Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIV/08 z dn. 12.09.2008r.

Protokół Nr XXIV/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 12 września 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 13.00 do 15.25


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka na wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 września 2008r. (zgodnie z załącznikiem) poprosił o uwzględnienie zmian w porządku obrad oraz odczytał go.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.
7. Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Powiatu Mogileńskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia w 2008 realizacji inwestycji pod nazwa „Rozbudowa Zespołu Szkół w Mogilnie o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarno –gospodarczym”
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Wolne głosy i sprawy różne.
24. Zakończenie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty (jeden radny nie brał udziału w głosowaniu).

Ad.4
Radny Krzysztof Mleczko zwrócił się z prośbą do Starosty. Z wsi Kraszyce, Ciechrz, Książ do szkół ponadgimnazjalnych dojeżdżają dzieci i mają ogromny problem, autobusy PKS nie zawsze pasują. Można byłoby się dogadać, ponieważ autobus szkolny nie zawsze dzieci zabiera, bo nie ma takiego obowiązku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił o uszczegółowienie interpelacji, o jakie dzieci chodzi i w jakich godzinach. W jakim terminie odpowiedź?

Radny Krzysztof Mleczko wyjaśnił, że dzieci dojeżdżają do szkół na godz. 8.00 i dopracuje zapytanie na piśmie po rozmowie z sekretarzem gminy Strzelno, który ma to pod swoją opieka. Odpowiedź może być w terminie późniejszym.

Radny Henryk Przybysz korzystając z obecności Powiatowego Lekarza Weterynarii zapytał o przebieg badań nad chorobą Aujeszkiego. Jakie są skutki likwidacji stada i ile takich gniazd wystąpiło na naszym terenie?

Radny Jan Szarek stwierdził, że 1,5 roku temu Rada podjęła uchwałę w sprawie opracowania projektu nowego statutu powiatu. Zapytał gdzie można się z tym projektem zapoznać? Uchwała na pewno jest wykonana, ponieważ komisja rewizyjna w żadnym protokole nie podkreśliła braku w tym względzie.

Radny Tadeusz Szymański zwrócił się do Starosty z pytaniem dotyczącym Nefromedici. Radny wyczytał z informacji, ze pewne działania są podejmowane, ale nie wynika z tego, jakie są szanse wyegzekwowania należności, które powiatowi należą się za wynajem pomieszczeń. Jakie działania są podejmowane i w jakim miejscu jesteśmy? Kolejna sprawa dotyczyła drogi w Marcinkowie. Odcinek od szkoły do Gębic został zrobiony, ale układ skrzyżowani nie został rozwiązany mimo składanych wcześniej deklaracji. Rozpoczął się rok szkolny i docierają głosy, ze w dalszym ciągu jest tam niebezpiecznie. Kolejny problem związany był z Ośrodkiem Zdrowia w Gębicach. Radny w dniu wczorajszym spotkał się z mieszkańcami Gębic, którzy mają obawy związane z leczeniem, ponieważ dochodzą głosy o odejściu na emeryturę dr. Jasińskiego. Zapytał czy jeśli lekarz odchodzi podjęto działania w celu zabezpieczenia opieki?

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy do końca miesiąca będzie można zapoznać się z protokołami kontroli zewnętrznej, jakie przeprowadzono. Dzięki temu pogłębiłaby się wiedza Radnego na temat sprawności działania starostwa i jednostek podległych. Zapytał również, kiedy zostanie uzupełniony skład Rady Społecznej SPZOZ, ponieważ rezygnację z członkowstwa złożył Wicestarosta. Radnym należy się wyjaśnienie powodów rezygnacji, to nie jest sprawa prywatna ale publiczne. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu. Niedługo będzie 1,5 roku jak Klub Piast złożył projekt poprawek do uchwały o dietach, kiedy sprawa zostanie formalnie załatwiona z odpowiedzią na piśmie. Nie można sprawy przeciągać w nieskończoność i odwlekać, lub pozostawiać bez rozpatrzenia. Kolejne pytanie dotyczyło ferm wiatrowych. Odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy z Zarządem. Radnego zainteresowało to ze względu na nazwę firmy. Firma ta zawarła wiele umów z indywidualnymi rolnikami na dzierżawę gruntów pod elektrownie wiatrowe. Umowy są skonstruowane w skomplikowany sposób i w ostateczności zawarte są zapisy, ze firma swoje uprawnienia dzierżawcy przekazuje na inny podmiot. Najczęściej jest to podmiot zagraniczny i po scedowaniu uprawnień dzierżawy podmiot zagraniczny poprzez kancelarie prawne ubezwłasnowolnia rolników indywidualnych ograniczając im prawa do własnych gruntów. Czy Rada Powiatu otrzyma projekt umowy, jeśli dojdzie do wydzierżawienia gruntów powiatu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby w sposób szczegółowy Radni mogli się z nim zapoznać?

Ad.5
Powiatowy Lekarz Weterynarii Bartosz Winiecki wyjaśnił, że zwalczanie choroby polega na przeprowadzeniu badań trzy etapowych. Pierwsze zakończyło się terminie 2 miesięcy i jak określa to rozporządzeni po 2 miesiącach można rozpocząć kolejne pobieranie krwi. Realizacja programu polega na tym, że pobiera się próby w pierwszym etapie losowo i przesiewowo w kolejnym zwiększa się liczbę próbek a w ostatnim wszystkie zwierzęta stada podstawowego, czyli knury i maciory są indywidualne numerami oznakowane a także wybrane ze stada tuczniki, aby na trzecim etapie likwidacji choroby eliminować ze stad indywidualnie zakażone zwierzęta. Lekarz składał szczegółowe sprawozdanie na posiedzeniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Przeprowadzono badanie we wszystkich stadach na terenie Powiatu Mogileńskiego i w stosunku do bazy, która zbudowała program elektroniczny krajowy, odwiedzając wszystkie zwierzęta w 51% stad. W okresie od października 2007 i stycznia 2008, gdzie w październiku dane były pobierane z ARiMR a w styczniu weryfikowane zaledwie w 51% stad świnie są utrzymywane. W stosunku do pogłowia, które agencja posiada również jest to 51% pogłowia szacowanego. Nie można wyciągać daleko idących wniosków jakkolwiek spadek liczby zwierząt i liczby chętnych rolników, którzy utrzymują świnie jest widoczny. ARiMR musi przetrzymywać dane rejestracyjne przez trzy lata, nawet jak nie ma w gospodarstwie zwierząt. Pobrano blisko 10tys. próbek w pierwszym etapie. 25 sierpnia rozpoczęto drugi etap pobierania krwi. Rozpoczęcie trzeciego etapu zależy od centralnej decyzji i uruchomienia środków na zwalczanie choroby. Program zakładał w roku bieżącym realizację dwóch etapów. Liczba ognisk z zakażonymi świniami w pierwszym próbkowaniu było 15 a po posiedzeniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej było 20 a w chwili obecnej 21, co nie jest liczbą zastraszającą. W powiecie korzystnie układa się zakażenie. Ogniska są rozproszone na terenie powiatu jedno w gminie Jeziora Wielkie m. Lenartowo, dwa ogniska w gminie Strzelno m. Bożejewice, 3 ogniska w gminie Dąbrowa m Parlin i Słaboszewko, reszta w Mogilnie. W drugim próbkobraniu na terenie Parlina w gminie Dąbrowa a reszta na terenie gminy Mogilno. Rozproszenie ognisk w powiecie powoduje, ze nie ma konieczności ustalania dla określonego gospodarstwa promienia zagrożonego o szerokości 1,5 km i obejmowania stad restrykcjami i pozwala to na bieżąco eliminować zwierzęta z całego stada. Chorobę zwalcza się na dwa sposoby. Radykalna likwidacja całego stada lub likwidacja stada w drodze gospodarczego wykorzystania głownie loch. Pierwsza metoda jest może trudna do przyjęcia przez rolnika, ale taka jest zasada w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i taka zasada obowiązuje w unii europejskiej, ze działa się szybko radykalnie i skutecznie. Druga metoda w drodze gospodarczego wykorzystania loch jest niekorzystną metoda dla rolnika, ponieważ PIW w momencie stwierdzenia choroby blokuje decyzją przemieszczanie zwierząt z wyjątkiem rzeźni i zakładów utylizacyjnych. Nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt do tego gospodarstwa, do czasu zlikwidowania wszystkich zdrowych jak i zakażonych. Nie bardzo pod względem ekonomicznym jest wprowadzanie drugiej metody. Rolnik usuwa z gospodarstwa dorosłe tuczniki, nie wolno mu zapładniać macior i nie ma też efektów ekonomicznych. Wyraził swoje zadowolenie z przebiegu badania i czynności administracyjnych, choć wiąże się z tym ogrom pracy, musimy szukać rzeźni, które przyjmą te zwierzęta w różnej ilości, w różnych wagach towarowych, państwo dopłaca do wartości użytkowych zwierząt. Wszystkie koszty ponosi państwo. Korzystamy z rzeźni w powiatach Koło, Rawicz i Leszno ze względu na to, ze w naszym województwie nie ma chętnych rzeźni, które przyjmą te zwierzęta. Z zakładu utylizacyjnego korzystamy w Jezuickiej Strudze, koszty są znaczące, ale program jest częściowo realizowany przez UE, Rząd zaplanował odpowiednie środki. Miał przekonanie, że 25 października zostanie zakończone drugie próbkobranie. Oczekujemy wspólnie z rolnikami, aby ognisk zapalnych było mało. Na terenie gminy Mogilno ogniska choroby ulokowały się za torami tj. Huta Padniewska, Padniewko, Palędzie Dolne, Sadówiec oraz Słaboszewko i Bożejewice mieliśmy doczynienia z nielegalnymi punktami kopulacyjnymi knura. Jeden knur rozniósł chorobę aż w siedmiu gospodarstwach, niestety Powiatowy Lekarz Weterynarii zgodnie z ustawą o rozrodzie zwierząt a są to przepisy karne i rolnicy musza być pociągnięci do odpowiedzialności. Najłagodniejsza reakcja PIW to decyzja zakazująca prowadzenie nielegalnej działalności. Choroba ma charakter gospodarczy nie jest szkodliwa dla człowieka. Polska przystępuje jako ostatni kraj UE do zwalczania i na to przeznaczone są ogromne środki a zgłoszenia do rejestracji punktu kopulacyjnego knura kosztuje 10zl opłaty manipulacyjnej za wydanie decyzji. Na terenie powiatu był jeden usankcjonowany punkt kopulacyjny knura w Woli Kożuszkowej a dziś ujawniło się, że jest nielegalna działalność w tym zakresie. Rozpłodnik dla własnego stada nie wymaga rejestracji, ale jeśli pożyczamy sąsiadowi to jest działalność publiczna, która musi być zarejestrowana.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, ze uchwały, o której mówił Radny nie było, owszem rozmawiano o konieczności dokonania zmian w statucie powiatu, uaktualnienia go. Statut jest w przygotowaniu, posiadają go członkowie zarządu. Po analizie i naniesieniu poprawek zostanie udostępniony dalej.

Radny Jan Szarek zapytał, kto przygotował projekt statutu?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – Sekretarz i Wicestarosta.
W sprawie interpelacji Radnego Mleczko Starosta skontaktuje się z przedstawicielem PKS czy istnieje taka możliwość.
Borykamy się z Nefromedicą, która nie płaci należnego czynszu zgodnie z umową. Zalegają ponad 230tys.zł + odsetki. Rozmowy są prowadzone, ostatnie odbyło się w lipcu. Zmienia się właściciel Nefromedici, rozmowy miały zakończyć się w czerwcu i należność miała być zapłacona do końca czerwca, niestety rozmowy się przedłużają. Obecnie po kontakcie z Prezesem zapłata ma nastąpić w miesiącu wrześniu. Czekamy na pismo, jeśli nie wpłynie to sprawą zajmie się mecenas i będzie trzeba wystąpić na drogę sądową. Nefromedica burzy nasze dochody ustalone w budżecie. Umowa zostanie podpisana w miesiącu wrześniu z nowym właścicielem. Poprosiliśmy bilans spółki, z którego wynika, że przeinwestowano i stąd kłopoty płatnicze.
Droga do Marcinkowa – zakończono inwestycję przed 1 września, aby młodzież poszła po nowym chodniku i nowej nawierzchni, trochę pogoda pokrzyżowała plany. Gdyby gmina dała działkę od strony torów, można by tam wykonać zajazd dla autokarów. Starosta wyraził nadzieję, ze to, co zostało wykonane polepszyło drogę do szkoły. Przy tworzeniu budżetu zastanowimy się jakby to dalej poprowadzić.
Na temat ośrodka w Gębiach wypowie się Dyrektor.
Radny Szczotka może zapoznać się z protokołami zewnętrzne z kontroli, czyli NIK i RIO, które odbyły się w roku bieżącym. NIK kontrolował dochody Skarbu Państwa i RIO – wydział budownictwa pod względem pozwoleń wydanych gminie Mogilno, po kontroli w Gminie Mogilno.  Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Do Starosty jako Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ wpłynęła rezygnacja Wicestarosty z członkowstwa w Radzie, ale nie została przyjęta. Starosta ma nadzieję na zmianę decyzji, która została podjęta spontanicznie i szybko, decyzja należy do Wicestarosty.
Od pewnego czasu –ok.2 lat przyjeżdżają różne firmy, które chciałby na terenie powiatu budować elektrownie wiatrowe. Wszystko jest w toku. Jeśli rolnik zawiera umowę indywidualnie, samodzielnie bez pomocy prawnika, mogą zdarzyć się sytuacje niekorzystne dla rolnika. Firmę tą interesuje teren Procynia, gdzie mamy ponad 50ha ziemi. Zarząd nie widzi innej możliwości jak tylko ogłosić przetarg i kto da lepsze warunki można ziemię wydzierżawić, mamy wzory umów. Umowa przedstawiona nam jest nie do przyjęcia, musi to podjąć Rada Powiatu. Wzory czy projekty umów zostaną Radnym przedstawione. Byłby by to dodatkowe środki dla powiatu. Korzystamy też z doświadczenia innych samorządów.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak poinformował o przyczynach z rezygnacji członkowstwa w radzie społecznej. To podejście do problemów SPZOZ pewnych gremiów, osób i nie sugerował, że przyczyną jest brak zgody Wicestarosty na podejmowane decyzje. Wszystkie decyzje dotyczące SPZOZ mające skutki prawne są podejmowane na Zarządzie i Radzie, sugestie wypracowywane są na komisjach. Zwrócił się do radnego Szczotka i powiedział, ze nie jest skandalem zachowanie Wicestarosty i nie zgodził się z podejściem i postępowaniem Radnego w tej sprawie, bo Pan Radny często w tej sprawie posługuje się nieprawdą, fałszem kłamstwem i naprawdę uwzględnia w swoim działaniu, takie odniósł wrażenia, własny interes polityczny poprzez uprawnianie czarnego PR-u. Miał na myśli list, który Radny opublikował na łamach jednej z lokalnych gazet, dotyczący tego problemu. Ponieważ, klimat wobec problemów, przed którymi stoi SPZOZ zaczyna się zmieniać, dzisiaj Rada Powiatu będzie podejmować pewne uchwały, przez które przebija się nasza troska i zaangażowanie a jeden Radny wbrew woli i intencji Wicestarosty próbuje wykorzystać pewne rzeczy stosując czarny PR i aby przeciąć ten rzut zgodnie z sugestią Starosty wycofał swoją nieprzyjętą rezygnację z zasiadania w Radzie Społecznej SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger poinformował, że lekarz z Gębic złożył dokumenty, aby zakład przygotował stosowne dokumenty potrzebne do uzyskania opinii o możliwości przejścia na rentę, ale nie wiemy czy pójdzie. Jeśli taki fakt zaistnieje, obsada lekarska zostanie w Gębicach zapewniona, jedne z lekarzy nie z naszego terenu złożył już ustną deklarację, a w razie, czego posiadamy pewne luzy i zawsze będzie tam stały lekarz.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że trzeba mieć tupet, aby oskarżać kogoś o jakieś kłamstwa, fałszerstwa tak jak to robi Wicestarosta do osoby Radnego. Chyba naczytał się jakiś propagandowych czasopism i zaczyna opowiadać od rzeczy. Pytania Radnego są klarowne i jasne. Wymyśla Pan niestworzone historie wiem, że próbuje Pan błysnąć przed wszystkimi używając słowa na topie PR. Tylko dla osoby niezorientowanej może mylić się Public Relations z Zakonem Pijarów. Radnemu wydawało się, ze Wicestarosta tez za bardzo nie wie, co to jest i dlatego opowiada takie bzdury. Nie życzył sobie, aby ktoś oskarżał go o jakieś kłamstwa czy fałszerstwa nie podając na to żadnych dowodów. Pan przebrał miarę normalnych ludzkich stosunków. Nie jest Pan ponad wszystkimi i prosił, aby nie zwracać się w ten sposób, bo sprawa będzie miała inny finał. Tylko ostrzegał.

Przewodniczący Radny Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że Radny Szczotka odnośnie swojej interpelacji zaproponował na piśmie.

Ad. 6
Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił analizę zgodnie z załącznikiem do protokołu. Jesteśmy na ukończeniu wszystkich inwestycji, nie przeszkadza to w dydaktyce, zliczając koszty to kwota ok.1,5 mln.zł.

Radny Jan Szarek poprosił kilka zdań o uczniach, którzy rozpoczynają naukę w szkołach średnich powiatowych zwłaszcza z matematyki.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, ze jest program gdzie na poziomie MEN analizuje się wyniki poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjalnych. To jest opracowywane w sposób profesjonalny w porównaniu do innych gimnazjów w Polsce. Gdyby przeprowadzić analizę widać pewne prawidłowości. Nie wszystkie gimnazja jednakowo osiągają wynik czy poprawiają wynik w Powiecie. Sam powiat w szkołach podstawowych i gimnazjach nie wypada źle. Część humanistyczna była lepsza, słabsza natomiast matematyczna w gimnazjach. Gimnazja mogileńskie wypadają o 2-3 punkty lepiej niż strzeleńskie czy we Włostowie. Naczelnik nie czuł się uprawniony, aby to oceniać. Tam gdzie gimnazjum jest słabsze, młodzież do szkół średnich nie dociera, nie ma chętnych. Gdyby się udało podyskutować z gminami i szkołami średnimi można by spróbować temu zaradzić, aby uczeń z naszego terenu trafiał do naszych szkół, aby oferta była stosowna a uczeń z gimnazjum był przygotowany do podjęcia nauki w dowolnym typie szkoły.

Przewodniczący Radny Powiatu Wiesław Gałązka pogratulował naczelnikowi dużego zaangażowania w przygotowanie szkół od strony dydaktycznej jak również w sensie materialnym –dbałość o obiekty.

Ad.7
Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Wobec braku uwag i zapytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni radni : J.Bartecki, H.Przybysz, K.Laskowski, K.Gołaszewski, R.Musidłowski)

Ad.8
Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r

Wobec braku uwag i zapytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni radni : J.Bartecki, H.Przybysz, K.Laskowski,)

Ad.9
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.

Wobec braku uwag i zapytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecni radni : H.Przybysz, K.Laskowski)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Radny Krzysztof Mleczko zadała pytanie Skarbnikowi. W uzasadnieniu przeczytał o pozyskaniu 410.500zł. z SPZOZ w Mogilnie na DPS w Siemionkach. Zapytał czy ta kwota w roku następnym trafi do SPZOZ czy ona znika z dofinansowania SPZOZ?

Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że planowana kwota dotacji dla SPZOZ była 1.025.500zł tutaj po zmianie ukazano środki, w tabeli jaką otrzymali radni, jakie zostaną zainwestowane w SPZOZ w roku bieżącym i kwota ta, to różnica między 1.025.500zl a 615tys.zł., które zostanie podzielone jeszcze na dwie tury –częściowo w formie dotacji a częściowo w formie pożyczki. Budżet jest układem rocznym i 410tys.zł. zostaje wolnych środków z SPZOZ w planach, czy ta kwota zostanie przeniesiona na kolejny rok nie można, tak mówić, bo dziś zbilansowano wszystko ale budżet kończy się 31 grudnia i to nie jest powiedziane, że ta sama kwota wróci. Kolejny rok jest planowany, jaka wartość musi pojawić się dla SPZOZ i takim torem będzie układany budżet.

Radny Krzysztof Mleczko pytał się już na posiedzeniach komisji o sprawy związane z rotacyjnością, o którą będzie SPZOZ występować i z kwotami, o które umniejszamy. DPS też postarał się w międzyczasie o dodatkowe pieniądze. Te, które były w budżecie były ujęte wcześniej. Ważnym akcentem będzie to czy zdejmowane pieniądze z SPZOZ będzie można wygenerować w latach następnych. Dla nas SPZOZ też jest ważnym zadaniem. Radny chciałby być pewien, że SPZOZ nie ucierpi w następnych latach z tego tytułu.

Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że w tabeli jest pokazane ile należy zaplanować w przyszłorocznym budżecie 837tys.zl. dla SPZOZ. Zmniejszenie planu dla SPZOZ to rezygnacja części kredytu i na przyszły rok jest mniejsze zadłużenie, jeśli będzie potrzeba wydania 800+400tys.zł. to wtedy jest większa możliwość na kredyt. Wszystko zależy od sprawy związanej z konkursem, jakie będzie dofinansowanie i ogólna wartość przyznanych środków.

Radny Krzysztof Mleczko w przyszłym roku zapyta ponownie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapewnił Radnego, że będzie na pewno usatysfakcjonowany.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak dodał, że z tabeli widać ile Starostwo musi przeznaczyć, aby sfinansować inwestycję, które zaplanowano do 2011r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym uchwała została przyjęta.
(nieobecni radni : K.Laskowski, J.Szczotka)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała nr XXIV/140/08 została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Powiatu Mogileńskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)


Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Rada wyraziła zgodę, aby nie czytać projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
 (nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia w 2008 realizacji inwestycji pod nazwa „Rozbudowa Zespołu Szkół w Mogilnie o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarno –gospodarczym”

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.19
Radny Jan Szarek zadał pytanie do posiedzenia zarządu z 23 lipca br. pkt. 11 gdzie zarząd zaproponował spotkanie w sprawie procedur odzyskania mienia powiatowego oraz budowy Sali gimnastycznej w ZS Mogilno. Z kim to spotkanie i o jakie mienie chodzi?

Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że jeśli chodzi o salę gimnastyczną to wiadomo a w drugiej kwestii wypowie się naczelnik Kędzierska. 

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Kędzierska poinformowała, ze obecnie tam gdzie Starostwo ma swoją naczelną siedzibę przy ul.Narutowicza, gmach był budowany dla potrzeb pierwszego Starosty. Było również wydzielone mieszkanie łącznie z kuchnią, zapleczem. Powiat powstawał w latach 70-tych i funkcjonował. W momencie reformy administracyjnej kiedy był dwu stopniowy podział władzy (województwo oraz gmina) nie było powiatu. Ponieważ budynek był wpisany na Skarb Państwa, gmina mogła zgodnie z prawem skomunalizować –pozyskać stosowną decyzję wojewody i wpisać się w księgi wieczyste. Wiemy na podstawie innych Powiatów, które miały bardzo podobną sytuację, ze dla pomieszczeń, które nie były wydziałem gminy, takie jak chociażby statystyka czy wojewódzkie biuro geodezji –istnieje taka możliwość pozyskania prawa własności. Czyli na nasz wniosek wojewoda uchyliłby w części decyzję komunalizacyjną i być może po rozważeniu sprawy nadałby prawo własności dla tych pomieszczeń. Wbrew pozorom pomieszczeń mało nie było, rozmawialiśmy z osobami, które pamiętają tamte czasy. Próby odzyskania pomieszczeń nie jest do końca rozeznane, trzeba wskazać powierzchnię i że jednostki korzystały z tego typu pomieszczeń. Może spróbujemy wystąpić do Wojewody, aby rozważył możliwość przydzielenia nam z powrotem na rzecz powiatu tego, co zgodnie z prawem by się należało. Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudna prawnie sprawa. Na dziś wiadomo, ze będziemy podejmować próby.

Wobec braku zapytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
(nieobecny Radny Jerzy Szczotka)

Ad.20
Wicestarosta Przemysław Zowczak skierował słowa do nieobecnego Radnego Szczotka. Jeśli Radny miał na myśli sąd to Wicestarosta jest do dyspozycji i bez najmniejszych problemów udowodni w sądzie swoje racje. Z polemiki zrezygnował nie ze względu na brak argumentów, ale ze względu, że obawiał się o jej poziom.

Ad.21
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.22
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.23
Radny Radosław Trepiński odniósł się do ostatnich wypowiedzi. Starosta powiedział, że jeśli chodzi o salę gimnastyczną to wiadomo. Radny odczuł pewien niedosyt. Podjęto dziś bardzo ważną decyzję i zobowiązanie finansowe. Podjęcie decyzji o budowie Sali gimnastycznej to decyzja, która zdarza się raz na kilka lat. Był zdegustowany lapidarnym potraktowaniem tego przez Starostę. Mówimy, ze nie jesteśmy medialni. Inni budują wirtualne sale medialnie, a my podejmujemy ważną decyzję a Starosta nie potrafił tego wzmocnić. Nie chodzi o wzajemne komplementy, ale brakowało wzmocnienia, ze to naprawdę wielka sprawa. Tym bardziej, że jest prasa, która ze swojej uprzejmości sprzeda tą informację. Często pojawiają się zarzuty, zwłaszcza w gazecie internetowej i nie tylko, że powiat nic nie robi śpi, ale jak powiat podejmuje wielkie zadania to nie potrafi tego wyartykułować. Radny nie oczekiwał na ten temat polemiki.
W sprawie odzyskania części budynku, stwierdził, że jeśli kiedyś budynek był budynkiem starostwa, to staranie się o strych czy piwnicę jest bez sensu. Zdaniem Radnego należy ubiegać się o całość budynku chyba, że nie mamy takiej możliwości. My komuś płacimy, więc może niech teraz ktoś nam płaci.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Kędzierska stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, ponieważ kiedyś był dwustopniowy podział władzy i gmina zgodnie z literą prawa mogła się o to ubiegać. Powiat może spróbować odzyskać budynek w części, te pomieszczenia, których gmina nie zajmowała a zajmowały inne instytucje. Tak podobnie było w innych powiatach.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie chwali się nigdy, czekał na głos Radnego, który pogratuluje zakończenia w marcu rozbudowy DPS i zacznie się kolejna inwestycja. Zarząd nie jest od chwalenia, ale żeby przedstawiać konkretne zadania a ktoś inny powinien to robić a społeczeństwo powinno to ocenić. Starosta jest ostatni, aby chwalić się tym, co jest oczywiste. Widać w budżecie, jakie pieniądze przeznaczone są na inwestycje ten, kto myśli wie, że pieniądze trzeba skądś wziąć a inwestycje należy skończyć. Nie jest to tak jak można zaobserwować u innych, ze pieniądze przetrzymuje się na ostatnie lata przed wyborami, to tragedia. W Polsce tak się dzieje, ze w pierwszych 2 latach się obiecuje samorządom, pieniądze nie spływają a bum jest dopiero w kolejnych latach i tych pieniędzy nie można przerobić i podwyższa się przez to ceny inwestycji. Jesteśmy po to, aby robić przez całe cztery lata. Decyzje podejmujemy po wnikliwych analizach. Jedziemy do Warszawy w celu spotkania osób tworzących prawo, którzy mogą powiedzieć jak będzie wyglądało finansowanie samorządów w przyszłych latach i będzie spokojnie można robić. Na kilku spotkaniach rozmawiano o oddaniu samorządom przez odpowiednie organy VAT-u, ale tylko z inwestycji - 22% zwrotu pozwoliłoby na realizację czy dokończenie innych inwestycji. Mienie Powiatowe- co da społeczeństw powiatu fakt, kto będzie właścicielem budynku? Po tej analizie może być piękny sztandarowy budynek, który coraz bardziej staje się zaniedbany. Budynek samorządu powinien być sztandarowy i należy podnieć koszty utrzymania. Nie prawda, ze samorządów nie stać, należy pogłówkować. Otrzymaliśmy oficjalne pismo Burmistrza, które podnosi znacznie czynsz nawet do 400% z 2,5 na 10zł. W związku z tym jak przedstawił to Starosta Zarządowi, rozmawiano o odzyskaniu mienia. Władze Mogilna wiedziały, ze to miasto Powiatowe i Powiat powinien mieć siedzibę w budynku reprezentacyjnym, na ul.Ogrodowej się nie zmieścimy. Na ostatnim zarządzie naczelnik geodezji przedstawiła sprawę. Celowo temat został rzucony, aby uświadomić Radnym nie tylko powiatu i nie będzie on miał skutków dla obywatela, ale władz lokalnych, które powinny działać wspólnie razem. Starosta cieszy się z słów burmistrza, który podkreśla wspólne działania, choć Starosta ma pewien w tej kwestii niedosyt. Dowiedział się z gazety lokalnej o poczynaniach a nie bezpośrednio od władz Mogilna. Pismo dot. strefy ekonomicznej zostało również wysłane do Marszałka, odbyła się sesja nadzwyczajna i później dowiadujemy się z pracy, że burmistrz, wyslał pismo do Marszałka o przeniesienie parku przemysłowego w inne miejsce. To przykre, widujemy się prawie codziennie. Starosta planuje spotkać się z Burmistrzem, ponieważ szkoda pieniędzy powiatowych szkoda, aby samorząd płacił samorządowi. Na właścicielu budynku ciąży jego utrzymanie, ale można wspólnie uzgodnić, zrobić, dodać. Starosta obawia się konieczności wyprowadzenia z budynku, co było by bardzo przykre. Dla petenta łatwiej przyjść do urzędów w jednym budynku, choćby geodezja czy budownictwo. Petent rozpoczynając sprawy budowlane musi zacząć od burmistrza a potem w powiecie, łatwiej załatwić to w jednym budynku. Podwyżka przewiduje 10zł za m2  x 600m2 . Starosta miął nadzieję, ze burmistrz nie zrezygnuje z propozycji terenów inwestycyjnych dot. strefy ekonomicznej, wspólnie z burmistrzem wysłano pismo do ministra infrastruktury, otrzymano odpowiedź aby czekać na rozporządzenia Rady Ministrów. Zarząd Powiatu jest daleki od tego, aby drugiemu samorządowi utrudniać pracę. Starosta nie wierzył, ze burmistrz wypowiedział te słowa – napisane w gazecie.

Radny Radosław Trepiński podziękował za informację w dzisiejszej Gazecie Pomorskiej. Zapytał, czym burmistrz uzasadnia podniesienie czynszu o 400%. Rada Miejska podniosła koszty opłat za wodę ścieki itd. to są złotówkowe podwyżki czynszu miesięcznego. Podniesienie czynszu o 400% musi mieć uzasadnienie, podstawę. Czy takowe jest? Radny również z gazety dowiedział się, ze burmistrz wycofał się ze strefy gospodarczej i ma zamiar przenieść to do Mogilna. Jak burmistrz traktuje nas jako Radę? Została zwołana specjalna sesja, podejmowano uchwały. To my jesteśmy do gry –zapytał? Czy jesteśmy marionetką dla samorządu gminnego? Można zmieniać uchwały, ale jeśli ma się inne zamiary to należałoby z tą Radą porozmawiać i przedstawić pewne zmiany oraz uzasadnienie. Zwołujemy nadzwyczajne posiedzenie Rady, podejmujemy pewne uchwały, mówimy o pewnej strategii, bo powiat to gminy a gminy to powiat a teraz dowiadujemy się o czymś z gazety. Kim my jesteśmy dla burmistrza? Jak nadarzy się okazja Radny zapyta o to burmistrza, ponieważ czuł się urażony jako Radny, wszyscy głosowali za i jeszcze prezent w postaci czynszu, coś w tej chwili zgrzyta.

Radny Krzysztof Szarzyński poinformował, że w sierpniu odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji rewizyjnej i budżetu w DPS Siemionki. Wizytowano plac budowy, największą inwestycję prowadzoną przez powiat. Plac budowy prowadzone wzorowo, zgodnie z harmonogramem. Wg. oświadczenia Dyrektora nie ma zagrożeń, co do terminowości, do końca roku harmonogram zostanie zrealizowany. Koniec budowy zostanie dotrzymany terminowo. Komisje zapoznały się z dokumentacją przetargową, wykonawczą. Słowa uznania skierował do Powiatu, Zarządu i Dyrektora DPS, który ma upoważnienie zarządu do realizacji inwestycji.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, ze na skutek braku oficjalnych informacji, przewodniczący powątpiewał w pewną sprawność partnerską, na okoliczność strefy i innych, które próbowano nawiązać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że min. uzasadnieniem podwyżki czynszu był remont budynku, zakup samochodu dla straży pożarnej i z braku środków burmistrz musiał podnieść czynsz. Odnośnie strefy gospodarczej- mało żeśmy się spotkali to geodeci pracujący w starostwie w czynie społecznym zrobili cały podkład geodezyjny pod strefę, po godzinach w piątki i soboty, o co prosił burmistrz, gmina miała zapłacić tylko opłatę za uzgodnienia. Nie można zarzucać powiatowi, że czegoś nie chciał zrobić. Praca trwała 5 miesięcy. Jak niektórzy Radni mówią, ze w powiecie robi się wielkie inwestycje a w gminie mówi się o wielkich inwestycjach, może dlatego niektóre działania są złe. Nie tędy droga. Starosta cieszy się, jeśli gminy mają pieniądze i inwestują, bo to przyszłość tego terenu. Nie ma, co roztrząsać tematu. Przy odpowiednim gospodarowaniu, można coś zrobić a jeśli dołożą zadań a nie dołożą pieniędzy będzie ciężko. Mamy przygotowany projekt na drogę z ul.Kościuszki w kierunku Chabska, będą pieniądze wchodzimy i robimy na ile nas stać. Po troszku a efekty pracy będzie widać.

Ad.24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.25
 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 15:02:43
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 15:07:41
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:08:03
Ilość wyświetleń:539

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij