Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 29/08

                                                         PROTOKÓŁ Nr 29/08

      KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                               RADY  POWIATU   MOGILNIE

                                                w  dniu  13  października   2008 r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego   posiedzenia.

4.      Informacja  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw.

5.      Informacja  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.

6.      Informacja  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska  wraz  z  aktualizacją  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami dla  Powiatu  Mogileńskiego.

8.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.

9.      Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  na  inwestycję  dotyczącą  działania  kompleksowego  polegającego  wymianie  dachu, termomodernizacji  wraz  z  wyprawą  elewacyjną  budynku, wymianie  stolarki okiennej  i  drzwiowej  Pawilonu nr 1  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2008 r. na  prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany   Uchwały  Nr XVII/103/08  Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia  29  lutego  2008r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  pokrycie  rocznych  kosztów  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach  na  zakup  dodatkowego  wyposażenia.

13.  Podjęcie uchwały   o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  22 lutego  2007 r. w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  powiatu.

14.  Podjęcie uchwały   o  zmianie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  22 lutego  2007 r. w  sprawie  ustalenia  diet  dla  przewodniczącego  rady   powiatu, wiceprzewodniczących  oraz  radnych  - członków  zarządu   powiatu.

15.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych Piotra  Ficera   o  przedstawienie informacji  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw.

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział,  że  w  porównaniu  z innymi  powiatami  to  nasze  drogi wyglądają  nieźle,  jeśli  chodzi o  ich  utrzymanie,  dalej  będzie  to  naszym  priorytetem,  utrzymanie  i  pobocza,  ponieważ  jak  wiadomo  mamy 

 

Przewodniczący  poprosił  o  pytania  do  Dyrektora  ZDP.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  czy  coś   wiadomo  o  likwidacji  torowisk  na  nieczynnych  traktach  kolejowych?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer   odpowiedział,  że  kolej  chce  przerzucić  cała  procedurę  i  koszty  na  nas,  przyjąłem  sobie  za  zadanie  realizacje  tego  w  2009 roku,  zwróciliśmy   się   już   w  tej  sprawie   do  PKP, na razie  jest  to  na  zasadzie   korespondencji  i  spotkań,  ale  będziemy   dożyć   do  zakończenia  tej  sprawy. 

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  poinformował,  że  przy  drodze  w  Jeziorach  Wielkich  w  stronę  Jeziora  Gopło    zarośnięte  pobocza  co  powoduje   słabą  widoczność,  następnie   droga  Wola  Kożuszkowa  - Nożyczyn  bardzo  zniszczona  nawierzchnia, chciałbym  również  zapytać,  czy  rowy  należą  do  zarządcy  drogi,  czy  spółki  wodnej, bo  w  Wójcinie  przy  krzyżówce  jest  zarośnięty  rów?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer   odpowiedział,  że  sprawdzi  czy   ten odcinek  jest  ujęty  w  planie, jeśli  nie  to  na pewno  nastąpi    wycinka  w  najbliższym  czasie,  jeśli  chodzi  o  nawierzchnię  drogi, to  jedno  co  możemy  na  ten  czas  wykonać,  to  uzupełnienie  tych  dziur  w  drodze  masą,  ponieważ  nie  jest  to  w  planie  na  najbliższy  rok, natomiast  jeśli  dotyczy  rowów,  to  staramy  się  też  je  oczyszczać,  jeżeli  one  powodują  zastoje  wód  przy  większych  opadach  i  znajdują  się  w  pasie  drogowym.

 

ad. 5

Przewodniczący  poinformował, że  Przewodniczący  Rady  składa   informację  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił Dyrektora Domu  Pomocy  Społecznej   Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie   informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

 

Dyrektor  Dariusz  Chudziński   omówił  przebieg  prac  inwestycyjnych   związanych  z  rozbudową  Domu  oraz  przedstawił  zakres  planowanych  prac  związanych  z  remontem  pawilonu  nr  1.

 

Członek  Komisji  Mirosław Leszczyński  zapytał,  czy  to  prawda,  że  NFZ  nie   będzie  płacił  pielęgniarkom  opieki  długoterminowej,  tak jak   to było  dotąd?

 

Dyrektor  Dariusz  Chudziński, odpowiedział, że  zgodnie  z  nową  ustawą  Ministerstwa   Pracy  i  Polityki  Społecznej  pielęgniarki  nie   będą   mogły pracować  jak  obecnie, po  za  tym  NFZ  nie  podpisze  na  opiekę  długoterminową  kontraktów,  ponieważ  dopatrzył  się ,  że  to   nie  podlega   NFZ. Dyrektor  poinformował, również   że  spodziewa  się  środków  do  końca  roku  na  inwestycję,  takie  doszły go informację, choć   będzie  można  się  cieszyć,  jak  przyjdzie  pisemne  potwierdzenie.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący  poprosił Naczelnika  Wydziału  Ochrony  Środowiska, Architektury  i  Budownictwa  oraz  Rolnictwa  i  Leśnictwa Andrzeja  Stachowiaka  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia  aktualizacji  Powiatowego  Programu  Ochrony  Środowiska  wraz  z  aktualizacją  Powiatowego  Planu  Gospodarki  Odpadami dla  Powiatu  Mogileńskiego.

 

Naczelnik  Andrzej  Stachowiak  przedstawił  projekt  uchwały  oraz  program ,  który  został  opracowany  dla  naszego  Powiatu  na  lata  2008 -2011  z  perspektywą  na  lata  2012 – 2015, jednocześnie  dodał,  że  jesteśmy  najczystszym  powiatem  w  Województwie, ponieważ  nie  odprowadzamy  opłat  za  zanieczyszczenie  środowiska  do  Funduszu Ochrony  Środowiska

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  zwrócił  się  z  prośbą  o  przygotowanie  planu   energetycznego  Powiatu,  takie  zestawienie -  czym  dysponujemy, jaki  posiadamy  potencjał  i  potrzeby  oraz  jaką   strategię   przyjmiemy  na  najbliższe  lata?

 

Naczelnik  Andrzej  Stachowiak  odpowiedział, że  raczej    to  kompetencje  gmin, ale  jeśli  jest  taki  wymógł  to  przygotujemy.

 

Komisje  wspólne po  dyskusji  dotyczącej  segregacji  odpadów    nie  wniosły  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 9

Dyrektor  Dariusz  Chudziński   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  na  inwestycję  dotyczącą  działania  kompleksowego  polegającego  wymianie  dachu, termomodernizacji  wraz  z  wyprawą  elewacyjną  budynku, wymianie  stolarki okiennej  i  drzwiowej  Pawilonu nr 1  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

 

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił  projekt    uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2008 r. na  prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.11

Następnie  Przewodniczący  przedstawił  projekt    uchwały  w  sprawie  zmiany   Uchwały  Nr XVII/103/08  Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia  29  lutego  2008r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  pokrycie  rocznych  kosztów  działalności  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach  na  zakup  dodatkowego  wyposażenia.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.13  i  14

Komisje  wspólne  projekty   uchwał  dotyczące  diet,  postanowiły  przenieść  pod  obrady  Rady.

 

ad.15

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji  wspólnych, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                  Przewodniczący  Komisji   Wspólnych

 

                                                                                                Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:07:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 13:10:33
Ostatnia zmiana:2009-01-12 13:11:14
Ilość wyświetleń:352
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij