Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 10/07

PROTOKÓŁ Nr  10/07

Z Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia

Rady Powiatu w Mogilnie

odbytej dnia 25 czerwca 2007 r.

w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji  Radosław  Trepiński, który powitał obecnych.

Radni i zaproszeni goście obecni na posiedzeniu komisji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Barczak.

 

Ad.2

Przewodniczący Komisji Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.       Poznanie bazy materialnej i najistotniejszych problemów DPS Siemionki.

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2006.

5.       Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.

6.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilnie za rok 2006.

7.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

8.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

9.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

10.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

11.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Szerzawach k/ Mogilna.

12.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szerzawach k/Mogilna.

13.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

14.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

15.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności działki gruntowej na rzecz Powiatu Mogileńskiego.

16.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie.

17.   Sprawy różne

18.   Zakończenie.

oraz poddał go pod głosowanie

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

 

ad. 3

 

Dariusz Chudziński Dyrektor DPS Siemionki wyjaśnił, że funkcjonowanie DPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z zmiana z 2006r wniosła zasadnicze zmiany w przedmiocie terminów i zasad realizacji standardów usług w domach pomocy społecznej. Przepis niniejszej ustawy przedłuża okres dochodzenia do standardów w domach pomocy, ale od 31 grudnia 2007r. nie może ulec podwyższeniu opłata za pobyt a od 01 stycznia 2009r. organ gminy nie może kierować osób do domu nieposiadającego standardu. Jedyne kryterium standardu, które nie zostało jeszcze spełnione to ilość metrów kwadratowych przypadających na jedną mieszkankę. Brak powyższego czynnika spowoduje straty już w przyszłorocznym budżecie, dlatego podjęcie decyzji o rozbudowie jest ważne. Przewiduje się dobudowanie dwóch obiektów: jadalni o powierzchni oraz budynku mieszkalno – terapeutycznego. Obiekty zostałyby połączone łącznikiem i całkowicie pozbawione barier architektonicznych.

 

Komisja zwiedziła min. pokoje, gabinety, łazienki, obejrzała urządzenia do rehabilitacji oraz zapoznała się z mieszkankami domu i kadrą obsługującą DPS.

 

ad. 4

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2006.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.5

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka dodał, że uchwała głównie dotyczy rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na nowo tworzony Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.6

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilnie za rok 2006.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.7

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.8

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka Wojewoda Kujawsko – Pomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności uchwały, wskazując w uzasadnieniu konieczność opublikowania kwestionowanej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Podjęcie niniejszej uchwały usunie wskazane uchybienie.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.9

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

 

 

Przewodniczący Komisji Radosław Trepiński zwrócił uwagę na zapis §10 gdzie mówi się o zasadach współdziałania organów i sposobach rozwiązywania sporów, mówi się o rozwiązywaniu konfliktów w ramach pierwszej instancji, jednak brak jest odniesienia do drugiej instancji. Problem pojawi się w momencie nie rozstrzygnięcia konfliktu.

 

Komisja zaproponował następujące brzmienie §10:

1. Wszystkie organy Ośrodka współpracują ze sobą w oparciu o zasadę tolerancji i wzajemnego 

szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Uczniowie (wychowankowie) przedstawiają wnioski i opinie organom Ośrodka poprzez swoje reprezentacje.

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane przez dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni, a przez Radę Pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.

4. Organy Ośrodka informują się wzajemnie o efektach swojej pracy i planowanych działaniach nie rzadziej niż 2 razy w roku.

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Ośrodku:

a) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniemrozwiązują:

wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy,

dyrektor Ośrodka – jeżeli rozstrzygnięcie wychowawcy nie zakończyło konfliktu   lub konflikt
z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

b) od rozstrzygnięcia dyrektora Ośrodka strony konfliktu mogą wnieść odwołanie do Rady Pedagogicznej  w terminie 2 tygodni od daty jego otrzymania.

c) konflikty pomiędzy nauczycielami, wychowawcami postępowanie prowadzi dyrektor

Ośrodka.

W przypadkach niezakończenia sporu postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna na wniosek jednej ze stron skierowany do dyrektora Ośrodka nie później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia postępowania,  o którym mowa.

d) konflikt pomiędzy dyrektorem Ośrodka a nauczycielami rozpatruje Rada Pedagogiczna.

e) konflikty pomiędzy rodzicami, a innymi organami Ośrodka:

postępowanie prowadzi dyrektor Ośrodka, a w przypadku nierozwiązania sporu Rada Pedagogiczna.

6. Od rozstrzygnięcia Rady Pedagogicznej stronom konfliktu przysługuje prawo wniesienia odwołania do:
a) organu prowadzącego Ośrodek - w zakresie spraw finansowo-organizacyjnych

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w zakresie spraw dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

 

 

Przewodniczący Komisji Radosław Trepiński zwrócił uwagę kolejno na zapisy §38, §39 i §40. w §38 i §39 zaproponował zmianę gradacji nagród i kar oraz wykreślenie w §39 pkt.12 „przydzielenie dodatkowego zakresu obowiązków”. Zdaniem Przewodniczącego obowiązki w MOW nie powinny być karą. Natomiast w §40 mało precyzyjnie określono kto występuje o przyznanie kary lub nagrody.

 

Członek komisji Tadeusz Szymański zaproponował zapisanie w powyższych paragrafach odpowiedzialnych za przyznanie nagrody lub kary (w domyśle wychowawcy lub dyrektora).

 

Za wykreśleniem z §39 pkt.12 opowiedziało się 5 członków komisji. W związku z powyższym punkt został wykreślony.

 

Komisja zaproponował następujące brzmienie §38:

 1.Uczeń(wychowanek) ma prawo do nagrody za:                                                                     -rzetelną naukę i pracę na rzecz klasy, grupy, Ośrodka,-wzorową i koleżeńską postawę,-osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach,             -aktywny udział w życiu szkoły i Ośrodka-reprezentowanie Ośrodka w środowisku lokalnym.

 

 2.Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów (wychowanków): -pochwała udzielona przez wychowawcę klasy, grupy,                                                                      
 -pochwała udzielona przez Dyrekcję Ośrodka wobec społeczności uczniowskiej,                             
- dyplom uznania,                                                                                                                                   
- list pochwalny do rodziców, opiekunów prawnych, sądu
-zezwolenie na rozmowę telefoniczną do rodziny na koszt Ośrodka,                                               
-indywidualne korzystanie z rozrywek kulturalnych i sportowych na zewnątrz Ośrodka,
- przepustka na teren Mogilna,
-przyznanie nagrody rzeczowej,

- podwyższenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania

- udzielenie urlopu (nowo przybyli wychowankowie otrzymują urlop po miesiącu od chwili przybycia do Ośrodka, po otrzymaniu zgody Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu).

 

Komisja zaproponował następujące brzmienie §39:

1.Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń może zostać ukarany.
Ustala się następujące rodzaje kar:

- upomnienie udzielone przez wychowawcę lub nauczyciela,
- upomnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
- nagana udzielona przez wychowawcę lub nauczyciela,
- nagana udzielona przez Dyrekcję Ośrodka,
- zakaz oglądania programu telewizyjnego na okres adekwatny do przewinienia,
- zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych
- obniżenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania,
- powiadomienie rodziców, opiekunów prawnych, sadu o nagannym zachowaniu się wychowanka,
- zakaz otrzymywania przepustek,
- skrócenie urlopu,
- zakaz wyjazdu na urlop,
- wnioskowanie o przeniesienie do innego Ośrodka
- wnioskowanie do sądu o przeniesienie do Zakładu Poprawczego,

2.Wyżej wymienione kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach (wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę szkoły, internatu, demoralizację innych uczniów) pomija się kolejność stosowania kar.”

 

Komisja zaproponował następujące brzmienie §40:

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub kary wstępuje wychowawca, nauczyciel lub samorząd wychowanków,
2. Organem przyznającym nagrody i udzielającym kary określone w §38 i 39 jest Dyrektor Ośrodka,
z wyjątkiem pochwał, upomnień i nagan, które przypisane są wychowawcy lub nauczycielowi.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały wraz ze zmianami pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.10

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.11

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Szerzawach k/ Mogilna.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.12

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szerzawach k/Mogilna.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.13

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.14

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.15

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności działki gruntowej na rzecz Powiatu Mogileńskiego.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.16

Przewodniczący komisji Radosław Trepiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.17

Członek komisji Przemysław Zowczak poinformował zebranych o konieczności przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami zgodnie z art.12 b i 13 ustawy o odpadach. Sprawozdanie zostało przekazane członkom komisji.

 

ad.18

Przewodniczący podziękował za spotkanie gościom oraz członkom Komisji, a następnie zamknął obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:59:17
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:00:13
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:00:52
Ilość wyświetleń:350

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij