Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XIX/08 zdn.24.04.2008r.

Protokół Nr XIX/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 24 kwietnia 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.00 do 16.40


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko –pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego –realizacji projektu „Edukacja szansą na przyszłość -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, wdrażanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałania 9.1.2. (jako pkt.16) oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?
Uwag nie było w związku z powyższym  przedstawił następujący porządek obrad:

1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok:
a)opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,
b)opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
c)opinie komisji stałych,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały.
7.Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2007 oraz miesiąc styczeń i luty br.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.
9.Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2007 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2. „Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko –pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego –realizacji projektu „Edukacja szansą na przyszłość -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, wdrażanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałania 9.1.2.
17.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21.Wolne głosy i sprawy różne.
22.Zakończenie.

W związku z brakiem uwag poddał powyższy porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów z XVIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Krzysztof Mleczko zwrócił się do Dyrektora ZDP w Mogilnie. Prosił o skontaktowanie się z Sołtysem Młynów w sprawie drogi od krzyżówki w stronę Miradza. Stan drogi jest katastrofalny. Wyłomy i dziury nie pozwalają na normalną jazdę. Kolejna droga od szosy inowrocławskiej w kierunku Sławska Małego, gdzie pojawiają się koleiny i wyłomy. W roku ubiegłym mówiono o ewentualnym wykorygowaniu załamu przez wsią, który powoduje zastoiska wodne oraz o odtworzeniu rowu.

Radny Tadeusz Szymański zadał pytanie Staroście. W dniu 22 po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury wpłynęło pismo od Pani Gębala w imieniu mieszkańców Żabienka  dotyczące drogi krajowej nr 15 i jej remontu. Mieszkańcy podnoszą szereg problemów i zarzutów, które powstały w związku z remontem drogi. Zapytał czy Starosta zapoznał się z pismem i jakie kroki zamierza podjąć, ponieważ de fakto jest to skierowane do Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury, ale komisja wielkich kroków nie jest w stanie podjąć i spoczywa to na barkach Starosty.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki oświadczył, ze na komisji Radni otrzymali pismo mieszkańców miejscowości Chałupska w sprawie ciągu drogo od Chwałowa do drogi wojewódzkiej w Wszedniu. Zwrócił się do Dyrektora ZDP, aby wspomnianą drogę miał na uwadze. Stan techniczny jej od lat nie był najlepszy a na dzień dzisiejszy po anomaliach pogodowych i po tym jak była eksploatowana przez duże samochody transportujące buraki do cukrowni, wygląda niezadowalająco. Przejazd jest utrudniony. Wiceprzewodniczący po komisji pojechał drogę zobaczyć i stwierdził, że w najbliższym czasie należy drogę naprawić.

Radny Jerzy Szczotka oświadczył, ze na komisjach rozmawiano o nie wykonaniu budżetu w inwestycjach drogowych. Przyczyna leży po stronie Urzędu Marszałkowskiego, dlatego w imieniu Klubu Radnych PIAST odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego interpelację do Marszałka Województwa. Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.
Zapytał, kto wydał polecenie służbowego wyjazdu Jackowi Kraśnemu i Ryszardowi Basie do Isdebej w dniach 28-29 lipca 2007r., do jakiej instytucji byli oddelegowani i jakie sprawy służbowe załatwiali.
Poprosił Starostę, aby zwrócił się do prawnika o wydanie opinii prawnej w sprawie nagrywania komisji rewizyjnej, aby opinia wykazała czy nagrywanie jest dopuszczalne na gruncie przepisów prawa i jakie sankcje grożą za nagrywanie obrad komisji, –jeśli na nagrywanie nie zgadza się reszta członków komisji. Poprosił również o sporządzenie wykazu pacjentów przebywających na oddziale dla Przewlekle Chorych i oddziale Opiekuńczo Leczniczym w SPZOZ w Mogilnie w roku 2007 pochodzących z terenu Powiatu Mogileńskiego i pacjentów pochodzących z poza terenu powiatu. Na ostatniej sesji Starosta informował, że jednym z członków komitetu organizacyjnego Targów Bielice –Rol jest Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół w Bielicach. Radny zwrócił się z zapytaniem do Prezesa Tadeusza Krzewińskiego, aby potwierdził. Prezes oświadczył, ze nic nie wie aby Stowarzyszenie, którego jest Prezesem było w komitecie organizacyjnym, podkreślając jednocześnie, ze nie chce aby Stowarzyszenie na czele którego soi, brało udział w politycznych przepychankach.  Radny zapytał dlaczego Starosta okłamał Radę i wszystkich zaproszonych gości, podając nieprawdziwe informacje na ten temat? Radny był w posiadaniu pisemnej odpowiedzi prezesa, która zaprzecza słowom Starosty.

Radny Jan Szarek poinformował o odbytym w gabinecie Burmistrza Strzelna spotkaniu z powodu podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji kuchni i pralni szpitala w Strzelnie. Pracownicy są zaniepokojeni – czy nie jest to początek końca? zapytał. Czy są plany związane ze szpitalem w Strzelnie a jeśli tak to, jakie? Podobne pytanie też wystosuje Burmistrz Strzelna.

Radny Radosław Trepiński powiedział, że mieszkańcy powiatu otrzymali kolejną gazetę, z której wynika, ze panuje chaos interpretacji, jeżeli chodzi o możliwości nagrywania posiedzeń komisji i składania wizyt obywateli. Poprosił, aby mecenas jednoznacznie przygotował na piśmie odpowiedź jak w istocie rzeczywiście ta sprawa ma się do prawa istniejącego. Radni otrzymali fragmenty ustawy o dostępie do informacji publicznej i jeden z zapisów mówi, że nie ma takiej możliwości. Zupełnie, co innego mówi ustawa o samorządzie gminy. Wszędzie mówi się, że najważniejszy jest zapis statutu. Wszystkim Radnym chyba zależy na wizerunku a ostatnio panuje moda na artykuły, które ośmieszają kwestie proceduralne np. kwestie wyboru członka zarządu czy prace poszczególnych komisji, ewentualne nagrywanie. Należy jednoznacznie wyartykułować czy jest taka możliwość, jeśli tak to, kto to może robić, kto ma prawo do tego, aby temat raz na zawsze zamknąć. Artykuły, które się ukazują wystawiają świadectwo Radnym, dlatego jeszcze raz poprosił Starostę, aby zwrócił się do mecenasa z takim zapytaniem.

Ad.5
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował, aby na zgłoszone interpelacje udzielono pisemnych odpowiedzi zważywszy na główny cel sesji – rozliczenie budżetu.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze w porządku obrad znajduje się punkt odpowiedzi na zapytania interpelacje i jeśli składający interpelację poprosi o pisemne uzupełnienie lub udzielenie pisemnej odpowiedzi, to wówczas tak to może się odbyć. Odpowiedzi czasem bywają trudne, krępujące, ale zgodziliśmy się na pełnienie swoich funkcji i czasem za swoje słowa trzeba świecić oczami i nie koniecznie na piśmie. Papier cierpliwie przyjmie wszystko i nikt nie usłyszy, co było napisane na papierze. Robienie takich wybiegów jest niestosowne i wbrew zasadom publicznej dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka prosił o zrozumienie, że w niektórych pytaniach pojawiają się sprawy, które wymagają zajrzenia do dokumentów i sprawdzenia czy np.w odpowiedzi na interpelacje dotyczącą ZOL – można zacytować nazwiska i je przedstawić czy nie. Aby nie popełnić błędu raz jeszcze poprosił o przyjęcie propozycji.

Radny Jan Szarek uważał, że propozycja Przewodniczącego może być przyjęta pod warunkiem, że pytający wyrażą zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał Radnego Szarka czy taki sposób odpowiedzi będzie go satysfakcjonował?

Radny Jan Szarek chciał od Starosty usłyszeć na sesji, co ma do powiedzenia.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał radnego Jerzego Szczotka.

Radny Jerzy Szczotka zgodził się na odpowiedź pisemną dotycząca interpelacji w sprawie Oddziału Opiekuńczo Leczniczego i Oddziału dla Przewlekle Chorych, ponieważ wie, że są to dane statystyczne, które trzeba zebrać, pozostałe nie stanowią przeszkody w odpowiedzi ustnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał pozostałych Radnych o wyrażenie swojej woli.
Zgłoszeń nie było, co oznaczało zgodę na propozycję Przewodniczącego Rady.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak udzieli odpowiedzi na piśmie, zaznaczył również, że nazwisk w przypadku pacjentów nie można ujawniać, ale można podać miejscowości.
Interpelacja Radnego Szymańskiego dot. drogi -pismo do Starosty dotarło, mieszkańcy zgłaszali problemy zjazdów z pól i ich likwidacji. Generalna Dyrekcja Dróg wyjaśnia, ze zjazdy, które były w mapach pozostały a inne nie, dlatego spierają się czy je zrobić.
Sprawa mieszkańców wsi Chałupska jest znana, wykonano przepust, w marcu była równiarka, ale aura pogodowa nie sprzyjała pracom na drodze. Obecnie można to zrobić, jednak nie wchodzi w grę utwardzenie i położeni dywanika na całej drodze, ponieważ powiatu na to nie stać.
Następnie interpelacje zgłaszał Radny Szczotka, interpelacja do Marszałka jak najbardziej. Opinia prawna dotycząca nagrywania komisji jest ustna, ale będzie też pisemna. Kolejna sprawa dotyczyła kłamstwa na ostatniej sesji. Starosta poprosił Radnego o przeczytanie ostatniego akapitu pisma od Prezesa Stowarzyszenia. Starosta dziwił się, dlaczego Radny pisze do Prezesa skoro mógł zapytać się Staroście jako Wiceprezesowi Stowarzyszenia, które działa od dawna i są to wychowankowie lub sympatycy szkoły i to nie tylko z Powiatu Mogileńskiego. Stowarzyszenie zawsze brało udział w tworzeniu targów. W ostatniej części pisma było to dokładnie wyjaśnione, nie trzeba kłamać, ale zawsze mówić prawdę. Zarząd Stowarzyszenia jest 10 osobowy gdzie wszyscy pracują zawodowo. Zarząd podjął decyzję o organizacji targów w Bielicach.
Nie trzeba dużo odpowiadać na pytanie radnego Szarka, co będzie ze szpitalem w Strzelnie, wystarczy spojrzeć w budżet powiatu na 2008. Przeznaczając w jednym roku środki na szpital i jeszcze większe w roku kolejnym. Szpital nie jest po to, aby prowadzić kuchnię i pralnię –te czasy minęły i nie można robić akcji wielkiej budowy kuchni za kilkaset tysięcy złotych, która wyda tylko 120 obiadów dziennie. Starosta takiej inwestycji nie poprze, bo byłaby ona nietrafiona. Nie wiadomo jak odniesie się Zarząd, który bardzo często omawia problem. Kuchnia i pralnia nie ma wpływu na prace szpitala powiatowego.
Sporządzona zostanie opinia, o którą prosił Radny Trepiński.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wrócił do sesji odbytej w Strzelnie, gdzie wprowadzano wymienność pracy oddziałów wewnętrznych i do komentarzy, uśmiechów i sugestie o likwidacji. Dyrektor źle się czuł z powodu padających przykrych słów i tak samo odbiera słowa, które padają tutaj, też w kontekście tego, co pisze prasa i tego, o co Burmistrz był pytany na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ –propozycja wzięcia 51% udziałów w spółce. Odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami, gdzie negowano ten pomysł, tak samo Strzelno powiedziało, ze w to nie wchodzi, dlaczego więc teraz raptem taka troska i odwracanie kota ogonem? Tak jak powiedział Starosta –jesteśmy od leczenia a nie innych rzeczy. W sprawie żywienia szpital mogileński jest jednym z ostatnich, w których żywienie odbywa się w taki sposób. Ogłoszono przetarg, SPZOZ czeka na oferty. Sprawa pralni będzie przedmiotem deliberacji, nie podano jeszcze dokładnie terminu, kiedy to będzie, ponieważ nie jest to proste, decyzje poparte są przesłankami ekonomicznymi oraz brany jest pod uwagę czynnik ludzki. Na Radzie Społecznej powiedziano też, że Dyrektor zlikwidował w Strzelnie sterylizację –otóż nie. Sterylizacja jest teraz taka jak być powinna, robione jest wszystko zgodnie z wymaganiami ISO. Należałoby zadać pytanie czy jeśli kiedyś było robione inaczej –to było robione dobrze? A teraz jak jest robione prawidłowo tak jak być powinno, to jest źle? Dyrektor nie rozumie pewnych rzeczy. Był budowlaniec, który miał wydać opinię czy w pomieszczeniach kuchennych da radę coś zrobić –z tego co Dyrektor wie to niestety –nie. Starosta powiedział, że budowa nowej kuchni dla 120 posiłków ekonomicznie nie jest uzasadniona wcale. Jeśli Rada Powiatu przeznacza środki na to, aby szpital był remontowany i inwestuje w szpital to świadczy, ze myślimy o szpitalu i chcemy, aby on był.

Radny Krzysztof Mleczko zabrał głos w sprawie artykułu prasowego dotyczącego konkursu – otóż napisano, że konkurs odbędzie się i zostanie wybrana najtańsza oferta. Radny zapytał czy będzie to smaczna oferta, bo w związku z tym, co raz po raz ukazuje się o smacznym jedzeniu w Inowrocławiu to proponował, aby była to oferta troszkę droższa, ale smaczna.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger poinformował, ze jednym z kryteriów jest cena, ale poza tym opracowane są diety zatwierdzane przez sanepid i tutaj nie ma zbyt dużej dyskusji w sferze smaku, który dla każdego jest inny. Czy wygra firma zaopatrująca Inowrocław czy inna, to rozstrzygnięcie konkurs który będzie dopiero po 12 maja i trudno mówić o smaku potraw. Najważniejsze, aby składniki, które powinny w żywności być zawarte –były. Dyrektor zdaje sobie też sprawę, co dzieje się po odwiedzinach w szpitalu i jakie ilości żywności znajdowane są w koszach.

Radny Jerzy Szczotka odczytał dwa ostatnie zdania pisma, które przesłał prezes Krzewiński „ Pragnę również poinformować Pana Prezesa, że w najbliższych dniach zostanie zwołane posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. Wyjaśnimy na nim informacje, które był łaskaw nam Pan przedstawić”. Czy tutaj była jakaś sugestia, ze Stowarzyszenie jest w komitecie organizacyjnym?- zapytał. Radny odczytał pierwsze zdanie pisma „ Do dnia dzisiejszego nikt nie zwrócił się do Stowarzyszenia z propozycją przystąpienia do społecznego komitetu organizacyjnego targów Bielice –Rol”. Pismo datowane jest 9 kwietnia a sesja była w marcu. Panie Starosto –k woli prawdy należy uderzyć się w pierś. W ostatnim akapicie nie było nic zawarte –wszyscy słyszeli. Ponadto nie było odpowiedzi w sprawie polecenia służbowego wyjazdu dla Radnego Basy i Kraśnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze skierowano na ręce Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu zaproszenie. W związku z tym, że Przewodniczący Rady nie mógł z przyczyn rodzinnych wyjechać, poprosił Radnego Basę o reprezentowanie Rady, natomiast Starosta wytypował Pana Jacka Kraśnego, który również przyjął propozycję w zastępstwie Starosty. O szczegółach w odpowiedzi pisemnej.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie chciał przywoływać pisma skierowanego przez Radnego Szczotka do Prezesa Stowarzyszenia, które nie działa jednoosobowo- dodał, i ktoś sam nie podejmuje decyzji. W piśmie Radny szkalował osobę Starosty, ale wystarczyło przyjść i zapytać Starostę jako Wiceprezesa Stowarzyszenia i wszystkich pozostałych, którzy mieszkają w Bielicach i gminie Mogilno czy o tym wiedzieli czy nie. Prezes mieszka trochę dalej i wystarczyłoby, aby Starosta zadzwonił. W Stowarzyszeniu są ludzie różnych opcji i zawodów, którzy nie działają dla poklasku, ale aby szkoła w Bielicach była rozsławiana nie tylko w Powiecie Mogileńskim –taki jest cel Stowarzyszenia, to co robiliśmy było właśnie dlatego, a że zostało upolitycznione nie jest winą Starosty ale głównie Radnego Szczotki. Czy kiedykolwiek Starosta zmieniał coś na plakacie, lub prosił o wpięcie zielonej koniczynki? –nigdy –nawet do głowy by Staroście nie przyszło, ponieważ szkoła musi być apolityczna i to miało być dla wszystkich mieszkańców. Robienie wszystkiego, aby się nie udało, aby wszystko nie wyszło jest nie fair. Jeśli ktoś prosi byłego komisarza o to, aby ciągle był a on odmawia, to czyja to wina? PSL i Barczaka? Po prostu nie po drodze jest członkom Piasta, aby robić i rozwijać targi i to jest najbardziej przykre. Starosta poparł Przewodniczącego, należy wnioskować, aby sesja absolutoryjna i budżetowa były tylko jednym punktem –nie powinno być pozostałych tematów, nie było by polityki a gołe fakty i cyfry, do których Starosta jest przygotowany.

Radny Jan Szarek zwrócił się do Starosty i Dyrektora SPZOZ podkreślając, że nie mówił o budowie nowej kuchni i na spotkaniu, na które został zaproszony nikt o tym nie mówił. Zaniepokojeni są pracownicy. Dyrektor powiedział, że czynnik ludzki jest brany pod uwagę. Radny rozumie, ze kuchni nie będzie a ludziom w jakiś sposób będzie można pomóc. Wiadomo jak budżet powstawał, program służby zdrowia i kwot przeznaczonych na służbę zdrowia. Nie były one odbiciem intencji Zarządu, ale nacisków po propozycji Zarządu (300tys.zł.) i wszyscy członkowie Zarządu się pod tą propozycją podpisali. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze Zarząd Powiatu nie chciał iść w stronę długów. Uczestniczył w posiedzeniach Zarządu i zajmował stanowisko jak każdy z Radnych. Zarząd chcąc pozwolić i wyzwolić wśród Radnych inicjatywę, aby była powszechna zgoda i ona nastąpiła a cel został osiągnięty. Nikt z Radnych nie przeciwstawiał się wzięciu pożyczki oraz przeznaczeniu pieniędzy na szpital. Trochę w innych proporcjach, ale z inwestycją DPS Siemionki w zgodzie. To sukces wszystkich –Radnych i Zarządu, który przyjmował z wielką ochotą sugestie Radnych. Przewodniczący nie dzielił na wygranych, przegranych lub niechętnych.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał Radnego Szarka czy głosował za budżetem?

Radny Jan Szarek powiedział, ze nie.

Radny Jerzy Szczotka zadał dodatkowe pytanie Staroście w sprawie komisarza targów Karola Dłutkowskiego. Czy Starosta zapoznał się z jego stanowiskiem upublicznionym w prasie? Jeśli Starosta się zapozna to będzie miał szersze spojrzenie na problem targów. Zapytał gdzie Starosta dał ogłoszenie, ze jest Wiceprezesem Stowarzyszenia, aby wszyscy wiedzieli, do kogo mają się zgłaszać ?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie czyta tej prasy, aby w podtekście nie robić czegoś, co prasa sugeruje. Na pierwszym komitecie roboczym Pan Karol Dłutkowski był i zupełnie, co innego mówił, może zastanowił się i przemyślał a teraz dał oświadczenie. Takiego oświadczenia do Starosty nie przysłał, co jest bardzo przykre. Starosta nie ma czasu na to, aby dzień zacząć od czytania gazety, robi to wieczorem. Musimy robić to, o czym myślimy, co wspólnie wypracowaliśmy, nie możemy podpowiedzi szukać z zewnątrz, dlatego oświadczenia nie widział.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok:

a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński odczytał pozytywną opinię komisji wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, które stanowi załącznik do protokołu.

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Jan Bartecki odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które stanowią załącznik do protokołu.

c) opinie komisji stałych,

Radny, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Radosław Trepiński przedstawił opinię komisji dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 r. 
Głosowało - 6 członków komisji. Za głosowało - 5 członków, wstrzymał się - 1 członek Komisji. W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007r. 

Radny, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Tadeusz Szymański przedstawił opinię komisji wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007r.  Na posiedzeniu 22 kwietnia 2008r. nad wykonaniem budżetu powiatu głosowało- 5 członków, za przyjęciem  głosowało - 5 członków. W związku z  powyższym  Komisja pozytywnie  zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007r. 
    
Radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński poinformował, ze na posiedzeniu 23 kwietnia 2008r. komisja omówiła wykonanie budżetu za 2007r., głosowało 9 członków komisji. Za przyjęciem opowiedziało się 6 członków komisji, wstrzymało się od głosu 3 członków komisji. W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007r. Wzięto pod uwagę przede wszystkim dochody wykonane w 102,93%. Budżet zamknął się wynikiem dodatnim 1.507.498zł . Skumulowana nadwyżka 2.780.304zł. Przeznaczono znaczne środki na oświatę 1.817tys.zł.na remonty, termomodernizację, przy tym pozyskano 307tys.zł. do nowo utworzonego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na drogi 1.779tys.zł. na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację.

d) dyskusja,

Przewodniczący Rady powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy drugą część wypowiedzi ma traktować już jako głos w dyskusji?

Radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński potwierdził.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka w związku powyższym oficjalnie otworzył dyskusję.

Radny Jerzy Szczotka nie zatrzymywał się dłużej nad poruszanym już faktem, ze budżet nie został wykonany w inwestycjach drogowych. Istotne jest to, ze nigdzie o tym nie ma mowy, chociaż taki fakt jest niepodważalny. Radny wrócił do posiedzenia komisji rewizyjnej, która odbyła się czwartego, na której komisja wypracowywała opinię na temat wykonania budżetu. Radny zwrócił uwagą na fakt, ze nie jest to wykazane w opinii i stwierdził, ze zrobi taką adnotację. Poza tą uwagą pozytywnie odniósł się do wykonania budżetu, bo dlaczego by nie. Dochody były wykonane z nadwyżką, niewielką, ale jednak. Zawsze tak jest, bo wszystkie jednostki budżetowe uchwalają niższe dochody by później się wykazać, stary chwyt jak świat, ale skuteczny pod publiczkę. Wracając do tego zdarzenia –otóż, kiedy Rady chciał zrobić tą adnotację, opinia została Radnemu wyrwana z ręki przez Przewodniczącego komisji i wpisano w sposób bezpardonowy, że nie głosował. Co z tego, ze nie głosował skoro miał prawo do podpisania? Przewodniczący Szarzyński pozbawił podstawowego prawa, jakie przysługuje Radnemu. Jeśli nie zgadza się z większością koalicyjną to już nie wolno nic zrobić i przedłożyć swoich uwag?- zapytał. Dziwne podejście do sprawy, stała się rzecz skandaliczna, bo można na wszystko sobie pozwalać, ale nie na takie rzeczy i nie w tak brutalny sposób. Zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania środków z inwestycji drogowych. Środki będą z roku na rok traciły na wartości, trzymane są po to, aby otrzymać jakąś część z funduszu marszałkowskiego. Nie otrzymano w 2007, może nie otrzymamy w 2008r. a kwota z powodu inflacji i wzrostu cen materiałów budowlanych będzie traciła na wartości. W 2007r. spłynęły plany finansowe z jednostek organizacyjnych, gdzie jednostki przedstawiały swoje zamiary inwestycyjne na 2008r. można było te środki za pomocą zmiany uchwały budżetowej skierować na zadania przedłożone w planach, aby wykonać je wcześniej, aby środki nie traciły na wartości a w tym roku byłyby nowe środki, które by miały swoją wartość, bo z roku na rok inflacja zżera cześć funduszy, ale do tego trzeba aktywnego działania, a w tym przypadku Zarząd nie popisał się w żaden sposób. Sprawa jest oczywista, czy będą one wykorzystane za rok, czy za dwa, czy za te środki będzie można zrobić kilometr drogi czy pół kilometra to Starosta czy Wicestarosta będzie zawsze brał tą samą pensję. To nie ma wpływu na wysokość pensji i jak widać z układu koalicyjnego Rada tego nie zmieni, dlatego też udzielenie absolutorium wydaje się niecelowe i należałoby się wstrzymać od udzielenia absolutorium.

Radny, Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Mleczko jako bezpośredni obserwator opisywanej przez Radnego sytuacji, stwierdził, ze Radny Szczotka chciał na piśmie skierowanym do RIO zapisać odręcznie przed złożeniem podpisu swoje uwagi. Radny zaznaczył, że jako głos mniejszości i członek komisji może do protokołu wpisać swoje wątpliwości, które były wyjaśniane niejednokrotnie lub odręcznie pisać, ale do RIO o udzielenie lub inne stwierdzenie faktu. Radny otrzymując dokumenty chciał wpisać odręcznie, było tez powiedziane żeby nie wpisywał i wówczas faktycznie Przewodniczący te dokumenty zabrał, odręcznie można pisać tylko we własnym imieniu pisma do wszystkich urzędów, jakie istnieją w Polsce.

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński stwierdził, że Radny Szczotka imputuje nieprawdę. Radny miał faktycznie uwagę do niewykonania budżetu w zakresie inwestycji drogowej i taką uwagę wniósł i jest ona zawarta w protokole z przedmiotowego posiedzenia komisji. Zawsze w inwestycjach drogowych będzie za mało jak i w inwestycjach SPZOZ. Inwestycje drogowe zamknęły się za rok ubiegły 350tys.zł. w tym roku planowane jest 380tys.zł, wykonano 14 tys.m2 remontów cząstkowych nawierzchni. Krawiec tak kraje jak mu materiału staje.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka brał udział w omawianym posiedzeniu komisji rewizyjnej i z przykrością był świadkiem faktu, który miał miejsce. Radny Szczotka chciał dopisać komentarz, czy uwagę w momencie –po głosowaniu komisji a więc niedopuszczenie do tej czynności przez Przewodniczącego Komisji, uznał jako właściwe działanie. Jak można po głosowaniu gdzie opinia zostaje przyjęta próbować osobiście dopisywać własne spostrzeżenia, to zachowanie bardzo naganne i wręcz niepoważne. Posiedzenie komisji wzbudzają duże zainteresowanie Przewodniczącego i zawsze jak jest zaproszony będzie w nich uczestniczył, ponieważ komisja ma problemy organizacyjne, które głównie powoduje Radny Szczotka. Przed Radnymi istnieje dylemat a w tym interpretacja prawna czynności, które chce wprowadzać Radny Szczotka bez zgody pozostałych członków. Temat jednak nie jest na ten punkt i moment, ale Przewodniczący powiedział to, aby uzmysłowić zdarzenie i zobrazować stan faktyczny, jaki miał miejsce. To zwykła niegodziwość. Radny nie jest po raz pierwszy Radnym i popisuje się wielką znajomością rzeczy –różną znajomością i w ten sposób całej Radzie jak i Komisji wystawia bardzo złe świadectwo. Stwarza to wrażenie jakbyśmy niedorośli, aby pełnić tak zaszczytne funkcje Radnych powiatowych, dopuszczając się elementarnych czynności, które nie są zgodne z niczym – ani moralnością człowieka, ani z prawem, ani z powagą. Przewodniczący bardzo prosił, a szczególnie kolegów z Klubu Piast, aby porozumieli się z Radnym Szczotką. Nie miał pretensji do Klubu, ale osoby. Tak postępować nie można.

Radny Jacek Kraśny przypomniał, ze należy mówić o budżecie a Radni w dyskusji wychodzą poza. Poprosił o koncentrację nad budżetem i merytorykę.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka widząc zgłaszającego się Radnego Szczotka poprosił, aby Radny zadeklarował się, w jakiej sprawie chce zabrać głos.

Radny Jerzy Szczotka zapytał Przewodniczącego czy się deklarował, ze na Radnym psy będzie wieszał? Chciał zabrać głos ściśle w sprawie budżetu i procedur. Prosił, aby nie przesłuchiwać go, w jakiej sprawie będzie mówił, bo nie będzie Przewodniczącemu wcześniej na ucho szeptał, o czym będzie mówił a Przewodniczący będzie łaskaw udzielić głosu lub nie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że prowadząc w ten sposób obrady, Radny wymusza na Przewodniczącym zmiany rzeczywistego tematu. Jeśli Radny ma uwagi, co do wykonania budżetu poprosił o zaprezentowanie a jeśli Radny będzie opowiadał o sprawach organizacyjnych wewnątrz komisji głos odbierze.

Radny Jerzy Szczotka zabrał głos dotyczący procedur ściśle związanych z procedurą udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, ze Rada w chwili obecnej znajduje się w podpunkcie d) dyskusja. Ustawa o finansach publicznych w obrębie rozliczania budżetu wyraźnie wskazuje, ze w dyskusji poruszane powinny być sprawy dotyczące tematu, dlatego prosił o nie poruszanie innych tematów, ponieważ nie będzie to w zgodzie z procedurą.

Radny Jerzy Szczotka poprosił o przytoczenie przepisu, ponieważ nie był świadom.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, że Radny na sesję powinien przyjść przygotowany. Poprosił, aby Radny nie zmuszał Przewodniczącego do szczegółowego przytaczania zapisów ustawy. Radny jest już którąś kadencję i bardzo dobrze wie, co należy w trakcie debaty nad rozpatrzeniem wykonania budżetu –czynić.

Radny Jerzy Szczotka wrócił do opinii ściśle związanej z budżetem.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, ze opinie zostały podpisane i przedstawione, dlatego podziękował i poprosił o głos Radnego, jeśli zamierza przemawiać na temat budżetu, jego wykonaniem oraz pozytywnych i negatywnych zjawisk wokół budżetu.

Radny Jerzy Szczotka zauważył, ze Przewodniczący mówi już 15 minut a Radny tylko minutę. Opinia, na której napisano, ze niby Radny nie głosował nie ma żadnego związku z głosowaniem a ze stwierdzeniem stanu faktycznego odnoszącego się do budżetu. Stan faktyczny jest taki, ze budżet w jakimś dziale i rozdziale nie został wykonany a w opinii tego nie zaznaczono. Ujmując to należy stwierdzić, ze opinia nie odzwierciedla stanu faktycznego wykonania budżetu. Radny chciał to uczynić, ale jak wszyscy oświadczyli zgodnym chórem Radny nie miał prawa. Nie Panowie będą mówili, jakie ma prawa, ponieważ regulują to akty wyższego rzędu i stwierdzenie, że Radny może coś powiedzieć do protokołu to absurdalne stwierdzenie. Opinia ma być rzetelna a nie pół prawdy zawarte w opinii, która idzie do RIO. Możecie się cieszyć, że udało wam się oszukać-dodał.

Radny Krzysztof Mleczko uznał, że przedstawiony przez Radnego Szczotka zarzut fałszerstwa, po wydaniu opinii nie tylko komisji, ale i RIO jest pomówieniem. Radny nie będzie tego oddawał do sądu, ponieważ za kilka lat społeczeństwo nie będzie wiedziało, o co sąd się toczył. To pomówienie innych Radnych. Zwrócił się do Radnego Szczotki o zastanowienie się nad niektórymi faktami, jeśli Radny nie potrafi pisać do RIO powinien się przyznać a nie imputować komisji fałszerstwa dokonanego i wysłanego do RIO.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że polityki dość i należy przejść do faktów jak budżet był realizowany. Starostę martwi, ze po roku ktoś mówi o fałszerstwie, niewykonaniu albo ukryciu czy zaniżeniu dochodów, aby osiągnąć nadwyżkę. Planowanych dochodów nie wykonaliśmy w wysokości 119tys.zł jak można zarzucić Zarządowi, że za wysoko zaplanował dochody. Nadwyżka była ponieważ pokazały się nieplanowane dochody i stąd nadwyżka, nie można było przewidzieć niektórych rzeczy. Subwencja nim przyjdzie to jest grudzień a budżet tworzy się wrzesień –październik –listopad i nigdy do końca nie można przewidzieć. Nie można wziąć wielkich dochodów a potem okaże się, że nawet nie otrzymamy takiej subwencji, co wtedy? Radni zapytają, dlaczego Zarząd tak planował. Jeśli chodzi o dochody własne powiatu –to znikomy procent, ponieważ liczymy tutaj również udział w podatku, czego nikt nie jest w stanie przewidzieć do końca, Ministerstwo Finansów pisze ile powinniśmy planować, ale wszystko szacunkowo. Przy tak małych dochodach własnych nie można planować wszystkiego. Pieniądze z subwencji i dotacji są w 100% wydawane i tak to się musi odbywać. Wykonanie budżetu -35.279.309,89zł –to 101,93% , wydatki wykonane -33.771.811,36zł –to 93,83%. Radny Szczotka wziął jeden paragraf z inwestycji drogowych i powiedział, ze nie wykonano w 93%. Jeśli na paragrafie inwestycyjnym jest duża kwota i nie otrzymano środków z RPO i nie wykonano –to pojawić się może cyfra 93%. Zebrano się po to, aby ocenić całość budżetu a nie jeden paragraf –takie są zasady w samorządzie. Nie wykonano, bo nie było możliwości wykonania. Szkoda naszych pieniędzy skoro można było taką samą kwotę uzyskać z zewnątrz. Stan zadłużenia -579.606zł co stanowi 1,6% wykonanych dochodów. Gospodarka finansowa i bezpieczeństwo płynności Powiatu Mogileńskiego jest niezachwiane. Nie można mówić, ze nie wykonano inwestycji, pieniądze leżały i na siebie nie pracowały. W budżecie nie ma takich sytuacji, ze leży kupka pieniędzy i nie ma z tym, co zrobić. Pieniądze to rzecz płynna jak w każdym gospodarstwie domowym, dziś są jutro ich nie ma lub trzeba zainwestować w inne nieplanowane rzeczy. Czekając na RPO i Urząd Marszałkowski oraz zaczynając i planując inwestycję jak w każdym gospodarstwie nie można tego robić bez zabezpieczenia pewnych środków. Jeśli na spotkaniach z Marszałkiem mówi się, ze w 2007 nie będzie dofinansowania a w budżecie są położone środki, ale nie dlatego, ze Zarządowi chciało się położyć, ale jeśli są pieniądze z zewnątrz i chcemy je uzyskać to każdy organ dający pieniądze wymaga uchwały Rady Powiatu o wysokości przewidzianych środków na odpowiednim paragrafie w celu ich zainwestowania. Pewne rzeczy przewidywaliśmy, że będą, dlatego środki były zagwarantowane w uchwale, ale w tym momencie można występować do odpowiedniej instytucji o przystąpieniu do inwestycji. Kiedyś było trochę inaczej. Na paragrafach inwestycyjnych nie planuje się środków na remonty. W 2007 roku na remonty szkoły otrzymały -1.817.331,22zł  z tego różne szkoły otrzymały różnie, jednak wg. harmonogramu inwestycje będą najprawdopodobniej zakończone w roku bieżącym- jeżeli chodzi o środki wydatkowane na te cele. Docieplanie w Szerzawach 162.506zł, wymiana C.O. i docieplanie sali w LO w Strzelnie 333.707zł, projekt sali gimnastycznej w ZS Mogilno -75.464zł, wyposażenie i pomoce dydaktyczne 567.538zł –to co udało się pozyskać z Ministerstwa Rolnictwa. 331.964zł to pieniądze które w roku ubiegłym przeznaczono na remonty w SPZOZ i to nie tylko z czynszu z Nefromedici ponieważ czynsz cały nie spłynął i w chwili obecnej również jest kłopot. Remont drogi Strzelno –Wójcin 237.892zl , pozostałe prace remontowe na drogach 1.779.tys.zł Nowa nawierzchnia została położna przy wyjeździe z Wójcina w kierunku Strzelna. W tym roku miała być kontynuowana, ale środki przeznaczono na szpital. Starosta nie wymieniał kwot i liczb dotyczących remontów pomieszczeń min. sali konferencyjnej. Samorząd Powiatowy ma jednak małe środki i wyraził nadzieję (po zapewnieniach Premiera) na udział w podatku VAT i akcyzowym od 1 stycznia 2009r. wówczas będą stałe dochody powiatu i można będzie inaczej planować. Środki zewnętrzne pozyskano z Ministerstwa Rolnictwa dla szkoły w Bielicach 397tys.zł, DPS Siemionki 60tys.zł, MOW 307.270zł razem stypendia 208.626zł –razem 972.896zł
Radny Jerzy Szczotka zarzucał, ze coś jest nie powiedziana, otóż na str. 17 wykonania budżetu mówi się wyraźnie o niewykonaniu budżetu i dlaczego oraz str.64. Na komisji zarzucano, ze pieniądze nie pracują na siebie a materiały drożeją. W całej Polsce ogłoszone konkursy są realizowane dopiero po roku albo więcej w związku z tym wszyscy tracimy, ale na niektóre rzeczy jako samorząd szczebla podstawowego nie ma wielkiego wpływu. Środki unijne czekają. Są też projekty kluczowe, gdzie środki musza być na koncie jako wkład własny w przeciwnym wypadku należałoby zaciągać kredyty. Nie można powiedzieć, że środki leża i nie pracują na siebie, ponieważ fizycznie ich nie ma.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy w punkcie dyskusja, ktoś jeszcze pragnie zabrać głos.
Zgłoszeń nie było.

e) podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały oraz w związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.

Na podstawie pozytywnych opinii RIO w Bydgoszczy, komisji Rady Powiatu oraz w wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących sprawozdanie Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok zostało przyjęte oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2007 rok.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak podziękował wszystkim osobom, które wzięły udział w opracowaniu i zrealizowaniu budżetu –min, pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych. Podziękował Radnym za poparcie i wyrozumiałość.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2007 oraz miesiąc styczeń i luty br.
Uwag i pytań nie było.
Rada 16 głosami za przyjęła sprawozdanie (nieobecny Starosta Tomasz Barczak)

Ad.8
Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.

Radny Ryszard Basa zwrócił uwagę na biblioteki, jeśli chodzi o pomieszczenia. W sprawozdaniu pisze, że jedyna możliwością zwiększenia metrażu jest selekcja książek. Poprosił Dyrektor, aby zwróciła uwagę odległym bibliotekom, jakie są zasady selekcji księgozbioru, bo w różnych rejonach są różne.

Więcej uwag i pytań nie było.
Rada 16 głosami za przyjęła sprawozdanie (nieobecny Starosta Tomasz Barczak)

Ad.9
Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu w 2007 roku.

Radny Jerzy Szczotka poinformował, ze osoby z gminy Jeziora Wielkie zwracają uwagę na zdarzającą się czasami brudną wodę i prosił o interwencję w ich imieniu.

Więcej uwag i pytań nie było.
Rada 16 głosami za przyjęła sprawozdanie (nieobecny Starosta Tomasz Barczak)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak).

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak).

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak).

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2. „Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak oraz Wiceprzewodniczący Jan Bartecki).

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak oraz Wiceprzewodniczący Jan Bartecki).

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak oraz Wiceprzewodniczący Jan Bartecki).

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko –pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego –realizacji projektu „Edukacja szansą na przyszłość -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, wdrażanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałania 9.1.2.

Radny Jan Szarek poprosił o przybliżenie tematu uchwały.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, ze projekt uchwały proponuje zawarcie porozumienia na wspólne złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na aplikowanie pieniędzy przeznaczonych dla uczniów na wyrównywanie szans. Uzgodniono na konwencie starostów, że 4 mln.zł. do podziału między powiaty proporcjonalnie do uczniów w szkołach o profilu ogólnokształcącym, liceach profilowanych oraz szkołach specjalnych (podstawowa i gimnazjum). Wg. tego klucza powiat otrzymałby 114.430zł, te pieniądze mogą być przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne i uzupełniające. Z tej propozycji 2.570 godzin w szkołach przez rok szkolny 2009-2010 byłoby realizowane. Na te zajęcia wydano by 97.660zł  a na materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć 11.320zł i na obsługę powiat może wydać 5.450zł –umowy należy zawrzeć z nauczycielami prowadzącymi. Jeśli projekt uzyska zgodę Marszałka to wówczas na koniec czerwca byłoby podpisywane dwustronne porozumienia między Powiatem Mogileńskim i Toruńskim, który byłby koordynatorem a od września podpisane zostaną umowy z nauczycielami, którzy będą prowadzić zajęcia dodatkowe.

Radny Jan Szarek zapytał czy zajęcia poszerzają program?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, ze zajęcia są wyrównujące i poszerzające. Mówi się nawet o zajęciach między oddziałowych, między szkolnych –artystycznych jak i poszerzających wiedzę np. matematyczna ponad program szkolny. W szkolnictwie specjalnym wchodzi pula zajęć usprawniających, rewalidacyjnych z młodzieżą w szkołach oraz terapię prowadzoną przez pracowników z Poradni Psychologiczno –Pedagogiczną, na co środków wcześniej nie było.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak oraz Wiceprzewodniczący Jan Bartecki).

Ad.17
Radny Jerzy Szczotka odniósł się do posiedzenia z 26 marca i prosił o szersze omówienie pkt.5,8 i 9 albo pkt.8 nie, ponieważ będzie dopiero ważne po udzieleniu informacji w sprawie ilości pacjentów na oddziale ZOL oraz z 27 marca pkt.5 i posiedzenie z 14 kwietnia pkt.9 – czy autobus, o którym mowa był eksploatowany czy stał jako złom.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odniósł się do posiedzenia z 26 marca pkt.5 –musiałby zajrzeć w dokumenty, ale chodziło zgodę o likwidację aparatu do masażu, była do wniosku załączona ekspertyza techniczna. W sprawie Pkt.9 z dnia 26.03 i pkt.5 z 27.03 odpowie skarbnik. Starosta przedstawił na zarządzie dokumenty dotyczące złomowania autobusu marki ROBUR, który był w katastrofalnym stanie technicznym, od dłuższego czasu nie można było pozyskać do niego części zamiennych, kwalifikował się do kapitalnego remontu a koszty naprawy przekraczały wartość pojazdu, dlatego Zarząd wcześniej podjął już decyzję, co do złomowania a na zarządzie zostały przedłożone dokumenty świadczące o tym, ze zostało to wykonane. Starosta w tym punkcie zarządu przedstawił również pismo skierowane przez Burmistrza Jarocina, które dotyczyło pomocy finansowej w budowie pomnika Gen. Stanisława Taczaka w Jarocinie. Zarząd rozpatrzył celowość dofinansowania i stwierdzono, ze w budżecie Powiatu nie ma zaplanowanych na to środków. Zarząd nie był skłonny wnioskować do Rady Powiatu, aby powiat partycypował w budowie pomnika w Jarocinie.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra odniosła się do uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Chodziło tu o kierownika ZDP. Przeprowadzano przetarg na roboty cząstkowe, który obejmował swym zakresem rok 2008 i 2009. Cześć kwoty zaplanowano w budżecie tego roku natomiast cześć, która przypada szacunkowo na rok 2009 wymaga upoważnienia zarządu do podpisania takowej umowy, która by zawierała zobowiązanie na rok 2008, które może podpisać Dyrektor i na rok 2009. Uprawnienie wynika z art.189 ustawy o finansach publicznych. Radni w uchwale budżetowej przekazali Zarządowi uprawnienie, aby dawał uprawnienia poszczególnym kierownikom jednostek. W ślad za upoważnieniem i na podstawie art.189 ustawy o finansach takowe uprawnienie zostało przekazane. Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla SPZOZ Mogilno. 27 marca 2008r. Rada Powiatu określiła maksymalną wysokość pożyczek, które Zarząd może udzielić i w ślad za tą uchwałą udzielono pożyczki w wysokości 800ty.zł z rozłożeniem spłaty na 5 lat. Pierwsza rata zostanie spłacona do 10 września 2008 w wysokości 15tys.zł. To było wykonanie dyspozycji Rady.

Radny Jerzy Szczotka uważa, ze gdyby do takiej informacji dodano, ze chodzi o ZDP i na jaki cel to nie trzeba by było dodatkowych informacji. Zapytał jeszcze Wicestarostę, czym Burmistrz Jarocina motywował prośbę o dofinansowanie pomnika?

Wicestarosta Przemysław Zowczak nie wiedział, nie znał na pamięć pisma, ale przekaże kserokopię pisma Radnemu.

Radny Krzysztof Laskowski skierował pytanie do sekretarza powiatu w związku z wynikami otwartego konkursu ofert, gdzie dokonano wyboru podmiotów, które otrzymają dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego. W sprawozdaniu wymieniono dwie instytucje, które wygrały konkurs. Radny chciałby się dowiedzieć ile ofert było złożonych i wg., jakiego kryterium te dwie instytucje te środki otrzymały.

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop wyjaśnił, ze zgłoszono 16 ofert w ramach konkursu i spośród nich dwie spełniły wymogi pod względem formalno prawnym. W protokole Zarządu te dwie jednostki są podane. 14 kwietnia Starosta spotkał się z wszystkimi, którzy składali oferty a w szczególności z tymi którzy popełnili błędy, aby na przyszłość wyjaśnić i by błędów nie było. Wcześniej uchwała Rada Powiatu określała kwotę oraz rozpisanie konkursów. Nie sposób zgodnie z regulaminem i wytycznymi było zaakceptować więcej niż dwie.

 Radny Krzysztof Laskowski zapytał czy jeszcze w tym roku zostanie taki konkurs ogłoszony, czy to jeden i ostatni?

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop potwierdził słowa przedmówcy, ze to był jeden ostatni konkurs w roku bieżącym. Sekretarz też dysponował wykazem błędów popełnionych przez wnioskodawców.

Wicestarosta Przemysław Zowczak w uzupełnieniu odpowiedzi Sekretarza poinformował, ze na tym etapie nie przesądzono jeszcze czy będzie ogłoszony drugi konkurs czy nie.

Ad.18
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że Radni otrzymali dwa projekty oświadczeń Rady Powiatu i zaproponował kolejno zająć się nimi.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STREFY EKONOMICZNEJ W BIELICACH.
  
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński wyjaśnił, że rok 2007 i 2008 były związane z pracami nad projektami kluczowymi dotyczącymi nie tylko Województwa Kujawsko –Pomorskiego. W Gminie Mogilno będzie realizowanych pięć projektów kluczowych, gdzie gmina nie musi konkurować z innymi, pieniądze są przeznaczone, leżą i czekają, od nas zależy czy je zdobędziemy, ale musimy spełnić szereg kryteriów. Jednym z projektów oprócz gospodarki wodno –ściekowej jest budowa obwodnicy Mogilna. Wzrost konkurencyjności, mowa o Mogileńskiej Strefie Gospodarczej w okolicach Bielic jak i w każdej gminie ma być przeprowadzona rewitalizacja miasta. Gmina przygotowuje projekt, w jakim kierunku należy iść. Rewitalizacja to środki poznaczone dla miast powyżej 5 tys. mieszkańców. W zależności od liczby mieszkańców przeznaczana jest dana kwota dla miasta. Większe miasto otrzymuje większe środki unijne. RPO skierowany jest do dużych ośrodków, będziemy działać w celu pozyskania środków na tereny wiejskie. Trwa dyskusja na temat ostatecznego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i gmina będzie również w tym kierunku dążyć. Mitem jest, że im mniejsze miasto tym większe szanse uzyskania środków unijnych. Wspólnie ze Starostwem podjęto decyzję o tworzeniu Mogileńskiej Strefy Gospodarczej. Inicjatywa zrodziła się w poprzedniej kadencji i tu ukłony w stronę byłego Burmistrza Jacka Kraśnego, który zwrócił uwagę, ze to jest dobre i ciekawe miejsce. Nic nie pozostało nowym władzom jak realizować projekt. To plany, działania na wiele lat. Idziemy dwutorowo. W pierwszej kolejności jesteśmy umieszczeni na indykatywnej liście programów kluczowych w ramach tworzenia Mogileńskiej Strefy Gospodarczej. Z drugiej strony zachęcamy potencjalnych inwestorów terenami. Robimy to różnie, rozmawiamy z Pomorską Strefą Ekonomiczną, Kostrzyńsko –Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przyjeżdżali inwestorzy z Tajwanu, Japonii, Belgii i analizowali wszystkie czynniki poprzez liczbę mieszkańców, stopę bezrobocia a skończywszy na bazie hotelowej, drogach. Czeka nas długa praca. Podawano też informację o możliwości budowy nitki gazowej do Bielic, co umożliwi przedłużenie gazociągu do Gębic. Starostwo przesłało propozycje, które Burmistrz przekazał do Dyrektora Żywieckiego do Bydgoszczy. Burmistrz czeka na akceptację. W dalszej kolejności powinna być podjęta uchwała Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Na Mogileńską Strefę Gospodarczą jest przeznaczone 3,5mln.zł -to nie jest dużo, ale zwarzywszy, że gmina podejmowała działania w latach poprzednich, poprowadzono tam kanalizację. Za dwa lata w przypadku podpisani umowy, będzie gaz. Przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu inwestycyjnego Marcinkowo –Goryszewo. Rada Miejska w Mogilnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do studium zagospodarowania przestrzennego rozwoju oraz przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Ostateczny plan zostanie zakończony jesienią zgodnie z procedurami. Następnie Burmistrz zabrał głos w sprawie oświadczenia Rady. Zaproponował zmiany w pkt.2 i dopisanie powiatu jako beneficjenta „Beneficjentem  projektu  w  trakcie  jego  realizacji  oraz  podmiotem  zarządzającym  „Mogileńska  strefą  gospodarczą” będą Powiat Mogileński i Gmina  Mogilno”. Kiedy zarząd Urzędu Marszałkowskiego podjął uchwałę o projektach kluczowych, maksymalny termin podpisani preumowy to połowa września. Należy określić plan działania, a więc w którym miesiącu będzie zrobione cokolwiek. Odbędzie się ocenianie wg. systemu zero-jedynkowego. Jeśli nie będzie żadnej akceptacji to odpadniemy i pieniądze przepadną. To jest własność Powiatu i Burmistrz nie wyobraża sobie, aby sam pojechał podpisywać porozumienia Marszałkiem. Dlatego decydentami powinna być Gmina i Powiat chyba, że jest inne rozwiązanie. Gmina Mogilna ma bardzo dużo zadań, musi opracować sposób działania i zastosować odpowiednią dźwignię finansową w postaci kredytów lub obligacji i dlatego Gmina liczy na wsparcie finansowe. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego wypisano Powiaty, którym przyznano projekty kluczowe do realizacji. Byłoby dobrym rozwiązaniem gdyby i Powiat Mogileński znalazł się na tej liście. Gmina nie ucieka od prac. Burmistrz umówił się ze Starostą, że wszystkie rzeczy będzie pilotował Burmistrz oraz będzie o tym informował Starostę, w jakim kierunku to idzie. W pkt.4 zapisano „nie spowoduje zmian w prawie własności Powiatu.”- nie oszukujmy się-powiedział, jak przyjdzie inwestor będzie na pewno chciał aby ta działka, nieruchomość była jego własnością. Nie będzie można ściągnąć inwestora, jeśli nie będzie on miał nieruchomości na własność. Gdyby się okazało, ze tereny znajdą się w podstrefie ekonomicznej jakiejkolwiek, to też Powiat będzie musiał sprzedać nieruchomość. Burmistrz jeszcze raz przedstawił propozycję zmian i dopisanie jako beneficjenta Powiatu a w przeciwnym wypadku Powiat może być sam beneficjentem. Kiedy Gmina składała do Urzędu Marszałkowskiego kartę projektu nie były znane ostateczne kryteria. Okazało się w międzyczasie, ze aby uzyskać środki unijne musi być wstępna deklaracja inwestora. Nie jest to tak pewne jak wydawało się na początku. Przez dwa lata mówi się o środkach unijnych, ale do tej pory żaden samorząd nie uzyskał środków unijnych z nowej puli 2007-2013, tylko są to realizacje rozliczane do końca 2008r. z lat 2004-2006. Dzięki wsparciu posłów PiS udało się wybudować boisko wielofunkcyjne, gmina przystąpiła tez do budowy dwóch kompleksów (zadanie rządowo-samorządowe) boiska orlik 2012, będą też budowane boiska na terenach wiejskich Padniewo i Marcinkowo-Gębice. Gmina będzie ubiegać się o środki unijne z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dalszą kanalizację Gębic jak i na drogi. Konkurs na drogi miejsko –wiejskie rozpoczął się , kwota do 20tys.zł. Ten rok jest w gminie napięty budżetowo.

Radny Krzysztof Mleczko rozumie, ze miło by było wysupłać środki finansowe od Rady Powiatu, aby realizację zwielokrotnić, ale rozumie też, że wprowadzając grunt to też wartość finansowa a budżet Powiatu również jest napięty, choćby ze względu na prowadzenie dwóch poważnych inwestycji w szpitalu i DPS Siemionki. Powiat nie ma takich dochodów własnych, które by pozwalały na realizację w większym zakresie. Chyba, że Burmistrz miał wstępne ustalenia z Starostą dotyczące finansowania.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński zaprzeczył finansowym ustaleniom ze Starostą.
             
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że Radni mają przed sobą teksty oświadczeń, które w pewien sposób otwierają drogę Zarządowi do pewnego sprecyzowania łącznie z Gminą Mogilno, pewnych zadań, które strony ze sobą ustalą. Idąc za daleko, przed szczegółowymi konsultacjami to będzie za wcześnie. Przygotowane oświadczenia są pewną wolą i wyrażeniem zainteresowania zadaniem Powiatu i Gminy –utworzeniem strefy. Oświadczenie nie jest umową i Przewodniczący nie jest pewien o podziale ról i zaproponował, że jeśli potrzeba będzie w tej sprawie zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady oczywiste jest, ze oświadczenie dotyczące nitki gazowej jest jasne, ale też zależy od tego, jaką propozycję umowy przedstawi firma proponująca gazociąg. Ułatwiając prace Zarządowi należałoby oświadczenia przyjąć a w przypadku bezpośrednich i szczegółowych rozmów, nie od rzeczy byłoby dodatkowe posiedzenie Rady, która i tak podejmuje decyzje w sprawach majątkowych.

Radny Radosław Trepiński na posiedzeniu komisji zajmował się oświadczeniem. Pkt.2 i 4 wywołał wiele pytań bez odpowiedzi, był obecny Starosta i udzielał odpowiedzi na pewne pytania, ale nie były one dla Radnego satysfakcjonujące. Po wystąpieniu Burmistrza zmienia się brzmienie punktów i dlatego Rada nie może przyjąć go w takiej formie. Oświadczenie w pkt. 1 mówi: „Rada Powiatu w Mogilnie wyraża wolę   ……….”, co jest decyzją o pewny kroku. W pkt.2 beneficjentem i zarządzającym jest Gmina. Powiatu jest ziemia. Radny nawet to strywializował, mówiąc, aby nie stało się tak jak w ziemi obiecanej w Łodzi „wasze kamienice, a nasze ulice”. Zapis ten trochę uspokoił Radnego, jednak każde słowo czasem jest na wagę złota i to samo dotyczy pkt.4. , który Starosta interpretował tak, że rzeczywiście będzie to nasza ziemia, wzrośnie jej wartość i sprzedając ziemię zainteresowanemu inwestorowi, są pieniądze. Słuchając uważnie słów Burmistrza –„będziemy musieli sprzedać” a więc będziemy musieli czy mogli? Będzie to zależało od decyzji Rady. Radny uważa, ze do zmian przedstawionych przez Burmistrza powinien odnieść się Zarząd i po akceptacji celowe będzie to, o czym mówił Przewodniczący, –czyli specjalna sesja dotycząca tej kwestii. To interesy różnych podmiotów. Radny na ten moment nie może poprzeć oświadczenia.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zaproponował przyjęcie oświadczenia, aby umożliwić działanie. Zaproponował zmiany w oświadczeniu w pkt. 5 i wykreślenie słów „konsultacji z Komisjami stałymi Rady Powiatu w Mogilnie” i zastąpienie ich słowami „akceptacji przez Radę Powiatu w Mogilnie”.  Pkt.5 otrzymałby brzmienie: „Szczegółowy zakres realizacji projektu określony zostanie w porozumieniu zawartym przez strony w odpowiednim czasie i po jego akceptacji przez Radę Powiatu w Mogilnie”. W pkt.1 jest zawarta kwestia wyrażenia pewnej woli –nie określono areału, czy konkretnych działek a więc to musi być dopracowane. Wicestarosta też nie zmieniałby zapisu pkt.2, ponieważ należałoby wcześniej zorientować się czy jest możliwa zmiana beneficjenta, bo w indywidualnym trybie, beneficjent został określony przez Zarząd Województwa i nim jest Gmina Mogilno. Oświadczenie po zmianie zapisu w pkt.5. otwiera pewne pole manewru i możliwość działania, aby było to wiążące musiałaby to zaakceptować Rada Powiatu

Radny Radosław Trepiński nie zgodził się z przedmówcą i zaproponował, aby w oświadczeniu pozostawić pkt.1 w brzmieniu „Rada Powiatu w Mogilnie wyraża wolę przystąpienia Powiatu Mogileńskiego zwanego dalej Powiatem do wspólnej z Gminą Mogilno realizacji projektu o nazwie „Mogileńska Strefa Gospodarcza ”w miejscowości Bielice Gmina Mogilno, w ramach którego nastąpi utworzenie parku przemysłowego”. I nie określałby powierzchniowo, aby miało to charakter intencyjny i pkt.5 z ewentualną modyfikacją podaną przez Wicestarostę. Wyrzuciłby natomiast pozostałe punkty, ponieważ jest tu już mowa o konkretach, które budzą pewne wątpliwości do części merytorycznej. Pkt.1 jakby otwiera możliwości a pkt.5 mówiłby o pewnej procedurze.

Radny Jerzy Szczotka przyłączył się do stanowiska Radnego Trepińskiego. Gdyby pozostawić pkt. 2 i 4 to Zarząd Powiatu jest związany oświadczeniem woli Rady i nic nie może zrobić. W gruncie rzeczy może dojść do tego, ze wszyscy są chętni i nic zrobić nie można. Oświadczenie nie powinno więc być w takiej formie przyjęte, jeżeli już to na poparcie zasługuje propozycja Radnego Trepińskiego.

Radny Krzysztof Gołaszewski poinformował, ze wspólnie na komisji omawiano to oświadczenie razem z Panem Trepińskim, który miał pewne obawy. Jak powiedział Przewodniczący, to tylko oświadczenie, szczegóły będą dopiero dopracowywane, dlatego zaproponował przyjęcie i przegłosowanie oświadczenia w formie która została przygotowana i z poprawką Wicestarosty.

Radny Jacek Kraśny zwrócił się do mecenasa, który min. opracowywał treść oświadczenia. Czy można dokonać jakiejkolwiek zmiany, coś wyrzucić lub coś dołożyć?

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński stwierdził, ze druga propozycja nie zamyka drogi do współpracy i szczegółowego przygotowania dokumentu, który i tak będzie opiniowała Rada Powiatu i Rada Miejska. Zwrócił uwagę na goniący czas, oświadczenie ma podobną rangę jak uchwała. Stąd tez Burmistrz przez swoje służby będzie monitował i uzgadniał termin wizyty u Marszałka. Preumowa musi być podpisana na każdy projekt kluczowy do połowy września a niedługo wakacje, dlatego poprosił o przyjęcie oświadczenia zaproponowanej przez Radnego Trepińskiego.

Adwokat Wojciech Manikowski zauważył, ze oświadczenie nie jest tym samym, co uchwała, to pewien akt woli Rady Powiatu, ale nie ma skutków prawnych uchwały, która jest stanowionym prawem. Oświadczenie to tylko wyraz stosunku do pewnej propozycji, czy akceptujecie, aby inna władza podjęła rozmowę i kroki wokół zadania, jakim jest stworzenie parku przemysłowego. Projekt będzie podlegał rygorom ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wszelka zmiana stosunków własnościowych w zakresie mienia powiatu wymaga waszej wyraźnej uchwały. Jeśli padnie propozycja, aby w ramach projektu właścicielem gruntów pozostających w zasobie powiatu stał się inny podmiot, Rada każdorazowo będzie musiała taką wolę wyrazić. W innym przypadku, żaden notariusz nie sporządzi umowy przeniesienia własności Uchwała, która mówi wprost i daje zgodę Zarządowi Powiatu do przeniesienia własności nieruchomości, czy ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, czy przeniesienia użytkowania, czy nawet zawarcia umowy najmu, dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady, bez tego nie ma mowy, aby coś się stało. W pkt.4 jest wola, że w zamierzeniu nie zamierzacie na razie wyzbywać się własności nieruchomości i w tym kierunku ewentualnie, jeżeli zarząd będzie próbował robić to z taką opcją, która nie doprowadzi do przeniesienia własności, czyli wyzbycia się zasobów powiatowych. Jeśli Rada uzna to za korzystne to nic nie stoi na przeszkodzie, aby Zarząd zaprojektował uchwałę, aby Rada wyraziła zgodę na sprzedaż, czy ustanowienia innej formy użytkowania na określonych warunkach. Bez woli Rady w zakresie nieruchomości nic nie może się odbyć. W oświadczeniu są zarysowane pewne granice, co to ma być i do czego zmierzać. To deklaracja, która może się ziścić w późniejszym czasie a może z tego zupełnie nic nie wyjść. Powodzenie projektu zależy od Rady i wiąże się to z kwestiami własnościowymi. Zadaniem Adwokata to nie stwarza żadnych roszczeń, gdyż w każdej chwili można powiedzieć, ze projekt w szczegółach nie odpowiada, czy jest sprzeczny z interesami powiatu i nie wchodzimy w to.

Radny Radosław Trepiński ugruntował się przez wypowiedź adwokata, ze taka forma –czyli pkt.1 i 5 jest konieczna. Pewne sugestie, w jakim kierunku ma to zmierzać nastąpi po przejściu furtki. Zmiana prawa własności czy jakieś inne zagrożenia, to Radny wie, ze to bzdura i nie jest możliwe bez zgody Rady i Zarządu.  Skoro to ma być otwarcie furtki to należy zostawić pkt.1 i 5. Nawet Burmistrzowi chodzi o wyraz stosunku, jak nazwał to adwokat, nie wnikając w szczegóły, kto jest beneficjentem.

Adwokat Wojciech Manikowski zauważył, ze pkt. 4 jest wentylem bezpieczeństwa i nie zamyka drogi, aby we wstępnym okresie rozmawiać na temat zmian we własności mienia powiatu. Opracowując oświadczenie Zarząd stał na stanowisku, ze wyklucza opcję rozmów własnościowych gruntów. W związku z powyższym zawarto zastrzeżenia, ze wykorzystanie gruntów tak, o tym można mówić, ale nie na zasadzie przeniesienia własności.

Radny Radosław Trepiński uważał, że kłóci się to z tym, o czym mówiono.

Adwokat Wojciech Manikowski zauważył, ze to jest stanowisko Powiatu a stanowiska gminy adwokat nie zna, może jest inne.

Radny Radosław Trepiński uważa, ze oświadczenia wówczas powinny być zgodne.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do mecenasa mówiąc, ze zapis nie spowoduje zmiany w prawie własności, ale odstrasza wszelkich potencjalnych inwestorów, bo kto zainwestuje na ziemi skoro prawo mówi tak, ze wszystko wzniesione na właściciela ziemi jest jego, nie inwestora.

Adwokat Wojciech Manikowski stwierdził, ze Radny ma rację zgodnie z zasadą superfit.

Radny Jerzy Szczotka uważał, że jeśli zapis zostanie, Zarząd będzie zobowiązany do rozmów w taki sposób, ze wszystko, ale własności nie odda. Mimo szczerych chęci zapis zablokuje wszystko, co może zrobić inwestor, który nie będzie inwestować w coś, co jest patykiem na wodzie pisane.

Adwokat Wojciech Manikowski nie interesuje się ekonomią. Była wola Zarządu, aby taki pasus zawrzeć w oświadczeniu, to wszystko. Czy to z ekonomicznego punktu widzenia jest uzasadnione czy nie to poza Adwokatem, który czuwa nad przestrzeganiem prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił, aby z wnioskami nie iść za daleko.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński podziękował za zainteresowanie tematem i dyskusję oraz jedność wśród Rady Powiatu w Rady Miejskiej, bo to szansa dla powiatu. Burmistrz otrzymał projekt umowy o współpracy z Kostrzyńsko –Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczna. Umowa ma obowiązywać do 2017 roku, mówi się w niej o gminie Mogilno, że jest właścicielem, ale mogą pewnych rzeczy nie wiedzieć-dodał. Mówi się też w przypadku zawarcia umowy o sprzedaży nieruchomości. Burmistrz nie wie do końca czy oświadczenie pozwala prowadzić w imieniu Powiatu takie konkretne rozmowy. Tworzy się Mogileńską Strefę Gospodarcza a może uda się wprowadzić podstrefę, ale taka umowa też zobowiązuje do jakiś działań, a oświadczenie to jak powiedział mecenas to tylko oświadczenie woli a nie uchwała i nie ma tu konkretów.

Radny Krzysztof Mleczko po wysłuchaniu przedmówców złożył formalny wniosek o przegłosowanie najdalej idącej poprawki. Radny miał zaufanie do Zarządu i jeśli trzeba będzie rozmawiać o sprzedaży to i tak Rada musi się wypowiedzieć, więc dyskusja na ten temat nie ma sensu. Radny Trepiński przedstawił sensowne rozwiązanie tematu. Radny miał zaufanie do Zarządu i dlatego wnosił o przegłosowanie najdalej idącej poprawki – propozycji Radnego Trepińskiego

Wicestarosta Przemysław Zowczak zwrócił uwagę, ze w dokumentach dotyczących RPO i trybu wniosków ujętych w trybach indywidualnych a nie konkursowych Gmina Mogilno jest wskazana jako beneficjent. Mówi się tez o Mogileńskiej Strefie Gospodarczej i jeśli będziemy myśleć o podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej to tak naprawdę oświadczenie tego nie dotyczy. W związku z tym należy jeszcze raz się spotkać, aby zostać umocowanym przez Radę do wypracowania, przedstawienia wyniku rozmów i negocjacji pomiędzy Powiatem a Gminą Mogilno. Oświadczenie ma tylko umożliwić Burmistrzowi podjęcie pierwszych kroków. Zapisano pewne ograniczenia, może istotne, ale zostały ujęte ze względu na to, aby zabezpieczać się na wszelki wypadek. Jeśli Rada uważa, ze można zrezygnować z zabezpieczeń –można. Zniknąłby w tym momencie też pkt. 3 „Powiat udzieli kompleksowej pomocy w zakresie dokumentacji w ramach posiadanych możliwości i kompetencji określonych prawem.” Powiat chciał pomóc i chciał mieć to zapisane. Wicestarosta poprosił o ogłoszenie krótkiej przerwy.

Przewodniczący Rady powiatu Wiesław Gałązka zauważył, że patrząc na tekst oświadczenia po wszystkich wypowiedziach, dostrzega się elementy istotne. Poza 2 pkt. mogłyby wszystkie pozostać.

Radny Jacek Kraśny zauważył, że zostało to opracowane z mecenasem, dlatego zapytał Burmistrza czy taka forma może być czy nie. Nic się nie stanie zdaniem Radnego, jeśli będzie to przyjęte. Nie po to Starosta kontaktował się z Burmistrzem, było to omawiane na Zarządzie, aby wprowadzać jakieś hamulce, wszyscy są za tym, aby zacząć działać. Tekst w razie konieczności można aktualizować.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński potwierdził, ze nic się nie stanie.

Radny Jacek Kraśny stwierdził, ze zapis wspólnie z gminą jest bardzo ważny i będzie lepiej punktowany w sejmiku. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jakim będziemy udziałowcem, czy tylko ziemią, czy tą ziemię przekażemy i jakie pieniądze dostanie gmina i kto jeszcze w tą strefę wejdzie.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował o chęci wyłączenia pewnych obszarów z negocjacji i uzyskania lepsze zabezpieczenia przez Zarząd. Jeśli Rada uzna, ze lepiej mieć większe pole manewru a z drugiej strony ponosić większe ryzyko, Zarząd się do tego dostosuje.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie poprawkę Radnego Trepińskiego, aby w oświadczeniu pozostawić pkt.1 w wersji skróconej (bez podawania obszaru) i pkt.5 z poprawką Wicestarosty dotyczącą akceptacji Rady Powiatu a wykreślenia pkt.2,3,4.
W wyniku głosowania 5 głosami za, 6 przeciw poprawka nie został przyjęta (nieobecny Starosta Tomasz Barczak, Wiceprzewodniczący Jan Bartecki, Radny Robert Musidłowski i Krzysztof Mleczko).

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie projekt przygotowany przez Zarząd.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących oświadczenie zostało przyjęte (nieobecny Starosta Tomasz Barczak, Wiceprzewodniczący Jan Bartecki, Radny Robert Musidłowski i Krzysztof Mleczko).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOPROWADZENIA GAZU.


Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał pod głosowanie oświadczenie w sprawie doprowadzenia gazu.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących oświadczenie zostało przyjęte (nieobecny Starosta Tomasz Barczak, Wiceprzewodniczący Jan Bartecki, Radny Robert Musidłowski i Krzysztof Mleczko).

Radny Krzysztof Laskowski odczytał stanowisko Klubu Radnych „PIAST” dotyczące nie przekazania przez Radnych Klubu środków na ufundowanie sztandaru Powiatu, które stanowi załącznik do protokołu. W związku z wcześniejszymi deklaracjami Radnych „PIAST” poprosił Radnych w imieniu Klubu o wyrozumiałość.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał o deklaracji jaką Radni podjęli w sprawie fundacji sztandaru i obchodów 10-lecia . Wola Radnych.

ad.19
Głos zabrała Pani Ewa Gębala reprezentant osób mieszkających przy drodze krajowej nr 15. Remont drogi dobiega końcowi. Mieszkańcy zwracali się do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy. Postulaty złożono tez do wiadomości Starostwa i Urzędu Gminy. Główny problem to kwestia zjazdów z drogi, bo nie wszystkie zostały odtworzone. Problem stanowią też areały działek. Projekt nie został przedstawiony mieszkańcom wcześniej do konsultacji. Pasy drogowe, które były uznane Starostwo przekazało w Zarząd Generalnej Dyrekcji. Powstały różnice pomiędzy pasem, który został przekazany a stanem faktycznym. Różnice od 1 do 5 metrów. Nie będą zgadzały się areały działek, głownie chodzi o to, ze rolnicy składają wnioski do agencji o dopłaty. Latem ubiegłego roku na tym terenie odbyła się kontrola. Nie wiemy jak mamy się zachować, zażyczono sobie spotkania z Generalną Dyrekcją, która zaczęła odpowiadać grupom rolników. Powstało tez kilka grup gdzie sołtysi powinni informować o spotkaniach. Pani Gębala dowiedziała się od osób z Kwieciszewa a mieszka w Żabienku, ze takie spotkania się odbywały. Pytanie gdzie leży problem?

ad.20
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że pismo wspomniane przez Panią, Radni otrzymali. Natomiast Rada nie odpowie na te pytania, ponieważ nie jest władna. Starosta zgodnie z tym, co deklarował wcześniej wystąpi. Rada w tym temacie nie wie nic a to, ze mieszkańcy wystąpili z wnioskiem spowoduje wyjaśnienia.

Pani Ewa Gębala zapytała, w jakim terminie może spodziewać się dopowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie wiedział tego. Terminy odpowiedzi są określone przepisami. Jeśli Zarząd Powiatu lub Starosta otrzyma odpowiedź, wyjaśnienia zostaną przekazane. Przewodniczący traktuje sprawę raczej jako skargę, niż problem, który Rada ma rozstrzygnąć. Rada będzie wspierać stanowisko, póki nie pozna szczegółów. Jeśli się okaże, ze wszystko jest ok. Rada będzie się zastanawiać, w jaki sposób mieszkańcy są niezadowoleni i w którym momencie stało się, że część działek wciągnięto do pasa drogi.

Pani Ewa Gębala zauważyła, ze ustawa o drogach wyraźnie mówi. Na pas wszyscy się zgodzili i skłonni by byli, aby droga została poszerzona i nie byłoby problemu zjazdów gdyby ktoś wcześniej zasygnalizował remont. Chodzą droga dzieci do szkoły a jazda rowerem wg Pani Gębala to samobójstwo. Pani ma wcześniejsze przykre doświadczenia, jeśli chodzi o Starostwo, gdzie czeka na odpowiedź jedno ze złożonych pism od 31 grudnia –czyli 4 miesiąc a na odpowiedź jest miesiąc. Pani nie chciałaby być intruzem, ale to lekceważenie mieszkańców.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odczytał pismo jako prośbę o pomoc w uzyskaniu informacji w kontaktach z innymi urzędami. Pisma wprost nie traktuje jako skargi. Zgodnie z art.228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Ani Rada Powiatu, ani Zarząd Powiatu ani Starosta Mogileński jako organ nie jest właściwym do rozpatrzenia tej skargi. Co najwyżej zgodnie z art.237 kpa §2 posłowie na sejm, senatorowie i radni którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi a gdy jej załatwieni wymaga zebranie dowodów i informacji lub wyjaśnień także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania. Możemy mówić ewentualnie o takiej sytuacji. Merytorycznie Rada Powiatu, Zarząd powiatu i Starosta Mogileński nie jest organem właściwym do rozpatrzenia i załatwienia skargi.

ad.21
Radny Jan Szarek odniósł się do tego, co Starosta mówił. Jeśli Pani zwróciła się 4 miesiące temu to uważa, że urząd, jaki by to nie był powinien powiadomić o ile była petycja skierowana źle, gdzie powinien obywatel się z tym udać. Nie jest tak, ze jak wpłynie pismo, skarga, prośba i uzna urząd, ze nie jest adresatem, aby odłożyć to a/a. na to nie potrzeba żadnego przepisu wystarczy potraktować życzliwie.

Przewodniczący Rady powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy Radny odniósł się ogólnie jak rozumie, ze nie dotyczyło to przedstawianej przez Panią sprawy.

Radny Jan Szarek potwierdził.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zrozumiał, ze Radny zasugerował, ze Pani Gębalowa zwróciła się z pismem w ubiegłym roku. Pismo to wpłynęło 22 kwietnia 2008r.

Radny Jan Szarek nie miał na uwadze ostatniego pisma, ale to, co powiedziała Pani, ze 4 miesiące temu zwróciła się do urzędu i nie otrzymał odpowiedzi.
Odniósł się też do posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, niepotrzebnie problem jest nagłaśniany. Kto może być kto nie jest bezprzedmiotowe mówiono o tym na poprzedniej sesji. Wszystko, co nie jest zabronione jest dozwolone. Nie było by problemu gdyby nikt nie zwracał uwagi na to czy jest coś nagrywane czy nie, jeśli zwraca się uwagę i wyprasza kogoś to czyni się wrażenie, ze mówi się o sprawach, które chciałoby się ukryć, chociaż Radny nie podejrzewał, ze takowe by były. Lepiej zostawić sytuację w spokoju, ponieważ to dolewanie oliwy do ognia. Prasa czeka na takie sprawy, to pożywka. Zaapelował, aby dać sobie z tym spokój, jeśli kolega chce nagrywać niech nagrywa, zakazu takiego nie ma. Stwarzanie sytuacji i wrażenia, że nie wypuścimy pary za drzwi –jest rozumiane, ze są sprawy, które chcemy ukryć.

Burmistrz Leszek Duszyński odniósł się do ostatniej sesji Rady Powiatu, gdzie trwał dialog między Starostą a Panem Barteckim. Chodziło o to, kto przypisał sobie sukces uporządkowania koryta rzeki Noteć. Z niedowierzaniem czytał artykuł „upomnieli się o koryto” w tygodniku Pałuki i Ziemia Mogileńska. Pan Bartecki powiedział „jestem zaskoczony, ze Burmistrz przypisuje się do tego, czego nie zrobił”. Burmistrz oświadczył, ze nigdy nie przypisywał sobie czegoś, czego nie zrobił. Rada Miejska, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu jak i Burmistrz działają na wielu płaszczyznach. Mieszkańcy zwracali się do Burmistrza i pokazywali jak wyglądało koryto rzeki, dlatego uznał wystąpienie i monitowanie za konieczne. Nigdy nie umniejszał roli Starosty. Starosta był obecny na sesji Rady Miejskiej, gdzie problem poruszał Sołtysa Kamionka Pan Ziemkiewicz i na pewno odniósł wrażenie, ze wypowiedź była spontaniczna w przeciwieństwie do wyreżyserowanej sceny, która miała miejsce na Radzie Powiatu. Na każdym kroku Burmistrz mówił o roli Starosty i aby nie być gołosłownym odczytał wycinek z protokołu posiedzenia komisji stałych z 3 kwietnia 2008r. „Burmistrz Mogilna podziękował Staroście Mogileńskiemu za pomoc i współpracę przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy strefy gospodarczej w Bielicach”, tak samo dziękował Staroście, że wyrażał wole i przybył na spotkanie w gabinecie Burmistrza, kiedy omawiano sprawy gazyfikacji rejonów Bielic. Miał nadzieję, ze Starosta w ten sam sposób również wypowiada się o Burmistrzu.
Zaapelował do Starosty, aby nie słuchał osób, które chcą ich skonfliktować, aby nie szukał wrogów tam gdzie ich nie ma.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka powiedział, że Starosta należy do osób, które nigdy nie oceniają i mają zaufanie do drugiego człowieka, chociaż nieraz za to obrywa. W stosunku do Burmistrza ma również jak najlepsze zdanie.

Wicestarosta Przemysław Zowczak odczytał pismo od Prezesa Sądu Rejonowego w Mogilnie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości przy ul. Sądowej 21a, wg. załącznika.Zarząd będzie monitorował tą kwestię.
Poinformował i zaprosił zebranych w imieniu Starostwa i Spółki Rolnik z Strzelna na pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych 25 kwietnia br. w Bielicach o godz. 11.00.

Radny Ryszard Basa odniósł się do ostatniej sesji gdzie rozmawiano na temat wysyłki materiałów do gmin. Zrozumiał, że wszyscy to podjęli i był spokojny, dziś takie głosy chodzą i czyta „stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2007- ufam, iż wysunięte wnioski posłużą do wspólnych z samorządami działań w trosce o zdrowie publiczne obywateli Powiatu Mogileńskiego”. Jak może być wspólna troska skoro nikt nie dostał takiego materiału? Pytanie zadał wprost na komisji i otrzymał odpowiedź –„może będziemy wysyłać mailem”. Do Gminy Radnego doszły akurat dwie sprawy z 22 lutego –stratega ochrony przeciwpożarowej i prośba o bazę teleadresową. Należy coś z tym zrobić, nie dyskutujmy więcej o tym –materiały powinny się znaleźć w gminach.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że to materiał sporządzony przez stosowne instytucje i w tym przypadku przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i my możemy poprosić w imieniu gmin, aby egzemplarz materiału, jakim jest raport również dotarł do podstawowych komórek, które zajmują się zdrowiem czy ochroną środowiska. Będąc Przewodniczącym Rady Gminy otrzymywał takie materiały i był w stałym kontakcie z panem Czajkowskim, Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim i takie materiały otrzymywał. Materiały zostały wysłane, jak twierdzi Pani Barczak. Przewodniczący nie sprawdza tego codziennie, ale musi mieć zaufanie do osób, które się tym zajmują. Potraktujmy to jako dobry obraz, zaapelował. Przewodniczący będzie wdzięczny, jeśli również otrzyma materiały z gmin wraz z zaproszeniem na sesję.

Radny Ryszard Basa nie mówi czegoś, jeśli nie wie. Skoro osoba pracująca odpowiada przed urzędnikiem za swoje działania, i mogło się zdarzyć pierwszy raz. Radny chciał się przekonać i osoba utwierdziła Radnego, tak były wysłane sprawdzę, Radny miał świadków z komisji. Radny sprawdził w gminie na skrzynce ale może my nie chcemy wysyłać? Jeśli chcemy wysyłać to powiedzmy, w jaki sposób, bo raz okazuje się mailem a raz pocztą.

Burmistrz Leszek Duszyński potwierdził, ze otrzymał materiały na sesję.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił uwagę na pewne traktowanie jego osoby przez Przewodniczącego od początku kadencji. Przewodniczący ma pewne prawa zapisane w statucie do prowadzenia obrad, ale nie dopatrzył się, aby w było zapisane prawo dla Przewodniczącego od pouczanek, połajania i oceniania moralności Radnego –od tego są wyborcy. Zaproponował niech Przewodniczący da sobie spokój z komentarzami w środku wypowiedzi Radnego przez 15 minut, bo Radny mówi w zasadzie minutę lub dwie. Krócej będą trwały sesje i niech Przewodniczący Rady nie zrzuca winy na Radnego, ze przez niego są tak długo sesje. Przewodniczący musi podejść do sprawy w ten sposób, ze ma zapisane uprawnienia w statucie i powinien się ich trzymać, bo może tak być, że Radny zachce oceniać moralność Przewodniczącego i jak to będzie wyglądało? Radny mówi krótko i Radnego ocenią wyborcy a Przewodniczący stworzył sobie niepisane prawo do robienia, co się podoba podczas wystąpień Radnego. Ma Pan tez obowiązek w statucie zapisany, jakie ma prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że Radny powiedział wszystko a Przewodniczący Statutu przestrzega i liczy się tez z opinią i spostrzeżeniami pozostałych Radnych.
Ponadto poinformował, ze do komitetu honorowego zostali poproszeni następujący Panowie: Dariusz Kurzawa –Wicewojewoda Kujawsko –Pomorski, Edward Hartwich –Wicemarszałek Województwa oraz Członek Zarządu Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego, Bartosz Nowacki -Członek Zarządu Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego, prof.dr.hab. Janusz Trępała Prorektor Uniwersytetu im.Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prf.dr.hab. Ryszard Naskręcki –dziekan Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu, prof.dr.hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak –Dyrektor Kolegium Europejskiego im.Jana Pawła II w Gnieźnie zrzeszony w UAM w Poznaniu, płk.dr. Mieczysław Pawlisiak z I Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, płk. Robert Łączyński oraz osoba Przewodniczącego Rady o co prosił Starosta, który również jest w komitecie honorowym. Takie osoby wyraziły wolę prac w komitecie honorowym obchodów X-lecia Samorządu powiatu Mogileńskiego.

Ad.22
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16.40


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:41:09
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 10:42:26
Ostatnia zmiana:2008-06-23 10:42:41
Ilość wyświetleń:549

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij