Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 9/07

PROTOKÓŁ Nr  9/07

z   posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa   I  Infrastruktury

Rady Powiatu w Mogilnie

odbytej dnia 26 czerwca 2007 r.

w Starostwie Powiatowym w Mogilnie

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański, który powitał obecnych.

Radni i zaproszeni goście obecni na posiedzeniu komisji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Barczak.

 

Ad.2

Przewodniczący Komisji Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.      Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.

4.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilnie za rok 2006.

5.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

6.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

7.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

8.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

9.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Szerzawach k/ Mogilna.

10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szerzawach k/Mogilna.

11.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

12.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

13.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności działki gruntowej na rzecz Powiatu Mogileńskiego.

14.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie.

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2006.

16.  Sprawy różne

17.  Zakończenie.

oraz poddał go pod głosowanie

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

 

 

ad.2

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. oraz dodała, że pojawiły się dodatkowe środki, które należałoby umieścić w powyższej uchwale związane z DPS –środki pozyskano ze sprzedaży złomu oraz darowizny przeznaczonej na rozbudowę centrali telefonicznej.

Komisja 4 głosami za przyjęła projekt uchwały wraz z poprawkami.

 

Na obrady przyszedł członek komisji Dariusz Kurzawa.

 

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra zasygnalizowała sprawę konieczności rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Ustawa o pomocy społecznej wniosła zmiany w przedmiocie terminów i zasad realizacji standardów usług w domach pomocy społecznej. Przepis przedłuża okres dochodzenia do standardów w domach pomocy, ale od 31 grudnia 2007r. nie może ulec podwyższeniu opłata za pobyt a od 01 stycznia 2009r. organ gminy nie może kierować osób do domu nieposiadającego standardu. Jedyne kryterium standardu, które nie zostało jeszcze spełnione to ilość metrów kwadratowych przypadających na jedną mieszkankę. Brak powyższego czynnika spowoduje straty już w przyszłorocznym budżecie, dlatego podjęcie decyzji o rozbudowie jest ważne. Rozbudowa kosztowałaby ok.3,6mln.zł., gdyby Powiat zaciągnął kredyt należałoby do tego doliczyć jeszcze odsetki. Odbyłyby się dwa przetargi. Jedne na wybór banku i drugi na wybór wykonawcy. Samorządy jednak coraz częściej stosują tzw. wykup wierzytelności. Podpisywana jest wówczas umowa trójstronna pomiędzy jednostką, bankiem i wykonawcą. Sposób ten jest o tyle lepszy, ponieważ nie wchodzi do długu.

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański zapytał, co z kredytem na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Mogilnie, jakie Zarząd Powiatu ma priorytety?

 

Członek komisji Radosław Trepiński stwierdził, ze wzięcie kredytu na DPS, salę gimnastyczna i SPZOZ doprowadzi powiat do katastrofy. Uważał, że należy się spotkać i przedyskutować tematy, ustalić priorytety.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował o możliwości pozyskania środków z UE na budowę sali gimnastycznej.

 

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra zaznaczyła, ze wniosek o dofinansowanie rozbudowy DPS Siemionki został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Członek komisji Radosław Trepiński złożył wniosek, aby wszystkie komisje wspólnie zebrały się w celu przedyskutowania i wypracowania suwerennej, ale odpowiedzialnej decyzji. Radny zaproponował aby spotkanie odbyło się po sesji Rady Powiatu 29 czerwca 2007r., ponieważ jego zdaniem nie jest to możliwe żeby Radni podjęli decyzję o finansowaniu, rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, budowy sali gimnastycznej i zajęli się jeszcze problem SPZOZ-u

 

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Tadeusza Szymańskiego to Zarząd powinien mieć wizję przyszłościową, do której należałoby się odnieść.

 

ad.4

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilnie za rok 2006.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

 

ad.5

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 5 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

Na obrady przyszedł członek komisji Przemysław Zowczak.

 

ad.6

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka Wojewoda Kujawsko – Pomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności uchwały, wskazując w uzasadnieniu konieczność opublikowania kwestionowanej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Podjęcie niniejszej uchwały usunie wskazane uchybienie.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.7

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna oraz zaproponowane do statutu ośrodka poprawki Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.8

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.9

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Szerzawach k/ Mogilna.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.10

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szerzawach k/Mogilna.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.11

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.12

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.13

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 6 głosami za Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.14

Przewodniczący komisji Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności działki gruntowej na rzecz Powiatu Mogileńskiego.

 

Członek komisji Robert Musidłowski zapytał, co stanie się z firmami, które obecnie wynajmują pomieszczenia od Powiatu, które znajdują się w budynku?

 

Członek Komisji Wicestarosta Przemysław Zowczak zaznaczył, ze nieruchomość kiedyś była integralną częścią Sądu. Budynek będzie remontowany w perspektywie kilkunastu miesięcy. Część podmiotów sama rezygnuje i się przenosi. Prezes Sądu M.Oliwa zobowiązał się, ze zostanie to przeprowadzone w cywilizowany sposób. Nie wszystkie pomieszczenia będą od razu remontowane. O standardzie życia mieszkańców Powiatu decyduje min., jakie instytucję będą działały na danym terenie np. sąd –który się rozwija. To jedyna szansa zapewnienia w Sądzie odpowiednich warunków. Sąd to nie tylko sprawy karne, to także księgi wieczyste. Umożliwienie rozwoju jest celowe i właściwe.

 

Członek komisji Robert Musidłowski zauważył bliskość magazynu obrony cywilnej Miasta Mogilna. W związku z tym zapytał czy odbyły się rozmowy z Burmistrzem  powyższej sprawie?

 

Członek Komisji Wicestarosta Przemysław Zowczak wyjaśnił, że sprawę prowadzi Starosta T.Barczak i nie wie o czym rozmawiano. Jednak Wicestarosta był na spotkaniu w dniu wczorajszym gdzie również rozmawiano w powyższym temacie, jednak Burmistrz L.Duszyński nie wyrażał swojego sprzeciwu, rozmawiano również o zapewnieniu lokalu dla ZUS.

 

Członek komisji Radosław Trepiński zauważył brak dialogu między instytucjami. Powiat wyremontował biura w tymże budynku a następnie go oddaje. To zmarnowane środki, ponieważ Sąd zrobi kolejny remont wg. swoich kryteriów i zapotrzebowań.

 

Członek komisji Krzysztof  Szarzyński zapytał czy wynajmujący wiedzą o chęci przekazania budynku?

 

Członek komisji Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził jednoznacznie, ze wszyscy wiedzą o tym.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania 4 głosami za i przy 2 wstrzymujących Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe.

 

ad.15

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2006.

 

Członek Komisji Radosław Trepiński zapytał, co w sprawozdaniu oznaczają interwencje?

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz wyjaśnił, że kontrole we własnym zakresie odbywają się na budowach a interwencje to sprawy zgłaszane przez obywateli w ramach których prowadzi się postępowanie naprawcze. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szymański nie zauważył w sprawozdaniu spraw związanych z katastrofami budowlanymi. Zapytał jak takie sprawy są załatwiane, czy PINB prowadzi działalność prewencyjną (zapobieganie katastrofom) oraz jak wygląda sprawa budów prowadzonych bez zezwolenia i jak wygląda legalizacja już postawionych budynków bądź ich rozbiórka?

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz wyjaśnił, ze zgodnie z ustawą prawo budowlane  Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji. W ciągu ostatnich sześciu lat były tylko dwie katastrofy. Jedna dotyczyła poważnego zniszczenia domu przez  wiatr, kolejna dotyczyła budynku, który zawalił się na skutek braku prac remontowych. Ostatni wypadek w Kwieciszewie, gdzie samochód uderzył w dom , nie nosi znamion katastrofy. Lokalna prasa podała kwotę zniszczeń opiewającą na 100tys. to jednak  bardzo wygórowana kwota. W Wiecanowie znajduje się budynek do rozbiórki, gdzie wydano decyzje o rozbiórce, za zgodą właścicieli. Stan techniczny jest zły, pełna naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie. W przypadku samowoli budowlanej, wydaje się decyzje o rozbiórce w przypadku kiedy właściciel nie chce uiścić opłat legalizacyjnych. Kiedy budynek jest w złym stanie technicznym wówczas inspektor nakazuje wypróżnienie budynku, podawana jest informacja do gminy,  teren zostaje oznakowany, powiadamiany jest właściciel i za jego zgodą wydawana jest decyzja o rozbiórce. Wyrzucono na pewien okres z ustawy drastyczne opłaty legalizacyjne, jeżeli obiekt powstał w warunkach samowoli między styczniem 1994 r. i lipcem 1998 r., to po spełnieniu wymogów pod okiem inwestora mogą uzyskać od nadzoru budowlanego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Podstawowym warunkiem jest zgodność z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie tych opłat jeżeli ktoś dobrowolnie tą sprawę zgłosi i wtedy będzie miał szansę obiekt zalegalizować. ustawa o zmianie ustawy w art 3 ust 5 mówi, że jeżeli obiekt odbiega od miejscowego planu na tyle że można to naprawić to jest przyzwolenie na legalizację jest to tańsze niż rozbiórka obiektu. Powiatowy Inspektor Budowlany nie jest w stanie dotrzeć w każdy zakątek Powiatu, dlatego w prewencji liczy się prędkość przekazywania informacji. Kilkakrotnie umieszczane były w lokalnej prasie informacje o zmianie ustaw i po ilości zainteresowanych widać, ze system się sprawdza, zwiększa się legalizacja. Problemem jest kamienicą w Mogilnie „WRZOS”, gdzie decyzje PINB nie są wykonywane przez właściciela. Budynek „siada” z powodu podmywania fundamentów i drgań spowodowanych bliskością drogi. PINB udał się do ostateczności i nałożył grzywną, sprawa skończyła się w sądzie, który potwierdził słuszność działań inspektora. Został uruchomione postępowanie egzekucyjne. Inspektor zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie pomocy finansowej na zabezpieczenie budynku. Jeżeli środki uda się pozyskać, odbędą się rozmowy z ZGK poprzez Burmistrza Mogilna na wykonanie koniecznych umocnień fundamentu budynku. Problem stanowi sypiący się dach i elewacja, jednak inspektor nie może wykonywać remontu budynku, postara się tylko go zabezpieczyć.

 

 

 

Członek komisji Radosław Trepiński zwrócił uwagę na niszczejący budynek wieży ciśnień w miejscowości Bombowo k/Mogilna.

 

 

Ad. 16

Członek komisji Przemysław Zowczak poinformował zebranych o konieczności przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami zgodnie z art.12 b i 13 ustawy o odpadach. Sprawozdanie zostało przekazane członkom komisji.

 

Ad. 17

Przewodniczący  podziękował za  spotkanie zebranym, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                  Tadeusz   Szymański 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:03:55
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:04:18
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:08:36
Ilość wyświetleń:452

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij