Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XX/04 z dn.30.04.2004r.

Protokół Nr  XX/04
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 r.
w IK -MDK w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do  14.45

W sesji na 17 radnych udział wzięło 17 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
 
ad. 2
Przewodniczący rady poprosił radę o przesunięcie pkt.15 -Przyjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r na pkt.6. Przesunięcie jest związane  z koniecznością przesłania faksem uchwały do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W związku z brakiem uwag przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniej  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Przyjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r
7. Podjęcie  uchwały w  sprawie   przyjęcia  sprawozdania  Zarządu Powiatu  w Mogilnie  z  wykonania  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  za  rok 2003 oraz udzielenia  absolutorium  dla  Zarządu Powiatu  w Mogilnie za 2003r.
a) opinia komisji rewizyjnej  o wykonaniu budżetu  i wniosek  o udzielenie  absolutorium,
b) opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
c) opinie komisji stałych,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały
8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie powiatu mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 - 2006.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w  Mogilnie.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia 2-letniego Liceum Uzupełniającego w Mogilnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
13. Przyjęcie uchwały  w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły zawodowej oraz 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zawodowej w Bielicach.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia 2-letniego Liceum Uzupełniającego w Strzelnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
15. Przyjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia 3-letniego Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zawodowej w Strzelnie.
16. Przyjęcie uchwały w  sprawie zmian w planie budżetu środków specjalnych.
17. Przedstawienie sprawozdania  z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2003
18. Przyjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.
19. Przedstawienie informacji ekonomiczno- finansowej  z działalności  SPZOZ  za  I kwartał  2004r.
20. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
21. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
22. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
23. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
24. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
25. Zakończenie.
oraz poddał go pod głosowanie.
Rada 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

ad. 3
Do protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół z poprzedniej sesji rady powiatu został przyjęty.

ad.4
Radny P.Pieszak pierwszą interpelację skierował do dyrektora SPZOZ, dot. ośrodka zdrowia w Markowicach. Na dzień dzisiejszy pracująca tam osoba jest chora i pacjenci są przyjmowani we wtorki i czwartki od 9 do 11.30. Sytuacja jest niepokojąca, bo część mieszkańców jest przyjmowana z poza terenu powiatu i  w takiej sytuacji mogą zrezygnować   z usług a  co za tym idzie powiat straci pieniądze. Następna interpelacja jest skierowana do dyrektora ZDP  i dot. ścięcia pobocza na drodze powiatowej Bożejewice  - Żegotki.  Radny skierował również prośbę  do przewodniczącego rady aby posiedzenia rady i komisji nie kolidowały z posiedzeniami rad  gminnych.
Na obrady rady przyszedł radny K.Dłutkowski.
Radny R.Musidłowski  skierował pytanie do dyrektora SPZOZ. Czy dyrektor wie, że  przedstawiciele firm farmaceutycznych sprzedają leki na terenie ośrodka u lekarzy którzy przyjmują pacjentów. Pacjenci są zaniepokojeni. Co z tym dalej?
Kolejne pytanie skierował do kierownika PUP - jak to jest, że  młodzi ludzie walczą o staż, przychodzą do PUP i urząd odsyła ich, po roku okazuje się, że termin odbycia stażu już minął. Jak to się odbywa?
Radna T.Kujawa zapytała czy powiat jest w trakcie uczestnictwa, czy przygotowuje się  do wejścia do Unii Europejskiej?
Do radnej  zwróciła się mieszanka Sędowa, która ma 34 letniego niepełnosprawnego syna. Twierdzi, że od wielu lat ubiega się o pomoc w przystosowaniu mieszkania do tej niepełnosprawności, ale  jej wniosek jest oddalany. W jaki sposób odbywa się przyznawanie środków, kto je rozdziela?
Radny R.Trepiński stwierdził, że  jest gorący czas w polityce, czas przed wyborami do Unii Europejskiej. Poprosił starostę o przygotowanie szczegółowego materiału z wyszczególnieniem delegatów, których wybierali mieszkańcy powiatu (radny ma na myśli  radnych sejmiku wojewódzkiego) w jakim zakresie pomogły te osoby ziemi mogileńskiej. Jakie to były działania, jakie to były kwoty, który z radnych wojewódzkich interesował się danym tematem.
Na obrady rady przyszedł radny K.Mleczko.

ad.5
Dyrektor SPZOZ J.Kriger potwierdził, że w Markowicach lekarz jest na zwolnieniu chorobowym. Od 4 maja br.  w Strzelnie do pracy przyjdzie jeszcze jeden lekarz i dlatego istniej możliwość, że w  Markowicach lekarz będzie przyjmował trzy razy w tygodniu. Z ucieczki pacjentów z  Markowic  dyrekcja zdaje sobie sprawę.
Prawo farmaceutyczne  mówi na jakiej zasadzie przedstawiciel, ale nie sprzedawca może  rozprowadzać leki. Nie ma i nigdy nie było sprzedaży leków na terenie ośrodka zdrowia. Prawo farmaceutyczne określa na jakich zasadach przedstawiciel medyczny może być przyjęty przez lekarza. Przedstawiciel się pyta pacjentów czy może wejść i informuje o nowych lekach, nowych metodach leczenia, dostarcza bezpłatne próbki leków. Organizowane są różne akcje społeczne na których pacjenci są przyjmowani, bez środków ZOZ. Przedstawiciele wyposażają ośrodek zdrowia,  od tego czy przedstawiciel zostanie przyjęty od razu zależy od pacjentów i lekarza. Dyrektor nie spotkał się aby przedstawiciel medyczny bez pytania wchodził  do gabinetu. Wizyty takie są we wszystkich ośrodkach zdrowia, dzięki nim  szpital nie musiał zakupywać insuliny. ZOZ ma podpisane kontrakty na zakup leków za  złotówkę. Takie wizyty będą miały miejsce, bo są one z korzyścią dla pacjenta i dla ZOZ. Takie porozumienia są dużym odciążeniem dla budżetu służby zdrowia.
Wiceprzewodniczący L.Nowacki zaproponował aby dyrektor zaproponował godziny w których odbywały by się szkolenia i odbiór darów. Pacjentów to bardzo denerwuje, bo mija czas przyjęcia  i są oni odsyłani.
Dyrektor SPZOZ zaznaczył, że wszyscy zarejestrowani pacjenci zawsze są przyjmowani. Taki przedstawiciel pyta się czy może wejść i nie ma przypadków, że zarejestrowany pacjent nie jest przyjęty. Nie ma też potrzeby aby pacjenci czekali wiele godzin. Pacjent może dowiedzieć się w jakich godzinach lekarz przyjmuje. Czy lekarze mają zostawać po godzinach aby spotkać się z przedstawicielami? ZOZ jest w sytuacji proszącego o leki, są duże jednostki gdzie zbyt leków jest bardzo duży. Dyrektor zaapeluje aby lekarze ograniczyli czas przyjęcia przedstawicieli.
Obrady opuścili radny P.Konieczka i R.Żuchowski.
Kierownik PUP w Mogilnie S.Lenz wyjaśnił, że w chwili obecnej w związku z wejściem do UE są dwie formy przydziału na aktywne walki z bezrobociem. PUP otrzymał 60% środków, reszta została w Ministerstwie i Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Pieniądze na staże są wyznaczane poprzez terminy. Przyjęte programy z wieloletnich funduszy społecznych mówią o terminie 1 maja . Jednak dziś przyszło pismo, że PUP nie może podpisywać umów na staże, z uwagi na opóźnieni środków z funduszy społecznych. Wysłane zostały skierowania do stażystów którzy od 4 maja mieli podjąć staż. Nie wiadomo co teraz zrobić ponieważ PUP nie może podpisać umów przed podpisaniem kontraktu. PUP liczy, że nie ruszy to prędzej niż 15 maja, zastanawia się również nad przesunięciem środków  aby młodych ludzi nie cofać ze stażów, umowy zostały by podpisane na 4 miesiące a nie jak była planowana na 6 miesięcy. Kolejne staże  muszą odbywać się wg. kalendarza - 1 lipca, 1 sierpnia i 1 września. Absolwentem jest się przez rok i kierując stażystów PUP najpierw kieruje do pracy tych którym ten okres się kończy. Zakłady pracy odmawiają przyjęcia ludzi np. Urząd Skarbowy ponieważ nie ma osób z wyższym wykształceniem i spełniających ich wymogi.
Odchodzi się już od robót publicznych, ponieważ nie jest to forma aktywna.
Starosta wyjaśnił, że powiat w ramach swoich możliwości wystąpił z wnioskami  związanymi ze zdobyciem środków unijnych: na sfinansowanie zmiany pokrycia dachowego w Bielicach (niestety wniosek został wycofany ze względu na zbyt niską kwotę), na praktyki dla uczniów, na pracownie komputerowe w szkole w Strzelnie i Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, środki które są ujęte w programie rozwoju lokalnego na drogi jak i z funduszu europejskiego na finansowanie bezrobotnych. Poinformował również o spotkaniu zorganizowanym przez  BGK odnośnie gwarantów rządowych, niestety zapomniano znowu o powiecie. Starosta nie był całą kadencję  radnych sejmiku i  dlatego nie wie wszystkiego, zapyta się jednak co radni zrobili dla powiatu mogileńskiego a potem po zweryfikowaniu przedstawi dane.
Na obrady powrócili radny P.Konieczka i R.Żuchowski.
Kierownik PCPR M.Konkiewicz wyjaśniła, że wnioski na likwidację  barier architektonicznych i komunikacyjnych składa się o każdym czasie. Starosta powołał zespół ds. oceny i realizacji tych zadań w skład zespołu wchodzą osoby:  Zenon Przybysz (fachowiec w zakresie budownictwa), Katarzyna  Dobrychłop (zajmuje się tym tematem w PCPR) oraz kierownik PCPR w swojej osobie. Wnioski składane są na oryginalnych drukach, są wymagane załączniki i pracownik który się tym zajmuje przyjmuje i kompletuje wnioski. W zależności od tego w jakim czasie środki są otrzymane przez PFRON, zespół się spotyka i wnioski kompletne są rozpatrzone i wstępnie środki są dzielone.  Pod uwagę brane są źródła dochodu, priorytet mają osoby o niskim dochodzie i wyższym stopniu niepełnosprawności oraz rodzina, która ma więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne. W chwili obecnej środki są dzielone dla osób, które złożyły wnioski w roku 2003 i 2004. Trudno kierownikowi jest mówić o sytuacji osoby o której mówiła radna, dlatego poprosiła aby ta osoba skontaktowała się  z PCPR -em. Zostanie sprawdzone dlaczego został wniosek odrzucony i jak to się odbyło. PCPR może przyznać 80% a 20% jest wkładu osób przeprowadzających remonty. Niestety ze względu na brak środków, kwoty przyznawane są mniejsze. Na miejsce jeździ pan Przybysz, który ocenia czy kosztorysy nie są  zawyżone i zgodne z normami, potem również kontroluje wykonanie.
Przewodniczący rady W.Gałązka chciał interpelować  w sprawie ochrony alei lipowej w Krzekatowie, ale jadąc samochodem zauważył, że ekipa już pracuje za co podziękował dyrektorowi ZDP.
Dyrektor ZDP Z.Łukasik wyjaśnił, że droga o której wspomniał przewodniczący była jako pierwsza przeznaczona do ścinki pobocza.  Pojawił się szkodnik i jest zwalczany. Kolejność ścinki poboczy rozpoczyna się od drogi Kwieciszewo - Marcinkowo, potem Krzekotowo -Mokre i następnie Mierucin -Sędowo-Wszedzień dalsza kolejność będzie uzależniona od ilości środków. Droga Żegotki - Bożejewice będzie na uwadze ale niestety dyrektor nie może powiedzieć w jakim czasie będzie  zrobiona.
Przewodniczący rady wyjaśniając radnemu Pieszakowi stwierdził, że cały czas czynione są starania aby sesje się nie nakładały. Jednak często tak bywa, że każdy z samorządów ma coś na głowie i terminy dostosowują do swoich potrzeb. Przewodniczący stara się aby terminy się nie nakładały.
Radny R.Giemza zapytał się  burmistrza Mogilna, jak się ma ochrona środowiska do dzikich wysypisk śmieci  na terenie gminy Mogilno oraz strugi płynącej między szkołą podstawową nr 2 a gimnazjum. Burmistrz dysponuje odpowiednimi służbami, które takimi problemami mogły by się zająć. W latach 90 -tych wydano pieniądze na rekultywację jeziora mogileńskiego a do dnia dzisiejszego jest ono odbiornikiem ścieków.
Burmistrz Mogilna J.Kraśny oświadczył, że jezioro jest oczyszczane od wielu lat. Usuwano wiele przecieków, w ubiegłym tygodniu zostały zlikwidowane 3 przecieki z ul.Kościuszki, gdzie wydawałoby się, że nie powinny wpływać do jeziora. Ściek  czy rów wpadający przy stacji paliw do jeziora jest monitorowany, urząd wie gdzie są przecieki. Planowane jest skanalizowanie ul.Mickiewicza, jest dokumentacja na skanalizowanie odcinka Dąbrówka Mogilno, która połączy się  z ul. Niezłomnych. Kontrolowane są tzw. gruzowiska i wyciągane są z tego konsekwencje, planowane jest zrobienie na wysypiskach miejsca na gruz budowlany. Na placu obok ul.Taczaka zostało zlikwidowane wysypisko, takich miejsc jest coraz mniej i gmina dąży aby je zlikwidować.
Radna T.Kujawa zapytała burmistrza czy dzieci  z szkół  gmin  ościennych będą miały jakieś ulgi  na basenie.?
Radny R.Giemza zdaje sobie sprawę, że na terenie miasta nastąpiły zmiany i za to podziękował. Jednak chodziło radnemu o dzikie wysypiska znajdujące się na granicach  miasta i  w głębi terytorium gminy min. przy zakręcie drogi Gębice -Ostrowo po lewej stronie, przy zjeździe   z polnej drogi w kierunku Zbytowa, nad Jeziorem Szczeglińskim, w Bystrzycy  w kierunku starego wysypiska śmieci i inne. W mieście widać działanie ale poza go nie widać, dlatego radny zadał to pytanie. W wielu wypadkach wysypiska są niebezpieczne, bo składowane są opakowania po środkach owadobójczych.
Radny R.Musidłowski (komendant Straży Miejskiej w Mogilnie) stwierdził, że jeżeli radny Giemza będzie w stanie wskazać punkty dzikich wysypisk, wówczas odbędzie się wizja lokalna przy jego udziale. Miejsca będą monitorowane a odpowiedzialni zostaną ukarani. Jeszcze jeden punkt jest  na placu byłego PB -ROL czy ZDP  na drodze Szczeglin- Janikowo, placem dysponuje osoba, która mieszka w Zielonej Górze. Wysłano dwa pisma do właściciela, niestety nie odzywa się, telefonów też nie odbiera, można śmieci sprzątnąć ale kto za to zapłaci.
Radny R.Trepiński zapytał burmistrza kiedy zadziała tak, aby w  stolicy powiatu, właściciel chałupy na skrzyżowaniu ul.Hallera i Placu Wolności oraz właściciel byłego hotelu "Polonia" zmuszony został do  przywrócenia estetycznego wyglądu elewacji. Mówi się o wysypiskach ale główny punkt, centralny Miasta, drzwi do Europy- jutro wchodzimy do Unii Europejskiej, to ma być  wejście do Europy "do syfu" jak to powiedział mieszkaniec powiatu, telefonując do gazety lokalnej. Jest stosowne prawo, a właścicielem jednej z chałup jest  były radny powiatu. Czy  nie wstyd byłego radnego, że takie coś utrzymuje, tamtędy przechodzić nie można. Ludzie przyjeżdżają z zewnątrz a te dechy, to sceneria do filmu o Postaniu Warszawskim.
Radny R.Musidłowski stwierdził, że faktycznie sprawa jest bulwersująca. Niestety pomimo próśb min. Pana Starosty, nic się nie dzieje. Radny nie wie co zrobić  z Panem Wojtasikiem, który deklarował się wyraźnie, że będzie mieszkał w tym domu, że remontuje i 1 marca deski będą zdjęte.
Burmistrz J.Kraśny oświadczył, że jeśli radny Trepiński wskaże przepisy prawne to zostaną one wykorzystane przeciwko właścicielom budynków. W odczuciu burmistrza zostało zrobione wszystko co może zrobić gmina. Jest to właściciel prywatny i niestety burmistrz nie ma wpływu na to.
Odnośnie basenu planuje się dla grup zbiorowych 4 zł od osoby za godzinę. Wejście dla osób dorosłych kosztować będzie 6 zł, dzieci ulgowo 4 zł.
Radny K.Mleczko uważa, że jest niemożliwe aby właściciela budynku nie można było ukarać za wygląd budynku.
Burmistrz J.Kraśny stwierdził, że gmina nie ma kompetencji nawet do tego (jeżeli rada by się zgodziła) aby  na prywatnych posesjach robić elewacje.

ad.6
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.7
Podjęcie  uchwały w  sprawie   przyjęcia  sprawozdania  Zarządu Powiatu  w Mogilnie  z  wykonania  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  za  rok 2003 oraz udzielenia  absolutorium  dla  Zarządu Powiatu  w Mogilnie za 2003r.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej J.Baranowska odczytała pozytywną opinię komisji rewizyjnej  o wykonaniu budżetu  oraz zgłosiła  wniosek  o udzielenie  absolutorium dla zarządu powiatu, które stanowią załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy dot. wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu, która stanowi załącznik do protokołu.
Obrady opuścili radni: P.Pieszak, R.Żuchowski, R.Giemza, R.Musidłowski.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski odczytał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, która satynowi załącznik do protokołu.
Obrady opuściła radna T.Kujawa, a radni, R.Żuchowski, R.Giemza, powrócili na obrady.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji stałych rady o opinie.
Przewodniczący komisji gospodarki i finansów P.Konieczka stwierdził, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę o udzieleniu absolutorium.
Przewodniczący komisji edukacji, kultury i zdrowia R.Giemza stwierdził, że komisja jednogłośnie odpowiedziała się za przyjęciem wykonania budżetu powiatu mogileńskiego za rok 2003 oraz za udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu.
Na obrady wrócił radny R.Musidłowski.
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i infrastruktury K.Dłutkowski stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 oraz wnioskuje o absolutorium dla zarządu.
Na obrady wrócił radny P.Pieszak.

Przewodniczący rady W.Gałązka otworzył dyskusję w temacie.
Radny P.Konieczka zwrócił uwagę na plan wykonania wydatków, (na poprzedniej sesji ostro atakowano o brak planów oszczędnościowych  w sferze administracyjnej) zamknęły się one oszczędnościami- 92% wykonanie.
Zdaniem radnego P.Pieszaka to, że wydatki zamknęły się 92% wykonaniem nie wskazuje na wielkie oszczędności, na podstawie tych samych danych można stwierdzić, że plan był zawyżony.
Na obrady wróciła radna T.Kujawa.
W związku z brakiem uwag przewodniczący zamknął dyskusję, odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania oraz na podstawie pozytywnych opinii 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta  i rada udzieliła Zarządowi Powiatu w Mogilnie absolutorium.
Starosta złożył podziękowania radzie za udzielone absolutorium.
Przewodniczący rady ogłosił godzinną przerwę w czasie której radni udali się do mogileńskiego basenu przy Gimnazjum w Mogilnie celem uczestniczenia w uroczystej chwili przekazania decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.
Po przerwie na obrady nie wrócił radny K.Dłutkowski.

ad.8
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.9
Radny R.Musidłowski zapytał dyrektora ZDP kiedy będzie zrobiona droga z Jerchowa do Kołodziejewka? Radny kilkakrotnie zwracał uwagę na to, kolejną droga jest Chwałowo -Chałupska  - Wszedzień. Dlaczego nie są ujęte w planie?
Dyrektor ZDP Z.Łukasiek stwierdził, że w planie umieszczono te odcinki, które nadają się do tego aby skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych.
Rada może uchwalić dla ZDP dodatkowe 5mln. i dyrektor będzie wszystko realizował co ustali rada. W planie są wybrane najważniejsze odcinki do realizacji z środków unijnych, pozostałe odcinki- mniejsze będą remontowane jeżeli będą środki.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 - 2006 i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym  uchwała  została przyjęta.

ad.10
Radny R.Trepiński uważa, że to plan rozwoju lokalnego jest kolejnym przyjmowany przez radę, strategia tez była planem i kosztowała nie bagatelną kwotę, ale nic z tego dokumentu nie zostało zrealizowane. Teraz jest kolejny plan, czy też tylko będzie dokumentem, czy będzie realizowany i czy przyniesie środki?
Struktura części pierwszej, opisowej jest bardzo dobra, radny ma wątpliwość tylko dlaczego dane są z 2001roku.  Najwięcej wątpliwości jednak budzi druga część planu. Wynika z niej, że plan rozwoju to defakto: drogi i Centrum Spotkań Młodzieży Ad Albert Klasztor i nic więcej. Radny przeczytał z sprawozdania zarządu, że plan może być segmentowo uzupełniany i tak może być.
Jedna część dotycząca napraw i remontu dróg jest czytelna. Wyszczególniono precyzyjnie drogi co do metra, określono jakie odcinki drogi będą remontowane, określono koszt  z rozłożeniem na poszczególne lata. Radny nie jest usatysfakcjonowany dokumentem mówiącym o rozwoju ośrodka Klasztornego. Zawarto w tabeli  niebagatelne kwoty 1.300tys. a informacja na ten temat to - prace  budowlane, nie ujęto jakie to prace, czego będą dotyczyły. Z prasy docierają niepokojące informacje, że dotychczasowe  prace  w obiekcie klasztornym nie zostały wykonane a środki zostały wydatkowane  w niewłaściwym miejscu. Najcenniejszą częścią całego obiektu jest Klasztor - kościół ale ten fragment szczególnie nie został poddany  pracom remontowym, naprawczym, renowacyjnym. Natomiast uwypuklono bardzo  część turystyczno - hotelową. Radny zastanawia się czy nie powinno być odwrotnie, czy najpierw nie powinien być odnowiony kościół a potem zaplecze turystyczne. Za mało jest informacji w tym dokumencie. Przy kiepskiej reklamie i strategii obiekty mogą mieć duże problemy finansowe, które będą problemem również dla nas.
Wicestarosta P.Zowczak wyjaśnił, że są pewne inwestycje na które można uzyskać dofinansowanie ze środków unii europejskiej, jednak cześć zagadnień wymaga wpisania do planu rozwoju lokalnego, min. budowa lub modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków, budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w  wodę i poboru wody, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie podwoziom, kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycję, budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej lub turystycznej.  Plan rozwoju lokalnego może być tworzony również przez gminy. Rzeczy które są w obszarze zainteresowania gmin znajdują się w planach rozwoju lokalnego gmin, natomiast te rzeczy które znajdują się w centrum zainteresowania powiatu, powinny znaleźć się w powiatowym planie rozwoju lokalnego.  Ponieważ w powiatowym planie mogą być ujęte inwestycje różnych instytucji pozarządowych, zwrócono się do nich  z pytaniem, czy chcieli by znaleźć się w opracowywanym planie. Plan rozwoju  nie jest dokumentem zamkniętym, jeśli do rady po pewnym czasie zwróci się instytucja pozarządowa o poszerzenie, to będzie można to zrobić. W planie znalazły się drogi - gdzie inwestorem jest Powiat oraz Centrum Spotkań Europejskich gdzie inwestorem jest Centrum i Parafia. Na przygotowanie całego programu nie było wiele czasu.  Nie można za bardzo ingerować w to co przedstawił Ks. A.Panasiuk, ani narzucać inwestowanie w innym zakresie. Za te zapisy odpowiada autor.
Radny J.Gwiazda stwierdził, że radny Trepiński pomylił pojęcia, ponieważ Centrum jest instytucją pozarządową i nie można jej mylić z Klasztorem - Parafią. Jeżeli w Planie Rozwoju Lokalnego ujęta była by Parafia nie było by możliwości dofinansowania, dlatego same dofinansowanie oparte jest o stowarzyszenie - Europejskie Centrum Spotkań. Tylko takie instytucje pozarządowe mogą otrzymać środki i z tych pieniędzy Proboszcz nie może robić remontów w Klasztorze. Centrum mieści się w Klasztorze i w planie jest ujęta adaptacja tego obiektu.
Radny  R.Trepiński  nie zna na tyle prawa, ale zdumiewa go, że środki od konserwatora zabytków przeznaczane są na wsparcie części turystycznej a  to co jest głównym punktem atrakcji - na to nie ma środków. Taka jest chora rzeczywistość -  Konserwator  nie może dopłacić środków do ratowania świątyni a może dopłacić środki np. do rezydencji poziemiańskiej, którą ktoś kupił i z racji, że ma ona swoje lata  i się urządza otrzymuje pieniądze.  Radni nie mają prawa ingerować  w działania inwestora, oczywiści radny nie chce tego robić, ale jeżeli ma głosować  za tym dokumentem to powtarzając słowa, które mówił pan  w poprzedniej kadencji  "mam prawo wiedzieć", dlatego radny pytał.
Na obrady powrócił radny K.Dłutkowski.
Wicestarosta P.Zowczak uważa, że nikt nie broni dostępu  do informacji, zawsze można zadzwonić i o szczegóły zapytać Księdza Proboszcza.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.11
Przewodniczący rady W.Gałązka przedstawił radnym zaproponowane przez zarząd poprawki do regulaminu. Zapis § 8 pkt. 1 będzie miał następujące brzmienie : "Wydziałami kierują Naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie, przy czym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami naczelnikiem tegoż wydziału jest jednocześnie geodeta powiatowy.", zarząd przedstawił również skorygowaną strukturę organizacyjną.
Obrady opuścił radny R.Musidłowski.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski poprosił o wyniki debat jakie odbyły się na komisjach  w temacie regulaminu organizacyjnego.
Przewodniczący  rady W.Gałązka odczytał przygotowany wyciąg z protokołów komisji. Komisja rewizyjna -  głosowało 3 członków komisji, za opowiedziało się 3 członków komisji.
Komisja bezpieczeństwa i infrastruktury  projektu nie głosowała, przeciwny schematowi był radny K.Mleczko.
Komisja edukacji, kultury i zdrowia  podjęła stanowisko na wniosek K.Łaganowskiego aby wydział oświaty podlegał staroście a dział promocji i rozwoju gospodarczego oraz wydział geodezji wicestaroście.  W głosowaniu brało udział 5 członków, za wnioskiem K.Łaganowskiego było 4 członków, 1 wstrzymał się od głosowania, 1 z  członków był nieobecny ( wicestarosta). 
Komisja Gospodarki i finansów - głosowało 6 członków komisji, za było 4 członków komisji, wstrzymało się 2 członków komisji ( P.Pieszak, R.Musidłowski).
Obrady opuścił radny R.Żuchowski.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski wystąpił z upoważnienia klubu SLD. Zaproponował aby wydział oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu podlegał bezpośrednio pod starostę a wicestarosta przejął by bezpośrednio nadzór nad wydziałem promocji i rozwoju gospodarczego oraz wydziałem geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami. Wydział oświaty jest najpoważniejszym wydziałem starostwa tj.60% wydatków budżetu, to cała gama problemów. Ze szkołami nie pracuje się łatwo i powinien być on pod bezpośrednim  nadzorem starosty.  Widać jednocześnie ścisłe związki  między wydziałem architektury, budownictwa a wydziałem geodezji to połączenie nie uwłaczało by panu staroście w zabieraniu jego kompetencji. Niektóre kompetencje w wydziale geodezji przypisane są pierwszemu staroście ale to wcale nie neguje i nie stawia niemożliwym dokonania takiego manewru. Klub uważa, że dział promocji i rozwoju jest  działem ważnym - bo o tym ciągle mówimy, mocniej byłby wpisany w działaniach wicestarosty niż sekretarza. Dlatego zaproponował radzie aby przegłosowała propozycję klubu radnych SLD.
Na obrady wrócił radny R.Żuchowski i R.Musidłowski.
Obrady opuścił radny K.Dłutkowski.
Radny K.Mleczko w imieniu klubu PSL i PBS poinformował, że popiera stanowisko Zarządu  po zmianach. Radny był przeciwny takiemu stanowisku na komisji ze względu na brak informacji o dokonanych poprawkach.
Na obrady wrócił radny K.Dłutkowski.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez K.Łaganowskiego.
W wyniku głosowania 6 glosami za, 11 przeciw i przy 0 wstrzymujących rada odrzuciła wniosek.
Obrady opuścił wicestarosta P.Zowczak.
W związku z powyższym przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w  Mogilnie  i poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 6 przeciw i przy 1 wstrzymującym  uchwała  została przyjęta.

ad.12
Obrady opuścił radny H.Przybysz, P.Pieszak, T.Kujawa, R.Musidlowski.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie utworzenia 2-letniego Liceum Uzupełniającego w Mogilnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.13
Na obrady powrócili radni P.Pieszak, wicestarosta P.Zowczak i R.Musidłowski.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły zawodowej oraz 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zawodowej w Bielicach i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.14
Na obrady powrócił radny H.Przybysz a opuścił obrady P.Konieczka
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie utworzenia 2-letniego Liceum Uzupełniającego w Strzelnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.15
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zawodowej w Strzelnie i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.16
Obrady opuścili radni L.Nowacki, K.Mleczko, J.Gwiazda.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmian w planie budżetu środków specjalnych i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.17
Na obrady powróciła radna T.Kujawa.
Przewodniczący rady  w  związku z  brakiem uwag do sprawozdania poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  sprawozdanie zostało przyjęte.

ad.18
Na obrady wrócił radny J.Gwiazda.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
Na obrady wrócił radny K.Mleczko.

ad.19
Wiceprzewodniczący K.Łaganowski poprosił dyrektora SPZOZ o wykładnię danych  z I kwartału.
Dyrektor SPZOZ J.Kriger wyjaśnił, że strata za I kwartał wyniosła około 300tys.zł.  i jest to dziesięć razy mniej do poprzednich lat z czego zakład bardzo się cieszy. Jest to spowodowane wprowadzeniem rygorystycznych zmian w SPZOZ. Fundusz w I kwartale płacił 1/12  wykonania a to znaczy, że  będzie do zwrotu w granicach 30tys.zł., niestety nie wiadomo kiedy to nastąpi. Strata za I kwartał wyniosło 25tys.zł plus nadwykonanie  na 773tys.zł., tyle usług wykonano ponad plan. Dyrektor chciałby aby następne miesiące wyglądały właśnie tak, co wcale nie znaczy, że sytuacja w ZOZ jest dobra. Zakład ma długi wynikające  z nie wypłacenia 13-tych pensji, podwyżki 203zł,  z zobowiązań z tytułu zakupu usług i towarów oraz ubezpieczeń społecznych.  Od wszystkich pracowników SPZOZ zależy jak zakład wypadnie, jak będzie funkcjonował.
Przewodniczący poddał pod głosowanie informację ekonomiczno- finansową  z działalności  SPZOZ  za  I kwartał  2004r.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  informacja została przyjęta.

Ad.20
Do sprawozdania starosty uwag i pytań nie było w związku z tym przewodniczący poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  sprawozdanie zostało przyjęte.

ad.21,22,23
Brak wniosków i zapytań.

ad.24
Radny K.Dłutkowski w imieniu społecznego komitetu organizacyjnego Bielice -Rol zaprosił radnych wraz z rodzinami na targi , które odbędą się  22-23 maja w Bielicach. Targi mają patronat Marszałka Województwa. Na targach będą obecne media min. telewizja regionalna, oraz radio PIK. Przewiduje się różnego rodzaju atrakcje min. występy artystyczne. Impreza ma także charakter integracyjny, dlatego wspólnie z PCPR została ściągnięta nawet z poza powiatu młodzież z ośrodków wychowawczych, która min. przygotowała występy artystyczne.
Przewodniczący zaproponował radzie przyjęcie stanowiska dot. poparcia stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie wypowiedzenia kontraktów na świadczenia zdrowotne przez szpitale powiatowe.
Przewodniczący odczytał stanowisko, zaproponował aby zostało wysłane dodatkowo jeszcze do Senatu RP oraz poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących stanowisko zostało przyjęte.
Wyjaśnił również, że nie jest to uchwała ale stanowisko  z takiego powodu aby interpretacja uchwały nie była czytana jako zapowiedź likwidacji, zostało to ustalone na spotkaniu ze związkami zawodowymi SPZOZ.
Starosta wyjaśnił, że nie chodzi tu o likwidację szpitala ale jest to forma nastraszenia  władz.
Starosta zaapelował do pracowników SPZOZ  o spokój i rozwagę, aby gwałtownymi i niepotrzebnymi ruchami nie zlikwidowali swoich miejsc pracy, różnego rodzaju krążące mity chciałby rozwiać - nie ma konieczności likwidacji.  Przewodnicząca konwentu starostów często jest na spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia oraz NFZ  gdzie zapewniają, że Rząd znajdzie kwotę 203zł i samorządom odda. Odnośnie wypłaty 13 -tych pensji są wyroki sądowe i  jeśli pracownicy teraz zgłoszą się po wypłatę, wtedy grozi likwidacja szpitala.
Radny P.Pieszak zaproponował aby starosta swoje stanowisko przekazał ogółowi.
Dyrektor SPZOZ J.Kriger stanowisko powinno być bardzo wyważone. Duże szpitale są w stanie wchłonąć pacjentów z Powiatu Mogileńskiego. Poprzez pochopne działanie można zamknąć drogę porozumienia z NFZ, który w miarę możliwości przekazuje środki wcześniej niż jest to wskazane w umowach.  Dyrektor podpisał z pracownikami oświadczenia, dot. wypłacenia 13-tych pensji, mają one moc prawną przez trzy lata.
Odnośnie interpelacji radnego Musidłowskiego dyrektor poinformował, że na drzwiach gabinetów lekarski zostanie wywieszona informacja treści - przedstawiciele medyczni zostaną przyjęci poza kolejnością  po wyrażeniu zgody przez lekarza  i pacjentów.
Radny R.Trepinski zauważył, że IK-MDK w Mogilnie -dyrektor Piotr Sierański dba aby docierała do powiatu kultura. Radny ma na myśli występy artystyczne, spektakle, które niejednokrotnie trudno jest zorganizować. Radny jest zdziwiony ponieważ, jest bardzo małe zainteresowanie mieszkańców. Jeśli nie będzie zainteresowania to niestety spektakle przestaną się odbywać, a cena biletu nie jest wysoka.

ad. 25
Na tym porządek  sesji wyczerpano .
Przewodniczący P.W.Gałązka  podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 14.45.


Protokołowała                                                                
Anita Kozłowska

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-06-18 14:41:35
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-06-18 14:45:34
Ostatnia zmiana:2004-06-18 14:45:34
Ilość wyświetleń:1641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij