Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 19/08

                                                          PROTOKÓŁ Nr 19/08

               Z POSIEDZENIA  WSPÓLNEGO  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I     ZDROWIA ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY                                        RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   26 marca  2008 r.

 

 

Posiedzenie  Komisji  Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji  Wspólnych,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie  informacji  o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  oraz ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.

5.      Przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Mogilnie za  rok  2007.

6.      Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie za  rok  2007 oraz  wykazu  potrzeb  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  PCPR W  Mogilnie na  rok  2008.

7.      Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  Caritas  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej  w  Strzelnie.

8.      Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2008.

9.      Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego   Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności za  rok  2007.

10.  Omówienie  projektu  uchwały  w  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008r.

11.  Podjęcie  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały XVI/96/08 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  11 lutego  20008 o ustaleniu  maksymalnej  wysokości  poręczeń i  pożyczek  udzielonych przez Zarząd  Powiatu  w  roku  budżetowym  2008.

12.  Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa  własności  nieruchomości  na  rzecz  Powiatu  Mogileńskiego.

13.  Sprawy  różne.

14.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił  p.o. Dyrektora  Zarządu  Dróg  Tomasza  Werbińskiego   o  przedstawienie  informacji  o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  oraz ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.

Dyrektor  Tomasz  Werbiński  po  sezonie  zimowym  odnotowujemy  dużo  dziur  i  wyruszeń  w  drogach, ale  obecnie  możemy  tylko  wykonywać  bieżące  remonty   na  zimno  masą  wypełniającą.

Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  ZDP jest  przygotowany  na  wykonanie  65%  remontów  dróg?

Dyrektor  Tomasz  Werbiński  odpowiedział,  że  do  końca  maja  jesteśmy  wstanie  wykonać  remonty  cząstkowe  masą  na  gorąco.

Członek  Komisji Krzysztof  Gołaszewski  zapytał, co  znaczy  stawka 45,85 zł?

Dyrektor Tomasz  Werbiński  odpowiedział,  że  jest  to  stawka  wynajmu  piaskarki  i  rozrzutnika  soli.

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski powiedział, że  nie  widzi  remontu  dróg  w  Gminie  Jeziora  Wielkie,  że  jak  będzie  tak  dalej  to  za  10  lat  będziemy  jeździć  brukowanymi  i  polnymi  drogami,  czy  się  planuje  pozyskać  środki  unijne  na  drogi?

Dyrektor  Tomasz  Werbiński  odpowiedział,  że  nie  robimy  remontów  w  zależności  od  gminy,  tylko   wykonujemy  tam  gdzie  trzeba,  natomiast  jeśli  chodzi  o  pozyskanie  środków  unijnych,  to  nie  jest  tak  łatwo  pozyskać, choć  składamy  projekty,  ponieważ  nasze  drogi  nie  należą  do  priorytetowych  w  skali  kraju, drugą  sprawa  to  najpierw  należy  ponieść  koszty  projektu,  zabezpieczyć  środki  w  budżecie  i  do  tego  nigdy  do  końca  nie  wiadomo  czy  projekt  zostanie  przyjęty.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak,  powiedział  że  są  dwie  drogi  pozyskania  środków – pierwsza   w  drodze  konkursu, druga  - promesa.

 

ad. 5

Przewodniczący  poprosił Marię  Huszcza  - Winiecką  o  przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Mogilnie za  rok  2007.

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  Maria  Huszcza -  Winiecka  powiedział,  że  od  2007 roku  został  zainstalowany  wszystkim  rzecznikom  w  Polsce  program,  który  umożliwia  rejestrowanie  skarg  w  wersji  elektronicznej.  Jest  dużym  ułatwieniem  dla  konsumentów  jak  i  rzeczników,  który  dzięki  temu   tworzy  statystykę  naruszeń  praw  konsumenckich.   

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 6

 Przewodniczący  poprosił Kierownik  Marię  Konkiewicz o  przedstawienie   sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie za  rok  2007 oraz  wykazu  potrzeb  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  PCPR w  Mogilnie na  rok  2008.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  PCPR  za  rok 2007r.  oraz  omówiła  wykaz potrzeb  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  PCPR w  Mogilnie na  rok  2008.

Przewodniczący   Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury   Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  rodziny  zastępcze nie  sprawiają  problemów , jeśli  tak  , to  jakie? Drugie  pytanie, czy  Rada  ds. osób  niepełnosprawnych  podlega  Staroście?

Kierownik  Maria  Konkiewicz , odpowiedział,  że  nie  ma  problemu  z  rodzinami  zastępczymi , radzą  sobie  dobrze. Natomiast  Rada  ds. osób  niepełnosprawnych   jest  organem  doradczym  i  opiniotwórczym   Starosty  np.  w sprawach  barier  architektonicznych, składania  wniosków  o  pozyskanie  środków  na  sprzęt dla  osób  niepełnosprawnych itp. 

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  o przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  Caritas  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej  w  Strzelnie. W związku  z tym,  że  w  tym  roku  zadania  OIK przejął  Powiat, sprawozdanie  przedstawi  Kierownik  PCPR Maria  Konkiewicz.

Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański stwierdził,  że  Ośrodek  jest  czynny  7 dni  w  tygodniu 2 godziny  dziennie, jest  stwierdzeniem  kuriozalnym.

 

ad. 8

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2008.W  programie,  kluczowymi zadaniami są działania  na  rzecz wspierania  dziecka  i  rodziny  oraz  osób  niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 5 członków  Komisji  ( wyszedł  P. Zowczak)

Za  głosowało  Komisja  Bezpieczeństwa i  Infrastruktury  4  członków  Komisji ( wyszedł  P. Zowczak)

 

ad. 9

Przewodniczący  poprosił Przewodniczącą  Magdalenę  Jańczak -  Konopę o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego   Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności za  rok  2007.

Przewodnicząca  Zespołu  Magdalena  Jańczak – Konopa,  że  poprawiła  się  sytuacja  lokalowa   Zespołu,  zostały  wyremontowane  gabinety  lekarskie  i zaplecze,  natomiast  doszedł  nam  zgodnie  z  porozumieniem do  orzekania   Powiat  Żniński.

Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański  zapytał  czy  są    odwołania  od  orzeczeń ?

Przewodnicząca  Magdalena  Jańczak  - Konopa odpowiedziała,  że  są  nawet od  pozytywnych.

 

ad. 10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  w sprawie   zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008r. Skarbnik  powiedziała,  że  zmiany  min. dotyczą      kwoty  poręczenia  SP ZOZ w  Mogilnie.

Przewodniczący  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 5 członków  Komisji( wyszedł  P. Zowczak)

Za  głosowało  Komisja  Bezpieczeństwa i  Infrastruktury  4  członków ( wyszedł  P. Zowczak)

 

ad. 11

Skarbnik  Karina  Kostyra  poinformowała,  że  Zarząd  Powiatu  wprowadzi  pod  obrady  sesji   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały XVI/96/08 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  11 lutego  20008 o ustaleniu  maksymalnej  wysokości  poręczeń i  pożyczek  udzielonych przez Zarząd  Powiatu  w  roku  budżetowym  2008.Ponieważ  do  przetargu SP ZOZ  o  udzielenie  pożyczki  nie  zgłosił  się  żaden  bank,  należy  zmienić    uchwałę.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 5 członków  Komisji( wyszedł  P. Zowczak)

Za  głosowało  Komisja  Bezpieczeństwa i  Infrastruktury  4  członków  Komisji  ( wyszedł  P. Zowczak).

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa  własności  nieruchomości  na  rzecz  Powiatu  Mogileńskiego. Jednocześnie  powiedział,  że  jest  to  lokal  który  sąsiaduje  z  PUP w  Mogilnie  i  dzięki  temu  nabyciu  powiększy  się  powierzchnia  biurowa  PUP  niezbędna  do  wykonywania  jego  ustawowych  zadań. W  projekcie  należy  uzupełnić  powierzchnie  pomieszczeń  przynależnych.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia 5 członków  Komisji( wyszedł  P. Zowczak)

Za  głosowało  Komisja  Bezpieczeństwa i  Infrastruktury  4  członków Komisji ( wyszedł  P. Zowczak)

 

ad.13

W  sprawach  bieżących  - Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że   w  skrzynkach  panów  Radnych  znalazło  się  pismo-  anonim , którego  on  osobiście  nie  widział  i  nie  otrzymał, jest  to  pismo  od  pielęgniarek  ze  Strzelna,   są  żądania, natomiast  nie  ma  żadnego  podpisu,  podwyżki jakie  otrzymały  dotychczas  pielęgniarki to  65 zł + premia  uznaniowa,  będzie  można  rozmawiać  dalej  jeśli  zmieni  się  wartość  pkt,   przez  NFZ.

 

ad.14

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                 Przewodniczący  Komisji 

                                                                                                          Wspólnych

 

                                                                                                   Radosław  Trepiński 

 

                                                                                              

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 12:46:58
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:47:56
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:48:19
Ilość wyświetleń:494

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij