Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

103/08 z dn.06.10.2008r.

        PROTOKÓŁ Nr 103/08
                     Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                              odbytego  6 października  2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  upoważnienia  kierowników  placówek  oświatowych , dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński do  zawierania  umów  użyczenia.
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska  wraz  z  aktualizacją  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami dla  Powiatu  Mogileńskiego  oraz  przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  tej  samej  sprawie.
5. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na likwidację  środków  trwałych  oraz  składników  mienia  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie przeznaczenia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  pokrycie  rocznych  kosztów  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach  na  zakup  dodatkowego  wyposażenia.
7. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  części  nieruchomości położonej  w  Strzelnie oznaczonej  nr 668/1o  pow. 1,237 ha.
8. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  przeznaczenia  do  oddania  w  najem  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
9. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  przeznaczenia  do  oddania  w  najem  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
10. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008r.
11. Informacja  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw.
12. Informacja  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
13. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  na  inwestycję  dotyczącą  działania  kompleksowego  polegającego  wymianie  dachu, termomodernizacji  wraz  z  wyprawą  elewacyjną  budynku, wymianie  stolarki okiennej  i  drzwiowej  Pawilonu nr 1  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
14. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2008 r. na  prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.
15. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Przyjęcie protokołów  z ostatnich  posiedzeń.
17. Sprawy  różne.
18. Zakończenie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad.3
Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu   w  sprawie  upoważnienia  kierowników  placówek  oświatowych , dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński do  zawierania  umów  użyczenia,  jednocześnie  dodał, że  dotyczy to  pomieszczeń  przeznaczonych  na  gabinety  opieki  pielęgniarskiej.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 236/08.

ad.4
Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska  wraz  z  aktualizacją  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami dla  Powiatu  Mogileńskiego.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 237/08.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu  w  tej  samej  sprawie.

ad.5
Kolejno Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na likwidację  środków  trwałych  oraz  składników  mienia  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie. Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie skierował  wniosek  z  opinią  o  stanie  technicznym  sprzętu  komputerowego, kserokopiarek, drukarek  i  niszczarek,  który  ze  względu  na  uszkodzenia  lub  na  przestarzałe  parametry  nie  nadaje  się  do  pracy  w  Urzędzie.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 238/08.

ad.6
Następnie Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie przeznaczenia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  pokrycie  rocznych  kosztów  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach  na  zakup  dodatkowego  wyposażenia.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.7
Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  części  nieruchomości położonej  w  Strzelnie oznaczonej  nr 668/1o  pow. 1,237  ha. Na  wniosek  SPZOZ w  Mogilnie na  wydzierżawienie  działki  położonej  w  Strzelnie na  posadowienie  dwóch garaży  blaszanych w  ciągu  istniejących  na  nieruchomości  garaży  murowanych.  
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 239/08.

ad.8
Następnie  Przewodniczący  omówił  projekt   uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  przeznaczenia  do  oddania  w  najem  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego,  jednocześnie  dodał,  że  dotyczy  to  pomieszczenia  nr  107  w  budynku   Starostwa  przy  ul.  Ogrodowej  10 ,  umowa  zostanie  zawarta  na  okres  3  lat  firmie  „GEO – WITRYK”
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 240/08.

ad.9
Kolejny  projekt uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie,  który  przedstawił  Starosta  Tomasz  Barczak  był   w  sprawie    przeznaczenia  do  oddania  w  najem  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego,  a  dotyczył  pomieszczenia  nr  115 w  budynku   Starostwa  przy  ul.  Ogrodowej  10 ,  umowa  zostanie  zawarta  na  okres  3  lat, firmie „GEOPOL”.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 241/08.
 
ad.10
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt    uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. (  nieobecny  Wicestarosta P. Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 242/08.

ad.11
Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw  i  jednocześnie  przyjął  oraz   przekazał  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.12
Dyrektor   Domu  Pomocy  Społecznej  Dariusz  Chudziński   przedstawił   informację  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach. Następnie   omówił  przebieg  prac  inwestycyjnych   związanych  z  rozbudową  Domu  oraz  przedstawił  zakres  planowanych  prac  związanych  z  remontem  pawilonu  nr  1  i  renowacją  części  cmentarza  parafialnego  w  Kościeszkach ,  gdzie  znajdują  się  groby  mieszkanek  DPS – u.    
Zarząd   informacje  przyjął  i    przekazał  pod  obrady  Rady  Powiatu .

 

ad.13
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  na  inwestycję  dotyczącą  działania  kompleksowego  polegającego  wymianie  dachu, termomodernizacji  wraz  z  wyprawą  elewacyjną  budynku, wymianie  stolarki okiennej  i  drzwiowej  Pawilonu nr 1  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
Następnie  Zarząd  przekazał  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.14
Następnie Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2008 r. na  prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.
Zarząd jednocześnie   rozpatrzył  wniosek  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  w  Siedlimowie, Gm. Jeziora  Wielkie i   skierował  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.15
Zarząd Powiatu podjął  dziewięć   decyzji  kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.16
Zarząd  przyjął  protokoły z  ostatnich posiedzeń.
ad.17
W  sprawach  różnych  Zarząd  wysłuchał  wyjaśnień  pana  Karola  Dłutkowskiego  dotyczących  rozliczeń  za  wynajmowane  pomieszczenia   w  Bielicach, następnie  zapoznał  się  z  protokołem  ustaleń  w  sprawie  partycypacji  kosztów  rurociągu  tłoczącego  wodę  do  J. Ostrowskiego ,  gdzie  samorządy  Gminy  J. Wielkie, Strzelna oraz  Powiat  Mogileński  będą  czyniły  starania  aby  w  przyszłorocznym  budżecie  zabezpieczyć  pewne  środki  finansowe pokrywające  w  niewielkiej  części  realizację  tego  zadania.
Członek  Zarządu Jacek  Kraśny  zaproponował   zakup  2  telewizorów  do  szpitala  w  Strzelnie  i  Mogilnie,  aby  pacjenci z  nich mogli  korzystać  odpłatnie, ponieważ  tak  to  funkcjonuje w  innych  szpitalach. 
ad.18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu Tomasz  Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 15:04:59
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 15:07:43
Ostatnia zmiana:2009-02-04 15:07:46
Ilość wyświetleń:378

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij