Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXII/ 08 z dn. 09.07.2008r.

Protokół Nr XXII/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 9 lipca 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.00 do 13.25


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka na wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 8 lipca 2008r. poprosił o uwzględnienie zmian w porządku obrad oraz odczytał go.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach –Gospodarstwo Pomocnicze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu  zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008 r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne głosy i sprawy różne.
21. Zakończenie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XXI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty


Ad.4
Radny Jerzy Szczotka poinformował, że w dalszym ciągu są problemy i kontrowersje dotyczące zjazdów z drogi nr 15. Czy można by było wykonać raport, Starostwo lub komisja problemowa Rady Powiatu, ilu osób to dotyczy i jakie mają uwagi. Raport omówiłby szczegółowo te sprawy i wtedy można by było zastanowić się nad zaproszeniem przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg na sesję i sprawę raz na zawsze wyjaśnić. Radny zwracał się też z interpelacją do Dyrektora SPZOZ. Odpowiedź została udzielona, lecz w pkt.2 gdzie prosił o określenie wysokości wynagrodzenia kierownika ZOL i pracujących lekarzy podano pielęgniarek, personelu medycznego średniego, pomocniczy średni i pomocniczy gospodarczy. Poprosił, aby w takiej formie odpowiedź uszczegółowić o kierownika tego zakładu oraz lekarzy, którzy tam pracują. Wtedy będzie to pełna odpowiedź i nie będzie wówczas zastrzeżeń.

Radny Radosław Trepiński zgłosił interpelację związaną z interwencją mieszkańców posesji Placu Wolności i Hallera w Mogilnie. Radny jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego a problem zgłoszony jest przykładem zakłócania porządku. Ustawowo wszyscy są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej od 22.00-6.00. Interweniujący w tej sprawie zgłosili, ze o 4.00 rano rozpoczyna się przez Zakład Komunalny w Mogilnie zbieranie śmieci z posesji, towarzyszy temu ogromny hałas. Sugerował rozmowę z Zakładzie Komunalnym, jeden z interesantów tam dotarł, ale rozmowa nie dała żadnej odpowiedzi, tak było i będzie. Interweniujący zdecydował się na interwencję na Policji gdzie polecono, aby ten niezadowolony sam dochodził swoich praw na drodze prawnej, Radny uważał to za absurdalną radę. Służby porządku publicznego jak Policja powinny czuwać, aby godziny ciszy, która wszystkich obowiązuje, była przestrzegana. Nie ma tłumaczenia, że w godzinach dopołudniowych Mogilno jest zakorkowane i jest problem z opróżnianiem pojemników, ponieważ duże miasta sobie z tym radzą. Rozpoczynają o 6.00 i można nieczystości pozbierać z miasta nie zakłócając spania. Jedna z interweniujących osób jest na tyle zdesperowana, że zdecydowała się nawet sprzedać swoje mieszkanie mając alternatywę zamieszkania poza Mogilnem. Poprosił Burmistrza o interwencję, od 6.00- do 9.00 miasto jest puste, sklepy zamknięte i w tym czasie można pojemniki pozbierać. Osoba, która interweniowała w Zakładzie Komunalnym otrzymała informację, że jako właściciel posesji będzie zobowiązana pojemniki wystawić przed kamienicę. Kiedyś już coś takiego było, w pojemnikach śmieci się rozkładają, smród, gdzie tu strona estetyczna. Niedopuszczalne jest takie rozwiązanie.

Ad.5
Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ poinformował Radnego Szczotka, że istnieje ustawa o danych osobowych i publicznie nie może ujawniać zarobków pracowników, bo to jest niezgodne z prawem. W tym przypadku jest to jedna osoba i podanie takich danych byłoby złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego też dane zostały podane w rozbiciu na wszystkich lekarzy zatrudnionych w ZOL, obejmuje to kontrakt, etat i dyżury na wezwanie jak zostało napisane. Dyrektor może powiedzieć, że wynagrodzenie nie odbiega od innych i jest w zasadzie takie samo jak uposażenie innych lekarzy kierujących oddziałami lub będących ordynatorami.

Adwokat Wojciech Mańkowski przyznał rację Dyrektorowi. Ujawnianie wynagrodzeń pracowników zakładu nie jest możliwe bez zgody tego pracownika. To jego prywatna rzecz, jakie wynagrodzenie otrzymuje i ujawnianie naruszałoby szeroko rozumiane dobra osobiste. W związku z tym, jeśli pracownik nie wyrazi zgody ujawnienie tego jest niemożliwe.

Radny Jerzy Szczotka nie wiedział jak to się dzieje. Z naszych podatków pensja Prezydenta Rzeczpospolitej jest jawna, wszystkich – Premiera Rządu, Ministrów –nie ma problemu. NFZ także dysponuje pieniędzmi publicznymi i Radny nie chciał, aby Dyrektor z imienia i nazwiska wymieniał, że Pan czy Pani zarabia tyle i tyle, tylko jeden tyle, drugi tyle a kierownik tyle. W związku z tym, ze Panowie powoływali się na ustawę o ochronie danych osobowych, ze to nie jest do ujawnienia, Radny zaznaczył, że nie chce nazwisk tylko funkcje. Poprosił o przygotowanie opinii prawnej z powołaniem się na odpowiednie przepisy i stwierdzenie, że w świetle tych a nie innych przepisów i z tego czy innego powodu jest to niemożliwe. Premier stanął na konferencji prasowej przy mównicy i powiedział, ze ordynator w tym szpitalu zarabia tyle, dyrektor tego szpitala, SPZOZ zarabia tyle. Czym to się różni, dlaczego Premiera nie pociągnięto do odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych? Dyrektor może nie jest w randze Premiera i bardziej się boi, ale od tego jest prawnik, żeby rozwiać tą kwestię. Skoro można to zrobić na górze, Mogilno nie jest innym podwórkiem.

Jerzy Kriger Dyrektor SPZOZ zastanawiał się czy mówienie, że ma podać to bez danych osobowych jest dyletanctwem czy naiwnością. Jeśli będzie wymieniony kierownik a kierownik jest jeden to jest ujawniony z imienia i nazwiska. Poprosił Radnego, aby oparł się też na pkt.6 KC.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka stwierdził, że nie należy dyskutować nad rzeczami oczywistymi. Jest propozycja Radnego, interpretacja prawna, z której będzie wynikać odpowiednia relacja. Radny Szczotka proponował też opracowanie raportu. Jeśli będziemy się zajmowali takim raportem to do końca nie będziemy zgodni z prawem, bo problem dotyczy drogi krajowej a więc nie bezpośrednio nadzorowanej przez Powiat. Przewodniczący rozumiał i wiedział doskonale, ze mieszkańcy, którzy zgłaszają swoje pretensje są mieszkańcami powiatu i gminy Mogilno. Przewodniczący był w kontakcie z tymi mieszkańcami, mówił również na poprzedniej sesji, ze jak wywoła się sytuacja pewnej niemożności, po uprzednim sprawdzeniu i zapoznaniu się z całą materią spróbuje włączyć się w roli mediatora pomiędzy skarżącymi się mieszkańcami a stosowną dyrekcją dróg. Dajmy jeszcze trochę czasu, ponieważ o takim działaniu muszą zdecydować bezpośrednio zainteresowani mieszkańcy. Przewodniczący jest w kontakcie. Jeśli mieszkańcy ci z imienia i nazwiska zechcą takiego spotkanie to na pewno jako Przewodniczący Rady złożył deklarację doprowadzenia do takiego spotkania. Wszyscy, którzy zgłaszali uwagi na temat niekorzystnych zdarzeń dotyczących nieruchomości otrzymali odpowiedzi z generalnej dyrekcji. Niektóre są takie same, są tez takie osoby, którym proponuje się wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do Dyrekcji GDDiA. Przewodniczący będąc z nimi w kontakcie przedstawiał im, że wniosek można jeszcze napisać, czy ten wniosek i odpowiedź jest tylko wybiegiem i uznać sprawę za załatwioną czy rzeczywiście są to poważne propozycje ze strony generalnej Dyrekcji w celu rozwiązania zgłaszanych problemów przez mieszkańców. Gdy my się włączymy jako Rada Powiatu i całym gronem będziemy próbować rozpatrywać sprawy i dywagować nad tematem to możemy posunąć się odrobinę za daleko, nie jest to w naszych kompetencjach. Możemy doprowadzić do konfliktu, na którym mieszkańcy zamiast dobrze wyjść mogą wyjść gorzej. Jeśli mieszkańcy zainteresowanie wykażą Przewodniczący takie spotkanie zainicjuje i jeśli któryś z Radnych będzie chciał uczestniczyć powiadomi, aby to mogło odbyć się na spotkaniu a nie sesji Rady Powiatu. Gdy uznamy, ze nie daje to żadnych efektów i dostrzeżemy, że załatwienie interesów mieszkańców leży również po stronie Powiatu, może potem dalej przystąpić. Na ten moment byśmy za daleko wyszli, dlatego taką ścieżkę zaproponował.

Radny Jerzy Szczotka wiedział, że Dyrekcja może proponować składanie wniosków, ale Dyrekcja nic nie mówi, co się z tym wiąże i jakie skutki takiego wniosku będą. Może Dyrekcja zrobi wjazd i obciąży właściciela działki. Teraz działka, którą posiada rolnik będzie mniej warta niż sam wjazd. Rzucenie hasła –składajcie wnioski- wcale nie rozwiązuje problemu. Jak wiemy wszystkie czynności prawne pociągają za sobą jakieś skutki, więc chodzi o to żeby nie pozostawiać samym sobie mieszkańców i próbować, bo siła Rady Powiatu jest większa niże jednej osoby – rolnika, którego to dotyczy. Nie mamy prawa nakazania, rozkazania, ale stanowisko wypracowane przez Radę będzie miało swoje znaczenie i siłę oddziaływani a nie wydawania rozkazów, przekraczania swoich kompetencji, uprawnień.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zgodził się w pewnym sensie z rozumowaniem Radnego, pomijając fakt rokowań Radnego. Należy chwilę poczekać, jaka będzie reakcja. Jeśli rzeczywiście osoba, która otrzymała propozycję złożenia wniosku, ten wniosek złoży i na ta propozycję otrzyma odpowiedź. Wtedy będzie można przypuszczać, jaki będzie efekt końcowy. Musi być przede wszystkim wola zainteresowanych.

Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna stwierdził, że trudno w sposób całościowy odpowiedzieć na pytanie Radnego. Burmistrz zadzwonił do Prezesa MPGK, aby wyjaśnić pokrótce problem. Rzeczywiście sprzątanie śmieci odbywa się w godzinach rannych, to nie jest nasz wymysł i nie odbywa się od 6.00 ale wcześniej. Przepisy są bezwzględne i jest cisza nocna do 6.00 na to nie ma rady. Z tego, co wiedział, ale sprawdzi to jeszcze dogłębnie –problem jest tylko z jednym mieszkańcem –jedną rodziną. Ponieważ śmietniki są usytuowane na posesji 70m i pracownicy MPGK musza po bruku ciągnąć śmieci, po czym załadować na przygotowany transport. Regulamin utrzymania czystości w gminie Mogilnie mówi jednoznacznie, że śmietniki powinny być dostępne w miejscu ogólnodostępnym i w tym nie ma problemu. Mieszkańcy na terenach wiejskich wystawiają pojemniki, czy tez w przypadku domków jednorodzinnych. Prezes poruszył problem, że miasto jest zakorkowane później, na co też Radny zwrócił uwagę i ma też trochę odmienne zdanie. Burmistrzowi wydawało się, że wystarczy dobra wola dwóch stron i zasady współżycia społecznego wówczas można było by to rozstrzygnąć. Jest problem i z tego, co wie to z jednym mieszkańcem.

Radny Radosław Trepiński twierdził, ze problem nie dotyczy jednego mieszkańca, ale problem zgłoszony przez dwóch mieszkańców – Placu Wolności i ul.Hallera. Zgodził się z Burmistrzem, ze dobra wola jest panaceum na wszystko. Tutaj dobra wola niczego nie rozwiąże, bo godzina 4.00 rano to nie jest godzina, którą można wynegocjować do sprzątania miasta i nie da się tego po cichu zrobić na tyle aby nie zakłócać porządku publicznego. Dobra wola i prawo nie pogodzą się nigdy, musi być zmiana czasu rozpoczęcia zbierania śmieci, niech to jest godz. 6.00 lub 5.300 ale 4.00 rano to dla niektórych środek noc, tych którzy muszą iść do pracy. Burmistrz może nie mieszka na Palcu Wolności, ale to skupisko kamienic gdzie śmieci jest sporo i to nie jest jeden kontener przy jednej posesji. Problem jest na tyle dokuczliwy, że jedna z osób przeprowadza się z Mogilna do Gębic wykorzystując losową sytuację w rodzinie, gdzie argumentem jest spokojna noc, bo hałasu ma dosyć.

Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna zgłębi problem i zobaczy, co da się w tej materii zrobić. Przyznał, że przepisy są bezwzględne i nawet jedna osoba ma prawo interweniować.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały a Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski odczytał projekt uchwały a Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach –Gospodarstwo Pomocnicze.

Rada zaproponowała oraz wyraziła zgodę, aby nie czytać projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rada zaproponowała oraz wyraziła zgodę, aby nie czytać projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.


Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski odczytał projekt uchwały a Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.

Radny Jerzy Szczotka chciał wiedzieć, o jaką kwotę wzrośnie wynagrodzenie i wysokość ryczałtu, chodzi o ilość kilometrów, w jaki sposób jest to dokładnie ustalane przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze kwota wzrośnie o 200zł w ppkt.b –dodatek funkcyjny w wysokości 1.500zł a do tej pory Starosta miał 1300zl wynika to z rozporządzenia do którego wszystkie jednostki samorządowe się dostosowują i to regulacja.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu –ryczał na 300km tj ok. 504zł. Faktycznie dodatek funkcyjny wzrasta o 200zł z tym, ze od dodatku funkcyjnego i podstawy liczy się dodatek specjalny w wysokości 20%. Czyli w sumie 251zł brutto wzrasta wszystko.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

__________________________________________________________________________________

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sortu przygotował i przekazał Radnym dokumenty. W roku ubiegłym Powiat Mogileński jako drugi w województwie osiągnął najlepszy wynik pod względem zdawalności. To najprostszy wskaźnik dotyczący matury, on nie obrazuje jej całej i nie jesteśmy w stanie obecnie dokonać dogłębnej analizy, ale w stosunku do poprzedniego roku nasza pozycja się poprawiła i osiągnięto pierwsze miejsce. Warto to uwypuklić. Wynik to 89,52% zdawalności, czyli z 450 uczniów taki procent zdało. Na podkreślenie zasługuje fakt, ze mieliśmy wszystkie typy szkół, w których egzaminy się zdaje min. liceum ogólnokształcące, profilowane, technika i technika uzupełniające, co nie występuje we wszystkich powiatach. Trudniej zdawać maturę w technikach i liceach uzupełniających –profilowanych gdzie matura z założenia wypada gorzej, bo jest mało godzin, które można przeznaczyć na przedmioty ogólnokształcące a wchodzą w grę przedmioty zawodowe. W województwie średni wynik był 80,5%. Nasza zdawalność jest wyraźnie wyższa niż wynik w województwie. Podniesienie wyniku o 0,5 -1% to wyczyn, bo mówimy o całej populacji. Media przekazują na konferencjach krajowych przekazują, że co roku matury wypadają gorzej w szkołach na wsi i małych miejscowościach. U nas w powiecie nie ma takiego przełożenia i to tez cieszy. ZS Bielice i NSD w Markowicach gdzie nie ma zastosowanie to stwierdzenie krajowe a szkoły Strzelno Mogilno są w mniejszych miejscowościach i to jest godne podkreślenia. Na drugiej stronie dostarczonych materiałów przedstawiono poszczególne szkoły w rozbiciu na typy z podaniem ilości osób przystępujących do matury (wraz z uczniami z lat wcześniejszych) i ilość osób, które zdały. W roku ubiegłym była matura z „poprawką giertychowską” a teraz będzie poprawka w sierpniu, na jesieni okaże się definitywnie ile osób zdało. Wyniki maturalne, co roku poprawiają się, ale też trzeba patrzeć na wyniki szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, gdzie średnia też wzrasta. Cieszy fakt, że w szkołach średnich nie gubimy tego potencjału wypracowanego w szkołach podstawowych, czy ponadgimnazlalnych. Różnie bywa w gimnazjach, niektóre mają tendencję spadkową szczególnie z przedmiotów matematyczno –przyrodniczych. Oświata w Powiecie Mogileńskim ma pewien logiczny ciąg i to cieszy. Gimnazjum w Bielicach zdawalność z części matematyczno –przyrodniczej 28,2 średnia dla kraju a 27,1 i to najlepszy wynik w powiecie a kolejny wynik to 25,2 także wynik jest znacząco wyższy. Przedmioty humanistyczne tez nie najgorzej w Bielicach wychodzą i to drugi wynik w województwie.

Radny Radosław Trepiński uważał, że z nowym rokiem szkolnym należałoby podziękować dyrektorom szkół i nauczycielom. Tam przede wszystkim w codziennej pracy wykuwa się to dobro. W roku poprzednim drugie miejsce w tym pierwsze, jeśli chodzi o zdawalność to informacja o dobrej jakości edukacyjnej. W tym roku szkoły podstawowe, czyli uczniowie klas szóstych napisali sprawdzian na miejscu pierwszym w województwie, była to informacja podana w lokalnej telewizji i nawet pisała o tym Gazeta Pomorska, natomiast gazeta, która się szczyci najbardziej gazetą dla nas ważną, nas budująca nic nie napisała na ten temat, ale to tradycja gazety od lat. Wyniki były podobne przez lata, wypracowane przez nauczycieli, dyrektorów i Radny prosił, często dostarczał materiał, ale niestety nikogo to nie interesowało. To smutne i ta gazeta, która powinna mieć wpisaną w rację bytu swojego istnienia, promocję tej ziemi i dóbr –nie raczyła napisać ani słowa. To nasze szkoły, nasze pieniądze, nasze dzieci i jest to powód do satysfakcji. Zaproponował w sposób formalny może w formie listu gratulacyjnego, pogratulować pierwszego miejsca w skali województwa, gest ten może bardziej jeszcze zachęci ludzi do pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poparł propozycję Radnego i ogłosił 5 minut przerwy.

Ad.16
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny pytań i uwag nie było.

Ad.17
Wniosków i oświadczenia radnych nie było.

Ad.18
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.19
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.20
Wolnych głosów i spraw różnych nie było.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13.25

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 14:58:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 14:59:11
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:00:03
Ilość wyświetleń:466

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij