Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 25/08

                                                     PROTOKÓŁ Nr 25/08

      Z    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  STAŁYCH  RADY  POWIATU

                                                        W    MOGILNIE 

                                        z   dnia   9 lipca 2008 r. w  Mogilnie 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący   Rady  Powiatu  Wiesław Gałązka.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  16  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie  kworum.

3.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach –Gospodarstwo Pomocnicze.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu  zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008 r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

14.  Zakończenie.

Protokół  spisała  Anita Kozłowska  i  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  wg  listy  obecności jest  obecnych  16 radnych , czyli kworum  do  podejmowania  prawomocnych obrad.

 

ad.3

Komisje  wspólne  przyjęły  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę   o  przedstawienie  projektu  uchwały    w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Skarbnik  Karina  Kostyra,  niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na ogólną kwotę 109.450,00zł w tym   50.000,00 to dotacja z Gminy Mogilno na przebudowę chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr

 1. Realna-7000,00
 2. NSD Markowice- 37.000,00
 3. Eureka –30.000,00
 4. TWP Strzelno-56.000,00

Zabezpieczono  środki na poniesienie   kosztów związanych  z przygotowaniami do umowy z Kostrzyńsko-Słupecką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA  oraz  dokonano zmiany załącznika nr 6 zmiana dochodów i wydatków tzw. „dochodów własnych” .

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.5

Następnie  Skarbnik  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, jednocześnie  dodając,  że  bank  wymaga  uszczegółowienia     terminu  spłaty  kredytu,  dlatego  tylko  ten  zapis  został  zmieniony,  pozostałe  zapisy  pozostają  bez  zmian.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.6

Naczelnik Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach –Gospodarstwo Pomocnicze,  zgodnie  z  rozporządzeniem Rady Ministrów i zgodnie z którym wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Powiatu stosownie do możliwości finansowych.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący  poprosił   Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Skarbnik Karina  Kostyra  powiedziała,  że  projekt  uchwały  określa  zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu mogileńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu mogileńskiego.

 

ad.8

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno, dotyczącego współpracy przy tworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu, dodając  powiedział, że  na  terenie  140 ha mają  powstać  2  organizmy ;

1)      podstrefa  Kostrzyńsko - Słubickej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  SA,

2)      Mogileńska  Strefa  Gospodarcza (Park).

Na  obecnym  etapie  nie  jest  określone, która  strefa, a  który  park, dlatego  należy  podjąć  uchwały  na  porozumienie  i  podjecie  działań  zmierzających  dla  utworzenia  podstrefy  z  Gminą  Mogilno.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.9

Następnie  Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu w Mogilnie działań zmierzających do zawarcia umowy o utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.10

Kolejno  Wicestarosta  przedstawił projekt  uchwały   w sprawie określenia kierunku działań Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie podjęcia czynności zmierzających do utworzeniu podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.11

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poprosił  Wicestarostę Przemysława  Zowczaka   o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu  zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  Urząd  Marszałkowski  wystąpił  do  JST  z  propozycją  zawarcia  porozumienia  dotyczącego – działania 5.2  (w tym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 lub zintegrowanego systemu  zarządzania ISO 9001 i ISO 14001)”,większość  samorządów  powiatowych  zdecydowała  się  na  ISO, wkład  własny  to  1305 zł.

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał, jaki  to  ma  sens  i  cel  wprowadzenie  tego  systemu?

Wicestarosta  odpowiedział,  że  ten  system  podnosi  standard  jakości  świadczonych  usług.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka , zapytał,  czy  skrócą  się  odpowiedzi  na  pisma, czy będzie  jakaś  instytucja  do  której  będzie  się  można  poskarżyć?,  jakie  konsekwencje  poniesie  osoba, czy  urząd  jak  nie  odpowie  na  pisma? -  bo nie  chodzi  tu  o  papier,  ale  o  przestrzeganie  prawa.

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny, odpowiedział, że  po  roku  odbywa  się  weryfikacja  przestrzegania  procedur certyfikatu ISO, ponieważ   certyfikatu  nie  nadaje  się  dożywotnio, albo  się  spełnia  procedury, albo  nie  i  się  go odbiera. Na pewno  jest  więcej  przepisów,  które  trzeba  przestrzegać,  ale  ma  to   duży   wpływ  na   polepszenie   funkcjonowania  urzędu.

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański,  powiedział,  że  otrzymanie  certyfikatu,  to  prestiż  dla  urzędu, natomiast  zabranie   go,  to  nokaut.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  dodał,  że  na pewno  jest  to  poprawa  standardu  usług, terminowość,   to  niektóre  z  elementów  przyznania  certyfikatu.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego, poinformował  jednocześnie , że  reguluje  to  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  2  sierpnia  2007 r. które  , ustala  dodatek  specjalny  od 20% nie przekraczając   40% wynagrodzenia  zasadniczego.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.13

Przewodniczący  poprosił Marię  Konkiewicz  Kierownik Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008 r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  powiedział, że   przenosi  się   środki  z    turnusów  na  likwidację  barier  architektonicznych   i  sprzęt  ortopedyczny  oraz  sprzęt  pomocniczy.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.14  

Przewodniczący  podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych  za  przybycie , a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Rady  Powiatu

 

                                                                                              Wiesław  Gałązka

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 10:56:06
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 10:56:48
Ostatnia zmiana:2008-09-02 10:57:40
Ilość wyświetleń:422

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij