Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XIX/04 z dn.31.03.2004r

Protokół Nr  XIX/04
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 31 marca 2004 r.
w ZS w Bielicach
w godzinach od 10.15 do  14.00

W sesji na 17 radnych udział wzięło 17 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

ad. 2
Przewodniczący rady  W.Gałązka odczytał proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniej  sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie  sprawozdania finansowo -ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie  za IV kwartały 2003r.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  za rok 2003.
9. Przyjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2003.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
11. Przyjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28  stycznia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów  publicznych i  niedziałających  w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zleconego zadania.
14. Przyjęcie uchwały w   sprawie  programu  współpracy  na  2004  rok  Powiatu  Mogileńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi,  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  i  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/02 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2002r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad  udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i zaliczania do wymiaru zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
17. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
18. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
19. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
21. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
22. Zakończenie.
W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

ad.3
Do protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół z poprzedniej sesji rady powiatu został przyjęty.

ad.4
Radny K.Mleczko skierował swoje pytanie do dyrektora ZDP  w Mogilnie, dotyczące drogi Bożejewice - Żarniki. Czy będzie  poprawa drogi na tyle dobra aby można było przejeżdżać autobusami?
Radna T.Kujawa zapytała przewodniczącego rady, czy w dalszym ciągu  zapraszane są władze gmin, ponieważ bardzo rzadko odwiedzają obrady. Czy są wysyłane materiały na sesję  i może dlatego po zapoznaniu się z nimi już władze nie przyjeżdżają.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że  w dniu dzisiejszym odbywają się jeszcze posiedzenia sesji w Mogilnie i Strzelnie. Na sesji Rady Powiatu obecna jest pani sekretarz miasta Mogilna, dlaczego nie ma Dąbrowy, trudno jest powiedzieć.  Głównym tematem sesji jest uchwalenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego, gdzie materiały były zbierane wspólne. Gminy  wiedzą jakie treści i rozwiązania zawiera program, trudno jednak  stwierdzić dlaczego nie są obecni. Co do materiałów, to uzgodniono że będą wysyłane jeżeli taki sam ruch wykonają gminy. Zaproszenia są zawsze wysyłane.
Radny R.Trepiński skierował pytanie do przewodniczącego. Dlaczego radni nie są konsekwentni w  swoich ustaleniach, jeśli chodzi o strategię powiatu. W listopadzie sesja była poświecona  sprawom promocji tej ziemi, ocenie  stopnia realizacji strategii. Dokument wówczas opracowany był niedopracowany, nieczytelny i zapadła decyzja, że dokument zostanie ponownie  przedstawiony. Został udostępniony dokument, strategię miała być dopracowana i na dzisiejszej sesji powinna rada się zająć uaktualnieniem zapisów, które w  większości są nie do zrealizowania, chociażby ze względów finansowych. Jest miesiąc marzec, tak się nie stało, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni w ustaleniach i co dalej ze strategią?
Radny reprezentuje Samorządowe Forum Prawicy, które ma dosyć bezruchu  w promocji tej ziemi. Postanowili jako stowarzyszenie zaproponować realizację jednego z punktu strategii - oznakowanie miejsc atrakcyjnie turystycznych. Członkowie stowarzyszenia opracowali dokumentację  stosowną i wybrano z terenu powiatu miejsca, które należałoby  oznakować. Bardzo dobrze koresponduje to z materiałami - Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego, gdzie napisano  o bogatych pamiątkach  na Szlaku Piastowskim, zabytkach światowej klasy i bogactwach lasów i jezior.  Czy Starosta jest zainteresowany pracą, którą wykonało stowarzyszenie? Radny dysponuje projektami, które własnoręcznie  wykonał graficznie.

Ad.5
Przewodniczący rady  stwierdził, że Powiat Mogileński planuje uczestniczyć w pozyskiwaniu środków przedakcesyjnych  i w związku z tym jest dużo pracy do wykonania. Strategia  w takim stanie jakim jest, nie stanowi dla radnego dużej wartości, lub też jest nieaktualna. Na wspólnym spotkaniu stwierdzono, że tak faktycznie jest. Jednak aby nie powodować nadmiaru spotkań i analiz przewodniczący rad gminnych i powiatowej postanowili aby tym się nie zajmować, aby traktować strategie tak jak została opracowana  i w związku z tym, że stoi przed radą problem opracowania program Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego, proponowano aby zająć się tym problemem. Konsultacje społeczne w tym temacie też będą musiały się odbyć, aby program spełnił swoje zadanie ale też po to aby w szczegółach rozpisać zadania na poszczególne lata 2004-2006, jest to obligatoryjny wymóg w momencie kiedy będzie składany wniosek o środki akcesyjne. Przewodniczący uważa, że zamiast teraz analizować strategię należy oprzeć się na strategii w celu opracowania programu lokalnego. W strategii znajduje się szereg zapisów dosyć ogólnych i naprawdę nie będzie problemem   odniesienie się pewnych celów ustalonych dla planu rozwoju  powiatu w tejże strategii. Teraz ponowne sięganie do strategii jest stratą czasu i pieniędzy, chociaż można to zrobić. Strategia jest dokumentem, którego samodzielnie nie można poprawiać, bo podpisała się pod tym agencja Krakowska i ją również trzeba by było zaprosić.
Starosta oświadczył, że jest bardzo zainteresowany propozycją przedstawioną przez radnego Trepińskiego.
Dyrektor ZDP Z.Łukasik - budowa drogi Bożejewice - Żarniki ciągnie się od kilku lat. Została w roku ubiegłym opracowana dokumentacja. Wówczas myślano o Sapardzie, ale trzeba było wyłożyć ze swoich środków 50% co było nie możliwe. W chwili obecnej   istnieje możliwość przygotowania tego przez zintegrowany program rozwoju lokalnego w ramach priorytetu nr 3 - obszary wiejskie i jest to możliwe jeżeli zostanie przyjęty program lokalny na lata 2004  - 2006.  Planuje się też przebudowe drogi Padniewo - Padniewko. Droga  Bożejewice -Żarniki jest przewidziana w palnie rozwoju  lokalnego na lata 2005 - 2006. W strategii powiatu jest zapis mówiący  o budowie dróg około 0,5km (2005-2006) i poprzez budowę tej drogi, założenia strategii byłyby wypełnione.  W tej chwili należy odnowić uzgodnienia. Droga w ciągu roku będzie jeszcze dwu -krotnie profilowana.
Radny K.Mleczko widział profilowanie drogi, ale  na drodze jest za dużo wilgoci i robią się koleiny. Sytuacja zmusza przyspieszenie pracy, jednak radny ma nadzieję, że temat nie ulegnie przedawnieniu.
Wicestarosta P.Zowczak odniósł się  do strategii powiatu, która została opracowana na wiele lat. Jak zmieniają się uwarunkowania finansowe, wszyscy dokładnie wiedzą. Strategii nie można zmieniać co chwilę i w odczuciu Wicestarosty ma ona nakreślać  ogólne kierunki działań, z drugiej  w strategii muszą być jednak zamieszczone rożnego rodzaju pomysły, które później mogą być realizowane. Trudno oczekiwać aby strategia była realizowana punkt po punkcie tak jak jest zapisana, strategia ma być pomocna  a nie powinna ograniczać. Radny Trepiński mówił, że Samorządowe Forum Prawicy ma dosyć trwania w marazmie w sprawach dot. promocji. Wicestarosta uważa, że jest odwrotnie. Powiat ma ograniczenia finansowe i na wiele rzeczy po prostu nie stać. Promocja uczestniczy w targach krajowych i zagranicznych, pani I.Kujawa przygotowuje  materiały i są one rozsyłane. Bardzo dobra współpraca jest z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim. Dwa tygodnie wcześniej na terenie powiatu byli obecni rektorzy największych uczelni  w kraju. W Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie postanie prawdopodobnie klasa uniwersytecka. Jeśli chodzi o znakowanie obiektów, nie zostało zrobione nic. Były rozmowy wcześniej  z Panem Trepińskim i wicestarosta myśli, że będzie to wdrażane.
Radny R.Trepiński krótko przedstawił projekty Samorządowego Forum Prawicy dot. oznakowania miejsc atrakcyjnie turystycznych.

Ad.6
S.Borsuk wyjaśnił, że Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego został wykonany przez ATR Bydgoszcz pod nadzorem pana B.Kowalewskiego.
B.Kowalewski stwierdził, że przed wejściem do unii powstaje wiele programów, jednym z nich jest Unijny program Ochrony Środowiska, który narzuca  reguły ochrony środowiska  i na jego podstawie tworzona jest polityka ekologiczna w kraju. Na tej podstawie powstał program krajowy i potem wojewódzkie, powiatowe i gminne. Programy zachowują spójność działania. Plan Gospodarki Odpadami został opracowany na podstawie wojewódzkiego. Plan Gospodarki Odpadami musi być aktualizowany co cztery lata.
Naczelnik wydziału Wydział Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił  w jaki sposób powstawał program  i podziękował instytucjom za pomoc w opracowaniu. Informacja o zakończeniu prac pojawiła się 15 grudnia i na posiedzeniu zarządu 15 stycznia 2004r. Zarząd Powiatu przyjął program uchwałą.
Radny R.Trepiński wyczytał, że napowietrzanie Jeziora Mogileńskiego jest drogie ale bezskuteczne, jest to nieporozumienie. Proces oczyszczania jeziora jest ograniczany przez napływające ścieki. Radny mieszka blisko rzeki, która płynie z jeziora wiecanowskiego do mogileńskiego  i gołym okiem widać w niej płynące ścieki. Z jednej strony natlenianie i oczyszczanie i nie ma reakcji na zanieczyszczanie.
Radny R.Giemza zajmował się tematem o którym mówił radny Trepiński. Radny pisał pracę magisterską o wpływie człowieka na jezioro. Były różne założenia - mówiono o napowietrzaniu, zwiększenie natlenienia i skanalizowaniu całego miasta. Do dnia dzisiejszego wiele ścieków jest odprowadzanych bezpośrednio do jeziora. Największy ściek w Mogilnie znajduje się na ul. Przesmyk do ul. Powstańców Wielkopolskich i te ścieki wpływają do zatoki w okolicy klasztoru pobenedyktyńskiego. Radny  jest członkiem koła łowieckiego i dzięki temu może wskazać  gdzie i jakie odpady są składowane, np. opakowania po ośrodkach ochrony rośli, czy środkach owadobójczych. Przykładem może być Szczeglin - ujęcie wody Mogilna.
S.Borsuk wyjaśnił, że takim oczyszczaniem zajmował się, jednak podstawową sprawą jest odcięcie dopływu wszystkich ścieków. Błędem jest napowietrzanie, ponieważ to wszystko pływa a metale ciężkie zostają na dnie. Dane  z jeziora się nie poprawiają  co wskazuje na obronę obiektu, ale nie poprawiają się.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.7
Radny P.Pieszak stwierdził, że sytuacja SPZOZ jest bardzo trudna. Przeglądając i analizując sprawozdanie  można powiedzieć, że większość zobowiązań powstała wobec pracowników i rozumie, że to jest do dogadania, bo pracownicy rozumną sytuację. Jest jednak część zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług, czy SPZOZ grozi, że wierzyciele wystąpią na drogę sądową? Starostowie na konwencie postanowili wypowiedzieć z dniem 1 lipca umowę NFZ - w formie protestu. Czy było omawiane stanowisko naszych władz w tej sprawie, jakie jest stanowisko zarządu, starosty? Dyrektor wymienił niezbędne remonty w SPZOZ, czy są możliwości aby te działania zostały zrealizowane, bo może być to istotnym elementem przy ustalaniu krajowej sieci szpitali.
Dyrektor SPZOZ J.Kriger wyjaśnił, że  atmosfera jaka tworzy się wokół zakładu powoduje, że wierzyciele stają się bardziej niecierpliwi. Część występuje na drogę sądową, chociaż SPZOZ stara się podpisywać porozumienia i rozłożenie rozliczenia na raty. Dyrektor uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami SPZOZ-ów, którzy zarzekali się nie podpisywać kontraktów ale jednak podpisali. NFZ, który jest teraz elastyczny po takiej decyzji może stać się czysto urzędowy i w ten sposób założymy sobie "pętlę na szyję".
Starosta wyjaśnił, że Związek Powiatów Polskich podjął decyzje o wypowiedzeniu  z dniem 1 lipca umów z NFZ. Odbyło się później spotkanie starostów na konwencie i na razie takowe stanowisko podjęła Rada Powiatu w Radziejowie. Do końca nie wierzy pozostałym, że dla dobra podpiszą coś, o czym mówi się aby nie podpisywać. Starosta obawia się , że w ten sposób można samemu zamknąć szpital powiatowy. Starosta byłby za takim stanowiskiem ale trzeba być uważnym. Wierzyciele stają się nerwowi i wykonują różne ruchy aby pieniędzy nie stracić.
Radny P.Pieszak zapytał czy wypłata podwyżek w SPZOZ - 203zł lezy  w gestii SPZOZ-u?
Dyrektor SPZOZ J.Kriger wyjaśnił, że  nie do końca jest pewne czy to się należy. Nigdzie w ustawie nie jest napisane, że to się 100% należy.
Rada 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła informację SPZOZ.

ad.8
Radny R.Giemza wyjaśnił, że komisja edukacji, kultury i zdrowia na swoim posiedzeniu analizowała oferty złożone przez firmy zajmujące się badaniem sprawozdania finansowego. Zachowując wszelkie procedury i sugerując się kompetencjami, rzeczowością, sferą ekonomiczną i w jakiej formie pieniądze mają być przekazane za usługę jednogłośnie zostało wybrane biuro usług Księgowych "Ewelina pani Jadwigi Nawrot. Różnica w cenie wynosiła 3tys. + vat. Firma zaaprobowana prowadziła badanie  w SPZOZ przez ostatnie trzy lata.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  za rok 2003 i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta a biuro usług księgowych "Ewelina" Jadwiga Nawrot zostało wybrane w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ.

ad.9
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2003 i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

ad.10
Radny P.Pieszak stwierdził, że na komisjach dyskutowano o pokryciu deficytu budżetowego proponowano, aby na końcu sięgać dopiero po kredyt.  Radny na sesji budżetowej mówił, że rada się za bardzo spieszy się z podjęciem uchwały budżetowej, że za chwile będą dokładniejsze dane.
Skarbnik wyjaśniła, że kredyt przeznaczony jest na remont dachu w  szkole w Bielicach  Kredyt na zakup inwestycyjny jest korzystniejszy od zaciągniętego na cele konsumpcyjne.
Radny  P.Pieszak nie wiedział, że kredyt jest przeznaczony na remont dachu.
Skarbnik dodała, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona czy kredyt zostanie zaciągnięty. Przy własnym wkładzie są szanse na częściowy zwrot.
Starosta wyjaśnił, że nie można mówić o pośpiechu w uchwalaniu budżetu, bo wszystko się jeszcze okaże. Za pieniądze, które spłynęły należy dziękować i się cieszyć. Jeżeli  było by wiadomo ile subwencji spłynie, a nie ile będzie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, to starosta by myślał tak samo jak radny. W tej chwili ilość pieniędzy jaka spłynie nie jest taka oczywista, lepiej mieć nadwyżkę w rezerwie i nie wydawać jej na początku roku. Jeżeli chodzi  o remont dachu w Bielicach - wystąpiono o dofinansowanie i kredyt dopiero może zostać zaciągnięty jeżeli nie uda się zdobić środków w inny sposób.
Radny P.Konieczka stwierdził, że jeżeli gospodarka finansowa będzie prowadzona jak w roku ubiegłym, budżet zamknie się bez deficytu, chociaż skarbnik zaznaczała na posiedzeniach komisji, że jest wiele niewiadomych.
Wicestarosta P.Zowczak zabrał głos odnośnie wypowiedzi dot pośpiechu z uchwalaniem budżetu. Zdaniem wicestarosty nie można było czekać, ponieważ od 1 stycznia obowiązuje prowizorium budżetowe, którego nie można nowelizować, dlatego lepiej przyjąć budżet i mieć możliwość zmiany a pismo z ministerstwa wpłynęło dopiero 8 marca br.
Radny P.Pieszak nie upiera się przy tym, że budżet mógłby być później podjęty, bardzo dobrze, że uchwała została przyjęta. Jednak można funkcjonować na prowizorium  budżetowym i nie było od stycznia takich zmian żeby to było niemożliwe. Starania w celu pozyskania środków były czynione dlatego radny prosił, żeby poczekać.
Radny P.Konieczka dodał, że gdyby nie było budżetu, nie  można by starać się o dofinansowanie z rezerwy ogólnej. Tam gdzie można wyliczyć ile na czym można zaoszczędzić zostało obliczone. Jedna  uchwała  dot. oświaty i druga dot. rady powiatu. Cała reszta, czyli ile można zaoszczędzić w starostwie jest wielką niewiadomą, dlatego radny wątpi aby starosta mógł zrobić szczegółowy plan ile na czym zaoszczędzi.
Radny P.Pieszak chce dowiedzieć się czy wszyscy w oszczędnościach będą uczestniczyć i chciałby otrzymać plan działań.
Starosta uważa, że lepiej zrobić i powiedzieć co się zrobiło, niż  pisać program. Radni zobaczą wykonanie za I półrocze i tu już będzie widać oszczędności. Odnośnie administracji to jest wprowadzona pełna kontrola wydatków, zostały zabrane ryczałty samochodowe. Oszczędność na materiałach biurowych też może być tylko do pewnego momentu. Komisja rewizyjna (przede wszystkim) orientuje się w kosztach, chociażby konserwacji ksero. Jeżeli radni zobowiążą starostę taki program można napisać, ale bądźmy realistami po co  kolejny  program. Każdy musi oszczędzać, ale nie można zastanawiać się jak oszczędzać np. na pacjentach SPZOZ i komu zabrać.  Niestety tak to się odbywa. Radzie przyszło rządzić w trudnych czasach. Jeżeli Minister Finansów przekazałby  te pieniądze, które są na obywatela w NFZ do samorządów to powiat dałby sobie radę.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski często zgadza się w różnych sprawach  ze starostą. Tutaj jednak stoi na innym stanowisku, że wzięto pod uwagę tylko pewne grupy - nauczycielskie, deficyt w pierwszej wersji 1.200zł., większy był w pozostałych działach. Wiadomo jednak, że tam nie  można poczynić takich oszczędności, ale jeśli jedni będą ponosić koszty a inni nie, o czym pan starosta wie, bo jego też to nie dotknęło, czy naczelników. Czy panu staroście jakiś dodatek uszczuplono? nie.  Jeśli wspólnie odpowiadamy to wspólnie ponosimy koszty, nawet jeżeli to będą rozwiązania symboliczne, które łagodzą nastroje społeczne i o nic więcej nie chodzi.
Starosta uważa, że radni  nie pamiętają. Starosta jest zdania, że radni mogą zabrać wszystko staroście i będzie pracował społecznie. Podstawa była obniżona i zabrane zostały kilometrówki a nadal samochodu się używa. Starosta może być urzędnikiem i nigdzie nie jeździć. Jeśli ktoś pozazdrości pensji zaprasza aby kierować powiatem, zdrowie i nerwy też kosztują. Starosta czuje się urażony.
Zdaniem radnego P.Konieczka jeżeli K.Łaganowski uważa, że uposażenie starosty, wicestarosty czy naczelników trzeba obniżyć, to jako radny ma prawo i obowiązek wystąpić z projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski wyjaśnił, że celem wypowiedzi nie było obrażenie starosty, naczelników i zabieranie czegokolwiek, ale było wyjaśnieniem. Wiceprzewodniczący zgłosił problem, zabierane jest jednym a innych nie tykamy, należy zrobić program i zobaczy się ile to jest. Wiceprzewodniczący rady jest za dobrymi płacami.
Przewodniczący rady odniósł wrażenie, że dyskusja toczy się wokół zawodu a nie problemu,. Mówi się wyłącznie o płacy nauczycieli. Sami radni wskazywali, że w innych powiatach średnia jest nieco niższa i nikt nie kwestionuje potrzeby płacenia, dokształcania się, wszystkim na tym zależy, ale są pewne granice, które poruszamy. Nikt nie zdjął  pieniędzy  w oświacie z pomocy dydaktycznych, nie uogólniajmy pewnego zagadnienia. Przewodniczący poprosił starostę, aby po  zakończonym miesiąca krótko informował radę co zostało  zaoszczędzone. 
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.11
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28  stycznia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.12
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta

Ad.13
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów  publicznych i  niedziałających  w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zleconego zadania i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta

Ad.14
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w   sprawie  programu  współpracy  na  2004  rok  Powiatu  Mogileńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi,  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  i  stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta

Ad.15
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/201/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta

Ad.16
Radna J.Baranowska na poprzedniej sesji zwracała uwagę na agresywne zachowania młodzieży szkolnej. Brakuje pedagogów i psychologów a w  uchwale  zwiększa się wymiar godzin. Powinno się promować te zawody, które są konieczne i potrzebne aby młodzież w porę mogła skorzystać z porady. Nie będzie oszczędności na zwiększaniu godzin pedagogom i psychologom. Trudna sytuacja materialna  rodzin przenosi się na młodzież dlatego radna wstrzyma się od głosowania.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu A.Konieczka wyjaśnił, że problem był omawiany nawet na ostatniej sesji. Pedagogów i psychologów nie brakuje, brakuje pieniędzy dla nich. Gdyby w szkole były pieniądze na zatrudnienie dwóch czy trzech pedagogów to byliby.   W programie oszczędnościowym zmniejszana  ilość etatów tj. biblioteka, pedagog, psycholog. Jeżeli nie zostanie podjęta ta uchwała i będą radni trzymać się planu oszczędnościowego, to znacznie mniej etatu będzie dla pedagoga i psychologa, będą oni krócej w szkole.  Ta uchwała ma przeciwdziałać temu, za tą samą pracę będzie miał mniej zapłacone. Bez podjęcia tej uchwały będzie tak jak mówiła radna Baranowska. Uchwała ma opinię Kuratora.
Obrady rady opuścili radni P.Pieszak, H.Przybysz, R.Musidłowski.
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/02 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2002r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad  udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i zaliczania do wymiaru zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli i  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 10 głosami za, 0 przeciw i przy 4 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.

Ad.17
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski wyczytał z sprawozdania, że  w Strzelnie w szkole będzie wyposażona pracownia w sprzęt komputerowy. Zapytał czy są na to środki?
Starosta oświadczył, ze środki są z zewnątrz.

Ad.18-20
Brak zapytań.
Na obrady  wrócili radni P.Pieszak, H.Przybysz, R.Musidłowski.

Ad.21
Radny K.Dłutkowski poinformował zebranych, ze na terenie Bielic odbędą się Targi Rolne w dniach 22-24 maja, na które serdecznie zaprosił. Na targach odbędzie się pierwsza prezentacja Regionalnego centrum Turystyki. Targi odbywają się na zasadzie wolontariatu. 
Przewodniczący rady gminy Dąbrowa A.Cywiński wskazał błąd w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska, na str. 42  dane dot. gminy Dąbrowa nie są prawdziwe, poprosił aby błąd został skorygowany.
Radna T.Kujawa oświadczyła, że jest to błąd drukarski, ponieważ dane są przekopiowane z Mogilna.

ad. 22
Na tym porządek  sesji wyczerpano .
Przewodniczący P.W.Gałązka podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 14.00.


Protokołowała                                                            
Anita Kozłowska                                                           

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-06-18 14:26:58
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-06-18 14:45:38
Ostatnia zmiana:2004-06-18 14:45:38
Ilość wyświetleń:1237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij