Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 17/08

                                                        PROTOKÓŁ Nr 17 /08

      Z    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  STAŁYCH  RADY  POWIATU

                                                        W    MOGILNIE 

                                   z   dnia   11  lutego   2008 r. w  Mogilnie 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący   Rady  Powiatu  Wiesław Gałązka.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  16  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Stwierdzenie  kworum.

3.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

4.      Przedstawienie  wniosku  Zarządu  Powiatu  o  zwołanie  sesji nadzwyczajnej.

5.      Omówienie   projektu  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  w  budżecie  Powiatu Mogileńskiego  na 2009 rok środków  finansowych  na  realizacje  projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki – Projektu  pod  nazwą  „Nowa  jakość  usług  lokalnego  rynku  pracy  w  powiecie  mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „ Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów  pracy  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych w regionie”.

6.      Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  maksymalnej  wysokości  poręczeń  i  pożyczek  udzielonych  przez  Zarząd  Powiatu  w  roku  budżetowym 2008.

7.      Omówienie   projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego na 2008 rok.

8.      Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  współpracy  w  sprawie  przystąpienia  i  realizacji  projektu  podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  , wdrażanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki – Działania  9.2 „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”.

9.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  wg  listy  obecności jest  obecnych  16 radnych , czyli kworum  do  podejmowania  prawomocnych obrad.

 

ad.3 i 4

Przewodniczący  poprosił  Starostę Tomasz  Barczaka   o  przedstawienie  wniosku  Zarządu  Powiatu  o  zwołanie  sesji nadzwyczajnej.

Starosta  odczytał  wniosek  Zarządu  Powiatu  o zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  i  proponowanym  porządkiem  posiedzenia.

Członkowie  komisji  wspólnych  nie  wnieśli  uwag  do  proponowanego  porządku  obrad   sesji  nadzwyczajnej.

 

 

ad.5

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  o   przedstawienie  projektu  uchwały   w  sprawie  zabezpieczenia  w  budżecie  Powiatu Mogileńskiego  na 2009 rok środków  finansowych  na  realizacje  projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki – Projektu  pod  nazwą  „Nowa  jakość  usług  lokalnego  rynku  pracy  w  powiecie  mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „ Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów  pracy  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych w regionie”.

Dyrektor  Stanisław  Lenz powiedział,  że  PUP przygotował  wnioski  o  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  dwóch  projektów,  które  realizowane  będą  w  ramach  Programu  operacyjnego  Kapitał Ludzki. Jednym  z  programów  jest  projekt  konkursowy „ Nowa  jakość  usług  lokalnego  rynku  pracy  w  powiecie  mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „ Wsparcie  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów  pracy  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych w regionie”,  dzięki  któremu  dofinansowane  zostanie  zatrudnienie  trzech  pośredników  pracy  i  jednego  doradcy  zawodowego  w  2008 roku  oraz  upowszechnienie  wyników  Monitoringu  Zawodów  Deficytowych i Nadwyżkowych  w  powiecie  mogileńskim. Kwota  wymieniona  w  uchwale  stanowi  wkład  własny  Powiatu  do projektu,  który  stanowić  będzie  część  wypłaty   dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego  dla ww. pracowników  w  2009r.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag  i  pytań.

 

ad. 6

Kolejny  projekt  uchwały  przedstawiła  Skarbnik  Powiatu.

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedział,  że  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym   do  wyłącznej  własności  Rady  Powiatu  należy  ustalenie  maksymalnej  wysokości  poręczeń  udzielonych  przez  Zarząd  Powiatu  w  roku  budżetowym,  ponieważ   do  Zarządu  Powiatu  zwrócił  się Dyrektor  SP ZOZ  z  wnioskiem  o  poręczenie  kredytu  bankowego  w  wysokości  800 000 zł  plus   koszty  odsetek  na  kwotę  100 000zł ,  także  całkowity  koszt  poręczenia  to  900 000 zł .

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag  i  pytań.

 

ad.7

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego na 2008 rok  w  związku  z   powyższym    projektem  zachodzi  konieczność  zagwarantowania  w  budżecie  w  roku  2008 kwoty  potencjalnych  spłat  rat  kapitałowych  i  odsetek  od  poręczenia. Środki  na  spłatę  ww. poręczenia  pochodzą  z  nadwyżki  środków  budżetowych.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag  i  pytań.

 

ad.8

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  współpracy  w  sprawie  przystąpienia  i  realizacji  projektu  podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  , wdrażanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki – Działania  9.2 „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział,  ze  zapotrzebowanie  na  środki  finansowe  na  realizacje  projektów  w  województwie  Kujawsko – Pomorskim  jest  wyższe  niż  dostępna  alokacja  w  ramach  NSS , przedstawiciele  powiatów  województwa  zaproponowali  wspólne  przygotowanie  i  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie. Takie  rozwiązanie  gwarantuje,  że  każda  jednostka  samorządu  terytorialnego  otrzyma  pewna  pulę  pieniędzy,  ponieważ  powiat  może  zawierać  porozumienia,   to  zgodnie  z  tym  powiaty  wskazują  wnioskodawcę  projektu  i  koordynatora  projektu  stypendialnego,  który  przyjmuje  na  siebie  obowiązki  z  opracowaniem, złożeniem  projektu, monitoringiem, sprawozdawczością  itp. Dzięki  takiemu  porozumieniu  programem  objęci  zostaną  uczniowie  całego  województwa. Wkład  własny  to  6 000 zł. Zgodnie  z  algorytmem  otrzymamy  środki  na  szkolenie  z  zakresu  programów komputerowych.

Członek  Komisji  Radosław  Trepiński  zapytał,  jaki  charakter  będzie  miał  certyfikat  dla  ucznia?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka otrzyma  go  po  zdaniu  egzaminu  z  programów – pakiet   Oficc., Word, wcześniej  uczniowie  będą    uczestniczyli   w  140  godzinach  szkoleń.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  jaki  będzie  procent  naszych  uczniów?

Naczelnik ,  odpowiedział,  że  1%  tj. 1400 uczniów.

 

ad. 9

Przewodniczący  podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych  za  przybycie , a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

Protokołowała :

Małgorzata Wilk                                                                      Przewodniczący

                                                                                              Rady  Powiatu

 

                                                                                              Wiesław  Gałązka

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:25:08
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:28:57
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:29:25
Ilość wyświetleń:367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij