Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

87/08 z dn.08.07.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 87/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 8 lipca 2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu kosiarki oraz barakowozu będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia pana Stanisława Lenz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia pana Piotra Ficera pełniącego obowiązku Dyrektora Zarządcy drogi –Zarządu Powiatu w Mogilnie
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu  zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego.
13. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r. Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale drogi publiczne na dofinansowanie przebudowy chodnika na drodze powiatowej w miejscowości Palędzie Kościelne.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 215/08.

ad.4
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu kosiarki oraz barakowozu będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie wnioskiem z dnia 4 lipca 2008r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w Mogilnie z prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż kosiarki rotacyjnej zawieszanej oraz barakowozu typu kontener wycofanego z eksploatacji z uwagi na znaczne uszkodzenia oraz zły stan techniczny wymagający dużych nakładów kosztów naprawy. Do wniosku zostały załączone protokoły ustalenia wartości w/w wyposażenia.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 216/08.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia pana Stanisława Lenz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Z wnioskiem o wydanie upoważnienia wystąpił Dyrektor PUP uzasadniając potrzebą formalnego uporządkowania dokumentacji wynikającej z ustawowej zmiany stanowiska z Kierownika na Dyrektora PUP. Upoważnienia udzielono na czas nieokreślony, wygaśnie ono z chwila cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 217/08.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia pana Piotra Ficera pełniącego obowiązku Dyrektora Zarządcy drogi –Zarządu Powiatu w Mogilnie. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządca drogi może upoważnić pracowników  do załatwiania spraw w jego imieniu  a w szczególności do wydawania decyzji. 16 czerwca 2008r. powierzono obowiązki Dyrektora ZDP Panu Piotrowi Ficer. Upoważnienia udzielono na czas nieokreślony, wygaśnie ono z chwila cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 218/08.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował powyższe.

ad.8
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.9
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

 

ad.10
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.
Zarząd 3 glosami za i przy 1 wstrzymującym postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 219/08.


ad.13
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zebranym pismo:
- pana Rafała Fojutowskiego, który zrezygnował z zamiany działek rolnych z Powiatem, które miały zostać wciągnięte do strefy gospodarczej.
- Burmistrza Strzelna z prośbą do Starosty o przewodniczenie komitetowi Organizacyjnemu,
- Zespołu Szkół w Mogilnie z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej powołania Pani Lidii Nowak na stanowisko v-ce dyrektora ZS w Mogilnie. Zarząd podejmie decyzję na kolejnym posiedzeniu.
- PZN z prośba o współorganizację imprezy organizowanej przez Powiatową Społeczną rade ds. Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie. Zarząd zdecydował wspomóc organizowaną imprezę.
Ponadto Starosta poinformował o konieczności wytypowania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zaproponowano kandydaturę Pana Jacka Kraśnego.

Zarząd Powiatu w Mogilnie złożył wniosek do Przewodniczącego rady Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XXII sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 9 lipca 2008r. następujących projektów uchwał:
1. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
2. w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
3. w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu  zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.
5. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008 r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
    
ad.15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 14:52:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 14:56:28
Ostatnia zmiana:2009-02-04 14:57:06
Ilość wyświetleń:643

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij