Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVI/08 z dn.23.10.2008r.

PROTOKÓŁ  Nr  XXVI/08
sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 23 października  2008 r.
w   Sali  Konferencyjnej 
w Mogilnie  ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 15.45 do  16.15

W sesji nadzwyczajnej  wzięło udział 14 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu  Wiesław  Gałązka , który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Małgorzata Wilk.
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVI /96/08  Rady  Powiatu  w  
    Mogilnie  z  dnia  11 lutego  2008 r. w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości  
    poręczeń  i pożyczek  udzielonych  przez  Zarząd  Powiatu  w  roku  budżetowym  2008.
4. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2008r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i sprawy różne.
8. Zakończenie.
   
ad. 1 a)

Przewodniczący  Wiesław Gałązka  poinformował  Radnych , że  w  dniu  wczorajszym  wpłynął   wniosek  o  zwołaniu  nadzwyczajnej  sesji   i  sesja  została  na  dziś,  na  godzinę  15.45   zwołana, myślę, że  Panowie  Radni mieli możliwość  zapoznania  się  z materiałami,  przed   przystąpieniem do  głosowania  będzie  wyjaśniony  powód  zwołania  dzisiejszego posiedzenia    przez  Zarząd , jak  i  możliwość  dyskusji. 

Przewodniczący  stwierdził  kworum  do podejmowania prawomocnych uchwał.

ad. 2
Przewodniczący  przedstawił  porządek obrad  XXVI sesji,  jednocześnie  zwrócił  się  z  pytaniem czy  są  uwagi  do proponowanego   porządku obrad ? -  nie  było  uwag, następnie  Przewodniczący  proponowany  porządek  obrad  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  14  radnych .

 


ad. 3
Przewodniczący  poprosił  w  tym  punkcie  Dyrektora  SP ZOZ  Jerzego  Krigera, który został  upoważniony  przez   Zarząd  do przedstawienia  uzasadnień  do   projektów  i  omówi  przyczynę  zwołania  dzisiejszej  sesji.
Dyrektor Jerzy  Kriger,  powiedział, że  jak  Państwo Radni  pamiętają  na  początku  roku  był  składany  wniosek  do PEFRON – u w  sprawie  windy   dla  szpitala w  Mogilnie,  od  półtora  tygodnia  byliśmy  informowani,  że  otrzymamy  jakieś  środki  finansowe,  ale  dokładnie  nie  wiedzieliśmy,  w  jakiej wysokości  i kiedy  je  otrzymamy?  - i  we  wtorek  w  południe  otrzymaliśmy  informację,  że  na  ten  wniosek,  który  był  składany  otrzymamy   93  tys. zł ,  ponieważ  w  pierwszym  etapie  wniosek  na  windę  był  odrzucony  to  winda była  ujęta w  programie RPO  i  sprawa  taka,  albo  tracimy 263  tys. ,  albo Starostwo dokłada  161 tys.. Po  rozmowach,  które  odbyły  się w  Starostwie  doszliśmy  do tego,  że  te  pieniądze , które  były  przeznaczone  na  windę  będą  rozdysponowane  na  inne  rzeczy,  i  tak  z  tego  proszę  Państwa  11 tys. środków  jest  do spożytkowania  w  tym  roku ,  tj.  podwieszany  sufit  na  oddziale  chirurgicznym,  termin  „Sanepidowski”, 25 tys. jest  przeznaczone  na  rok  2010  na  wymianę  posadzki  na  chirurgii, dlatego rok  2010  , że  w  tym  roku będzie  robiona  adaptacja  bloku  operacyjnego  i  wtedy  na  miesiąc  będzie  zamknięty  oddział  chirurgiczny    z   salą  operacyjną  i  wtedy  będziemy  mogli  spokojnie  te  wszystkie  rzeczy  robić, pozostałe  środki  zostaną   przeznaczone  na  modernizację  oddziału   położniczo  -  ginekologicznego   i  neonatologicznego ,  tak wyglądają  sprawy,  które  są  aktualne. Do  godziny 12.00 jutro  w  Urzędzie  Marszałkowskim   musimy złożyć  wniosek   z wieloletnim  planem  inwestycyjnym  i  uchwałą  o budżecie  na  rok  2008, stąd  taki pośpiech  i  nadzwyczajna  sesja,  żadne  pieniądze  nie  przepadają,  gdybyśmy nie  zrobili  takiej zmiany, to  te  środki po prostu tracimy.

Radny  Radosław  Trepiński ,  pytał  czy  my jesteśmy drużyną  sportową, która  reaguje  na  gwizdek , bo  zwoływanie  sesji  z dnia  na  dzień,  pytam głębiej  kto  w  takim  razie  tak działa?

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  nie  rozumie  pytania?

Radny  Radosław  Trepiński,  pytanie  jest  proste -  jaka  struktura  tak  działa,  kto  tak  nam  zorganizował,  że  działamy  na  gwizdek?


Dyrektor  Jerzy  Kriger ,  odpowiedział,  że  to  jest  sprawa  PEFRON – u ,  półtora  tygodnia,  byliśmy  zwodzeni,  będą  środki,  ale  ile  i  kiedy  dokładnie  nie  wiedzieliśmy,  proszę  Państwa  my  dziękujemy,  ale  my    będziemy  siedzieli  przez  całą  noc  i  od  nowa  redagowali  cały  wniosek.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak,   z  tego  co  ja  wiem  to  te  pieniążki  co  zostały  przydzielone  z  algorytmu  na  poziomie  województwa,  nie  uzyskaliśmy  wtedy  pieniędzy, później  Oddział  PRFEON w  Toruniu  czekał  na  sygnał  z  Warszawy,  oni  podobnie  jak  my  też  byli  zniecierpliwieni  i  że  coś  ma  nadejść  też  nie  wiedzieli  ile  i  kiedy.

Radny  Radosław  Trepiński,  zdumiewające  że  ten  kraj  jest taki  nie  normalny,  ja  myślałem  że  to  wszystko  jest  zaplanowane.

Dyrektor  Jerzy  Kriger,  my się  cieszymy  że  otrzymaliśmy  środki.
 
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poprosił  Skarbnik  Karinę Kostyrę  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVI /96/08  Rady  Powiatu  w   Mogilnie  z  dnia  11 lutego  2008 r. w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  wysokości   poręczeń  i pożyczek  udzielonych  przez  Zarząd  Powiatu  w  roku  budżetowym  2008.

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  jednocześnie  informując, że   w  związku  z  otrzymanymi   z  PFRON-  u   środkami  finansowymi  dla   SPZOZ w  Mogilnie   zmienia  się  maksymalna  wysokość  pożyczek  udzielonych  przez  Zarząd  Powiatu w  roku  budżetowym 2008.

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu   Wiesław  Gałązka   poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, przeciw 0  i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
ad.4
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w sprawie   zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2008 r. , jednocześnie  dodała  że  została  rozdysponowana  rezerwa  celowa  dotycząca  oświaty  na  146  tys. jak  również  zostały  dokonane  przesunięcia  w  placówkach  oświatowych  a  głównie  związane  z  płacami  z  regulacją  płac ,  dokonano  również  zmiany  wydatków  inwestycyjnych,  a  mianowicie  wchodzimy  w dokumentacje  wymiany  centralnego  ogrzewania  jeśli  chodzi  o  ZS w  Mogilnie,  dotyczy  to  budynku  na  ulicy Łąkowej  jak również  SOSW  w  Szerzawach ,  Inspektor  Nadzoru Budowlanego  jeśli  chodzi  o  salę. W  ślad  za  tym  co  mówił  Dyrektor  Jerzy  Kriger  pociąga  to  zmianę  dotacji  dla  szpitala  na  2008 rok  i  na  przyszły  rok,  jak  również  zmianę  pożyczki  która  miała  być  udzielona  w  tym  roku  dla  szpitala,  z  kwoty  399 tys. zostaje  zmniejszona   na  235  tys.,  dlatego  ta  kolejna  uchwała  dotycząca  pożyczki , aby  to  było  spójne.
Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu   Wiesław  Gałązka   poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, przeciw 0  i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
ad.5
Nie  było.

ad.6
Nie  było.

ad.7
Radny  Jan  Szarek, powiedział, że  spełnia  prośbę  Radnego  Jerzego  Szczotki i  składa  podziękowania  za  wszystkie  życzenia  powrotu  do  zdrowia,  za  które  dziękuje  i życzy także  wszystkim   zdrowia  którzy  są zebrani.  na tej  sali.

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  podziękował,  jak również  odwrotnie  życzył  szybkiego powrotu  do  zdrowia.

Radny  Radosław  Trepiński,  czytałem  pismo,  które  przesłał  nam  Burmistrz  Mogilna, pamiętam  spotkanie  kiedy Pan  Burmistrz  bardzo mocno  akcentował,  aby  powstała  Pod-  strefa  Kostrzyńsko -  Słubicka   i  Strefa  Mogileńska ,  a  tu  czytam   że  sąsiedztwo tych  stref  byłoby  niewłaściwe , nie  rozumiem  jak  to  jest, raz  było  by   pożądane  i    wskazane,  a  po  pewnym  czasie  jest   nie  wskazane  i  dobrze  by  było  aby zmienić  lokalizację,  to  się  nie  trzyma  kupy ,  jeżeli  Gmina  o  takim  przedsięwzięciu  myślała  to  powinna  się  przygotować   merytorycznie.  Następnie  powierzchnia,  Marszałek wskazuje,  że  jest    za mała ,  tzn.  że  Gmina  do  zadania  się  nie  przyłożyła ,  szkoda  że  dziś  nie  ma  Pana  Burmistrza , nie  wiem  jesteśmy  postrzegani  przez  Pana  Burmistrza  jako podmiot  mało wiarygodny , pewne  podejrzenia  i  sugestie,  to  są  totalne  bzdury ,  wniosek z  tego  wynika  taki,  że  strefa  poszła  z  dymem,  że  nie  będzie  żadnej  strefy, medialnie  zostało  to  dobrze  sprzedane.

Przewodniczący  Wiesław  Gałązka,  dodał,  ze  pismo  datowane  jest  na  22 lipiec br., my  sesje  odbyliśmy  16 lipca br.  tzn., że  przez  sześć  dni   przewróciło  się  wszystko  i nie  byliśmy  na  bieżąco  informowani.   

ad.8
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i  zakończył  obrady  sesji  Rady  Powiatu  o godz.16.15


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 15:05:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 15:07:41
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:08:11
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij