Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 22/08

                                                       PROTOKÓŁ Nr 22/08

                       Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                               RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                      z  dnia  23 kwietnia  2008r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok:

     a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie  

         absolutorium,

     b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

     5.   Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ   

            za  rok  2007 oraz miesiąc styczeń i luty br.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w  

       Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.

      7.   Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie   

            bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2007 roku.

8.      Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu    

        Mogileńskiego na 2008r.

      9.   Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  

             długoterminowego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu działań na rzecz

      osób  

             niepełnosprawnych, wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w   

             Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.

        11. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

              na przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej wdrażanego

              w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2.  

             „Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji

               poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

    12.Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania         

         Powiatowego  Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.

          13.Opiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu

               terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego porozumienia  

               dotyczącego prowadzenia zadania publicznego – realizacji projektu „Edukacja  

               szansą na przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

               utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

               edukacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, wdrażanego w

               ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 9.1.2,

         14. Sprawy  różne.

         15. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  Rewizyjnej  i  RIO  w  Bydgoszczy,  a  następnie  poprosił  o  pytania  do  wykonania  budżetu.

Członek  Komisji  Jerzy   Szczotka poprosił  o  dokładne  wyjaśnienia  budżetu  w  inwestycjach  drogowych,  ponieważ  te  środki  zostały  nie  wykonane  w  inwestycjach  drogowych ,  ponieważ  nie  otrzymaliśmy  dofinansowania i  tak  samo  w  DPS  Siemionki ,  to  nie  zostało  zapisane  w  uchwale  z  wykonania  budżetu, dlaczego ?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  otrzymaliśmy właśnie  dziś   informacje  od  Marszałka,  że  konkurs  na  drogi  powiatowe nie  został  jeszcze  rozstrzygnięty,  przewidziany  termin  to  wrzesień – październik. 

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  czy  wtedy  zdążymy  do  końca  roku  wykorzystać?

Starosta  Tomasz  Barczak , tak  już   bywało  i  wtedy  na  hura.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał,  czy  Starostwo  zwróciło  się  do  Marszałka  z  pytaniem  czy  otrzymamy  te środki,  a  jeżeli  ich  nie  otrzymamy,  to  Rada  może   przenieść  zabezpieczone  środki  na  inne  zadanie.,  a  tak  te  środki  są  blokowane  i  pomniejszane.

Przewodniczący  Komisji  powiedział, że  żaden  Marszałek  nie  jest  nam  wstanie  określić  dokładnie  kiedy   otrzymamy, w  zeszłym  roku  określił  na  piśmie  i  nic  nie  otrzymaliśmy,  także  i  tak  bywa.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  nie  możemy  mówić  że  straciliśmy, bo  np. materiały  budowlane  staniały.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak, poinformował,  że   w  Internecie   na  stronie  Marszałkowskiej   można  wyczytać  co  Marszałek rozstrzygnął,  co  komu  i  ile  przyznał,  a  jeżeli  nie  będzie   zabezpieczenia  w  budżecie  to  nie  mamy  szans  abyśmy  cokolwiek  otrzymali.

Przewodniczący  Komisji  zapytał,  jaki  procent  w  budżecie  zabezpieczyliśmy?

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedział,  że  20 %,  a  obecnie  należy  zabezpieczyć  na  drogi  50%,  a  wtedy  otrzymamy  też  50%.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka,  powiedział, że  w  okolicach  jesieni  Zarząd  miał  taką  wiedzę, że  nie  otrzymamy  środków  i te  zabezpieczone  można  było  wykorzystać.

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  nie  możemy  zlecić  wykonania  drogi  bez  przetargu  i  zabezpieczenia  środków,  przecież  my  sami  drogi  nie  zbudujemy. 

Członek  Komisji  Jan  Bartecki, stwierdził,  że  najważniejsze  że  mamy  zabezpieczone  środki  w  budżecie,  w  innym  przypadku  w ogóle  nie  mielibyśmy  szans  na  dofinansowanie  przez  Marszałka.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  Rada  nie  jest  po  to  aby  te  środki  przesuwać?

Członek  Komisji  Jan  Szarek  stwierdził, że dyskusja  Komisji  o  cenach  materiałów  budowlanych   jest  taka,  jak  „ślepego  o  kolorach”,  trzeba  się  skupić  nad  tym  , jak  te  środki  pozyskać,  należy  jako  Rada  zwrócić  się  do  Marszałka ,  aby  nam  odpowiedział,  czy  nasz  Powiat  otrzyma,  czy  nie.

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny,  powiedział,  że  rozmawiamy  o  wykonanym  budżecie,  a  nie  o  tym  czy  Marszałek jest  winny czy  nie ,  że  nie  otrzymaliśmy  środków  na  drogi.    

Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Wstrzymało  się  3  członków  Komisji.(J. Szarek, J. Szczotka, K. Laskowski)

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała   wykonanie  budżetu  Powiatu  za  2007 rok.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za  rok  2007 oraz miesiąc styczeń i luty br, jednocześnie  zwrócił  się  z  pytaniem  do pana  Starosty  ,  jakie  są  koszty  funkcjonowania  kuchni  i  pralni  szpitala  w  Mogilnie  i  Strzelnie  oraz  ilość   wykonanych zabiegów  za  I  kwartał  br.

Członek  Komisji  Jan  Szarek  w  sprawozdaniu,  widnieje  dużo  minusów  i  plusów,  ale  jak  widać  najlepiej  finansowo  stoją  przychodnie, to  dlaczego  przychodnie  nie  błyszczą?

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział,  że  my  jesteśmy  od  zapewnienia  opieki  zdrowotnej  mieszkańcom  Powiatu,  jak  wiemy  szpitale  kuleją,  dlatego  z  przychodni  przesuwamy  środki  aby  szpitale  mogły  funkcjonować.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,  czy  nas  stać  na  ponoszenie  kosztów w  ZOL – u, czy   nie  należy  podjąć  jakiś  działań,  aby  samorządy  nam  refundowały  pobyt  swoich  mieszkańców?

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka , nie  ma  ustawy  aby  mogły  refundować  samorządy  oprócz  NFZ .

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zwrócił  się z  wnioskiem   do  Dyrektora  SP ZOZ ,         aby  zrobił  wykaz  - ilu  pacjentów  było  leczonych  w  2007 r. z  terenu  naszego  powiatu, a  ilu  z  po  za ?

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  ze  NFZ  obiecał  nam ,  że  jak  utworzymy  ZOL  to będzie  się  to  nam  opłacało,  a  wyszło  inaczej.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  dodał,  że  na  5  łóżek  NFZ by  nam  na pewno  nie  podpisał  kontraktu.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka,  stwierdził,  że  należy  do  tego  podejść  inaczej  aby  nie  było  strat.

Starosta  Tomasz  Barczak , odpowiedział,  że  jeżeli  będziemy  tak  patrzyli  to  należy  zlikwidować  oddział  wewnętrzny.

Członek  Komisji  Jan  Bartecki  dodał, czy  pacjent  jest  z  naszego  czy  innego  powiatu,  to  i  tak  tym  ludziom  należy  pomóc,  taki  oddział  jest  zasadny.

Starosta Tomasz  Barczak ,  kontynuował  odpowiedź,  jako  Rada  możemy  wystąpić  do  NFZ.

Członek  Komisji  Jan  Szarek,  powiedział,   że  należy  pisać  do  samorządów,  wiemy  że  względy  humanitarne  nie  pozwalają  nam  aby  nie  przyjmować  tych  pacjentów.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka dodał,  trzeba  się  starać  skutecznie  działać.

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny  może  należałoby  się  spotkać  z  tymi  powiatami  co  mają  takie  oddziały  ZOL,  jak  oni  to  rozwiązują.

 

ad. 6

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Mogilnie  pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący Komisji  zapytał,  czy   przesłanej   informacji Powiatowego Inspektora

Sanitarnego o stanie  bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 2007roku,  są  pytania, Komisja nie 

wniosła  uwag.

 

ad.8

Skarbnik Starostwa Powiatowego Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008  rok.

Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  przyjęciem projektu  uchwały było 9 członków Komisji.

 

ad.9

Następnie  Skarbnik przedstawiła  uchwałę  w sprawie  zaciągnięcia  kredytu   długoterminowego,  który  przeznaczony   zostanie  na  docieplenie  budynku  przy ul. Ogrodowej i wymianę  ogrzewania  w ZS w  Bielicach. 

Komisja nie  wniosła  uwag  i  jednogłośnie przyjęła  projekt  uchwały.

 

ad.10

W kolejnym punkcie  Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie zmiany  powiatowego  programu  działań  na  rzecz  osób   niepełnosprawnych  wdrożonego  uchwałą  Nr  XLIV/272/06  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  27  stycznia  2006  roku.

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  projekt  uchwały.

 

ad.11

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  na  przystąpienie  i  realizację  promocję Programu  Integracji  Społecznej  wdrażanego w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007 -2013 – Działania  7.1.2. ,, Projekt  systemowy  w  zakresie  rozwoju  i  upowszechniania  aktywnej  integracji  poprzez  powiatowe  centra  pomocy rodzinie”.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  jednogłośnie  przyjęła  projekt  uchwały.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania        Powiatowego  Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  jednogłośnie  przyjęła  projekt  uchwały.

 

 

ad. 13.

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej  Konieczką  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego – realizacji projektu „Edukacja szansą na przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 9.1.2,  jednocześnie  dodał,  że  będą  to  dodatkowe pieniądze   dla  nauczycieli  za  dodatkowe  godziny. 

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 14

W  sprawach  różnych  - Komisja  omówiła  oświadczenie  dotyczące Powiatu  zainteresowanego   doprowadzeniem  gazu  do  Bielic  oraz  miejscowości  położonych  wzdłuż  gazociągu . Komisja  była  za  nieodpłatnym  przekazaniem  map  Pomorskiemu  Operatorowi  Systemu  Dystrybucyjnemu  sp. z  o. o  w  Gdańsku.

 

Następnie  Komisja dyskutowała  nad  oświadczeniem   Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  realizacji  projektu  wspólnie  z  Gmina  Mogilno   o  nazwie  „Mogileńska  Strefa  Ekonomiczna”  w  Bielicach.

 

Starosta  Tomasz  Barczak, to  jest  wstępna  wola  Rady,  dopiero   w  umowie  zostaną  określone  szczegóły,  dodał, że  na  tą  chwilę  jest  to  najlepsze  rozwiązanie, na pewno  Powiat  nie  straci.

Przewodniczący przedstawił  pismo  mieszkańców  Chałupsk  w  sprawie  dziur  w  drodze  powiatowej.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak,  powiedział,  że  był  na  tej  drodze  i  na  tą  chwile  ze  względu  na  mokrą  nawierzchnię  nie  można  nic  robić,  ale  będzie  wyrównane.

 

ad.15

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                Mirosław  Leszczyński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 10:49:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 10:49:05
Ostatnia zmiana:2008-09-02 10:50:26
Ilość wyświetleń:502

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij