Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr28/08

                                                        PROTOKÓŁ Nr 28/08

                            Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                               RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                      z  dnia  10 września   2008r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

5.      Opiniowanie wniosku  Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie   w sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  SP ZOZ  i  podjecie uchwały. 

6.      Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

7.      Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.

9.      Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

10.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie rozwiązania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego.

11.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie  ustalenia  opłat  za  usuwanie  pojazdów  z  dróg  powiatu  mogileńskiego  oraz  ich  przechowywanie  na  parkingach  strzeżonych.

12.  Sprawy  bieżące.

13.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie   o  przedstawienie  sprawozdania finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  wynik  finansowy  jest  dodatni, z ubiegłych lat   zostały  umorzone   składki ZUS, z  dniem  1  czerwca br. zmieniła  się   wycena  punktu za pacjenta ,  natomiast  za  procedury  się  zmniejszyła,  dziś  się  dowiedzieliśmy,  że  od  1 sierpnia br.   zwiększono  finansowanie  za  pacjenta  o  32%  w  Zakładach  Opiekuńczo – Leczniczych , nie  mamy  jeszcze  wiedzy  o  ile  za  łóżko apaliczne.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił   wniosek  Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie   w sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  SP ZOZ  oraz  projekt  uchwały. 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował,  że  nastąpiła  likwidacja  kuchni  w  szpitalach, doszły  gabinety  w  szkołach  i  przychodniach, i to należy  wprowadzić  do  Statutu,  ponieważ  wymaga  tego   NFZ  przy  podpisaniu  kontraktu.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił   Andrzeja  Konieczkę Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  o  przedstawienie  analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

 

Naczelnik Andrzej  Konieczka  poinformował,  że  możemy  być  dumni  i  usatysfakcjonowani  wynikami  matur, zdawalność  95%,   w  niektórych  przypadkach  mamy  lepsze  wyniki  od  średniej  w  województwie. Natomiast  jeśli  chodzi  o  rekrutacje  do  szkół  w  naszym  Powiecie,  to  ubywa  uczniów  i  oddziałów  zwłaszcza  w  liceach  ogólnokształcących , najbardziej  widoczne  jest   to  w  LO  w  Strzelnie, natomiast  przybyło  uczniów  w  szkołach  zawodowych , rynek  pracy  wymusił  to  zainteresowanie. Staramy  się  przyciągać  uczniów  do  naszych  szkół,  dobrymi  wynikami  matur, jak  i   w  wyposażenie, tablice  multimedialne, nowe komputery  itp.   Następnie   Naczelnik  przedstawił  i  omówił   zakończenie  remontów  w   poszczególnych   szkołach i  ośrodkach,  dodając  że  na  te  inwestycje  zostało  wydane  1,4 ml zł .

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  otrzymaliśmy  z  Sejmiku  Województwa   dotację  w  wysokości  200 tys. zł  na  budowę   sali  gimnastycznej  przy Zespole  Szkół  w  Mogilnie,  mamy  już  projekt  i  kosztorys, który   opiewa  na kwotę 3,67 ml. zł , także  jesteśmy  gotowi  do  ogłoszenia  przetargu  na  wykonawcę  i  rozpoczęcie  inwestycji  w  tym  roku  a  zakończenie  jej  do  końca  września  2009r.

 

Naczelnik Andrzej  Konieczka  dodał,  że jest  to  tzw. „totolotek”,  zwróciliśmy  się  o  dofinansowanie  do  Sejmiku, i  tyle  otrzymaliśmy,  liczymy  teraz  na  dofinansowanie  z   Ministerstwa  Sportu .  

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  informację   o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r. jednocześnie  dodając,  że  RIO  zaopiniowała  pozytywnie  informację  Zarządu  Powiatu   o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  za I półrocze  2008r.  

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  budżet  wzrósł   porównując z rokiem  ubiegłym , te  liczby  mówią  same  za  siebie.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  kiedy  jest  lepiej , czy  wtedy  jak  budżet  jest  większy, czy  wtedy  kiedy  jest  mniejszy  -  pytanie  retoryczne.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka ,  stwierdził,  że  wzrastają  dochody  własne, czy  to  dobrze,  czy  źle?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że  im  większy  budżet, tym   większa  możliwość  podjęcia    kolejnych  inwestycji, to  samo  jest  z  dochodem  własnym.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.,  dodając  że  sprawozdanie  jest  merytoryczne i  czytelne, jednocześnie  zapytał członków  Komisji   czy     pytania?

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał, czy wykonie  uchwał  było  we  wcześniejszych  sprawozdaniach?

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński ,  odpowiedział,  że  uznaliśmy  po  kontroli  Zarządu, że  taki  zapis  będzie.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka,  stwierdził,  że  Komisja  mało  czasu  poświęca  na  kontrolę   np.  budżetu.

 

Członek  Jacek  Kraśny , powiedział,  ze  myśli  że  członkowie  Komisji  Rewizyjnej    kompetentni,   i  jest to  co  trzeba.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński,  kontrolę  kompleksową  przeprowadza  RIO, NIK , a nasza  Komisja  przeprowadza  kontrolę zgodnie  z  harmonogramem   kontroli   lub  zleconą  kontrolę   przez  Radę.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  dodał, że  po  przez  podejmowanie  uchwał,  kontrola  budżetu  trwa  cały  rok.  

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący  poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  zmiany  w  budżecie ,  jednocześnie  dodając  że  należy  do  projektu  wprowadzić  korekty, ponieważ  dojdzie  kwota  200 tys. zł   dotacji  celowej na  salę  gimnastyczną  oraz  5 tys. zł  pomocy  finansowej   dla  Powiatu  w  Srzelcach  Opolskich , a  także  będą  przesunięcia  środków  związane   z  udziałem  własnym  dla  SP ZOZ . 

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger   powiedział,  że  po  opinii  RIO wycofujemy   się z  przeznaczenia  środków  przez  Radę,  jako  wkład  własny,  po  uzgodnieniu  z  Zarządem  będzie  to  dotacja  w  formie  pożyczki, następnie    przedstawił  programy    inwestycyjne  na  najbliższe  miesiące  i  lata  oraz  zakup  sprzętu  i  materiałów,  na  które  SPZOZ  ma  otrzymać  środki  unijne,  około  6ml. zł,   jednocześnie  dodał,  że  środki  te  zostaną  przeznaczone  wyłącznie  na  szpitalnictwo.  W  najbliższym  czasie  zostanie  zakupiona  karetka  specjalistyczna ”S”,  na  którą  z  własnych  środków  musimy  przeznaczyć  15%  jej  wartości. W   Szpitalu  w  Mogilnie  w  pierwszej  kolejności  zostanie  wykonana  winda  oraz  zadaszenie  i  podjazd   dla  karetek .W  Szpitalu  w  Strzelnie  wyrównanie  poziomów  i  remont  oddziału  położniczo  -  ginekologicznego oraz  oddziału  neonatologicznego, zakup  rtg  oraz  adaptacja  pomieszczeń dla  rtg.

 

Tomasz Barczak  powiedział,  że  na  ostatnim  konwencie  starostów przedstawiciele    Marszałka  Województwa   zapewnili, że  jest  to  konkurs  dla  szpitali  powiatowych  i  na  służbę  zdrowia  będą  środki,  gdyby    złożone  wnioski  na  te  programy  zostały    pomyślnie  rozpatrzone,  to  do  2012  roku  mamy  szanse  dojść  do  standardów   unijnych.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały, jednocześnie  dodając, że  rezygnację  złożył  Komendant  oraz  strażnicy,  ponieważ  były  to  funkcje  społeczne, dlatego  nikogo  nie  można  zmusić  do  pracy, po  za  tym  koszty  ubezpieczenia  sprzętu,  paliwa,  samochodu który  wymagał kapitalnego  remontu  ze  względu  na   rocznik.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.11

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  ustalenia  opłat  za  usuwanie  pojazdów  z  dróg  powiatu  mogileńskiego  oraz  ich  przechowywanie  na  parkingach  strzeżonych.

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  proponujemy  nowe  stawki , odbędzie  się  przetarg,  może  będą  chętni  podjąć się  tego  zadania.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

 

ad.12

W sprawach  różnych  Komisja  zapoznała  się  z  pismem  p. Jabłońskiego   oraz  została  poinformowana  przez  Starostę  o  rozpoczęciu  położenia  chodnika w  Palędziu  Kościelnym przez  ZDP  w  Mogilnie.

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                       Mirosław  Leszczyński

                                                      

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:02:01
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 13:04:59
Ostatnia zmiana:2009-01-12 13:05:43
Ilość wyświetleń:497
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij