Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 20/08

                                                        PROTOKÓŁ Nr 20/08

               Z POSIEDZENIA   KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I        ZDROWIA                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   21 kwietnia   2008 r.

 

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok:

     a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie  

         absolutorium,

     b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

     5.    Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za   

      rok     2007 oraz miesiąc styczeń i luty br.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w  

       Mogilnie      

      pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.

      7.   Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie   

            bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2007 roku.

      8.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na

             2008r.

      9.    Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

    10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu działań na rzecz osób  

             niepełnosprawnych, wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w   

              Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.

    11.    Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na    

              przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej wdrażanego w  

              ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2.  

              „Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji

               poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

    12.     Opiniowanie  projektu uchwały w sprawie powołania członka do stałych komisji   

              Rady Powiatu w Mogilnie.

    13.   Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego  

              Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.

    14.     Opiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu

              terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego porozumienia  

              dotyczącego prowadzenia zadania publicznego – realizacji projektu „Edukacja  

               szansą na przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

               utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

               edukacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, wdrażanego w

               ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 9.1.2,

    15.     Sprawy  różne.

    16.     Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rewizyjnej  i  RIO  w  Bydgoszczy,  a  następnie  poprosił  o  pytania  do  wykonania  budżetu. Ponieważ  nie  było  pytań , zaczął  od  siebie  - pytając – czy  kwota, która  jest  przeznaczana  przez  Gminę  Mogilno, zgodnie  z  porozumieniem,  czy   wystarcza  na   pokrycie  kosztów?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka odpowiedział,  że  ta  kwota  została  dobrze  zabezpieczona.

 

Przewodniczący  Komisji, powiedział,  że  jest  zaniepokojony  kwotami,  jakie  jednostki  organizacyjne  płacą  za  telefony.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała ,  że  jeśli  chodzi  o  DPS  to  jest  najpewniej  spowodowane  ilością  pensjonariuszek.

 

Przewodniczący  Komisji  w  związku  z  brakiem  pytań  poddał  pod  głosowanie  wykonanie  budżetu Powiatu  za  rok  2007.

Za  głosowało  5  członków  Komisji,

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji.

Komisja   pozytywnie  zaopiniowała  wykonanie  budżetu  za  rok  2007.    

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie finansowo – ekonomiczne z działalności SPZOZ za rok    2007 oraz miesiąc styczeń i luty br.. Komisja  nie  wniosła  uwag , natomiast  pytania  członkowie  Komisji  będą  mogli  zadać Dyrektorowi na  sesji .

 

ad.6 

Przewodniczący  Komisji poprosił Dyrektor  Marię  Chmielewską  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie   pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.

Przewodniczący  zapytał  jak  się  mają  nasze  środki  do  pozostałych  środków?  

Dyrektor  Maria Chmielewska   są   wydatkowane  na  zakup  nowych  książek,  zgodnie  z  porozumieniem, w  sprawozdaniu  zostało  źle   to  ujęte, zostanie  to  poprawione.

Komisja  nie  głosowało  sprawozdania.

 

ad.7   

Przewodniczący   poinformował  członków  Komisji, że  Dyrektor  PSE-S  przedstawi  

Informację  Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

Powiatu   w 2007 roku  na  jutrzejszej  Komisji Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.  

 

ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2008r.

Przewodniczący  następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.9

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt  przeznaczony  będzie  na  sfinansowanie   docieplenia   budynku   byłego  internatu  i  wymiana  ogrzewania ZS  w  Bielicach. 

Przewodniczący  następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad. 10 

Przewodniczący  poprosił  Marię  Konkiewicz  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w

sprawie zmiany  powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  zmiany  uchwały w  sprawie

powiatowego  programu  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych.

Przewodniczący    projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.11

Kierownik  Maria  Konkiewicz   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie umowy  na przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej

wdrażanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2.

„Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji poprzez

powiatowe centra pomocy  rodzinie”.

Przewodniczący    projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił   projekt uchwały w sprawie powołania członka do stałych

komisji Rady Powiatu w Mogilnie, głosowanie  przeniesiono  na  sesję.

 

ad.13

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.14

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej  Konieczką  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego – realizacji projektu „Edukacja szansą na przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 9.1.2,  jednocześnie  dodał,  że  będą  to  dodatkowe  środki  dla  nauczycieli  za  dodatkowe  godziny. 

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.( wyszedł  K. Laskowski) 

 

ad. 15

W  sprawach  różnych  - Komisja  omówiła  oświadczenie  dotyczące Powiatu  zainteresowanego   doprowadzeniem  gazu  do  Bielic  oraz  miejscowości  położonych  wzdłuż  gazociągu . Komisja  była  za  nieodpłatnym  przekazaniem  map  Pomorskiemu  Operatorowi  Systemu  Dystrybucyjnemu  sp. z  o. o  w  Gdańsku.  Następnie  Komisja dyskutowała  nad     oświadczeniem   Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  realizacji  projektu  wspólnie  z  Gmina  Mogilno   o  nazwie  „Mogileńska  Strefa  Ekonomiczna”  w  Bielicach.

Przewodniczący  Komisji   zapytał,  jakie  korzyści  będzie  miał  Powiat?

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański,  zapytał  czy  ktoś  tym  terenem  jest  zainteresowany ,  czy  tylko  dajemy  grunty,  a korzyści  będzie  zbierać  Gmina?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  należy  wykorzystać  pieniądze  od  Marszałka  Województwa i  takie  porozumienie  jest  konieczne, na razie  zostały  bezpłatnie  wykonane  podkłady  geodezyjne, oświadczenie  to  nie  spowoduje  zmian  w  prawie  własności  gruntów,  a  szczegóły  będą  po  konsultacji  Komisji  Powiatu  określone  w  porozumieniu.  W  następnej  kolejności  Komisja  omówiła  skargę  mieszkańców  Chałupsk  dotyczącą  jakości  drogi  powiatowej.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował, że  została  przesłana  odpowiedź  do  sołtysa, , byliśmy  z  Dyrektorem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  na  tej drodze, jest  to  droga  utwardzona  kamieniem  wapiennym, przy  roztopach  wymywają  się  dziury, obecnie   zostało  to  wyrównane  i  w  miarę  możliwości  naprawione.

 

ad.16  

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:40:56
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:41:45
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:42:18
Ilość wyświetleń:464

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij