Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 26/08

                                                           PROTOKÓŁ  Nr 26/08

               Z POSIEDZENIA  WSPÓLNEGO  KOMISJI EDUKACJI, 
                                    KULTURY  I    ZDROWIA ORAZ
       KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY                                                  
                    
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                      w  dniu   14  października  2008 r.

 

 

Posiedzenie  Komisji  Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji  Wspólnych,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Informacja  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw.

5.      Informacja  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.

6.      Informacja  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska  wraz  z  aktualizacją  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami dla  Powiatu  Mogileńskiego.

8.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.

9.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  na  inwestycję  dotyczącą  działania  kompleksowego  polegającego  wymianie  dachu, termomodernizacji  wraz  z  wyprawą  elewacyjną  budynku, wymianie  stolarki okiennej  i  drzwiowej  Pawilonu nr 1  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2008 r. na  prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany   Uchwały  Nr XVII/103/08  Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia  29  lutego  2008r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  pokrycie  rocznych  kosztów  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach  na  zakup  dodatkowego  wyposażenia.

13.  Podjęcie uchwały   o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  22 lutego  2007 r. w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  powiatu.

14.  Podjęcie uchwały   o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  22 lutego  2007 r. w  sprawie  ustalenia  diet  dla  przewodniczącego  rady   powiatu, wiceprzewodniczących  oraz  radnych  - członków  zarządu   powiatu.

15.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych Piotra  Ficera   o  przedstawienie informacji  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw.

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział, że  w  porównaniu  z innymi  powiatami  to  nasze  drogi wyglądają  nieźle,  jeśli  chodzi o  ich  utrzymanie,  dalej  będzie  to  naszym  priorytetem,  utrzymanie  i  pobocza,  ponieważ  jak  wiadomo  mamy 

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski  zapytał,  czy  przewidziany  jest  w  przyszłości  „dywanik” na  drodze  Chałupska  - Niestronno?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  przez  najbliższe  2  lata – nie,  ponieważ  gdybyśmy  chcieli  nawet  zrobić  najtańszą  metodą,  to  koszt  1 km drogi  wynosi  od  250 – 350 tys. zł.

 

Przewodniczący  Komisji  Wspólnych  Tadeusz  Szymański, zapytał, czy  drogi,  które  właściwie  nie    drogami  powiatowymi,  czy  muszą  być  w  nomenklaturze  powiatowej? -  kolejne  pytanie -   w  jakim  terminie  zostanie  wykonane  20  km  dróg,  która    w  najbliższych  planach  oraz  jaki  koszt?  -   następnie  pytał -  kiedy  zostanie  wykonany  chodnik  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  w  Marcinkowie,  chodzi o  bezpieczeństwo  mieszkańców.   

 

Z –ca  przew. Komisji  Ryszard  Basa  powiedział,  że  zwiększyło  się  natężenie  ruchu  na  drodze  Niestronno  -  Dąbrowa   przy   ul. Szkolnej , czy    coś  będzie  robione  w  kierunku  bezpieczeństwa    młodzieży  szkolnej  i  nie  tylko, następnie  pytał  czy  będą  wykonane  remonty   cząstkowe  na  drodze Mokre  -  Mierucin,  ponieważ    tam  ubytki  i  wyboje? -  czy   zrębki,  które  uzyskuje  się  z  wycinki  krzewów  przy  drogach   mogą  być  przeznaczone  dla  szkoły,  która  posiada  piece?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  wiemy,  że  większość  tych  dróg  powinna  być  drogami gminnymi  jest  ich  około  60 km ,  chcemy  to  uregulować, ale  nie jest  to  proste, ponieważ  gminy  wiedząc   jaki  jest    koszt,    po  prostu  ich nie  chcą, natomiast  jeśli chodzi  o  termin  wykonania  20 km  dróg,  to  nie  chciałbym  operować  terminami,  na pewno  uzależnione  jest  to od  środków  finansowych,  a  tych  potrzeba  około  25 ml. zł, słuszna  uwaga  dotycząca  chodnika  w  Marcinkowie,  myślę  że  przy  udziale  ZDP, Gminy i  Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg  powinno  to  być  zrobione,  rzeczywiście  zwiększyła  się  liczba  mieszkańców  przy  tej  drodze.

 

Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  prosił,   aby    zapobiec    zarastaniu    chodnika   przy  ul. Witosa,  przy  drodze  wylotowej, ponieważ  wygląda   to  nie  estetycznie,  nie  raz zwracaliśmy  uwagę  na  to   poprzedniemu   dyrektorowi.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag  do  przedstawionej  informacji.

 

ad. 5

Przewodniczący  poinformował, że  Przewodniczący  Rady  składa   informację  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.

 

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił Dyrektora Domu  Pomocy  Społecznej   Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie   informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

 

Dyrektor  Dariusz  Chudziński   omówił  przebieg  prac  inwestycyjnych   związanych  z  rozbudową  Domu  oraz  przedstawił  zakres  planowanych  prac  związanych  z  remontem  pawilonu  nr  1,  poinformował  również ,  że  obecnie    na  etapie  montowania  pomp  geotermalnych,  które    bardzo  ważne  przy  tak  dużej  powierzchni  grzewczej.

 

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag  do  przedstawionej  informacji.  

 

ad.7

Przewodniczący    przedstawił   projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska  wraz  z  aktualizacją  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami dla  Powiatu  Mogileńskiego.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  6  członków  Komisji Wspólnych. ( Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Radosław  Trepiński  nieobecny  z  powodu  wręczenia  nagród  Starosty   z  okazji  Dnia  Edukacji)

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  6  członków  Komisji Wspólnych.

 

ad.9

Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  na  inwestycję  dotyczącą  działania  kompleksowego  polegającego na wymianie  dachu, termomodernizacji  wraz  z  wyprawą  elewacyjną  budynku, wymianie  stolarki okiennej  i  drzwiowej  Pawilonu nr 1  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  6  członków  Komisji Wspólnych.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt    uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2008 r. na  prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  6  członków  Komisji Wspólnych.

 

ad.11

Nadepnie  Przewodniczący  przedstawił  projekt    uchwały  w  sprawie  zmiany   Uchwały  Nr XVII/103/08  Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia  29  lutego  2008r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  6  członków  Komisji Wspólnych.

 

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  pokrycie  rocznych  kosztów  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach  na  zakup  dodatkowego  wyposażenia.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  6  członków  Komisji Wspólnych.

 

ad.13  i  14

Komisje  wspólne  projekty   uchwał  dotyczące  diet,  postanowiły  przenieść  pod  obrady  Rady.

 

ad.15

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji  wspólnych, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                    Przewodniczący  Komisji   Wspólnych

 

                                                                                                Tadeusz  Szymański

 

 

 

  

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:33:49
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 13:39:59
Ostatnia zmiana:2009-01-12 13:40:39
Ilość wyświetleń:419
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij