Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 13/07

                                                            PROTOKÓŁ Nr 13/07

                             KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY  oraz 

                                   KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                                 RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                         z   dnia  5  grudnia  2007 r.

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji  wspólnych  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  12  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Omówienie i  opiniowanie  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2008 rok.

3.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Starostę  Mogileńskiego  Tomasza  Barczaka  o omówienie  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2008  rok.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  budżet  został  przygotowany  na  miarę  Powiatu. Wiemy,  że jest  planowany  deficyt, rozbudowa  DPS  Siemionki,  droga  Bożejewice – Żerniki,  Szpital  Mogileński  ( 800 tys. zł  Powiat  Mogileński planuje  poręczyć SP ZOZ  kredyt,  aby  w  styczniu  uregulować  zaległe  pensje  pracownikom  SP  ZOZ w Mogilnie, to  nie  znalazło  się  w  budżecie, bo nie mogło  się  znaleźć , ale  w styczniu należy to ująć w budżecie,  a  300  tys.  zł  Powiat  Mogileński  otrzyma   za wynajem pomieszczenia  dla  ,,NEFROMEDICA ”, które także przeznaczy  na szpital ).   

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała,  że  większych  środków  nie  ma.

Starosta Tomasz  Barczak  powiedział,  że  rozmawiał  z  dyrektorem  SP  ZOZ  Jerzym  Krigerem,  który  dowiedział  się że  można wziąć  RTG  na  raty  i  że  zostanie na  pewno   zakupiony, mamy  otrzymać  20% z  Urzędu  Marszałkowskiego, 20% Starostwo i   10%  gminy.  Nie  wiemy  jaka  będzie  nadwyżka  budżetowa,  także  przeniesiona  będzie  na  przyszły  rok  (ok.  500  tys. zł )  z puli  oświaty  150  tys. zł na  centralne  ogrzewanie dla ZS w Bielicach.  Jest  około  9 mln  dochodów  własnych  - najwięcej  daje  Komunikacja,  udział  w  podatku  może  być  mniejszy  ze  względu  na  ulgę  prorodzinną. Są  takie propozycje,  aby  zabrać  na  szpital  środki  przeznaczone  na  rozbudowę  DPS - u,  powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  może  wnieść  poprawkę,  ale  trzeba  wskazać  skąd  zabrać  środki,   Kontrakt  dla  szpitali  ma  być  wyższy,  musimy  stworzyć  dobre  warunki  konkurencyjne,  przede  wszystkim  nowy  RTG,  wniosek  na  docieplenie   szpitala w  Strzelnie   leży    dawno złożony  w  WIOŚ- ka. 

Starosta  powiedział, że  należy  najpierw  wyposażyć  szpital,  a  później   wykonać  docieplenie. 

Przewodniczący  Komisji  powiedział,  że  to  wszystko  się  kłóci,  Państwo  się  wycofujecie,  a  NZOZ- y  powstają, to  czym  mamy  jako  publiczny  zakład  przyciągnąć  pacjenta? – musimy  dokonać  przesunięć  w  budżecie,  w  innym  względzie   będzie  to  cofanie  się  naszej  służby  zdrowia, a  w  nowym  Rządzie  jest  lobowanie  na  rzecz  likwidacji  słabych.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział , że   Powiat  ma  zapewnić  dostęp  do  służby  zdrowia.

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał, co  pozwoli  nam   opierać  się  na  przyszłe  lata, jakie  są  założenia,   czego  nie  odbierze  nam  szpital w  Inowrocławiu,  bo na  dzień  dzisiejszy  nie  wiemy?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  decyduje  społeczeństwo, potrzeby  są  znane,  przedłożył  je  na  Radzie  Społecznej  Dyrektor  SP ZOZ , bardzo  ważne  jest  pozyskanie  dobrego  specjalisty  z  danej  dziedziny  medycyny, a  jeśli  wejdzie  nowa  ustawa  o  48  godzinnym  tygodniu  pracy,  to  będzie  problem,  ponieważ  wzrosną  koszty  wynagrodzeń.

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  powiedział,  że  spotyka  ludzi  którzy  nie  mają  dobrej  opinii  o  naszych  lekarzach.

Starosta  Tomasz  Barczak , odpowiedział, że  nie  można  mówić  ogólnie  o  wszystkich  lekarzach, byli  tacy  co  odeszli  ponieważ  nie  mogliśmy  spełnić  ich  żądań  płacowych.

Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  stwierdził, ze  jedno  drugiemu  zaprzecza, ponieważ  jak  nie  ma  odpowiedniego  zaplecza  to  nic  nie  zatrzyma  dobrego  specjalistę.

Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański,  z  tego  co  słyszymy to  stawia  się  na  niepubliczną  służbę  zdrowia, zapytał,  co  będzie  gdy  zaciągniemy  kredyt i  z  nim  zostaniemy  jako  Powiat, może  należałoby  się  zająć  budżetem  takim  jaki  został  zaplanowany,  z  tego  co  wiem  na  4  członków  Zarządu , jeden  głosował  przeciw,  dla  mnie  to  nie  zrozumiałe,  ważne  są  obydwa  zadania ,  Szpital  Mogileński  i  DPS, natomiast   dla  mnie  ważna  jest  promocja  Powiatu,  zatrudnienie  osoby  na  cały  etat w  2008 roku,  należy  także  uwzględnić  środki  na  10 - lecie  Powiatu   oraz  uwzględnić  remont  drogi  Żabienko – Gębice.

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział, że  na  promocję  są  przeznaczone  środki  40 tys. zł, później  w  miarę  możliwości można  zwiększyć, droga  jest  częściowo  uwzględniona, na zakup  mieszkania w  PUP też są  zaplanowane  środki, ale  wszystko zależy  od  negocjacji.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak powiedział,  że  zgadza  się  z  Przewodniczącym  Trepińskim, że  bardzo  ważny  jest  szpital, należy  ogłosić  cele, metody  i  koszty.

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  stwierdził,  że  jedna  i  druga jednostka  potrzebuje   inwestycji,  należy  się  zastanowić  czy  będziemy  wstanie  przeznaczyć  środki  na  te  dwa  obiekty, moim  zdaniem  zapotrzebowanie  będzie  wzrastać.

Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  powiedział,  że  jak  sobie  przypomina  to  zawsze  się  tak  mówiło, że  jak  nie  będzie  szpitala  to  nie  będzie  Powiatu, a  może  można  zdjąć  z  innej  inwestycji  i  dać  na  szpital, a  może  robić  tą  inwestycję  falowo,  bo  DPS  jest  dla  mnie  priorytetem,  nie  można  zlikwidować  tak  dużego  zakładu, po  pierwsze  to  jedyny  taki  duży  zakład  w  tej  gminie,  a  po  drugie   tyle  już  zostało  zrobione.

Starosta  Tomasz  Barczak , proszę  wskazać  skąd  wziąć  środki  na  te  dwa  zadania  tzn. DPS  i  szpital?

Skarbnik  Karina  Kostyra  próbowała  podpowiedzieć,  że  jest  możliwy  kredyt  na  5 lub  10 lat, ten  na  10  lat  jest  bezpieczniejszy.

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  jest  jednym  z  oponentów  tego  budżetu.

Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski   zapytał,  jaka  byłaby  kwota   środków  z  dróg  na  szpital ?

Starosta  Tomasz  Barczak  zaplanowane  są  dwie  inwestycje  drogowe,  to około  800 tys. zł.  plus  300 tys. z „NEFROMEDICA” to  jest  1,2 ml. zł.   

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski , powiedział, ze  należy  się  zastanowić, czy  z  dróg?

Z –ca przew. Ryszard  Basa , zapytał  2ml. dla  DPS, 800 tys. dla  SP ZOZ, to  co  w  zamian  byśmy  zyskali?

Starosta  Tomasz  Barczak,  będziemy  mieli  budynek  DPS  w  stanie  surowym, remont  położnictwa, aptekę  szpitalną w  Strzelnie  i poradnie ambulatoryjno – chirurgiczną.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  uważam,  że  można  w  tym  roku  na  DPS przeznaczyć  np. część, a  na  SP ZOZ   1,2 ml. , czy  muszą  być  to  tylko  środki  własne  na DPS  - „sinen  amon”.

Starosta  Tomasz  Barczak  zaproponował,  że  możemy  zdjąć  środki  z  dwóch  inwestycji  drogowych, tj.  600  tys. plus  kredyt  800 tys. to  będzie  1,4 ml.

Przewodniczący Komisji  Tadeusz  Szymański , jeżeli  tak  to  warunkowo  przyjmujemy  budżet.

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  popiera  pana  Kurzawę.

Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa ,  należy  poszukać  1ml. zł , zdjąć  z  dróg na  szpital,  jesteśmy  wstanie  pokazać,  że  podołamy,  wiem  też  że  dyrektor DPS – u  zrobi  wszystko  aby  pozyskać  jak  najwięcej  środków  i  utrzymać  ten  Dom.

Skarbnik  Karina  Kostyra  poinformowała,  że  wpłynęły  wnioski  od  Gminnych  Spółek  Wodnych.

Starosta  Tomasz  Barczak powiedział,  że  w  ubiegłym  roku  złożyły  wnioski  po terminie, ale  teraz  należy  to  uwzględnić  w  budżecie.

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Tadeusz  Szymański  stwierdził, że  należy  spółkom  przekazać  zwiększone  środki za  ubiegły  i  obecny  rok.     

Przewodniczący  Komisji wspólnych   Radosław  Trepiński , stwierdził,  że  dyskusja  została  wyczerpana  i  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt    budżetu.

 

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia;

Za głosowało  4  członków  Komisji,

Przeciw  1 członek  Komisji( Wicestarosta P. Zowczak)

Wstrzymał  się  1 członek  Komisji  ( K Laskowski )

(1 nieobecny K. Mleczko)

 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury;

Za  głosowało  5  członków  Komisji,

Przeciw  1  członek  Komisji.( Wicestarosta P. Zowczak)

 

 

Następnie   poddał  pod  głosowanie    proponowane   zmiany , tj. za 2ml. na DPS i  1,125 ml. na  SPZOZ.

 

Komisja  Edukacji , Kultury  i  Zdrowia ;

Za  głosowało  4  członków  Komisji,

Przeciw  1 członek  Komisji( Wicestarosta P. Zowczak)

Wstrzymał  się  1 członek  Komisji  ( K Laskowski )

(1 nieobecny K. Mleczko)

 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury;

Za  głosowało  5  członków  Komisji,

Przeciw  1  członek  Komisji.( Wicestarosta P. Zowczak)

 

ad. 3

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:11:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:11:41
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:12:43
Ilość wyświetleń:398

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij