Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXI/08 z dn. 25.06.2008r.

Protokół Nr XXI/08
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 25 czerwca 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 16.00 do 16.40


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w roku szkolnym 2008/2009”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne głosy i sprawy różne.
8. Zakończenie.
oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji rewizyjnej i gospodarki wyrażono wolę, aby połączyć porządek obrad dzisiejszej sesji z porządkiem obrad sesji 9 lipca 2008 i odbyć jako całość w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że gdyby takie założenie było to nie byłoby potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej. Ze względu na procedury związane ze strefą, trzeba sesję odbyć później, ponieważ projekty uchwał dotyczące strefy nie byłyby do końca opracowane i nie przewidywałyby szczegółów, o które w trakcie debaty będzie chodziło. W związku z tym na ten moment jest to niemożliwe. Należy przystać na dwa terminy, aby zrobić to jak najlepiej. Poprosił o wyrażenie opinii wnioskodawcy.

Radny Jerzy Szczotka przedstawił tylko stanowisko obu komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński stwierdził, że po wyjaśnieniach komisje odstępują od wniosku.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

 

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiała na Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki i Finansów problem. Dotyczy to uchwały, ale nie jej treści tylko załącznika –zakupów inwestycyjnych. Należy rozbić kwotę kredytu, którym finansujemy docieplenie budynku, na 130 tys.zł. na ul.Ogrodowej i 20 tys.zł które pójdzie do ZS w Strzelnie. Zmieni się tylko układ. W sumie nic się nie zmieni. Konieczność rozbicia pewnych wartości wynikła to z informacji BOŚ o. Poprosiła o przyjęcie zmiany.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały a Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w roku szkolnym 2008/2009”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały a Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.5
Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do Starosty Mogileńskiego a zarazem Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ. Na ostatniej sesji rezygnację z członkowstwa w Radzie złożył Wicestarosta Zowczak. Stwierdził, że motywy rezygnacji nie mogą być ujawnione ze względu na osobę Radnego. Poprosił, aby Przewodniczący nie odklejał koperty bez jego wiedzy. Radny chciał się dowiedzieć, do kiedy koperta musi być zaklejona, czy do końca kadencji, czy końca świata? Może Przewodniczący Rady Społecznej zna jakiś termin. Wicestarosta powiedział także, ze składa rezygnację, ponieważ nie zgadza się z podejmowanymi decyzjami. Skoro decyzje dotycząc SPZOZ to nie jest to prywatna sprawa Wicestarosty, SPZOZ czy kogokolwiek tylko jest to sprawa publiczna a podejmowane decyzje dotyczą wszystkich mieszkańców Powiatu. Chciałby wiedzieć, jakie są przyczyny rezygnacji z członkowstwa lub precyzyjniej –jakie podjęte decyzje przez Radę Społeczną zmusiły Wicestarostę do rezygnacji, bo to należy się nie tylko Radnym, ale i mieszkańcom Powiatu Mogileńskiego.

Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak niestety nie był obecny na wspomnianej sesji. Koperta została złożona i należy pytać Wicestarostę o podjęte decyzje, ponieważ takowe nie były zgłaszane. Demokracja ma to do siebie, że każdy ma prawo złożyć rezygnację, tak uznał Wicestarosta. Starosta nie odpowie, bo nie wie.

Radny Jerzy Szczotka mówił, ze to nie jest tak, ze Starosta nie może odpowiedzieć. Starosta jest Przewodniczącym Rady Społecznej SPZOZ i zgodnie z procedurą rezygnacja jest składana do Przewodniczącego Rady Społecznej a on będzie wnioskował o zmianę członkostwa, bo Rade należy uzupełnić. Skoro publicznie Wicestarosta oświadcza, że składa rezygnację, bo nie godzi się z podejmowanymi decyzjami to Starosta jako kierujący tym ciałem jest zobowiązany do wyegzekwowania przyczyn, bo my nie możemy wiedzieć, co dzieje się za plecami Rady i mieszkańców Powiatu. Jakie to ważne decyzje zapadają, aż tak ważne, że Wicestarosta musi składać rezygnację?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że Rada Społeczna nie ma żadnych tajemnic. Koperta nie jest zaklejona przez Radę Społeczną a rezygnacja nie została złożona na ręce Przewodniczącego Rady Społecznej tylko na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Społeczna od tego czasu się nie zebrała. Statut określa ilość członków. Rada może zmienić liczbę osób. Jakie decyzje? należy pytać Wicestarostę, żaden Przewodniczący nie dogodzi wszystkim. W głosowaniu Rada Społeczna bardzo często jest jednomyślna, czasem ktoś się wstrzymuje od głosu.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, ze Radę Społeczną wybiera Rada Powiatu. Na Radzie Powiatu została złożona rezygnacja i rola Starosty jest nie do wyjaśnienia w tym momencie.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odniósł się do słów Radnego Szczotki. Zachowanie Radnego, które miało miejsce od momentu, kiedy publicznie, nie w tajemnicy i nie po kryjomu złożył deklarację z rezygnacji w Radzie Społecznej SPZOZ utwierdziła go w przekonaniu, że postąpił słusznie w sposób właściwy. Radny napisał list otwarty do Wicestarosty, który opublikowano w jednej z gazet ukazujących się na terenie powiatu chyba, że ktoś inny za Pana Radnego list zaniósł. Sądził, że oprócz społeczeństwa sam też jest jego adresatem. W liście Radny posługuje się czarnym PR-em, podał nieprawdę a jeśli jest w błędzie należało przyjść wczesnej i zapytać. Radnego to nie interesuje, ale podaje informacje nieprawdziwe, fałszywe, przekręca, zmienia i próbuje po raz kolejny wygrać, nie patrząc na koszty, swoje prywatne sprawy ewentualnie polityczne swojego ugrupowania. Powtórzył jeszcze raz i zacytował to, co mówił na poprzedniej sesji „Większość osób, których zachowanie wobec problemów, przed którymi stoi służba zdrowia naszego Powiatu budzi mój mniej lub bardziej stanowczy sprzeciw, zna moje zarzuty, czy też stanowisko w sprawie.” Nie mówił, że nie zgadza się z decyzjami, które są podejmowane, mówił coś innego. Radny zawsze przekręci. Kierując się poczuciem odpowiedzialności i chęcią nie niszczenia i nie burzenia tego, co zostało zbudowane, kierując się tym, co ślubował uważał, ze nie ma najmniejszego powodu żeby dawać pretekst między innymi Radnemu Szczotce do atakowania, niszczenie i burzenia. To nie kwestia utajnienia pewnych rzeczy przed społeczeństwem, Wicestarosta nie udawał i nie kłamał, że rezygnował z przyczyn osobistych, wskazał, że przyczyny nie leżą po stronie jego lub jego rodziny. Nie robił tego w sposób tajny czy po kryjomu, że później Radni czy społeczeństwo dowiedziałoby się wtedy, kiedy od dawna by nie był już członkiem Rady Społecznej. Zrobił to w sposób jawny i taki, w jaki mógł zrobić. Do końca wszystkiego uzasadnić nie może ze względu na dobro mieszkańców powiatu i SPZOZ-u. Słusznie obawia się, ze min. Pan będzie się starał to wykorzystać na niekorzyść mieszkańców Powiatu i SPZOZ-u.

Radny Jerzy Szczotka poprosił Wicestarostę, aby w jednym krótkim zdaniu powiedział, co mówił przez ostatnie 10 minut?

Ad.7
Radny Mirosław Leszczyński poinformował, że na komisjach Radni otrzymali cztery projektu uchwał a na Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki i Finansów nie były one omawiane. Zaproponował, aby te komisje połączyć i spotkać się godzinę przed sesją.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka po wcześniejszych ustaleniach z niektórymi Radnymi zaproponował wspólne połączone posiedzenia komisji.

Wicestarosta Przemysław Zowczak, ponieważ nie był poproszony na posiedzenie komisji Rewizyjnej i nie miał wiedzy, kiedy skończyła się i rozpoczęła Komisja Gospodarki i Finansów nie przyszedł na nie i dlatego część Radnych nie miała materiałów. Nie są to jeszcze materiały ostateczne, ale takie, które mają wprowadzić w problematykę zagadnień. Konieczne jest posiedzenie połączonych komisji rady. Niektórzy Radni proponowali zrobić to godzinę przed sesją. W kwestii czwartej uchwały okazuje się, że prawdopodobnie pójdziemy nie w kierunku zamiany, ale wymiany gruntów. Uchwałę będzie trzeba zmienić. Pewne rzeczy są jeszcze w trakcie negocjacji, zobaczymy, co się wydarzy na sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. Bez względu czy materiały otrzymają Państwo przed czy po komisji i tak zachodzi konieczność spotkania się później.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował posiedzenie komisji połączonych ok.14.00-15.00 we wtorek.

Radny Tadeusz Szymański wyjaśnił, że z informacji przedstawianych na komisjach wynika, że Radni chcą, aby odbyło się to jednego dnia. Wcześniej komisje a potem sesja, ponieważ niektórzy mają urlopy.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował o 10.00 posiedzenia komisji o 12.00 sesję na ul.Ogrodowej.
Radnie nie zgłosili sprzeciwu.

Ad. 8
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16.40


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 14:57:46
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 14:59:11
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:00:06
Ilość wyświetleń:489

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij