Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIII/08 z dn.11.07.2008r.

                                                         PROTOKÓŁ Nr XXIII/08
                                            sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Mogilnie,  
                                                    odbytej w dniu 11 sierpnia 2008 r.
                                                             w   Sali  Konferencyjnej 
                                                          w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
                                                        w godzinach od 14.00 do  14.50

              W sesji nadzwyczajnej  wzięło udział 13 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
             Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki , który powitał obecnych na sesji.
            Radni obecni na sesji wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
           Goście obecni wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Małgorzata Wilk.
 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie  protokołów  z XXI  i  XXII sesji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  Powiatu 
   Mogileńskiego.
5.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.
6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podjęcia w 2008r.  realizacji inwestycji pod nazwą   
   „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice – Sławsk   Wielki na odcinku Bożejewice – gr.
   Powiatu inowrocławskiego  (Żerniki) na odcinku dł. 1,46 km
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu  wydatków na  realizację
   projektów Powiatu Mogileńskiego w  ramach  programów  operacyjnych na   lata 2008 –
   2011.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
 9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Wolne głosy i sprawy różne.
11.Zakończenie.

ad. 1 a)
Wiceprzewodniczący  stwierdził  kworum  do podejmowania prawomocnych uchwał.

ad. 2
Wiceprzewodniczący  przedstawił  porządek obrad  XXIII sesji,  jednocześnie  zwrócił  się  z  pytaniem czy  są  uwagi  do proponowanego   porządku obrad ?
Radny  Jerzy  Szczotka powiedział,  moimi zdaniem,  z  uwagi    na  rażące  naruszenie    § 14 pkt.2  ust.2  i pkt. 3 Statutu , ta   sesja  nie  powinna  się dzisiaj  odbyć, ponieważ  o  sesji  dowiedziałem  się  dzisiaj w  południe będąc przypadkowo   w  biurze  rady  i  nie  jest  to  odosobniony  przypadek, o  sesji  także  przypadkowo  dowiedział  się  radny  Gołaszewski,  bo  spotkał  się  z  panem  Radnym  Leszczyńskim  i  go  poinformował, że  jest  sesja,  w  związku  z  tym, nie  ma  takiej  możliwości żeby   być  przygotowanym  do  sesji    i  świadomie  podejmować  decyzje,  uważam  że  ta  sesja  z  przyczyn   formalnych  nie  może  się  odbyć.
Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki  zapytał, czy   pan  Gołaszewski  potwierdza , że  na  sesję  dokumentów  nie  dostał?

Radny Krzysztof Gołaszewski,  odpowiedział,  w piątek  będąc  u  pana  Leszczyńskiego, on  mnie  poinformował,  że  sesja  ma  być.

Wiceprzewodniczący,  zwrócił  się  z  pytaniem , czy  biuro  rady  potwierdza  to? -  tak  był  pan  Gołaszewski, ale  to nie  był   piątek, ale  czwartek  zaraz  po  posiedzeniu  Zarządu i otrzymał  zawiadomienie  o  sesji. 

Wiceprzewodniczący  pytał  dalej, czy  ktoś  z  radnych  jeszcze  w  terminie   nie  otrzymał  materiałów? – nie  widzę, tzn. pozostali  otrzymali,  wobec  tego  pan  Radny Szczotka  składa  wniosek – tak.

Radny  Jerzy  Szczotka, odpowiedział,  ja  stwierdziłem,  że  ta  sesja   z  przyczyn  formalnych     z   naruszeniem   prawa  nie  powinna  się  odbyć  i  nie  wiem  jaki  miałby  być  to  wniosek!
 
Następnie Wiceprzewodniczący   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  12  radnych .
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu   radny  J. Szczotka

 

ad. 3  
Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  protokoły   z  XXI  i XXII sesji  Rady  Powiatu.
Za  głosowało  12  radnych,
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu   radny  J. Szczotka

Radny  Jerzy  Szczotka powiedział,  że  nie  miał  możliwości  się  przygotować  na  sesję,  nie  zapoznał  się  z  protokołami, nie  zapoznał  się  z  uchwałami  i  w  żadnym  głosowaniu  nie  będzie  brał  udziału.

Protokoły zostały  przyjęte.

ad.4
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  Powiatu  Mogileńskiego.
Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki  poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, przeciw 0  i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu   radny  J. Szczotka

 

ad.5
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.
Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki  poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, przeciw 0  i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu   radny  J. Szczotka

ad.6
Starosta  Tomasz  Barczak przedstawił   projekt uchwały w sprawie podjęcia w 2008r.  realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice – Sławsk   Wielki na odcinku Bożejewice – gr. Powiatu Inowrocławskiego  (Żerniki) na odcinku dł. 1,46 km
Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki  poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, przeciw 0  i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu   radny  J. Szczotka

ad.7
Starosta  Tomasz  Barczak przedstawił   projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu  wydatków na  realizację  projektów Powiatu Mogileńskiego w  ramach  programów  operacyjnych na   lata 2008 – 2011.
Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki  poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, przeciw 0  i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu   radny  J. Szczotka

ad. 8
Radny  Jerzy  Szczotka  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej , dlaczego  nie  otrzymał  zawiadomienia  o  wyjazdowym  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  do Domu  Opieki  Społecznej  w  Siemionkach, natomiast  otrzymałem informację  o  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  i  Finansów,  dlaczego  posiedzenie  zespołu  kontrolnego  do  przeprowadzenia  kontroli  w  Bielicach  przez  Komisje  Rewizyjną  odbyło  się    poza  oficjalnym  trybem, poza  posiedzeniem  Komisji  Rewizyjnej   i w ogóle w jakim  trybie  ten  zespół  został  wyznaczony? Następnie  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Zarządu  Powiatu, czy  Zarząd  zdaje  sobie  spraw  z  tego , że  ciąży  na  nim  jak  gdyby   zadłużenie  SP ZOZ   z  tytułu  strat  na  ZOL – u, ponieważ  skierowania  pacjentów  z  poza  terenu  powiatu,  to  Zarząd  Powiatu kieruje  tam  podopiecznych swoimi  uchwałami  i już  w  chwili   podejmowania  tych  uchwał   o  skierowaniu tam  podopiecznych Zarząd jest  już  świadomy  o zadłużaniu  SP ZOZ , ponawiam  pytanie  co  do  wysokości pensji  kierownika ZOL – u  i  lekarzy  tam  pracujących, bo  miała  być  sporządzona  opinia  na ten  temat, do dnia  dzisiejszego tej  opinii nie  ma,  co do  udzielenia   do  dnia   dzisiejszego tej  opinii  nie  ma,  co  do  udzielenia  tej informacji,  w  związku  z tym  że  nie ma  opinii,  nie  ma  podstaw  prawnych  do  utajniania  tych  danych ,  więc  ponawiam  pytanie, w  jakiej  wysokości  są  to pensje, czy kierownikiem    zakładu opiekuńczego   musi  być  lekarz,  skoro  nie  jest  to  oddział szpitalny  i  może  to być  każdy   człowiek który   spełnia  odpowiednie  kryteria   do  kierowania  takim  zakładem.

ad.9
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  odpowiedział, pan  Radny  ma  chyba  amnezję, dlatego  że na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej było  ustalone, ze  6  sierpnia  br. O godz. 14.00 odbędzie  się  posiedzenie  połączone Komisji  Finansów, posiedzenie  wyjazdowe,  celem  posiedzenia  wyjazdowego obu   Komisji  była  wizja  lokalna,  na  naszej  największej  inwestycji  powiatowej  na  miejscu, ponieważ  z  perspektywy  odległości  nie  widać  budowy , więc  takowe  posiedzenie  obu  Komisji  się  odbyło,  członkowie jednej  Komisji i  drugiej zlustrowali  ta  budowę,  obeszli  w  szerz  i  w  z dłuż,  jest  sporządzony  protokół tej  budowy, budowa  idzie  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowym  oraz  finansowym, nie  ma  przestoju, nie  ma  terminów  zagrożenia ,  to było celem  wyjazdowego  posiedzenia  obu  Komisji. Natomiast   jeśli  idzie  o  sprawę  kontroli     w  Bielicach, jest to  tryb  normalny   zatwierdzony  przez  Radę   zgodnie  z  harmonogramem , zgodnie  z  zespołem  wyznaczonym  przez  mnie.

Radny  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  amnezję  może  i  mam, nie  wypieram  się  tego  skoro  pan  twierdzi  to  autorytatywnie, to  być  może   że  tak  jest,  chociaż  jest to  bardzo  wątpliwe, ale  czy  daje  to panu  prawo  do  tego,  żeby  w  sposób  rażący  łamać  przepisy  Statutu,  które  zobowiązują  pana  do  tego  aby  w odpowiednim  czasie  i  trybie  o zawiadomieniu  tejże  Komisji, te  dwie  sprawy  nie  mają  ze  sobą  nic  wspólnego  i proszę  stosować  się  do  przepisów  Statutu,  no  nie  jest  to po raz  pierwszy, wielokrotnie pan  uciekał  się  do  takich  metod, że  dzisiaj  dzwonię, a  jutro  jest  Komisja,  to  jest  wbrew  przepisom  panie   Przewodniczący,   moja  amnezja  nie  podlega  opisowi  przepisów  panie  Przewodniczący  w  Statucie  powiatu,  natomiast    pańskie  bezprawie  podlega, trzeba  z  niego  zrezygnować  i  stosować  się  do  prawa,  ja  chciałbym  tylko  jeszcze  dopowiedzieć  do  drugiego  pytania, że  na  oficjalnym  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  zespół  kontrolny nie był  wymieniany , może  na  jakimś  partyjnym  zebraniu,   może  w  jakiejś  kawiarni, gdzieś  przy stoliku  w  towarzyskiej  rozmowie  był  wyznaczony,  ale  oficjalnie  nie  było i też  proszę  to wziąć   pod  uwagę, bo  to  nie  jest  prywatna  firma,  tylko  instytucja  samorządowa.

Wiceprzewodniczący  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej chce  cos  dopowiedzieć.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej , pozostawiam  to bez  komentarza, wszystko  jest  zaprotokołowane,  są  protokoły,  to są  mocne  słowa,  co  pan  Radny  powiedział, może  mi  być  tylko  wstyd,  proszę  się  śmiać,  to  są  sprawy  samorządowe ,  publiczne, pan  doskonale  się  w  tych sprawach  orientuje,  są  protokoły  z  posiedzeń  Komisji   odsyłam  do  nich ,  proszę  przeczytać,  wszystko  jest.

Wiceprzewodniczący  oddał  głos  panu Staroście.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, nie  będę   na  ten  temat  odpowiadał, dlatego  że   nie  życzę  nikomu tego,  czy  trafi,  czy  nie  do  zakładu,  ponieważ   4  członków  Zarządu   będzie  decydowało  o  życiu tych  ludzi,  czy  ich  przyjąć,  czy  nie,  ponieważ  finanse  są  ważniejsze  od  życia  ludzkiego.

Radny  Jerzy  Szczotka   powiedział, wymigiwanie  się  w  ten  sposób  od  odpowiedzi  jest  bardzo  nie  odpowiedzialnym  stanowiskiem,  bo  pan  panie  Starosto podejmując  decyzje  o skierowaniu  musi  poczynić  starania  o to,  żeby  pacjenci  kierowani  z  poza  powiatu  byli  w  jakiś  sposób  dofinansowani,  nie  wiem  jakie  są  ku temu  przesłanki prawne,  bo  nie  muszę  tego wiedzieć,  natomiast  pan  musi,  bo pan  podejmuje  decyzje  o  finansach 
SP ZOZ – u ,  a  w  gruncie  rzeczy o  finansach  powiatu , i   to  pan  jest  zobowiązany  do  poczynienia  tych  starań,  a  nie  ja,  i uciekanie  się  do  takiego  typu  odpowiedzi  jest  nie  związane  z  tematem.

Starosta  Tomasz  Barczak,  powiedział,  że  finanse  powiatu  świadczą    jakie  robimy inwestycje,  co  zamierzamy,  jaka  była  nadwyżka  budżetowa , w  związku z tym  pan,  panie  Radny,  jako  „stary”  Radny,  taki  z  krwi  i  kości, obrońca  ludu,  wie  dobrze  jakie  są  finanse  powiatu,  są  jakie  są  i  myślę  o  tym ,  że  Zarząd   stoi  na  wysokości  zadania i  dba  o  to  żeby  te  finanse  wyglądały  tak  jak  wyglądają,  jeśli  chodzi o  to   pytanie,  to powtarzam,  nie  życzę  nikomu  tego  aby 4  osoby decydowały  o tym,  czy  taka  osoba  co  musi  taką  opiekę  mieć,  trafi  do  zakładu,  czy  nie  trafi. Pan  Radny  pisze  do Marszałka,  proszę również  napisać  do   Ministra  Zdrowia ,  żeby  te  rzeczy  zmienili, niech  nie  będzie  45- 50 zł ,  tylko  70, 80 czy  100  i wtedy będzie  taki zakład  leczniczy, który  będzie  przynosił  zyski,  i  z pełną  świadomością  Zarząd  Powiatu  patrząc  panu prosto  w  oczy ,  mówi  że  będzie  tak  dokonywał,  dlatego  że  życie  ludzkie  nie  ma  ceny, jesteśmy tego  świadomi,  że  ZOL   jeszcze  przynosi  straty, nie  wiadomo  jak  długo,  myślę,  że  w  przyszłości  nie będzie  przynosił  strat. Wiedząc,  że  z  dniem  1  stycznia w  Zakładzie  br. nastąpił  wzrost  płac  w  SP ZOZ – ie ,   i powoduje  to  że  generujemy  straty  od  80 – 100 tys. zł, to  zamykamy  szpital,  bo  jest  to  nie  ekonomiczne,  czy  na  to  pan również  by  się    zgodził,  ponieważ  też  świadomie  wiedzieliśmy,  że  w miesiącu  marcu,  będziemy  mieli  180  tyś. zadłużenia , to  nie  jest tak , że  spotka  się  4  panów  i  z wolnej ręki  coś  podpisuje, nie panie  Radny,  tak  się to nie   odbywa,  nie  wiem  czy  pan  kiedyś  był  w  Zarządzie,  ale  posiedzenie  Zarządu  trwa  kilka  godzin, nie  pół  godziny ,  o tych  rzeczach się  rozmawia , jest to czasochłonne,  pracochłonne  i są  to  ważne  decyzja, które  Zarząd  podejmuje.
 
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  ,  powiedział,  mając  na  uwadze  procedury,  które  obowiązują  przy  zawieraniu  kontraktów  z  NFZ , obowiązują  SP ZOZ ,  nie  możliwości  prawnej  żebyśmy  zawarli kontrakt  wyłącznie w odniesieniu  do mieszkańców  powiatu,  my mamy  obowiązek zapewnienia  mieszkańcom  naszego  powiatu dostępności do świadczeń  medycznych,  nie mamy  możliwości  wyłączenia  z  konieczności świadczenia  tych  świadczeń  medycznych mieszkańców  innych powiatów , jeśli  mamy  takie  możliwości  żeby  świadczyć    usługi w  zakresie  zakładu  opiekuńczo  -  leczniczego , w  zakresie  chirurgii  i  innych  obszarów,  które  są  deficytowe z  samego założenia ,  więc  ten  kontrakt jest  podpisany w  takiej  ,  a  nie  innej  formie.  Jeżeli  Zarząd  podejmuje  decyzje  w  kierowaniu  chorego  do  ZOL  -u   i  osoba  spełnia  wymogi  formalne  i jest  określone  i  jest  wolne  miejsce  w  zakładzie,  to  w   tym  wypadku  decyzja  Zarządu  ma  charakter  decyzji  związanej,  my  możemy tylko  i  wyłącznie  skierować,  nie  możemy powiedzieć,  nie   kierujemy,  dlatego  że  pacjent  jest  z  poza  naszego  terenu,  a  leczenie  tego pacjenta  przyniesie  nam  straty. Tłumaczyłem  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej, że  zasady  odpłatności  za  przebywanie  w  ZOL - u   są  również  ściśle  określone, nie  może  być  tak ,  że oprócz  zasad  ,  które  są  określone  są  pobierane  dodatkowe  pieniądze ,  nie  ma takiej  prawnej  możliwości, w  jaki  sposób mielibyśmy  wskazać  jednostkę  samorządu terytorialnego, która  miała  by  partycypować  w  kosztach ,  pieniędzy  niż określone  w  przepisach  nie  możemy  pozyskać,  więc  sprawa  jest  jasna  nie  podlegająca  żadnej  dyskusji.

Wicestarosta  zwrócił  się  z  pytaniem do  Dyrektora  Olejniczaka, czy  jest  zagrożona  deklaracja  jaką  złożyliśmy  pani  ordynator  Oddziału  Pediatrycznego  jeśli chodzi  o  inwestycje  w  tym roku,  jakie  się  mają  dokonać  na  oddziale pediatrycznym  i  w  jaki  sposób SP ZOZ  zamierza  poprawić   sytuację,  jeśli chodzi o ośrodek  Zdrowia  w  Markowicach ,  jeśli chodzi  o  drugie  pytanie  nie  oczekuję  odpowiedzi na  tej sesji , tak  samo  jeśli pan  dyrektor nie  chciałby na  pierwsze  dziś  odpowiadać  też  nie musi.        

Radny  Jerzy  Szczotka ,  ja  nie  pytałem  o  cenę  na  ludzkie  życie,  a  tylko  o pozyskanie  środków,  pan Starosta  stwierdził,  że  nie  ma  możliwości, możliwości  są,   bo  w innych oddziałach  pozyskiwane  są  środki  dodatkowe   w  różny  sposób  i  druga  rzecz   ja  mogę  się  zwrócić  do Ministra  Zdrowia  o  zwiększenie  finansowania, tylko  mam  pytanie  co pan  w  tym  czasie  będzie  robił,  jako Starosta ?  -  czy  pan  będzie  robił  to  co  ja, a  ja  kiedy  będę  się  zwracam  to  co  pan ,  niech  pan  tutaj nie  będzie  w  sposób  kabaretowy  stawiał  spraw,  bo to jest  śmieszne.

Starosta  Tomasz  Barczak, powiedział,  że  Rada  Powiatu  to  nie  kabaret   panie  Radny,  ja  tutaj  mówiłem,  że  nie  wpłynął  pana  wniosek  do  Zarządu  o  to  żeby  wystąpić  w  tej  sprawie gdzieś  indziej,  gdy  pan  złożył  na  pewno  byśmy wystąpili,  jeśli pan  ma  takie  pomysły  bardzo  proszę  wystąpić   z  wnioskiem  tutaj  na  tej  sesji, taki wniosek skierujemy, napiszemy w  protokole, że  pan taki  wniosek  skierował ,  dobre  pomysły  popieramy, bo  jeśli  społeczeństwo  wybiera  radnych  to po  to  aby  ich  reprezentowali,  jeśli  społeczeństwo  ma  takie  wnioski  to  bardzo  proszę, na  pewno    wystąpimy.


Z –ca  Dyrektora  Roman  Olejniczak  powiedział, jeśli  chodzi  o pytanie  pana  Szczotki,  to  wysokość  pensji  kierownika ,  czy  uposażeń  lekarzy ,  moglibyśmy  ujawnić,  ale  pan  wie  że  za  ujawnienie  tajemnicy  osobistej  groziłaby kara,  nie  pamiętam  tego artykułu,  ale  jest  to  zastrzeżone,  te  dane  które  były  do ujawnienia  pan Przewodniczący  Rady  otrzymał,  proszę  się  zapoznać,  pozostałe  pytania  do SP ZOZ odpowiemy  na  piśmie  w  odpowiednim  czasie.

Adwokat  Wojciech  Manikowski  powiedział,  ze  ta  sesja na  której  w  tej  chwili obradujecie odbywa  się  lega  artis ,  zgodnie  z  zasadami sztuki,  którą  tu  określa  Statut , bowiem  mamy  do czynienia  z sesją  nadzwyczajną, której  nie  obowiązują  rygory  jakie zawiera  przy  zwoływaniu sesji  zwyczajnej,  taka  sesja  jak Państwo wiecie  zwołana  tylko  w  określonym   terminie  i  to Przewodniczący  jest zobowiązany jest  ja  zwołać  w  ciągu  7  dni  od  wpłynięcia   takiego wniosku  od  Zarządu, lub od innego  podmiotu  uprawnionego,  natomiast  możliwość  powiadamiania radnych o  tej  sesji  to ,  temu  służą  różne  środki łączności  jakie  cywilizacja  obecna   dysponuje, min. telefon, sms,  fax, itd., materiały  radny powinien  otrzymać   przed   sesją   w  takim  czasie  aby  mógł  się  z nimi zapoznać, tu  nie  chodzi  o  to  aby  je  studiować, jak  studiują  benedyktyni     latami  pewne  rzeczy, sesja  nadzwyczajna  rządzi się  swoimi prawami,  okoliczności  wymusiły zwołanie  takiej  sesji, w związku z tym  ten  tryb  zawiadamiania  najpóźniej  7  dni  nie  zobowiązuje, tak  jak  to możliwe  tak się  zawiadamia , przywołał  przepisy  §12  pkt. 7.

Radny  Jerzy  Szczotka  , powiedział  pana o trybie  zwołania  a  ja pytałem o  tryb  zawiadamiania , mnie  to  nie  dotyczy ,  to dotyczy Zarządu , natomiast  ja  pytałem  o sposób  zawiadamiania, czy  w  związku  z  tym  czy jest  taki tryb  nie  zawiadamiania? – bo ja  nie  zostałem  zawiadomiony.

Adwokat  Wojciech  Manikowski,  powiedział,  są  różne  sposoby  zawiadamiania,  nie  koniecznie  przez  pocztę,  jeżeli  pana  Radnego  nie  ma,  bo pan  Radny  przebywa  za  granicą, to  nawet     żeby  złożyć    w  szufladce  w  biurze  rady,  to i tak  by pan  Radny nie  odebrał ,  dlatego  biuro rady podjęło  takie  działania. , że  powiadamiało    telefonicznie , jest  to skuteczne   powiadomienie,  nawet  żaden  przepis  Statutu  odnoszący się  do  sesji  zwyczajnej  nie  przewiduje  formy pisemnej  zawiadomienia  o terminie  Rady, nigdzie  takiego  wymogu nie  ma, ten  Statut  nie  przewiduje  takiego powiadomienia , to jest  zwyczaj który został  przyjęty

Radny Jerzy  Szczotka, powiedział, można  było  chociaż zawiadomić   trąbką  sygnałówka. 

ad. 10

Wicestarosta   Przemysław  Zowczak  odczytał  art. 15  ustawy  o  samorządzie  powiatowym, 

ad. 11
Na tym porządek sesji wyczerpano. Wiceprzewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 14.50

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 15:00:20
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 15:07:41
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:07:59
Ilość wyświetleń:353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij