Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 25/08

                        PROTOKÓŁ Nr 25/08

               Z POSIEDZENIA  WSPÓLNEGO  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY

 I ZDROWIA ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY          

               RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                      w  dniu   9 września  2008 r.

 

 

Posiedzenie  Komisji  Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków  Komisji  Wspólnych,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego.

5.      Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

6.      Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

7.      Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.

9.      Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

10.  Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (2 uchwały).

11.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Powiatu Mogileńskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

12.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

13.  Opiniowanie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

14.  Opiniowanie  projektu uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności na czas remontu Oddziału Położniczo -Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie.

15.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop  o  przedstawienie  projektu  w  sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego.

Sekretarz  Krzysztof   Dobrychłop   przedstawił  projekt  uchwały, jednocześnie  dodając, że  rezygnację  złożył  Komendant  oraz  strażnicy, były  to  funkcje  społeczne, dlatego  nikogo  nie  można  zmusić  do  pracy, po  za  tym  koszty  ubezpieczenia  sprzętu, samochodu, który  wymagał kapitalnego  remontu  ze  względu  na   rocznik.

 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury  Tadeusz  Szymański  zapytał, czy  Państwowa  Straż  Rybacka   na  tych  akwenach   nadzorowanych  przez  Społeczną  Straż  Rybacką  zapewni  bezpieczeństwo?

 

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop, odpowiedział,  że   jest  to  zapewnione  przez  Wojewódzką  Straż  Rybacką.

 

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  7  członków  Komisji. ( wyszedł  P. Zowczak)

 

ad. 5

Przewodniczący  poprosił   Andrzeja  Konieczkę Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  o  przedstawienie  analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

 

Naczelnik Andrzej  Konieczka  poinformował,  że  możemy  być  dumni  i  usatysfakcjonowani  wynikami  matur,  ponieważ  w  niektórych  przypadkach  mamy  lepsze  wyniki  od  średniej  w  województwie. Natomiast  jeśli  chodzi  o  rekrutacje  do  szkół  w  naszym  Powiecie,  to  ubywa  uczniów  i  oddziałów  zwłaszcza  w  liceach  ogólnokształcących , najbardziej  widoczne  jest   to  w  LO  w  Strzelnie, natomiast  przybywa  uczniów  w  szkołach  zawodowych , rynek  pracy  wymusił  to  zainteresowanie. Staramy  się  przyciągać  uczniów  do  naszych  szkół,  dobrymi  wynikami  matur, jak  i   poprzez  wyposażenie  w  tablice  multimedialne, nowe komputery  itp.   Następnie   Naczelnik  przedstawił  i  omówił   zakończenie  remontów  w   poszczególnych   szkołach i  ośrodkach,  dodając  że  na  te  inwestycje  zostało  wydane  1,4 ml zł .

 

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  dziś  otrzymaliśmy  informacje, że  Sejmik  Województwa  przyznał  nam  dotację  w  wysokości  200 tys. zł  na  budowę   sali  gimnastycznej  przy Zespole  Szkół  w  Mogilnie,  mamy  już  projekt  i  kosztorys , także  myślimy  o   ogłoszeniu  przetargu  na  wykonawcę  i  rozpoczęcie  tej  inwestycji  w  tym  roku   i  zakończenie  jej  do  końca  września  2009r.

 

 

ad. 6

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie   o  przedstawienie  sprawozdania finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  przedstawił   sprawozdanie  finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. dodając,  że  wynik  finansowy  jest  dodatni,  że  oprócz  zobowiązań  wobec  pracowników  tzn. wypłaty  zaległych  „trzynastek”, na  który  zaciągnęliśmy  kredyt  przy  wsparciu  Powiatu  nie  mamy.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  informację   o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r. jednocześnie  dodając,  że  RIO  zaopiniowała  pozytywnie  informację  Zarządu  Powiatu   o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  za I półrocze  2008r.  

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.,  dodając  że  sprawozdanie  jest  merytoryczne i  czytelne , jednocześnie  zapytał członków  Komisji wspólnych  czy    uwagi.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący  poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  zmiany  w  budżecie ,  jednocześnie  dodając  że  należy  do  projektu  wprowadzić  korekty, ponieważ  dojdzie  kwota  200 tys. zł   dotacji  celowej na  salę  gimnastyczną  oraz  5 tys. zł  pomocy  finansowej   dla  Powiatu  w  Srzelcach  Opolskich , a  także  będą  przesunięcia  środków  związane   z  udziałem  własnym  dla  SP ZOZ . 

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego dodając  że   ten  kredyt  przeznaczony  jest  na  dofinansowanie  zadania  pod  nazwą  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice Sławsk Wielki na  odcinku  Bożejewice”.

Następnie  Przewodniczący  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólnych , wyszedł  P. Zowczak, K. Mleczko,     

 

ad. 11

Kolejno  Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego dodając  że   ten  kredyt  przeznaczony  jest  na  dofinansowanie  zadania 

„Dobudowa  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  pawilonu

Następnie  Przewodniczący  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólnych , wyszedł  P. Zowczak, K. Mleczko,    

 

ad. 12

Przewodniczący   poprosił  Naczelnik  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Powiatu Mogileńskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Przewodniczący  poddał   projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólnych , wyszedł  P. Zowczak, K. Mleczko,    

 

ad. 13

Przewodniczący   poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop   o przedstawienie    projektu  uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował,  że  z  wnioskiem  o  wyłonienie  nowych  jednostek  usuwających  pojazdy  wystąpił  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Mogilnie, liczymy  że  podniesienie  stawek  stworzy  realne  warunki  do  wyznaczenia  odpowiedzialnych  jednostek  przez  Starostę.

 

ad. 14

Przewodniczący  poinformował,  że  projekt uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności na czas remontu Oddziału Położniczo -Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im. T. Chałubińskiego w Strzelnie  zostaje  wycofany  z  porządku  obrad  ponieważ    zostaje  przesunięty  remont  oddziałów   na  początek  roku  2009.

 

ad.15

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                     Przewodniczący  Komisji  Wspólnych

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 14:02:59
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 14:06:06
Ostatnia zmiana:2009-01-12 14:06:24
Ilość wyświetleń:402
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij