Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 10/07

PROTOKÓŁ Nr 10/07

Z Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa   I  Infrastruktury

Rady Powiatu w Mogilnie

odbytej dnia 25 września 2007 r.

w Starostwie Powiatowym w Mogilnie

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański, który powitał obecnych.

Radni i zaproszeni goście obecni na posiedzeniu komisji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Barczak.

 

Ad.2

Przewodniczący Komisji Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.       Opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu.

4.       Sprawy różne

5.       Przyjęcie protokołu.

6.       Zakończenie.

oraz poddał go pod głosowanie

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

 

 

ad.3

1)

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

Członek komisji Radosław Trepiński odczytał skład Rady Społecznej SPZOZ.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 3 głosami za i przy jednym wstrzymującym uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

2)

Przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

Uwag nie było.

 

3)

Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego za  II  kwartał  br. SP ZOZ w  Mogilnie.

Uwag nie było.

 

4)

Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze br

 

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra pokrótce omówiła wykonanie i poprosiła o zadawanie pytań.

Uwag i pytań nie było.

 

 

5)

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze br.

 

Członek Komisji Radosław Trepiński miał wątpliwości do sprawozdania dotyczących formy zapisu. W załączniku tabelaryczny przedstawiono wnioski i zalecenia a w przypadku czwartej kontroli wnioski i zalecenia to jedno i to samo.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o posiedzeniu Komisji rewizyjnej i zaznaczył, że w chwili obecnej komisja pracuje/

 

6)

Uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.

 

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wyjaśniła, że niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 48.539,00 zł z dotacja z Gminy Mogilno z tytułu pomocy udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup paliwa i odzieży dla funkcjonariuszy. Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne to: Zespół Szkół Licealnych w Strzelnie - z tytułu sprzedaży składników majątkowych po przeprowadzonej wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Środki przeznaczone są na zakup materiałów budowlanych. Zespół Szkół w Mogilnie z tytułu zwrotu wydatków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku za wynagrodzenia za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego dla emerytowanych nauczycieli. Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie – z tytułu wynajmu pomieszczeń przez TWP. Środki te przeznaczone są na zakup podstawowych materiałów i wyposażenia. Kwota z tytułu odsetek bankowych przeznaczona jest na zakup pieca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionach. Z tytułu 2,5% obsługi PFRON uzyskano kwotę 2.659,00 z przeznaczeniem dla PCPR na obsługę realizowanych zadań. Decyzją Wojewody dokonano zmiany w wielości dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008r. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji termoizolacji budynku ZSL w Strzelnie W rozdziale - szpitale ogólne dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami z uwagi na rodzaj realizowanego zadania – remont dachu na budynku szpitala Powiatu Mogileńskiego filia T.Chałubińskiego w Strzelnie. Ponadto w załączniku nr 6 dokonuje się zmiany w planie „dochodów własnych” z tytułu darowizn w następujących jednostkach: MOW Strzelno na zakup usług pozostałych- na organizację wycieczek i imprez wewnątrzośrodkowych i  ZSZ Strzelno na zakup materiałów i wyposażenia. W złączniku nr 7 dokonano zmian w planie Gospodarstwa Pomocniczego w Bielicach w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej oraz uzyskaniem dodatkowych przychodów (odszkodowania). Po stronie kosztów zmiany związane są zwiększonymi cenami towarów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupem dodatkowego prawa do uprawy buraka cukrowego. W załączniku nr 8 dokonuje się aktualizacji planu PFOŚiGW z uwagi na rozliczenie inwestycji w ZSL w Strzelnie oraz koniecznością zakupu środka pianotwórczego i sorbentu dla KPPSP w Mogilnie oraz zakupu bażantów.

 

Członek komisji Tadeusz Szymański zwrócił uwagę na paragraf gdzie dokonano zwiększenia 15.000,00 zł - dotacja z Gminy Mogilno z tytułu pomocy udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa -5.000,00 i 5.000,00 na zakup odzieży dla funkcjonariuszy. Gdzie powinno być 10tys na zakup odzieży.

 

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wyjaśniła, że to zostało skorygowane.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 6 głosami za uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

 

7)

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 6 głosami za uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

8)

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 6 głosami za uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

9)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański wyjaśnił, że zmiany zostały podyktowane zmianami w rejestrach gruntów i podziale obiektów. Uchwała uaktualnia związany z powyższymi zmianami.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 6 głosami za uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

10)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/296/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 6 głosami za uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

11)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązków przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański dodał, ze pomieszczenie mieści się w budynku ZDP w Mogilnie. To 14 metrowe pomieszczenie jako dodatkowe lokum dla rodziny, która wynajmuje mieszkanie w ZDP, jest to rodzina Pana Dominika Filipaka. Pomieszczenie za zgodą zarządu użytkował już trzy lata i teraz Zarząd postanowił wystąpić do Rady Powiatu o bezprzetargowe i bezterminowe użytkowanie. Przewodniczący miał pewne wątpliwość, dlaczego zarząd nie przedłużył na kolejne trzy lata, skoro nie ma zgody na przyłączenie pomieszczeniu do mieszkania..

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze w tej kwestii zmieniły się przepisy i niestety Zarząd nie może kolejny raz przedłużyć umowy na kolejne 3 lata.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania 6 głosami za uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

 

12)

Uchwała w sprawie ustanowienia tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego”.

 

Członek komisji Krzysztof Gołaszewski wyjaśnił, że na Komisji rewizyjnej padł wniosek, aby przesunąć uchwałę na najbliższą sesję w październiku w celu bardziej szczegółowego przeanalizowania tematu. Wnioskowano również o tajne głosowanie w kapitule.

 

Członek komisji Radosław Trepiński przedstawił propozycje Komisji Edukacji.

W Regulaminie Pracy Kapituły - załącznik nr 3 w pkt. 9 słowo „Komisji” zastąpić słowem „Kapituły”, w załączniku nr 4 na rewersie metalowego znaczka herby umieścić w kolejności gmin wg. mapy, w załączniku nr 6 usunąć herb z tła aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego”, komisja zaproponowała ponadto wręczenie laureatowi tytułu metalowej spinki (pinsa) o średnicy 2cm, który będzie wpinany w klapę ubrania. Grafika jak awers metalowego znaczka.

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański poddał pod glosowanie poparcie wniosku Komisji rewizyjnej oraz Gospodarki i Finansów o zdjęcie punku z obrad najbliższej sesji?

W wyniku głosowania 3 głosami za  i przy 3 wstrzymujących wniosek został poparty.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański przedstawił również, przekazaną radnym korespondencję dotyczącą rozpatrzenia skargi Burmistrza Mogilna na uchwały Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnemu powiatu.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze dr. Tyborski sprzedaje mieszkania w budynku PUP. Jedno 56-metrowe jest jeszcze niesprzedane, dlatego poddał radnym pod rozwagę, przemyślenie zakupu mieszkania przez Zarząd w celu polepszenia warunków lokalowych PUP.

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański zapytał czy Powiat stać na kupno pomieszczenia z bieżącego budżetu?

Starosta Mogileński potwierdził.

 

Członek komisji Radosław Trepiński w sprawozdaniu starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny przeczytał o kolejnym problemie kopalni.

 

Członek komisji Dariusz Kurzawa poinformował, że Wojewoda wydał zezwolenie na umiejscowienie kopalni odkrywkowej w Tomisławicach tj. Powiat Radziejowski. Będzie to kopalni odkrywkowa węgla brunatnego w niedużej odległości od największego zbiornika wodnego, jaki mamy na terenie Powiatu Mogileńskiego i chodzi tu o Jezioro Gopło. Rodzi się takie samo zagrożenie, jakie zauważono z Jeziorem Ostrowski, które zaczyna niknąć. Sprawa z Jeziorem Ostrowskim się jakoś rozwiązała a teraz powstał problem Jeziora Gopła, pewne działania podejmuje Burmistrz Kruszwicy. Temat był wielokrotnie poruszany. Czy Powiat jest informowany o spotkaniach w sprawie Jeziora Gopło czy też Jeziora Ostrowskiego? Wicestarosta jak i cały Zarząd jest tematem bardzo zainteresowany. Wicestarosta poinformował, ze organizator jednego z ostatnich spotkań –Burmistrz Kruszwicy nie poinformowała włodarzy Powiatu, pomimo że Członek Komisji za zgodą Starosty kontaktował się z Burmistrzem i otrzymał zapewnienie, że Powiat będzie informowany o takich spotkaniach. Członek komisji w związku z brakiem zaproszeń zaproponował, aby Powiat sam podjął temat.

Powiat zorganizowałby spotkanie z udziałem gmin, które położone są nad Jeziorem Gopło i w porozumieniu z Narodowym Parkiem Tysiąclecia, bądźmy inicjatorem –zaapelował. Spotkanie może odbyć się w Gminie Jeziora Wielkie, która przylega do Jeziora Gopło. Zaproponował wrócić do podobnych spotkań jak sprzed kilku lat, organizowanych sympozjach i zwrócić się w kierunku ochrony Jeziora Ostrowskiego i Jeziora Gopło, które bardzo ważne jest w ekosystemie i istnieniu Powiatu. Członek komisji mieszka nad jeziorem i obserwuje postępujący odpływ wody i jeżeli jeszcze włączy się do tego kopalnia istnieje zagrożenie, ze bezodpływowa odnoga jeziora leżąca w Gminie Jeziora Wielkie przestanie istnieć. W najgłębszym miejscy wody jest 2 metry, jezioro jest mocno zamulone i brzegi się cofają. Można zauważyć pale od pomostów, do których przypływały barki, wożące w latach 60-70 tych buraki cukrowe.

 

Starosta Mogileński Tomas Barczak otrzymał pismo od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Marszałek wie, ze dochody z kopalni czerpie miejscowy samorząd a nie my, ale żeby to zrekompensować będą pompować wodę do jeziora.

 

Członek komisji Dariusz Kurzawa stwierdził, ze Wojewoda Wielkopolski chyba nie czuje klimatu, ponieważ wydaje zgodę na umiejscowienie kolejnej kopalni w pobliżu Jeziora Gopło i na terenie sąsiadujących gmin z Jeziorem i oni mają dochody a my dochodów nie będziemy mieli –tylko degradację środowiska. Już mamy kłopot z Jeziorem Ostrowskim teraz zaczął się z Jeziorem Gopło.

 

Członek komisji Radosław Trepiński zauważył, ze to samo dzieje się z Jeziorem Szydłowieckim, gdzie cofnął się brzeg około 5-10 metrów.

 

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zauważył brak koordynacji pomiędzy samorządami.

 

Członek komisji Radosław Trepiński poparł przedmówcę oraz zaznaczył, że spotkanie w powyższej sprawie – sympozjum czy konferencja powinna być merytoryczna i zakończona wypracowaniem kierunków. Wspomniane wcześniej sympozja, odbywające się w Przyjezierzu zakończyły się, ale konkretnych kierunków działania nie wskazano.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Tadeusz Szymański zauważył, że pewne efekty spotkań widać w gminach.

 

Członek komisji Radosław Trepiński stwierdził, że efekty nie były współmierne do wydanych środków, chociaż jakby podliczyć w szkołach zajęcia z ekologii, gdzie każda klasa miała 2 godziny tygodniowo.

 

 

Ad. 5

Komisja przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia.

 

Ad. 6

Przewodniczący podziękował za spotkanie zebranym, a następnie zamknął obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                   Tadeusz Szymański

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:05:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:06:21
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:06:23
Ilość wyświetleń:456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij