Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIX/08 z dn.29.12.2008 r.

Protokół Nr XXIX/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 grudnia 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9.00 do 11.10


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka na wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 23 grudnia 2008r. (zgodnie z załącznikiem) poprosił o uwzględnienie zmian w porządku obrad (wprowadzenie pkt.11 oraz pkt. 12 –rezolucja do GDDKiA) oraz odczytał go.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Uchwalenie budżetu na rok 2009:
a) przedstawienie  przez  Zarząd  projektu  uchwały budżetowej (z autopoprawkami) wraz z  uzasadnieniem,
b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,
c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
d) dyskusja, zgłaszanie  poprawek  i  ich przegłosowanie, 
e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
12. Podjęcie rezolucji w sprawie uzgodnienia do GDDKiA w Bydgoszczy.
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne głosy i sprawy różne.
18. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołów z XXVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

ad.4
Radny Jerzy Szczotka skierował pytanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Rolnicy zgłaszają się do Radnego w sprawie pism Powiatowego Lekarza Weterynarii zmuszających do kolczykowania świń w związku z chorobą aujeszkyego. W rozporządzeniu dotyczącym tej choroby mówi się o trwałym oznakowaniu poszczególnych świń, od których zostały pobrane próby, co rolnicy interpretują, że nie musi to być kolczykowanie tylko wystarczy tatuowanie. Rolnicy posiadają tatuownice i nie ponosiliby przy tym kosztów. Kolczykowanie naraża ich zdaniem na niepotrzebne koszty gdyż jeden kolczyk kosztuje 3,5zł i przy licznym pogłowiu mogą być to znaczne koszty i wg. wielu rolników nieuzasadnione. Radny zapoznał się z rozporządzeniem i faktycznie mówi się o trwałym oznakowaniu, w związku z tym zapytał czy są jakieś dodatkowe przepisy, które nakazują kolczykowanie, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez hodowców?

ad.5
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji powyższa sprawa była poruszana, jednakże w związku z nieobecnością Powiatowego Lekarza Weterynarii interpelacja zostanie skierowana na piśmie.

Radny Jerzy Szczotka zaznaczył, że w piśmie PIW jest wzmianka o kierowaniu spraw do sądu grockiego a rolnicy są bardzo zaniepokojeni.

Radny Krzysztof Mleczko- z ustaleń wynika, że każdy osobnik musi być zakolczykowany a być może przyspieszenie polega na tym, aby natychmiast zakolczykować i uniknąć przemieszczania się stada.

ad.6
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej (z autopoprawkami) wraz z uzasadnieniem

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, ze autopoprawek do przedstawionego projektu budżetu nie ma.

b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,

Radny Krzysztof Szarzyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu na rok 2009, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Radny Jerzy Szczotka zabrał głos dotyczący sprostowania wypowiedzi. Radny był obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i nie wie, dlaczego Przewodniczący Komisji Stwierdził, że jeden członek był nieobecny. Radny wyszedł troszkę wcześniej, ale powiedział, że wstrzymuje się od głosu przy głosowaniu nad przyjęciem projektu budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że nikt nie będzie robił z tego problemu, chociażby, dlatego że Przewodniczący Komisji nie zacytował żadnego nazwiska.

Radny Tadeusz Szymański Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu na rok 2009, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Radny Radosław Trepiński Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu na rok 2009, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Radny Mirosław Leszczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów odczytał pozytywną opinię komisji dotycząca projektu budżetu na rok 2009, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2009r.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Musidłowski odczytał  pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o  możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu na 2009r. wraz z załączoną do projektu budżetu prognozą kwoty długu.

Opinie stanowią  załącznik do protokołu.

d) dyskusja, zgłaszanie  poprawek  i  ich przegłosowanie, 

Radny Krzysztof Mleczko odczytał pozytywną opinię Klubu Radnych PSL dotyczącą projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2009, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Radny Jerzy Szczotka w imieniu Klubu Radnych Piast przedstawił stanowisko w sprawie budżetu na rok 2009. Pochwalił za pierwszy od wielu lat budżet inwestycyjny, zauważono też kilka niedociągnięć. W budżecie od wielu lat nie zmieniają się wydatki i przeznaczane są symboliczne kwoty na kulturę, sport, ochronę miejsc pamięci narodowej, organizacje pozarządowe. Poważne zastrzeżenie przedstawił do dochodów. Próbował sprawę wyjaśnić na komisji, niestety nie udało się. Posłużył się jednym przykładem – ZS w Strzelnie, gdzie podmiot gospodarczy dzierżawi halę od ZS, w której produkuje wyroby stalowe a wszystkie media dostarczane są przez szkołę. Skupił się na ogrzewaniu. Wg. kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, opłaty za 300 metrów powierzchni wynajmowanego pomieszczenia, za ogrzewanie uiszczono w skali roku w wysokości 800zł., to symboliczne opłaty. Radny posłużył się swoim mieszkaniem o powierzchni 62 m gdzie w ciągu roku wysokość opłat wynosi 2.800zł, czyli 5 krotnie mniejsza powierzchnia mieszkania i  3,5 krotnie opłata wyższa. Uważamy, że dopóki nie zostaną uregulowane w sposób precyzyjny i jasny wszelkie zasady rozliczeń między dzierżawcami majątku powiatowego a Powiatem a dochody z usług nie będą na właściwym poziomie, zbliżonym do cen rynkowych to wpływy do budżetu są zaniżone i tego stanu rzeczy nie można popierać, bo to niezdrowa sytuacja, dlatego budżetu poprzeć nie możemy.

Radny Mirosław Leszczyński przypomniał, że niedawno rozmawiano o projekcie budżetu na rok 2008 i wtedy dzięki wnioskodawcy - Zarządowi Powiatu ukazała się w projekcie rozbudowa i modernizacja DPS Siemionki. Radny uważa, że to trafna decyzja. W roku 2009 dalej jest zapisana inwestycja w celu jej zakończenia. Na dzień dzisiejszy w województwie Kujawsko –Pomorskim ok.16 domów nie odpowiada standaryzacji i będą musiały być zamknięte lub zlikwidowane. Co oznaczałoby dla gminy Jeziora Wielkie gdyby uchwała wówczas nie została podjęta i dziś, nie trzeba chyba mówić. Kolejne trafne posunięcie to budowa hali sportowej, przy ZS w Mogilnie i cały szereg zadań na rok przyszły z zakresu docieplania, ochrony środowiska, rozbudowy i modernizacji kotłowni oraz na przyszłość opracowanie projektów i studium wykonalności dla podjęcia inwestycji z zakresu drogownictwa. Projekt budżetu na 2009 jest projektem ambitnym proinwestycyjnym i co najważniejsze realnym do wykonania.

Radny Radosław Trepiński przez chwilę dziwnie się poczuł. Szanując podstawy prawne Państwa reprezentując chociażby stanowisko PSL, bo jest taka możliwości skorzystaliście z tego i podobnie Klub PIAST. Radny wg. podziałów, których bardzo nie lubi jest opozycją i dlatego o tym mówi. Tak naprawdę wydaje się, że jakąś politykę uprawiamy to po prostu śmieszne. Coraz więcej mieszkańców Mogilna mówi, wprost że ich nie interesuje kolor, barwa –mają tego dość, interesują ich problemy. To nasz budżet, każdy ma jakieś w nim swoje miejsce. Złożoność jest ogromna nie można dać na wszystko, bo pieniądze są określone, ale tak naprawdę mieszkańców interesuje, co robimy a nie gdzie należymy. Radny poparł budżet.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zapytał czy jeszcze ktoś w tym punkcie pragnie zabrać głos? Zgłoszeń nie było.

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2009.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał tekst uchwały budżetowej oraz zapytał czy są jakieś uwagi i zapytania do projektu?

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2009 pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnych opinii komisji i RIO w Bydgoszczy oraz w wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak podziękował za głosowanie i wyrozumiałość. Każdy w głosowaniu może wyrazić swoją opinię. Podzielił tez zdanie Radnego, że nie należy patrzeć na podziały polityczne. Nie możemy wstydzić się tego, co robimy, możemy budżet 2009r. spokojnie realizować.
Zarząd wie, że nie na wszystko starcza trzeba wybierać. Na kulturę i sport większe środki posiada Marszałek i pomagamy, aby środki z tego źródła pozyskać, podobnie PFRON. Zarząd pilnuje dochodów. Warsztaty Szkolne w Strzelnie, to duży obiekt trudny do ogrzania. Dzierżawca płaci 440zł czynszu miesięcznie a za media płaci bezpośrednio szkole. Dzięki produkcji, która się tam odbywa mogą odbywać się praktyki dla uczniów. Nie można patrzeć tylko finansowo, ale spojrzeć, jakie udogodnienia ma szkoła i młodzież, której nie można wyrazić w cyfrach.

 Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że Starosta nie mówił o sednie sprawy. Koszty za media i ogrzewanie powinien dzierżawca ponosić w całości. Za ogrzewanie 300 metrowej hali tylko w sezonie grzewczym to 1/3 kosztów jak za ogrzewanie mieszkania o powierzchni 62m. Cena energii dla podmiotów gospodarczych jest znacznie wyższa niż ogrzewanie socjalne dostarczane do mieszkań, czego nie bierze się pod uwagę. Jeśli uważacie, że Powiat powinien dotować zakłady gospodarcze, proszę zapoznać się z przepisami czy to jest w ogóle możliwe.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka powiedział, że każdy ma przekonanie, że obecność tej firmy w warsztatach szkolnych jest z punktu widzenia interesu i nauki zawodu bardzo pożyteczna, jak i interesu całego powiatu. Nie będzie tego dalej rozwijał, bo wydaje się Przewodniczącemu, że to, co Radny mówi ma raczej trochę znamiona medialne niż te, które wynikają z interesu powiatu. Nie należy porównywać mieszkania do hali produkcyjnej, gdzie temperatura w mieszkaniu w warunkach optymalnych wynosi 21-23OC a na hali produkcyjnej jest 11-12OC i ludzie w takich warunkach pracują. Są też inne warunki, których nie chciał wymieniać z uwagi na wagę sesji. W przyszłości, jeśli Radny będzie miał takie wątpliwość zaprosił, aby wcześniej o wielu sprawach można było się dowiedzieć, ale czy to pozwoli na obiektywne zdanie Radnego? Przewodniczący nie był przekonany, ale spróbować można.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił 10 minut przerwy.

 

ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2009 rok

Radny Jerzy Szczotka ze względu na chorobę nie był przy ustalaniu planu kontroli. Zdaniem radnego plan jest ubogi, ponieważ zaplanowano tylko trzy kontrole nie licząc budżetu. Nie wiedział, czym to było spowodowane.

Radny Jan Szarek nie składał wniosku, ale zasugerował - ponieważ co jakiś czas wraca problem ogrzewania wydzierżawianych pomieszczeń, zakładów, to kwestia umowna, czy nie było by dobrze, aby komisja rewizyjna zrobiła kiedyś w takim obiekcie kontrolę i wyliczyła, że tak a nie inaczej ma być.

Radny Krzysztof Szarzyński poinformował, że komisja rewizyjna w miesiącu lutym za zgodą Rady może taką kontrolę opłat za ogrzewanie przeprowadzić w szkole zawodowej w warsztatach, to będzie dodatkowy punkt na wniosek.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przypomniał, że w ciągu roku, jeśli pojawi się wniosek a Rada poprzez glosowanie zleci odpowiedni temat do kontroli Komisji Rewizyjnej będzie on obowiązujący. Przyjął wniosek Radnego Szarka pod rozwagę, aby się pojawił w sposób oficjalny na styczniowej sesji.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że zawężanie spawy tylko do ogrzewania w ZS Strzelnie to kropla w morzu, należałoby oceniać wszystkie umowy zawarte na dzierżawę czy wynajem i skonfrontować je z przepisami. Uchwała Rady nie reguluje tego szczegółowo np. dlaczego koszty za wodę nie są naliczane jak dla zakładów przemysłowych ale wg. stawek socjalnych, to niezgodne z prawem.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.12
Podjęcie rezolucji w sprawie uzgodnienia do GDDKiA w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy w trakcie przerwy została usystematyzowana treść rezolucji?

Po krótkiej przerwie technicznej Radny Radosław Trepiński przedstawił propozycję dopisania do rezolucji następującej treści „Obecna sytuacja niesie również znaczne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednocześnie Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd Powiatu do monitorowania i informowania na bieżąco w zakresie rozwiązania w/w problemów.”

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poddał projekt poprawionej rezolucji pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących rezolucja została przyjęta.
(nieobecny Radny Krzysztof Gołaszewski)

ad.13
Radny Jan Szarek poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego astrobaz.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował, że Urząd Marszałkowski wspólnie z Uniwersytetem Toruńskim mają pomysł, aby na terenie województwa zorganizować astrobazy. W pierwszym etapie miało być 12-14 astrobaz i dotyczy to jednostek samorządu szczebla gminnego i powiatowego. Dzięki staraniom ludzi związanych z LO w Strzelnie została zgłoszona propozycja utworzenia takiej astrobazy przy tym LO. Komisja, która pozytywnie zweryfikowała jej lokalizację, chodziło o miejsce budynku, aby z miejsca była jak największa widoczność nieba oraz stosunkowo małe zanieczyszczenie światłem, aby oświetlenie ulicznie nie zakłócało obserwacji nieba w nocy. Wpływ na ostateczną decyzje miało dotychczasowe zaangażowanie LO w zakresie popularyzacji osoby i nauki Michelsona. Cena jest rzeczywiście niska, ale bierze się z stąd, że sprzęt byłby zamawiany przez jedną instytucję i w związku z tym można uzyskać małą cenę, pojawił się drugi producent kopuł i obniżył cenę 60%. Fachowcy Urzędu Marszałkowskiego wyliczyli, że ta ilość środków wystarczy. Wkład samorządu oprócz utrzymania astrobazy, to ok.50tys.zł. Utrzymanie ze względu na to, że astrobaza nie może być ogrzewana będzie stosunkowo małe. Wicestarosta zobowiązał się dostarczyć Radzie informacje o wyposażeniu astrobazy. Będzie ona posiadała bardzo dobry teleskop i przyrząd do dziennych obserwacji słońca, sprzęt ma być klasy światowej. Inicjatywa bardzo cenna i pomoże upowszechnić wiedzę z zakresu astronomii, fizyki i matematyki.

ad.14
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

ad.15
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.


ad.16
Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania nie było.

ad.17
Radny Jerzy Szczotka wcześniej już o tym mówił, o piśmie partyjnym. Nigdy wcześniej w historii demokratycznego samorządu nie było tak, aby Radni byli dokształcani przez literaturę partyjną i to się wkłada Radnym do skrzynek. Prosił, aby mu tego nie wkładać i nie powinno to mieć miejsca w samorządzie. Narzucanie jednej partii swojej woli Radnym bez pytania jest nie na miejscu.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że pisma są adresowane imiennie i nikt nie czuje się upoważniony do tego, aby nie dostarczyć tych pism. Poprosił, aby potraktować to osobiście i jeśli ktoś jeszcze uważa tak jak Radny Szczotka, można odwrotnie powiadomić instytucję, która takie czasopisma przesyła o swoich zastrzeżeniach i uwagach. Przewodniczący ani Panie obsługujące Radę nie czują się w mocy niedostarczania korespondencji imiennej.

Radny Jerzy Szczotka chciałby, aby jego wola była uszanowana przez obsługę Rady. To przychodzi na Radę i nie Radny jest odpowiedzialny za przyjmowanie tej korespondencji tylko Rada nie wie czy Starostwo. Radny sobie nie życzy, jak ktoś przyjął tą korespondencję to problem leży po jego stronie, a Radny sobie tego nie życzy w swojej skrytce.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka poinformował, że na terenie ziemi mogileńskiej powstał komitet obchodów 90- rocznicy Powstania Wielkopolskiego, któremu przewodniczy Radny Powiatowy Radosław Trepiński. Komitet proponuje uczestnictwo w obchodach. Zaproponował przyjęcie zaproszenia i poprosił Radnych o udział w uroczystościach pocztu sztandarowego. Poprosił również o akceptację poprzez aklamację następujący składu osobowego pocztu: Robert Musidłowski, Mirosław Leszczyński, Jan Bartecki, uroczystości będą odbywały się w Mogilnie. W innych uroczystościach inne osoby będą miały okazję reprezentowanie sztandar Powiatu.

Sprzeciwu Rada nie wyraziła i poprzez aklamację przyjęła przedstawiony skład pocztu sztandarowego.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki oraz Robert Musidłowski odczytał przesłane do Rady Powiatu życzenia świąteczno –noworoczne.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka i Starosta Mogileński Tomasz Barczak wręczyli podziękowania i pamiątkę Panu Bieleckiemu oddanemu działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pan Bielecki podziękował wszystkim za współprace.

Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia noworoczne zebranym.

ad. 18
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11.10

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-04-07 13:56:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-04-07 14:00:35
Ostatnia zmiana:2009-04-07 14:00:53
Ilość wyświetleń:377

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij