Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVIII/08 z dn.28.1.2008r.

Protokół Nr XXVIII/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 listopada 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 11.00 do 12.55


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
(Nieobecny radny: Krzysztof Mleczko).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał następujący porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI i XVII  sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ za III kwartał 2008r.
7. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r .
8. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
9. Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009-2010.
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne głosy i sprawy różne.
18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Do protokołów z XXV, XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte.

ad.4
Radny Radosław Trepiński skierował pytanie do Komendanta Policji. Zapytał o sens i uzasadnienie ujawniania mediom niekorzystnych informacji a korzystnych dla sprawców związanych z popularnymi ostatnio czynami wandalizmu. Zauważyły też media, że przestępstw takich jest coraz więcej (dewastacja cmentarza, gimnazjum), jednocześnie w informacjach medialnych obok relacji pojawia się głos przedstawicieli policji, który mówi np. w przypadku wydarzenia w gimnazjum, że kamery niczego nie uchwyciły. Podobna rzecz też się kiedyś zdarzyła i kamera nic nie uchwyciła, ponieważ to atrapa. Informacje takie są wyjątkowo niekorzystne i nie powinno się ich przekazywać, więc jaki jest cel ich przekazywania przez Policję? Jeśli kamera jest atrapą to tylko Policja powinna o tym wiedzieć. Informacja taka wzmacnia bezkarność.

Radny Tadeusz Szymański wrócił do sprawy, która już poruszał. Był w posiadaniu pism, które skierowali adwokaci funkcjonujący w Mogilnie do Ministra Sprawiedliwości oraz odpowiedź, która martwi Radnego. Prowadzone są różne działania związane z przygotowaniem reformy sądownictwa, oprócz działań legislacyjnych. Działania legislacyjne to ostatni etap likwidacji, czyli ostatecznego kształtu siatki sądów. Czy Starosta otrzymał podobne pismo zapewniające, że prowadzone są różne wyliczenia, ale nie jest prowadzona sprawa legislacji? Jeśli tak jest powinny być podjęte inne kroki niż tylko pismo, abyśmy nie obudzili się, kiedy w sejmie zostaną podjęte decyzje o likwidacji sądu.

Rady Krzysztof Laskowski skierował prośbę do Dyrektora ZDP. Chodziło o zgłoszenia napływające od kierowców przemieszczających się drogą między Krzywym Kolanem a Lubstówkiem, gdzie mocno rozrosły się gałęzie topoli przy drodze, utrudniające ruch. Poprosił o przycinkę drzew ze względu choćby na przemieszczające się droga autobusy szkolne.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przed sesją wspólnie z obecnymi mieszkańcami Powiatu Mogileńskiego, którzy mają do przedstawienia sprawę Radzie uzgodnił, że przez pięć minut zaprezentują swoje stanowiska. Nastąpi to po odpowiedziach na interpelacje.

ad. 5
Waldemar Lukstaedt Komendant KPP Mogilno przyznał rację Radnemu, że to nie jest korzystna sytuacja kiedy policja zobowiązana jest podawać takie informacje, które mogą niektóre osoby rozzuchwalać. Wiele informacji nie jest przekazywanych, policja zostawia je dla siebie. Do ujawniania informacji policja została zobowiązana przez ustawę o dostępie do informacji publicznych. Często dziennikarze posiada jakąś wiedzę na temat pewnego zdarzenia, przychodzi i stawia pytania a policja musi odpowiadać. Na pytanie, „ale monitoring nie zarejestrował?” policja odpowiadając nie może kłamać, czy zasłaniać się niewiedzą czy niepamięcią, należy informację przekazać. Jeśli chodzi o atrapę kamery w parku, która była tam zainstalowana otóż informacja nie pochodziła od policji. Przyznał rację, że czasami nie jest to korzystne dla policji jak i bezpieczeństwa.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że świadczy to o tym, jakie mamy chore prawo, skoro służy przestępcom. Reakcja czytelników w gazecie internetowej i Gazecie Pomorskiej w sprawie dewastacji cmentarza była jednoznaczna. Prawo powinno nakazać wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz pokazać ich zdjęcia, może to odstraszyłoby jakąś część. Prawo lepiej chroni przestępców niż ludzi chcących żyć w spokoju.

Waldemar Lukstaedt Komendant KPP Mogilno dopowiedział, ze policja nie jest władna stanowić prawa.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do komendanta mówiąc, że kiedy skończy się postępowanie a sprawa zostaje przekazana do sądu można składać wniosek o publikację danych i wizerunków, sprawców czynu. Poprosił, aby policja w drastycznych przypadkach takie wnioski do sądu składała, policja teraz tego nie może zrobić, bo by naruszyła prawo, ale za zgoda sądu można tego dokonać.

Waldemar Lukstaedt Komendant KPP Mogilno wyjaśnił, ze policja wniosku bezpośrednio do sądu nie składa, gdyż prowadząc postępowanie przygotowawcze, przekazuje je z wnioskiem do prokuratury o objęcie aktem oskarżenia i kolejny krok leży po stronie prokuratury. Prokurator może domagać się publikacji wizerunku czy nazwisk osób skazanych za popełnienie tego rodzaju przestępstwa.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak jak mówił na wcześniejszych sesjach wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sądu. Otrzymano odpowiedź uspokajającą, że nie pracuje się na reformą i likwidacją sądów. Z informacji kuluarowych i prasowych można przypuszczać, że prace nad zmianą sądownictwa w Polsce się podejmuje. Chodzi głownie o oszczędności, my jednak uzasadniamy to wydłużeniem się drogi obywatela do sądu. Napisano do wszystkich przewodniczących klubów parlamentarnych, ale nie otrzymano jeszcze odpowiedzi. Uczuliliśmy ich w piśmie na dostęp obywatela do sądownictwa, oraz poinformowaliśmy o inwestycjach poczynionych w ostatnich latach. Plusem jest korzystanie przez Sąd Mogileński z funduszu norweskiego, gdzie umowa zastrzega sobie dziesięcioletnią działalność –z tego korzystał wydział ksiąg wieczystych, na co tez zwróciliśmy uwagę. Napisano również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś Starosta otrzymał pismo gdzie rzecznik pisał do Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Rzecznik prosił o wyjaśnienia, co stałoby się, gdyby sąd w Mogilnie nie funkcjonował, który sąd by objął terytorialnie powiat i co dałoby otwarcie oddziału zamiejscowego sądu grockiego. Napisano również pismo do Premiera informujące o sytuacji w sądownictwie, na razie odpowiedzi nie ma.

Dyrektor ZDP Mogilnie Piotr Ficer przyjął do informacji uwagę Radnego i w najbliższych dniach temat zostanie zrealizowany, przyczyniając się do poprawy przejezdności na drodze.

Mieszkaniec Powiatu Bożymowski Marian z miejscowości Żabno. Niedawno została wyremontowana krajowa droga nr 15 na odcinku od Kwieciszewa do Wylatowa jak wygląda wszyscy wiedzą, wykopano głębokie rowy, droga jest bardzo niebezpieczna. Rolników nurtuje coś innego, niektórzy z nich pozostali bez zjazdów z drogi do swoich działek. Wykopano tak głębokie rowy, że przy okazji wykopano słupki graniczne i GDDiA nie chce słupków odnowić uważając, że wszystko odbyło się zgodnie z planem. Planu rolnicy nie widzieli na oczy i do rozmów nikt nie wzywał przy projektowaniu zjazdów. Niektórzy rolnicy mają aż nadto zjazdów inni znowu nie mają ich wcale. Dlatego jako mieszkańcy zgłaszają sprawę a Starosta powinien się za nami wstawić i dopomóc, aby sytuację zmienić. W końcu jest gospodarzem naszej ziemi mogileńskiej i nie pozostawi nas samych.

Mieszkanka Powiatu Krystyna Gębala z miejscowości Żabno przedstawiła sytuacje, jakie działy się przy okazji remontu drogi. Kiedy zabierali kamienie graniczne ładując na samochód mieszkanka wyszła z zapytaniem, odpowiedzieli wulgarnie odsyłając ją do domu. Niestety zostawiła ich i odeszła. Teraz Panowie weszli kamienie położyli gdzie chcieli mówiąc, że znaleźli drenkę. To nie była drenka, bo działki były za nas mierzone, to były butelki. Zapytała skąd wzięli drenki wyjaśnili, że zostały po melioracji jeszcze powojenne. Panowie do Starostwa ten bubel przynieśli, aby im podpisać. My tego nie podpisaliśmy a oni chcieli sobie zrobić. Zostały cztery działki, których GDDiA nie chce obmierzać a i pozostaliśmy pozbawienie jednego zjazdu na działkę, nie ma dojazdu z żadnej ze stron. Zrobili to złośliwie, bo my się zajmowaliśmy i im wytykaliśmy błędy. Poprosiła, aby Radni, Starosta, Przewodniczący się tym zajęli. Zjazdy są niebezpieczne, Radni byli i widzieli, trudno samochodem osobowym wjechać nie mówiąc o ciągniku z przyczepą a na dodatek są bardzo głębokie rowy, odpowiedziano, ze głębokość to unijny wymiar. Mieszkanka zgłosiła ten fakt do prokuratury.

Radny Radosław Trepiński stwierdził z przykrością, ze Pani ma wiele racji i że dokumenty, które Radni otrzymali z GDDiA mówią nieprawdę. Otrzymano dokumenty mówiące, ze wszystko jest zgodne z prawem i interweniujący nie mają racji. Radny był zdumiony, ze dokumenty wychodzące z najwyższej półki nie są prawdą. Pisma zapewniające, że są zajazdy i granice wytyczone a zarzuty bezpodstawne itd. mają się nijak do stanu rzeczywistego. Razem z Wicestarostą zrobiono wizję lokalną, pani pokazała konkretne miejsca i wjazdy przez które nie da się wjechać żadnym sprzętem, może tylko rowerem, bo to jest wysokie, wąskie i niebezpieczne. Przeprosił za przekonanie, ze papier mówi prawdę. Przyznał rację mieszkańcom Żabna. Zwrócił się do Starosty i Przewodniczącego, mówiąc, ze to nie nasze kompetencje, w czym cały problem, ale jak pan Bożymowski zakończył swoje wystąpienie „jesteśmy gospodarzami na tej ziemi” i musimy się domagać, aby sprawy te zostały ponownie określone i doprowadzone do porządku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze bardzo dobrym posunięciem było zgłoszenie problemu Prokuraturze organowi, który zajmie się sprawą przygotowania dokumentacji. Jeśli stan poprzedni był taki, że każdy mógł swobodnie do działek rolnych dojechać, bo nie ma innego dojazdu to stan po przebudowie drogi powinien być taki sam, tylko zachodzi pytanie czy przed projektowaniem zostały zrobiony odpowiednie pomiary geodezyjne. Jeśli jak Państwo twierdzicie, drogowcy weszli w wasze działki, bez waszej zgody i uważacie, że taka sytuacja miała miejsce, to wasze pretensje są oczywiste i słuszne. Przewodniczący sam jest rolnikiem i orientuje się, jakie błędy powstają przy realizacji różnych inwestycji. Ludzie upraszczają sobie zadania opracowując projekty. Nieraz główny inwestor nie ma pojęcia, w którym momencie nastąpił błąd. Oceniając dokumenty nam przedstawiane można stwierdzić, że inwestor może nawet nie wie, bo był przekonany o słuszności swoich wywodów, o których mówił Radny Trepiński, gdzie i w którym momencie zrobiono błąd, bo nie ma o tym pojęcia. Geodeci, którzy przygotowywali pod inwestycje pomiary, albo źle zrobili, albo uprościli, albo na oko pewne rzeczy zrobili i w związku z tym Przewodniczący przyznał rację mieszkańcom.

Radny Jerzy Szczotka na jednej z sesji proponował, aby Rada Powiatu przegłosowała stanowisko w tej sprawie i wysłała do GDDiA. Siła oddziaływania organu samorządowego jest bardzo duża i poważna. Radny nie zagłębiał się w proces przygotowania inwestycji, ale pamięta przed zmianami prawa budowlanego, było tak, ze musiały być zaktualizowane mapki sytuacyjne zanim przystąpiło się do projektowania inwestycji. Radny nie wiedział czy były one uaktualnione, jeśli nie to na pewno winy nie ponoszą właścicieli działek tylko inwestor, który przygotowywał projekt. Należałoby, choć to nie w zakresie powiatowej geodezji, ale może należałoby iść na rękę właścicielom działek i nasza geodezji powinna to sprawdzić, jak została przygotowana inwestycja włącznie z projektem. Zostawienie sprawy tylko prokuraturze możne nic nie dać, bo ta może stwierdzić, ze nie popełniono przestępstwa lub czynu wskazującego na postępowanie, które podlega ściganiu z kodeksu karnego i sprawę umorzy a dalej problem będzie niezałatwiony. Zaproponował, aby do następnej sesji szczegółowo rozeznać się w sprawie i Rada Powiatu powinna przegłosować takie stanowisko, które zostanie przesłane do GDDiA a może i do Ministra Infrastruktury. Nie może być tak, ze ludzie zostali pozbawieni dojazdu do własnego pola a tym samym mają ograniczone korzystanie z własnego gruntu, uprawy i czerpania pożytku.
 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze przy przebudowie drogi nr 15 nastąpiły uwagi mieszkańców, co do zjazdów, ze nie wszystkie, które istniały będą odtworzone i wówczas już pisaliśmy do GDDiA. Odpisali, że wszystkie zjazdy widniejące w ewidencji będą na pewno zachowane, później okazało się, ze nie. Inwestor twierdzi, ze wszystkie zjazdy, które były naniesione na mapie istnieją, tylko w międzyczasie nastąpił podział działek. Budowa trwała, zebrał się w gabinecie Starosty komitet protestacyjny, trwało to kilka godzin zanim Dyrektor GDDiA w Bydgoszczy odebrał telefon. Dyrektor stwierdził, że zastanowi się nad tym, ale prosił o wystąpienie na piśmie. Starosta poprosił ZDP w Mogilnie, aby pojechali wyciągnęli mapki i sprawdzili czy prawdą jest, że na pola nie można wjechać. Mapki zostały wykonane wysłano to do GDDiA do Bydgoszczy bez wielkiego oddźwięku, następne pismo poszło do Warszawy i nie ma odpowiedzi. Na bieżąco Starosta jest w kontakcie z osobami publicznymi, które będą starały się, aby zjazdy zostały odtworzone. Stanowisko Rady Powiatu mogłoby pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka  z praktyki stwierdził, ze osoby projektujące nie były w ogóle na miejscu inwestycji, robili to w oparciu o często niedokładne pomiary i dokumenty. W trakcie realizacji różnych inwestycji, np. kanalizacji wychodzą różne sytuacje. Z tego jasno widać, ze nikt nie przyjeżdża na miejsce, aby uwzględniać rzeczy, które już istnieją. To uwaga ogólna może nie dotyczyć tej sytuacji.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak wyjaśnił, że organem architektoniczno budowlanym dla dróg krajowych i wojewódzkich jest Wojewoda a nie Starosta. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie znajduje się tylko powiatowy zasób geodezyjny i archiwizowane są pewne dane geodezyjne –to, co nam ktoś dostarczy, sami nie weryfikujemy i nie przeprowadzamy pomiarów. Starosta nie jest organem dla dróg krajowych, dlatego poruszamy się po omacku. Modernizacja tej drogi była robiona na zgłoszenie a nie decyzję wojewody a więc załączników, dokumentów do zweryfikowania jest niewiele i nie są one u nas.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podziękował za informację, dodał, że z tego, co widać podejmowane są działania, aby rozwiązać problem. Zostało to wykonane na zgłoszenie tym bardziej obowiązkiem wykonawcy jest pozostawienie wszystkiego tak jak było.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że Radni posiadają ten stan wiedzy, który przedstawił Wicestarosta. Należy pomóc i jak przedstawił swoje stanowisko Radny Szczotka, należy poprzeć mieszkańców.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że jeśli uda się uzyskać dokładniejsze informacje czy deklaracje o naprawie błędów będziemy dalej w to brnąć a jeśli się to nie potwierdzi i nie będzie to zgodne z naszym tokiem myślenia i naszą opinią zostanie przygotowane odpowiednie wystąpienie w obronie mieszkańców.

ad.6
Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ za III kwartał 2008r.
Do przedstawionej informacji uwag i zapytań nie było. Rada poprzez aklamację przyjęła powyższe.

ad.7
Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r .

Radny Krzysztof Szarzyński wyjaśnił, że Komisja rewizyjna bardzo dobrze oceniła prace Dyrektora PUP w zakresie zadań statutowych. Najwyższy wskaźnik efektywności jest w Gminie Strzelno. To ważne elementy dla ludzi, którym na rynku pracy jest trudno.

Do przedstawionej informacji uwag i zapytań nie było. Rada poprzez aklamację przyjęła powyższe.

ad.8
Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, ze przedstawione dane zebrano w formie tabelarycznej. Wskazał udział PUP i przypomniał, ze powiat w swych działaniach ma pomoc bezrobotnym w np. przekwalifikowaniu, znalezieniu pracy. Poinformował o planowanych i realizowanych działaniach min. DPS, SPZOZ, inwestycje drogowe (ul.Kościuszki Mogilno w stronę Chabska). 

Do przedstawionej informacji uwag i zapytań nie było. Rada poprzez aklamację przyjęła powyższe.

ad.9
Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
Do przedstawionej informacji uwag i zapytań nie było. Rada poprzez aklamację przyjęła powyższe.

ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (nieobecny radny Tadeusz Szymański).

ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny radny Tadeusz Szymański).

ad. 12
(na obrady wrócił Radny Tadeusz Szymański)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009-2010.

Radny Jerzy Szczotka zaproponował dodatkowy zapis w uchwale, aby z realizacji programu były przedkładane Radzie Powiatu sprawozdania raz na pół roku, aby mieć orientację jak program jest realizowany, co się wydarzyło z wymienionych zagadnień. Zaproponował, aby w §2 uchwały wpisać „Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu, co sześć miesięcy”. Rada Powiatu wykonanie uchwały zleca Staroście, dlatego Radny zawarł taki zapis. W dalszej kolejności zaproponował zmianę numeracji paragrafów uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zwrócił uwagę, na przedstawianą raz w roku informację o stanie bezpieczeństwa.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, ze poruszany przez Radnego problem zawiera uregulowanie w art.38 b ustawy o samorządzie powiatowym, który w pkt.3 stanowi, ze nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa Radzie sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Czyli jest ustawowy termin i nie potrzeba dodatkowego uregulowania w uchwale.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy Radny podtrzymuje wniosek?

Radny Jerzy Szczotka nie upierał się przy swoim wnioski, częściej taka informacja dotycząca zdarzeń z zakresu programu mogłaby być przedkładana, jeśli w tym sprawozdaniu będzie to zaznaczone to wycofuje swój wniosek.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka podziękował oraz przypomniał, że przygotowując plan pracy na przyszły rok, jest też stosowana komisja, która się tym zajmuje i może w oparciu o nią koledzy Radni mając na uwadze wniosek Radnego spróbują pracować nad tematem.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad. 13
Radny Jan Szarek poprosił o rozszerzenie informacji z zarządu 30.10.2008. pkt.5 –spotkanie z przedstawicielami Nefromedica oraz  z 19.11.2008r pkt.9 – projektu uchwały dot. wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
 
Starosta Mogileński Tomasz Barczak informował o zaległościach Nefromedici w związku z czynszem. Trwały negocjacje telefoniczne i pisemne. W ostatnim czasie udziałowcem została inna osoba, która po spotkaniu z Zarządem i byłym Prezesem Nefromedica zobowiązała się do końca roku zapłacić zaległości. Tłumaczyli się trudną sytuacją finansową, prawdopodobnie przeinwestowano przy otwieraniu stacji dializ na terenie Polski. Kupiła to firma z Sosnowca i zaległa kwota, wpłynęła na konto powiatu. Właściciel przy tej sytuacji rynkowej występuje do zarządu, aby zmienić czynsz dzierżawny, co nie jest możliwe, ponieważ firma ta wygrała przetarg. Właściciel chcę się spotkać, ponieważ przy takim czynszu pod znakiem zapytania staje rentowność stacji dializ. Rozmowy trwają, jak z tego wyjść, prawnicy zastanawiają się, jaka jest możliwość, bo widzimy potrzebę istnienia stacji. Uchwała zarządu w sprawie tzw. ”prania brudnych pieniędzy”, to ustawodawca zobowiązał nas do opracowania takiego regulaminu w razie powstania takiej sytuacji. Uchwałę taką podjęto, ale Starosta wyraził nadzieję, ze nie będzie trzeba z niej korzystać.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka reprezentował taki pogląd, aby spróbować być liberalnym w zakresie czynszu. Wdzięczny byłby za wypowiedź Radnych, aby wyrobić sobie zdanie.

Radny Krzysztof Szarzyński zaproponował sprawdzenie funkcjonowania powyższego w innych jednostkach i jaka jest wysokość czynszu skoro firma realizuje zadania i ma obroty, musi regulować czynsz. Starosta mówił o 60 pacjentach to określone pieniądze, roczny obrót ok.3 mln.zł. czyli czynsz byłby w granicach 10%, należy przeanalizować czy to dużo czy mało.

Radny Mirosław Leszczyński zna osoby z powiatu, które poddają się dializie, które bardzo ucieszyły się z faktu otwarcia dializ w Strzelnie. Osoby po dializie odbywającej się trzy razy w tygodniu są bardzo zmęczone, dlatego proponował, aby zarząd zastanowił się nad utrzymaniem stacji, aby osoby te nie musiały powrócić na dializy do Inowrocławia. Osobiście raz w miesiącu radny przebywa na stacji dializ w Inowrocławiu i trudno patrzeć na cierpiące osoby podłączone do tej aparatury i w ich imieniu tych osób wnioskował o utrzymanie stacji na terenie powiatu.

Radny Jerzy Szczotka zaproponował, aby firma przedłożyła swoje sprawozdanie finansowe, wysokość obrotu, rentowności, co jest podstawą rozmów. Jeśli Rada mogłaby zapoznać się z wynikami finansowymi firmy i stopniem rentowności usług, wtedy będzie podstawa do przemyśleń.

Radny Jan Szarek zaproponował zaczekać z dyskusją, bo ważne, aby prawnicy rozczłonkowali sprawę gdyż firma weszła tam na zasadzie przetargu, ręce są związane.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że firma przedstawiła bilans zysków i strat  z czego wynika przeinwestowanie.

ad.14
Radny Krzysztof Szarzyński złożył wniosek na ręce zarządu dotyczący funkcjonowania punktu ZUS mieszczącego się w obiekcie przy ul.Ogrodowej w związku z licznymi krytycznymi uwagami osób i przedsiębiorców. Wniosek należałoby przesłać do kierownictwa ZUS. Kiedyś interesantów przyjmowano od wtorku do piątku, czy nie można by było do tego powrócić?, bo termin obejmuje dni targowe. Dziś punkt funkcjonuje od poniedziałku do czwartku, jeden dzień umyka. Kolejna spraw to wyposażenie tego punktu, czy kierownictwo ZUS miałoby możliwość wyposażenia w komputer, fax?

ad.15
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

ad.16
Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania nie było.

 

ad. 17
Radny Jerzy Szczotka nawiązał do odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jaka została skierowana do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Swojego czasu Radny skierował pismo do Rzecznika Konsumentów z uwagi na to, ze w pewnym okresie w Mogilnie i Zakopanem były najwyższe ceny paliw w Polsce. Wniosek był uzasadniony. Rzecznik zbadała sprawę i potwierdziła spostrzeżenia Radnego oraz skierowała sprawę do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Radnego zdziwiła odpowiedź urzędu. To długie wypracowanie z powołaniem odpowiednich przepisów. W jednym zdaniu stwierdzono jednoznacznie, że dostosowywanie poziomu cen do lidera cenowego, jakim niewątpliwie na rynku paliw jest PKN Orlen S.A musi skutkować tym, ze na określonym obszarze ceny paliw będą bardzo zbliżone. Radny w Internecie odszukał stanowisko Naczelnych Władz Urzędu Ochrony Konkurencji, w którym nie mówi się o dostosowywaniu cen tylko o naśladownictwie. Ogólnie przyjęto, ze nie ma zmowy firm handlujących paliwami tylko jest naśladownictwo. Przyjęto, ze jak Orlen podyktuje wysokie ceny to wszyscy mogą go naśladować i zawyżać cen, ale z tego zdania wynika, ze stosuje się praktyki monopolistyczne. Orlen je stosuje a wszyscy go naśladują, więc w zakresie działalności Urzędu Ochrony Konkurencji jest walka z monopolem, ale tu już urząd nie zajmuje stanowiska i nie wspomina, że podejmie działania, które przeciwstawią się praktyką monopolistycznym. Wniosek Radnego był taki, ze każdy urząd spycha sprawę z biurka, najlepiej nie zajmować się niczym, żeby ni robić sobie roboty. Skoro PKN Orlen jest także spółką Skarbu Państwa i urząd antymonopolowy jest także instytucją państwową to może razem z tą firmą współdziałają i doszli do wniosku, że jak klienci „dają się łupić to trzeba ich łupić”. Dla Radnego to bulwersująca odpowiedź. Klienci w naszym państwie nie mają poszanowania i muszą zdać się na własne siły, aby walczyć z takimi praktykami.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił zebranym podziękowania dla Rady Powiatu wystosowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Romana Skowrona z Jezior Wielkich za podjęcie decyzji o rozbudowie DPS Siemonki.
Przewodniczący poinformował również, kiedy odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Posiedzenia musza odbyć się do dnia 10 grudnia w związku z projektem budżetu.
08.12.2008 godz.13.00 Komisja Rewizyjna
09.12.2008 godz. 13.00 Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Infrastruktury
10.12.2008 godz.13.00 Komisja Gospodarki i Finansów.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że na ręce Zarządu Powiatu wpłynęło pismo z Strzelec Opolskich za udzieloną pomoc osobom poszkodowanym w huraganie. Przypomniał również walkę o punkt ZUS w Mogilnie. Pomieszczenia są dzierżawione bezpłatnie, płacą za łącze telefoniczne, wyposażenie biura należało do ZUS. Biuro miało być otwarte tylko dwa razy w tygodniu, wywalczyliśmy więcej. Z ZUS jest bardzo trudna rozmowa odnośnie punktu w Mogilnie, negocjowaliśmy bardzo długo, burmistrz pokrywał płatności za pracowników, nie wie czy do tej pory to robi, ale gmina zapewniała pracowników. Punkt jest potrzebny. Można wystąpić do Dyrekcji ZUS z propozycją i Starosta ma nadzieję, ze ZUS zrozumie.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak po otrzymaniu pisma od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatury w Bydgoszczy po naradzie poprosił Rzecznika, aby przeanalizował sytuacje na rynku paliw w powiecie pod kątem praktyk monopolistycznych. Jeśli chodzi o ocenę dokonaną przez Radnego pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Skarb Państwa uważał, ze jest zbyt daleko idąca.

ad. 18
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12.55

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 15:09:19
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 15:09:48
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:10:17
Ilość wyświetleń:411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij