propozycja rozważenia utworzenia, przy LO gimnazjum, bo to pozwala w znakomity sposób realizować podstawy programowe w ujęciu sześcioletnim niż dwa razy po trzy lata. Minister od początku propagowała pomysł zmian poza programowych, które 23 grudnia stały się faktem. Minister podpisała rozporządzenie stanowiące, ze uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, będą realizowały program na poziomie matury podstawowej przez cztery lata. Następne dwa lata liceum to rozszerzenie pewnej grupy przedmiotów wybranych przez ucznia. Jedna z propozycji propagowanych przez MEN jest taka, ze tam gdzie to jest możliwe a Rady, samorządy uznają to za stosowne można stworzyć połączenie gimnazjum ze szkołą średnią. Pomysł popierany przez uczelnie i został jakby złożony na poziom gmin, to zgłoszenie zostało zrealizowane w sposób niewinny. Odbyły się rozmowy, również w terenie, na forum Radny nieoficjalnie się toczyły. W grudniu grupa Radnych w Strzelnie zaproponowała przedstawić Radzie pod uwagę uchwałę intencyjną czy przypadkiem nie zrobić gimnazjum i nie stanęło to na obradach Rady Miejskiej, powstała burza, zaproszono starostów, naczelnika na spotkanie na terenie Urzędu Miasta w Strzelnie z przewodniczącą komisji oświaty i rady. Po tygodniu odbyło się spotkanie w gimnazjum. Stwierdzono, ze nauczyciele nic nie wiedzą. Starosta odpowiedział, ze można zorganizować spotkanie wyjaśniające, wywiązała się burza. Następnie wystosowano list otwarty nauczycieli gimnazjum. Napisano różne rzeczy łącznie z tym, ze ktoś chce zabierać jakieś etaty i że to zamach na egzystencję nauczycieli, wszystko jest do obrony. Kolejne spotkanie dyrektora gimnazjum w Strzelnie z uczniami klasy V i VI w szkole podstawowej, następnie spotkanie LO w Strzelnie z rodzicami klas VI. Po liście Zarząd Powiatu pozwolił sobie przygotować pewne fakty, pokazano, że jest pewna okazja do rozpoczęcia innego kształcenia akurat w Strzelnie, ponieważ pewna geografia, bliskość szkół i problem (LO) daje okazję zaczęcia czegoś innego, ale dla dobra uczniów, nikt nie patrzył na etaty i czy nauczyciel straci. Na tym etapie nie było takich rozważań studyjnych. W grudniu pojawiło się niewinne pytanie czy przypadkiem nie chcielibyśmy zrobić czegoś wspólnego. Rozmowy nie było takiej, aby spotkały się dwie komisje oświaty, aby porozmawiać i przedstawić swoje racje. Nikt nie rozmawiał o uczniu. Pytano telefonicznie, jaki kto ma interes. Interes taki, aby można było prowadzić liceum. W Strzelnie jest LO teraz są cztery klasy w roku przyszłym trzy, nałoży się na to niż, oraz należy na to nałożyć otrzymaną tabelkę, która pokazuje, ze od 7 -8 lat poziom gimnazjum ani drgnął, słaby materiał kandydatów do szkoły?. Pytanie, które Zarząd chciał skierować do Rady Miasta w Strzelnie było takie, czy nie widzą zagrożenia dla LO i czy Strzelno dostrzega upadek LO. Jeśli ktoś widzi jak szkoła funkcjonuje to upadek LO jest bardzo prosty, jeśli będzie mało oddziałów, to będzie mało nauczycieli zatrudnionych na pełen etat. Można sobie wyobrazić, dwa autobusy dowożące uczniów do liceum, żadna filozofia a miasto zostanie bez liceum. Naczelnik pamięta propozycję Rady o likwidacji „parkowej”, ze względu na ekonomię. Wtedy stanowisko Burmistrza i Rady było na nie, ponieważ miasto straci szkołę. Czy to LO dla Rady Miasta jest istotne? Uczniów i rodziców nie interesuje, kto prowadzi szkołę, ma być uczeń i dobre wykształcenie. Poszło to tak szybko, ze nawet nasza komisja oświaty nie zdążyła usiąść i się zastanowić, bo nie było drugiej strony. Pieniądz za uczniem, zgadza się. Proszę wyobrazić sobie stwierdzenie nauczycieli gimnazjum, którzy mówią na spotkaniu –„powiatowi nie, chyba, że przyszedłby ktoś i prywatnie utworzyłby szkołę, trudno niech to będzie”. Pieniądz i tak pójdzie do tej szkoły za tym uczniem. Nie chodzi o kształcenie, nic się nie mówi –weźmiemy się do roboty i te wyniki poprawimy, tylko nie, bo pieniądz za uczniem. Całe szczęście, ze ustawa stanowi i pieniądz idzie za uczniem i coraz częściej idzie tak, że nie ważne, kto prowadzi tylko, kto daje produkt i tam pójdzie uczeń.
Kolejny temat to klasa akademicka. Współpracując z uczelniami, uczniowie jeździli do Gniezna, Poznania spotkali się z różnymi ludźmi. W roku ubiegłym klasa akademicka o podłożu przedmiotów ścisłych, ponieważ doszliśmy do wniosku, że najszybsza ścieżka edukacyjna pozwalająca wyrwać się ze środowiska nie dość majętnego jest poprzez przedmioty ścisłe, politechniki i rynek pracy. To najszybciej można dać pewną szansę młodemu człowiekowi. Na tą propozycję przystało 7 uczniów, którzy chcieli się uczyć więcej matematyki, reszta nie. Mimo to realizuje się dodatkowe zajęcia z matematyki, przyjeżdżają naukowcy z uniwersytetu, realizując swoje pensum dydaktyczne, uczelniane na gruncie liceum i na mocy porozumienia płaci za to uczelnia. To jest realizowane. Aby klasa mogła funkcjonować musimy zacząć od podstaw i zachęcać do nauki matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i dopiero szkoła średnia. Starosta wspominał, ze mamy zdawalność. Wchodzi jednak obowiązkowa matura z matematyki i od dobrych dwóch lat trwają działania wydziału oświaty do zachęcania nauki matematyki. Za tydzień odbędzie się spotkanie matematyków z powiatu w celu popatrzenia na podstawy programowe i popatrzenia, kto czego powinien nauczyć, aby nie było tzw. spychologii. Uczeń w szkole średniej nie liczy, nie zna tabliczki mnożenia. Pytanie, kto go puścił? Dostał świadectwo i ktoś poświadczył, ze uczeń zna podstawy programowe. Przygotowanie takiej osoby do matury z matematyki jest nie możliwe. Próbujemy obudzić środowisko. Propozycja w Mogilnie, w gminie od początku wybór jakiś jest, wyklucza to geografia. Klasa akademicka daje uczniowi szansę zarażenia samokształceniem i poszukiwaniem wiedzy, stąd są wykłady i wyjazdy na uczelnie.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odniósł się do stwierdzenia –pytania Radnego Szczotka. Mieszanie do tego rodziny, dzieci Wicestarosty jest niewłaściwe i jest skandalem. Nie dziwił się, że Radny postawił pytanie publicznie, a właściwie to insynuacja w formie pytania. Oświadczył, że z pomysłem zrobienia klasy gimnazjalnej przy LO albo jednego zespołu szkół gimnazjalno –licealnych, jego dzieci nie miały nic wspólnego i nie miały na to wpływu. Mówiono już o tym od pierwszej kadencji. To, że pomysł stał się aktualny i zaczęliśmy o tym głośno rozmawiać wynika z innych przesłanek, niż moje osobiste sytuacje. Zmiany podstawy programowej. W tle nie były pieniądze, ale przyszłość LO, bo w Strzelnie powinno być LO, bo na nie zasługują mieszkańcy. W tle były nasze wieloletnie doświadczenia związane z połączeniem gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w Bielicach oraz bardzo dobre przykłady funkcjonowania oświaty gimnazjalnej i ponadgimnazjalne razem w postaci innych szkół, które osiągają naprawdę bardzo dobre wyniki w skali województwa i kraju. Spowodowało to, że o tym problemie zaczęto dyskutować i pochylać się w sposób intensywny. Zdementował to, o czym Radny Szarek wspomniał, ze Wicestarosta oświadczył, że nie interesuje nas współpraca liceum i gimnazjum. Wicestarosta powiedział coś innego. Powiedział, że jednym z pomysłów jest zrobienie szczególnej klasy w gimnazjum, w której części przedmiotów uczyliby nauczyciele z liceum a cześć z gimnazjum, było by to w formie zinstytucjonalizowanej, sformalizowanej i w tym wszystkim miałby partycypować powiat. Powiedział, że nie chciałby brać współodpowiedzialności za coś, na co nie ma wpływu, gdyby głównym partnerem w tym przedsięwzięciu był ktoś, kto ma inne podejście do tych kwestii, niż Wicestarosta, bo to nie rodzi szansy na powodzenie tego projektu. Stwierdził jednoznacznie, że tam gdzie będzie mógł pomóc, deklaruje się wraz z pełną współpracą. Nie sugerował, że nie interesuje współpraca. W Strzelnie wiele lat funkcjonował wujek Wicestarosty jeden potem drugi a Wicestarosta na terenie gminy Strzelno żyje już ponad ćwierć wieku. Tam założył rodzinę i tam urodziły się jego dzieci i chciałby dożyć tam swoich dni. Chciałby być dumny z tego, że jest mieszkańcem gminy Strzelno i Powiatu Mogileńskiego, dlatego stara się w sposób aktywny włączać w pewne idee, projekty, przedsięwzięcia. Bez względu czy coś jest w kompetencji czy nie jest, właśnie jako mieszkaniec Strzelna, któremu bardzo zależy na dobru gminy. Stwierdzenia Radnego odebrał jako próbę postawienia (Wicestarosty jako mieszkańca Strzelna) wpływu na rzeczy, które dotyczą gminy, w której żyje i funkcjonuje. Odniósł się też do stwierdzenia, że przez mieszkańców Strzelna pomysły, o których rozmawia się, są odbierane negatywnie. Przez pewne określone grupy rzeczywiście natomiast Starosta i Naczelnik może potwierdzić, że kiedy było spotkanie w LO, na którym byli rodzice uczniów klas VI szkół podstawowych gminy Strzelno. Wszyscy rodzice w odpowiedzi na pytanie, kto jest za takim pomysłem, podnieśli ręce do góry. Nieprawda jest, ze pomysł odbierany jest negatywnie przez mieszkańców gminy Strzelno. Kiedy spotkał się z Panią Dyrektor gimnazjum i z jej zastępca i omawiano różne warianty, które się pojawiły. Wariantem, który był absolutnie najtrudniejszym do zaakceptowania a wręcz niemożliwym do zaakceptowania wg. tamtych państwa była wariant taki, że jest tworzony jeden zespół szkół gimnazjalno –licealnym z organem prowadzącym –powiat. Każdy inny wariant teoretycznie był możliwy do zaakceptowania a ten nie. Dlaczego? Każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na marginesie dodał, co budziło jego obawy na te inne wizje w pewnych obszarach. Inaczej widzimy rozwiązanie pewnych problemów niż dyrekcja gimnazjum w Strzelnie. Wicestarosta nie widział np. możliwości, aby uczyć języka polskiego i matematyki częściowo w języku angielskim. Jesteśmy zwolennikami innych rozwiązań.
Odniósł się również, do kwestii związanych z wjazdami na drogę krajową nr 15. Odniósł się do artykułu z Gazety Pomorskiej z piątku 16 stycznia br. Chodziło o wypowiedź rzecznika prasowego GDDKiA w Bydgoszczy- „szerokość jest zgodna z normami, jeśli ktoś chce mieć szerszy wjazd, aby wjechać np. ciągnikiem z dwiema przyczepami może wykonać na własny koszt” mówi –Tomasz Okoński. W Polsce funkcjonuje taki system prawny, w której akt prawny niższego rzędu, jakim jest rozporządzenie musi być zgodny z aktem prawnym wyższego rzędu, jakim jest ustawa a szczególną ustawą jest Kodeks cywilny, który przewiduje, że każdy ma prawo do korzystania ze swoich nieruchomości i czerpania z nich korzyści zgodnie z społecznym i gospodarczym przeznaczeniem. Jeśli ktoś prowadzi gospodarstwo rolne ma pełne prawo do wjazdów i zjazdów do tego gospodarstwa i na swoje działki sprzętem takim, który ma wszystkie potrzebne homologacje, jeśli po drodze można poruszać się ciągnikiem z dwoma przyczepami to też bez względu na rozporządzenia, GDDKiA ma obowiązek umożliwić wjazd i wyjazd na pole i do gospodarstwa. Nie tylko chodzi o ciągnik z dwoma przyczepami, ale to również kwestia samochodu ciężarowego, kombajnu i innych maszyn rolniczych. Nie można sprawy stawiać w ten sposób, ze po modernizacji drogi rolnicy nie mogą prowadzić gospodarstw rolnych. Rolnik ma pełne prawo do czerpania korzyści z pola i swoich nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem.

Radny Radosław Trepiński odpowiadając na pytanie dot. stanowiska komisji, stwierdził, że zaskoczy wszystkich i sam był zaskoczony faktem, dlaczego komisji nikt o problem nie zapytał. Starosta w swej wypowiedzi zagalopował się i powiedział, że propozycja została rzucona i mówił przepraszam przedstawiona. Tak, została rzucona. Zdaniem Radnego nie w takim kierunku, w jakim powinna być skierowana. Skoro chcemy tworzyć klasę, to powinniśmy wykazać się aktywnością pierwsi. Czyli siada Komisja, Starosta, Zarząd wzmocniony stanowiskiem z uczelni i przekazuje informację, że jest taki pomysł, aby klasa gimnazjalna przy LO powstała. Nikt w sposób formalny nas nie zapytał stąd nie ma stanowiska komisji. Radny trochę dziwnie się czuł jako przewodniczący komisji, że tak ich potraktowano. Przywołał ostatnie posiedzenie komisji gdzie wyraził swoją dezaprobatę. Naczelnik również wzmocnił to, że nie było momentu, aby porozmawiać, nie zdążyliśmy na forum komisji, to nie jest prawda, czas był, po prostu trzeba to powiedzieć jasno –nikt komisji nie zapytał.
Zdaniem Radnego zbrodnią byłoby zamknięcie LO w mieście, z doświadczenia wiadomo, że to degradacja środowiska. Na pewno tak się stanie, że jeśli LO nie zostanie w jakiś sposób wzmocnione uczniami, zostanie zamknięte. Radni gminy i społeczeństwo strzeleńskie powinno spostrzegać problem - nie, że to powiat a to gmina –to nasze przekleństwo myślenie takimi kategoriami. Przecież gminy to powiat a powiat to gminy i takie powinno być myślenie. Naczelnik przywołał liczby, że jest dziewięć oddziałów, za rok siedem, sześć albo pięć. Rzeczywiście, jeśli będzie dwóch albo trzech nauczycieli na etacie to nie jest żadna szkoła. Nie ma tradycji, nie ma rywalizacji jak nie ma dwóch polonistów, matematyków rywalizujących między sobą. Wtedy to będzie szkółka i wszystkie niedobitki z powiatu, chyba ze tak sobie założymy, tam pójdą. To będzie katastrofa dla środowiska. Problem jest w odwiecznym braku dialogu i to jest przyczyną zamieszania. Strony ze sobą przyjęły nie właściwy kierunek rozwiązywania problemu nauczyciele są ci sami, uczniowie też. Teraz gdyby było tak, że siadamy na komisji skoro chcemy być inicjatorami powstania klasy gimnazjalnej, przedyskutujemy problem, informujemy komisję oświaty z gminy Strzelno, ponieważ to będzie dotyczyło tego środowiska, spotykamy się razem i próbujemy coś wypracować, rozmawiając, prowadząc dialog. Ponieważ dialogu nie było porobiły się strony, które się okopały i pozostało czekać na sesję Rady Miasta 5 lutego i tematu już nie drażnić. Niech Radni podejmą decyzję. Zamknięcie LO to najgorszy scenariusz, ale jest wiele innych rozwiązań, które można było przedyskutować a w środowisku zrobić pozytywny klimat. Mógłby powstać zespół szkół licealno –gimnazjalnych, albo rzeczywiście, aby powstała klasa przy LO, ale jednocześnie trzeba myśleć o podstawach kadrowych. Radny nie dziwił się z jednej strony, że nauczyciele tak zareagowali. Coś się tworzy być może to dotyczy kogoś etatowo a nikt niczego nie mówi i dzieje się coś za plecami, dlatego nauczyciele idą w kierunku agresji, różnych pism. Pismo, które otrzymaliśmy było niegrzeczne, wręcz obrażające i gubiące intencje, ale sami w jakiś sposób się do tego przyłożyliśmy, Zupełnie nie rozumiał tego, co usłyszał, że szkoły uniemożliwiają promowanie kolejnych szkół, kolejnego etapu, jak to jest, że przychodzi szkoła średnia do gimnazjum i chce zareklamować swoją placówkę, gdzie wiadomo, że młodzi muszą tam pójść dalej a dyrektor powie, że nie wpuści. To jakaś absurdalna rzecz. Więcej problemu nie będzie drążył, z placówką wiele lat współpracował a formalnie jako Radnego nikt o to nie zapytał, trzeba teraz to zostawić Radnym Gminy i losowi.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie zgodził się w kwestii dialogu. Dialogu nie ma między szkołami. Nie czuł się winny zamieszania, ponieważ rozmawiano na komisji, ukazało się w prasie i od tego zaczął się temat. Wyszło to szybciej niż do dialogu doszło. Zgodził się, jeśli chodzi o tradycję LO w Strzelnie i możliwości kształcenia. Pierwszą myślą, było, że będzie to łatwiej zrobić i przeżyć w Zespole Szkół, nigdy nie był za tworzeniem szkoły. Wie jak jest z naborem do szkół, gdzie liczy się kolejność składania podań, więc nie ma mowy o wyborze  i segregacji uczniów, to nie prawda i chciał to skomentować. Przyjdą ci, którzy będą chcieli się kształcić w tej matematyce. Rada Miejska w Strzelnie ma wielkie i trudne zadanie, co zrobić. My propozycję przedłożyliśmy o teraz musimy spokojnie czekać, na bieg wydarzeń, aby nie robić jeszcze większego szumu w Strzelnie, bo to nikomu nie jest potrzebne a najbardziej chyba młodzieży. Plusem od strony władz Strzelna i gimnazjum jest to, że będą robić wszystko żeby młodzież rzeczywiście trafiała do naszych szkół. Trzeba reklamować szkołę. Rodzicom została przedstawiona prezentacja multimedialna w LO na spotkaniu, dyrektor zapytała, dlaczego nie jest to pokazywane młodzieży. Inna szkoła z powiatu podstawiła autokar do Strzelna na tzw. otwarte drzwi i proszono, aby młodzież wsiadała przy kościele a nie przy gimnazjum, bo lepiej żeby tego nie widzieli nauczyciele, to było bardzo przykre stwierdzenie dla Starosty, dlatego jeszcze raz powtórzył,  że nie czuje się winny temu, co stało się w Strzelnie.

Radny Jan Szarek zgodził się z Radnym Trepińskim. Wszystkim stronom zabrakło cierpliwości, z ludźmi trzeba rozmawiać. Jeśli wobec Starosty ktoś wychodzi i wysuwa szpony, to nie należy go od razu skreślać, ale rozmawiać, może w końcu coś urodzi się pozytywnego. Następnie zwrócił się do Wicestarosty. Wywody na temat intencji są zbyt daleko idące, nie to Radny Szarek miał na myśli, tak nie jest. Radnemu przykro, że Wicestarosta tak to odebrał.

Wicestarosta Przemysław Zowczak przeprosił, że w ten sposób to odebrał.

Radny Jerzy Szczotka podziękował za publiczną odpowiedź Wicestaroście, że jego dzieci nie mają nic wspólnego z tymi działaniami. Radnemu było przykro, że Wicestarosta odebrał to w taki sposób. Właściwie powinien podziękować Radnemu, że publicznie zadał to pytanie, bo na zasadzie poczty pantoflowej tak się mówi w Strzelnie. Wicestarosta miał okazję uciąć plotki, ale Radny wie, że źle zrobił, bo został posądzony o jakiś zarzut a mógł tej pani powiedzieć, że ma rację i dalej by krążyły plotki. Przykro Radnemu, że Wicestarosta tak to odebrał.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał o spotkaniu komisji, która zajmuje się sprawami służby zdrowia, gdzie byli obecni Radni powiatowi. Po tym spotkaniu Przewodniczący dowiedział się, że Powiat będzie robił klasę gimnazjalną przy LO i był zszokowany taką informację i nawet w kierunku Przewodniczącego było konkretne pytanie. Było to wcześniej niż przyszło pismo –propozycja z wyższej szkoły, która współpracuje z LO, od tego jakby się zaczęło. Jakaś bardzo nieodpowiedzialna osoba wyszła przed szereg i zaczęły się scenariusze, które poznaliśmy i jakiekolwiek spotkania w tym stanie rzeczy właściwie niewiele by dało. Przewodniczący uważa, że należy wiele razy się zastanowić i przygotować, aby w sposób oficjalny zabrać się za tego rodzaju dyskusję. W Strzelnie zanim ktokolwiek zaczął działać, grunt już był przygotowany tam już wrzało. To przykre, ale musimy to przeżyć, dzisiaj argumenty, które padał należy wziąć sobie do serca i te kwestie, które budują przyszłość realistyczną i realną dla uczniów i nauczycieli. Zróbmy wszystko, aby problem załatwić po myśli młodzieży.
W sprawie krajowej drogi nr 15 rozmawiano na posiedzeniu komisji, na którym to porozumiano się, jak dalej sprawą się zajmować, trzeba działać dość szybko, spotkanie musi się odbyć niebawem, ponieważ na początku marca upływają terminy osobom dotkniętych problemem. Prosił o wzajemną współpracę, szczególnie Wicestarostę o zorganizowanie takiego spotkania.

ad.6
Rezolucja w sprawie uczczenia pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka (1849–1910), wielkiego Polaka, Pasterza Kościoła Katolickiego, wielkopolskiego działacza społecznego, oświatowego i gospodarczego, patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał treść rezolucji.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących rezolucja została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski)

ad.7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2008

Uwag i pytań nie  było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
(nieobecni Radni: R.Musidłowski, T.Barczak, K.Mleczko oraz K.Gołaszewski)

ad.8
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2008.

Uwag i pytań nie  było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.
(nieobecni Radni: R.Musidłowski, T.Barczak, K.Mleczko oraz K.Gołaszewski)

ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Barczak oraz K.Gołaszewski)

 


ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni Radni: T.Barczak oraz K.Gołaszewski)


ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2009

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski)

ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Mogilnie w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie ul.Kościuszki 15.

Radny Tadeusz Szymański odniósł się do projektu uchwały. Radni mają zapis o kontroli w lutym, kiedy odbędzie się kontrola?.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, ze na wniosek komisji Rewizyjnej proponuje się termin wykonania kontroli w miesiącu maju.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski)

ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski)

ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski)

ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) dla Starosty Mogileńskiego.

Radny Jerzy Szczotka na komisjach prosił o przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wynagrodzenia starosty, ponieważ chciał sprawdzić kompetencje Przewodniczącego Rady zawarte w jej treści. Uchwały nie otrzymał, dlatego nie mógł głosować.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że w uchwale nic nie mówi się o przyznawaniu trzynastej pensji, wynika to z odrębnych przepisów. Kwota trzynastej pensji została naliczona na podstawie obowiązujących przepisów i wskaźników w nich zawartych przez Panią kadrową.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak odczytał pismo skierowane przez Wojewodę do Przewodniczących Rad, Starostów, Burmistrzów, Wójtów w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu, nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 172/6 i 1092.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w Szerzawach.

Radny Radosław Trepiński przedstawił poprawki do statutów MOS oraz ZSP w Szerzawach zgodnie z załącznikiem do protokołu. Poprawki zostały naniesione na posiedzeniach komisji, Radni otrzymali w/w poprawki.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie (wraz z poprawkami do statutu).
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie (wraz z poprawkami do statutu).
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.21
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny K.Gołaszewski).

ad.22
Radny Jerzy Szczotka odniósł się do posiedzenia zarządu z dnia 20 stycznia pkt.23 dotyczącego pisma z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura Bydgoszcz w sprawie rozpatrzenia możliwości współfinansowania iluminacji drewnianego kościoła w Parlinie. Zdaniem Radnego było by to w kompetencjach powiatu i może niewielkie środki, ale warto byłoby przekazać. Powiat nie przeznacza na ochronę zabytków żadnych środków.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, że Powiat interesuje się ochroną zabytków, Rada Powiatu uchwaliła zasady, na których mogą być przyznawane pieniądze.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że Powiat zaczął wspomagać zabytki, np. kościół w Siedlimowie. Stwierdził, że należy najpierw ratować kościoły, ołtarze schody itp. a potem można myśleć o iluminacji. Kościół otrzymał wiele środków i może Gmina Dąbrowa dofinansuje oświetlenie, ponieważ WOZU zwrócił się również do nich w tej sprawie. Ponadto w uchwale Rady Powiatu zawarto katalog usług i niestety nie ma tam mowy o iluminacji kościoła.

ad.23
Radny Krzysztof Mleczko zabrał głos w sprawie umiejętności prowadzenie dyskusji mających przekonać do własnych racji odnośnie gimnazjum i LO. Problem tkwi w wykazaniu, ze pięć lat temu, gdy tworzono gimnazjum w Bielicach, gdyby wtedy podejść do tematu w Strzelnie, gdzie nie było jeszcze tak ostrego niżu demograficznego, który teraz się ujawnia, nie było by problemu, dziś by funkcjonowało gimnazjum przy LO i była by konkurencja. Dziś, kiedy w Strzelnie jest ok.130 dzieci tj. trzy oddziały, zaczyna się niedobra sytuacja. Jak powiedział Przewodniczący Komisji Zdrowia, że nie tędy droga była, aby to wyszło poza Radę, komisje powiatu, gminy a poszło w eter, do gazet i zostało to nakierowane, stało się niedobrze. Dziś liczy się dobro dziecka, ale też o dobro, które za dzieckiem idzie –te pieniądze. Jednym z lepszych pomysłów byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której powstałby zespół licealno –gimnazjalny, to byłaby jedna ze zdrowszych sytuacji dla gminy Strzelno, która by miała możliwość utrzymania liceum. Jednocześnie uważał, że dobrym pomysłem by było, gdyby zadania przekazać gminie Strzelno. Trochę czasu upłynęło, kiedy była stoczona dość poważna batalia o ośrodek na ul.Parkowej w Strzelnie. Zarzuty były różne, że gmina sobie nie poradzi a tak byśmy mieli duży ośrodek napełniony w Szerzawach. Gmina dziś pracuje, prosperuje ośrodek na ul.Parkowej również. Nie można dopuścić do zamknięcia LO.
Zabrał również głos odnoście wypowiedzi w Gazecie Pomorskiej, którą przytoczył Wicestarosta słusznie sugerując odwołanie się do kodeksu. W GDDKiA w Bydgoszczy może niektórzy Panowie nie dorośli do swojego stanowiska, koniem już się nie wjeżdża na pola a często wjeżdżają zestawy ciężarowych samochodów, nie mówiąc o ciężkim sprzęcie rolnym gdzie koła są szersze i takie stwierdzenie uwłacza jego stanowisku, nie jemu.

ad.24
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Andrzej Cywiński został do końca sesji, ale odjeżdżając stąd nie będzie wiedział najważniejszych rzeczy, które omawiano w Dąbrowie. Ponieważ są pewne obawy i pewne tematy związane z całą gminą i całym powiatem. Poprosił Przewodniczącego, aby wrócił do pkt.14 i wyjaśnił, o co chodzi, ponieważ na forum gminy chciałby temat przedstawić. Pytał tez Burmistrza Strzelna czy coś wie na temat punktu 16. Nie wie, chociaż działka znajduje się w Strzelnie. Nie ma Burmistrza Mogilna, ale w pkt.17 sytuacja prawdopodobnie była podobna. Przewodniczącego interesował również pkt.15 oraz pkt.20. Nie chciałby wymagać dużo, ale uważał, że skoro są tematy podejmowane na forum Rady Powiatu związane z gminami to powinni informację w tym temacie również otrzymywać. Poprosił, jeśli można o wyjaśnienia a jeśli nie to na piśmie informację dotyczące pkt. 14,19 i 20.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak stwierdził, że dużo rozmawiano o gimnazjum w Strzelnie i LO. Sprawa jest nabrzmiała i szkoda, że rozmowy nie zaczęły się poprzez komisje oświaty. Sprawa jest trudna i skomplikowana, może to dobry pomysł patrząc na dobro dziecka, ale generalnie chodzi o utratę liceum. Burmistrz składał propozycję, że jest zwolennikiem zespołu szkół gdzie organem prowadzącym byłaby gmina Strzelno. Nam tez zależy na Liceum w Strzelnie.

ad.25
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że statuty i projekty uchwały zostaną przesłane. Odnośnie pkt.14  podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego, głos zabierze naczelnik wydziału ochrony środowiska. Nieruchomości, o których mowa w pkt.16 są we władaniu Powiatu, chodzi tylko o przedłużenie umowy.

Obrady opuścił Radny Krzysztof Laskowski.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak sprostował i powiedział, że materiały muszą być zgodnie z przepisami ustawy opiniowane zarówno przez zarząd województwa jak i stosowne organy gmin znajdujących się w ramach powiatu. Takowe projekty zostały przesłane i dlatego Naczelnik nie do końca rozumie czy ma wypowiedzieć się w kwestii, że materiały nie dotarły czy do tego, co zawierają. Stwierdził, ze zgodnie z przepisami stosowne organy mają dwa miesiące czasu na ustosunkowanie się. Uwagi z gmin zostały do nas przesłane i mają odzwierciedlenie w planie i suplemencie. Suplement opracowano, ponieważ Zarząd Województwa przysłał swoje uwagi troszkę później i po konsultacji ze Starostą zdecydowano, że uwagi w formie suplementu zostaną opracowane. To na tyle spraw technicznych. W głównym opracowaniu przedstawiono aktualny stan środowiska, opracowano cele strategiczne, jesteśmy na etapie projektów gminnych i po zatwierdzeniu programu, po jego wejściu w życie będzie można opracować własne programy ochrony środowiska.

Radny Jerzy Szczotka zastanawiał się, czy nie warto by było chociażby dla słuchaczy czy mieszkańców powiatu, którzy przyjdą krótko referować każda uchwałę, przewiduje to nawet statut. Radni zapoznali się z tym na komisji, ale ktoś spoza rady nie jest zorientowany.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka prosił Radnych o taki przebieg obrad, ponieważ jest to szczególny dzień, ale przecież mogło być zupełnie inaczej.

ad.26
Radny Krzysztof Mleczko na początku kadencji wypowiadał się w kwestii przesyłania materiałów do gmin i dziwił się, że problem dalej występuje.

Radny Ryszard Basa również zgłaszał taką interpelację, sprawdzał w Urzędzie Gminy i od tamtego czasu sytuacja poprawiła się a materiały docierają.

ad.27
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.30

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-04-07 13:58:01
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:46:56
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:47:49
Ilość wyświetleń:346

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij