Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XVIII/08 z dn.27.03.2008r.

Protokół Nr XVIII/08
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 marca 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 12.00 do 15.40


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. o ustaleniu maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 (jako pkt.14) oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?
Uwag nie było w związku z powyższym poddał wniosek pod glosowanie.
W wyniku glosowania 17 głosami za, wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XVI i XVII  sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
7.Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za 2007r.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2007r. oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2008.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Strzelnie za 2007r.
10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2007r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Mogileńskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. o ustaleniu maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
15.Wybór Członka Zarządu Powiatu :
a)zgłoszenie kandydata przez Starostę,
b)wybór komisji skrutacyjnej
c)przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),
d)podjęcie uchwały w sprawie powołania członka zarządu.
16.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20.Wolne głosy i sprawy różne.
21.Zakończenie.


W związku z brakiem uwag poddał powyższy porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów z XVI i XVII  sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Krzysztof Laskowski skierował zapytanie do Starosty. Czy powołano komitet organizacyjny obchodów 10-lecia Powiatu Mogileńskiego, kto go tworzy i kto stoi na czele?

Radny Jerzy Szczotka skierował zapytanie do Dyrektora ZDP w Mogilnie. Przeprowadzono przetarg na zakup oleju napędowego i etyliny na kwotę 3tys.zł. Radny chciałby wiedzieć jakie w tej kwocie zawierają się ilości oleju i etyliny.  W roku ubiegłym inwestycje wykonano zaledwie w 6,5 %. Jakie były faktyczne przyczyny niewykonania planu inwestycji drogowych?

Radny Krzysztof Szarzyński skierował zapytanie do Dyrektora SPZOZ w Mogilnie. W związku z pismem z 4 marca br. które na ręce Dyrektora złożyły pielęgniarki. Radny chciał dowiedzieć się jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy? Tematu nie można pozostawić bez rozwiązania i jakie są plany związane z podwyżkami dla pracowników?

Radny Tadeusz Szymański skierował zapytanie do Dyrektora ZDP w Mogilnie. Radny przypomniał sytuację na drogach. Rano było bardzo ślisko, jezdnie były oblodzone i utrudniały jazdę. Jednak w drodze do pracy Radny widział kilka piaskarek, które jadąc nie sypały piasku. W związku z powyższym zapytał czy jest jakaś koordynacja działań między drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Wyglądało tak jakby każda piaskarka jechała na swoją drogę a sznur samochodów jechał po śliskiej jezdni. Puste przebiegi samochodów tez kosztują –dodał. Porozumienie między zarządami dróg mogłoby spowodować obniżenie kosztów.

Radny Jan Szarek skierował zapytanie do Starosty. Na poprzedniej sesji Starosta w imieniu zarządu wniósł o zniesienie jednego punktu z porządku sesji. Radny przejrzał wszystkie protokoły z posiedzeń zarządu i o tym nie było mowy. Czy posiedzenia są protokołowane nierzetelnie czy są posiedzenia zarządu, które nie są protokołowane? Radny poprosił Przewodniczącego Rady, aby w jego imieniu pytanie dot. SPZOZ zadał Marian Kasprzyk.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze powyższe zostało uzgodnione wcześniej i dał Panu Kasprzykowi pięć minut.

Marian Kasprzyk mieszkaniec powiatu (Strzelno) poruszył sprawę ochrony zdrowia w powiecie. Wszyscy wiedzą, ze brakuje środków na służbę zdrowia. W latach 90-tych brał udział w rozbudowie szpitala w Strzelnie. Plany rozbudowy wiązały się z przyszłością Powiatu Mogileńskiego. To, co było planowane nie zostało zrobione. Wybudowano pawilon, który częściowo jest tylko wykorzystywany. W roku ubiegłym wydzierżawiono spółce stację dializ i dobrze, że się zaangażowała. Liczono, że wynajęcie stacji dializ pomoże w dalszej modernizacji szpitala powiatowego. Okazuje się, ze nie, bo pieniądze wpłacane za dzierżawę wpływają na konto starostwa. Starostwo wynajęło i podpisało umowę ze spółką, bez angażowania w to SPZOZ. SPZOZ jako użytkownik szpitala powinien mieć coś do powiedzenia. 300ty.zł za dzierżawę w roku wpływają na konto starostwa. Usłyszy zapewne, ze Starostwo utrzymuje szpital. Podpisana umowa nie była w porządku, czy rzeczywiście jest 300tys. za dzierżawę? Pieniądze w całości powinny być przekazane na konto SPZOZ z przeznaczeniem na dalszą modernizację szpitala. SPZOZ nie może dla szpitala zakupić żadnego sprzętu za środki z NFZ.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poprosił o zadanie pytań.

Marian Kasprzyk mieszkaniec powiatu stwierdził, ze pierwsze pytanie padło. Dowiedział się z Internetu o uczczeniu 10-lecia powiatu. Spore kwoty Starostwo przeznaczyło na uczczenie tej rocznicy. Wszelkie pieniądze powinny być przeznaczone na służbę zdrowia i oświatę, które są ważne.

Ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze komitet roboczy od przewodnictwem sekretarza powołano i spotkano się w celach organizacyjnych. Poproszono również Pana Karola Dłutkowskiego o uczestnictwo w komitecie, który odmówił udziału. 10-lecie będzie powiązane z targami. Sztandar zamówiono, spływają patronaty honorowe w tym również od wojewody Kujawsko –Pomorskiego i w najbliższym czasie do Marszałka Województwa, Ministra Rolnictwa, mediów i innych. Odbędzie się to 7 czerwca br. (sobota) ze względu na inne imprezy. Komitet honorowy zostanie powołany w czasie późniejszym.
Dziwił się Radnemu Szczotce, ponieważ jako Radny powinien wiedzieć, ze nie wykonanie inwestycji drogowych związane było z inwestycją Bożejewice – Żerniki gdzie Marszałek nie ogłosił konkursu. Środki czekają.
Pismo od pielęgniarek zostało rozdane Radnym, Starosta jednak nie otrzymał go, nie przeszło też przez sekretariat. Pisma, które wpływały do starosty były zawsze podpisane przez pielęgniarki, tutaj nie i faktycznie w treści mówi się o podwyżce 700zł. Wspólnie z dyrekcją SPZOZ robi się wszystko, aby zapłacić zaległe zobowiązania pieniężne. Dlatego zostanie podjęta uchwała o pożyczce w wysokości 800zł, dzięki dobrej kondycji finansowej Powiatu Mogileńskiego, można udzielić pożyczki nieoprocentowanej na kwotę 800ty.zł. Środki mogą zostać przelane jutro na konto SPZOZ a zakład dalej na konta pracowników. Firmy komercyjne, które zgłosiły się, aby udzielić pożyczki dla SPZOZ do ogólnej kwoty żądały kwoty oprocentowania w wysokości 178tys.zł.
Zarząd zebrał się przed sesją i postanowił wycofać punkt, o którym mówił Radny Szarek z programu sesji. Następnie Starosta odpowiedział na pytanie pana Kasprzyka. Racja jest w tym, ze brak jest pieniędzy na służbę zdrowia. Powiat robi wszystko, aby szpital powiatowy funkcjonował. Szpital budowano w latach 90-tych. Wybudowano gmach i nie było pomysłu na wykorzystanie pomieszczeń. Powiat to przejął i robi wszystko, aby budynek został wykorzystany. Częściowo wykorzystuje się go są również koncepcje na wykorzystanie dalszej części. Starosta nie wgłębiał się, kto popełnił błąd.
Przy żądaniach płacowy mogą narastać kolejne długi. Ekonomia jest tak silna, że nie można jaj zmienić i pewne posunięcia mogą być drastyczne dla niektórych grup pracujących w SPZOZ. Stacja dializ to zasługa zarządu powiatu oraz Rady Powiatu II kadencji, że podjęto szybkie kroki na propozycje firm prowadzących dializy w Polsce. Szpital Inowrocławski nie wyraził zgody dla tych firm na wejście na teren szpitala, dlatego zainwestowano w Strzelnie. Szybka decyzja i podjęcie uchwały o wydzierżawieniu spowodowało powstanie stacji dializ. Stacja służy przede wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy byli dializowani w Inowrocławiu, Słupcy lub Toruniu. Umowa została podpisana z Powiatem Mogileńskim z przemyśleniem, aby środki za dzierżawę były racjonalnie wydawane. Kwota netto to 294tys.zł. +VAT. Firma zalega z płatnościami i są prowadzone rozmowy. Plusem dla szpitala jest to, że SPZOZ wykorzystał pieniądze, ale Powiat nie otrzymał zwrotu –to kwota 174 tys.zł łącznie z tym, co wpłynie za miesiąc marzec. Szpital pieniądze otrzymał. SPZOZ świadczy ponadto firmie usługi min. transportowe –na czym zarabia. Przetarg odbył się ustny gdzie firmy ustaliły cenę za metr kwadratowy.
Informacja o wielkich pieniądzach na 10-lecie powiatu nie jest prawdą. Z promocji 3,5tys.zł wpłacono na wykonanie sztandaru. Pozostałe środki będą z innych źródeł. Impreza odbędzie się przy okazji targów, dlatego będzie taniej i sponsorzy nie będą wykorzystywani dwa razy do ponoszenia kosztów. Koszty będą minimalne. Powiat jest mały, ale prężny, każdą złotówkę się ogląda i nie można mówić o wielkich pieniądzach na obchody. W celu uzyskania informacji należy zadzwonić do Starosty lub wydziału finansowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka skierował swoją wypowiedź do Pana Kasprzyka. Inicjatywa obchodów 10-lecia leży po stronie Rady i z tej okazji zrodził się pomysł ufundowania sztandaru. Koszty wzięli na siebie Radni powiatowi. Wykorzystywane są również targi rolne. Impreza będzie towarzyszącą imprezą targów w Bielicach. Nie robi się odrębnej imprezy, aby nie dublować kosztów. Informacje posiadane przez Pana nie są właściwe. Zaprosił również pana Kasprzyka w razie niejasności do wyjaśnień w kuluarach.

Marian Kasprzyk mieszkaniec powiatu stwierdził, że Starosta nie odpowiedział na jego pytanie, pewne wątpliwości wyjaśnił tylko Przewodniczący Rady, ale nadal nie wie, dlaczego pieniądze nie wpływają do SPZOZ-u.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze Starosta jako Radny jest również fundatorem sztandaru a inne kwestie wyjaśni również dyrektor SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger zabrał głos w sprawie podwyżek. Koszt wprowadzenia regulacji, która jest w SPZOZ to 96ty.zł. miesięcznie. W materiałach przygotowanych dla Radnych było przedstawione jak wygląda to w poszczególnych grupach. Średnia płaca brutto pielęgniarki w SPZOZ to 2.200zł czyli netto 1500-1600zł. Pielęgniarka w POZ średnio zarabia 200zł więcej, od 1 stycznia w szpitalu 220zł w pogotowiu 250zł. SPZOZ jest po rozmowach w funduszu i ma świadomość, że po czterech miesiącach wzrośnie wartość punktu, ale da to wzrost kontraktu około 50tys.zł. Szukane są pozostałe środki. W lipcu, sierpniu można dopiero mówić konkretnie na ile kontrakt będzie większy. Żądania są różne. Koszt podwyżki to 96tys. a strata za miesiąc styczeń to 90tys.. Należy w sposób wyważony podejść do sprawy. Zadłużać się można, ale głównym zadaniem jest leczenie i przyjmowanie pacjentów. Nie może być tak, że po wypłaceniu środków dla pracowników zabraknie na leczenie. Płace personelu średniego są porównywalne ze szpitalem w Inowrocławiu gdzie nakład pracy jest większy. Wielkie podwyżki mogą spowodować to, ze SPZOZ sam się skasuje.
Średni podwyżka w SPZOZ oscyluje w granicach 6.85%. Związki zawodowe nie porozumiały się w tej sprawie. Na zebraniu część związków nie pojawiła się wcale. Związki powinny interesować się tym, co w Zakładzie się dziej nie tylko z dobrej strony.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński w związku z zarzutem braku odpowiedzi na pytanie stwierdził, ze szpitala nie dzieli na dwa i nie prawdą jest, ze nie inwestuje się pieniędzy w Strzelenie. Starosta mógł przedstawić ile pieniędzy zostało zainwestowane w roku ubiegłym i jaki jest przewidywany koszt adaptacji i zakupu sprzętu w budynku szpitala w Strzelnie, łącznie z nowym aparatem RTG, który niebawem tam stanie, czyni się również starania o postawienie tomografu. Dlatego nie rozumie skąd wzięły się te wnioski. Remont budynku szpitala w Mogilnie został wykonany z środków pozyskanych z zewnątrz z WFOŚ. Środki pozyskana na zadania termomodernizacje i zmianę ogrzewania. Jako Przewodniczący Zarządu jest od wykonywania postanowień Rady. Jeśli Rada postanowiła zorganizować obchody 10-lecia powiatu to Starosta musi zrobić wszystko, aby to obejść uroczyście, przy jak najmniejszych kosztach z kasy społecznej –powiatu mogileńskiego i to czyni. Prosił, aby nie mówić, że Starosta nie odpowiedział na pytania.

Dyrektor ZDP w Mogilnie Tomasz Werbiński nie znał ilości etyliny i leju napędowego o których mówił Radny Szczotka. ZDP wyliczał to w następujący sposób – 3 samochody osobowe dostawcze przewożące ludzi oraz 2 samochody osobowe, 2 ciągniki i drobny sprzęt (np.ubijaki) – wg. tego ilość etyliny i oleju napędowego wliczana jest na cały rok, następnie mnożone jest to przez cenę i wskaźnik wzrostu planowany na bieżący rok. Odpowiedź Dyrektor przygotuje na piśmie.
Wczorajsze opady śniegu, dodatnia temperatura wieczorem oraz przymrozek rano spowodowały śliskość na drogach. Wieczorem były już interwencje – samochody w miejscowości Chabsko nie mogły podjechać pod górę. Uruchomiono jedną piaskarkę, która objechała newralgiczne miejsca w terenie. Rano wyjechały 3 piaskarki i 1 piast, pracujące od godziny 5 rano. 4% mieszanka od razu nie rozpuści lodu, trwa to od 3 do 4 godzin. Problem dotyczył wszystkich dróg. Mamy drogi 5 kolejności zimowego utrzymania i powinny być posypywane na odcinkach decydujących o ruchu. Na ważniejszych odcinkach drogi faktycznie posypywane mieszanką są jak te w 3 kolejności. Drogi krajowe natomiast sypią solą lub leją solanką gdzie efekt jest szybszy i lepszy. Powiązanie tego, aby piaskarki jeździły na drogach wojewódzkich, krajowych, gminnych, powiatowych nie jest możliwe. ZDP obwiązuje ustawa o zamówieniach publicznych i trudno to powiązać – jak to potem rozliczyć, rozgraniczyć, jak dopilnować?

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki pamiętał współpracę ZDP z gminą, gdzie pługi po drodze robiły drogi gmine i odwrotnie. Dobrze by było do takiej współpracy wrócić z gminą.

Dyrektor ZDP w Mogilnie Tomasz Werbiński wyjaśnił, ze w podobny sposób ZDP współpracuje z Powiatem Żnińskim –gm.Podgórzyn. Pewne odcinki dróg odśnieżają i posypują nam w zamian ZDP jeździ na ich odcinkach. Dyrektor potwierdził współpracę, o której mówił przedmówca. Zaznaczył jednocześnie, że było to, kiedy w gminie i powiecie wygrał oferent z naszego terenu i zdarzało się, że najpierw robił drogi gminne potem powiatowe.

Radny Jan Szarek na ostatniej sesji zadał pytanie Dyrektorowi SPZOZ oraz przedstawił sprawę. Otrzymał odpowiedź od Dyrektora SPZOZ oraz odczytał ją zebranym (załącznik do protokołu). Przedstawił powyższe, aby dać możliwość wypowiedzenia się obu stronom, aby być w porządku wobec SPZOZ oraz mieszkanki, która zwróciła się do Radnego. Podziękował Staroście za odpowiedź na pytanie. Wyraził swoje zadowolenie, że Starosta poważnie potraktował pytanie i autora i nie wpisał się w retorykę pogardy dla końca stołu. Rzeczowo wyjaśnił czy posiedzenia zarządu są protokołowane i jak. Podobnie Starosta zachował się na poprzedniej sesji. Wyraził nadzieję, dalszej takiej współpracy.

Radny Radosław Trepiński zastanawiał się, w którym punkcie porządku obrad jest Rada, bo myślał, że odpowiedzi na interpelacje a słychać tutaj osobiste sprawy być może nawet z pogranicza tajemnicy lekarskiej, pojawiają się nazwiska. Wyraził swoją dezaprobatę, że Przewodniczący udzielił głosu Panu Kasprzykowi. W porządku obrad jest do tego stosowny punkt – wystąpienia mieszkańców. Idąc za tym kluczem okaże się, że w każdym momencie może każdy i wszystko powiedzieć. Jako Radny poczuł się urażony, że ktoś mówi niepotwierdzone fakty o kosztach związanych z 10-leciem z mównicy i to smutne, że jesteśmy w fazie przygotowań a podnosimy problem i sieje się niedomówienia o sporych środkach finansowych. W tym punkcie oczekuje na odpowiedzi na postawione interpelacje i jako Radny prosił Przewodniczącego o przestrzeganie uchwalonego porządku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zgodził się z przedmówcą. Poprosił kolegów Radnych, aby takie szczegółowe problemy były podnoszone na posiedzeniach komisji. Zamknął dyskusję i zaproponował przejście do pkt.6.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że pkt. jeszcze nie jest zamknięty, bo Przewodniczący przeoczył zgłoszenie Radnego. Starosta nie udzielił dokładnej odpowiedzi, jeśli chodzi o skład komitetu obchodów 10-lecia powiatu, mówił tylko o roboczym komitecie, w którym jest Pan Dobrychłop, czy oficjalnie jest powołany? Jeśli tak to, jakim aktem prawnym i jaki jest skład komitetu? Starosta poinformował, że obchody odbędą się 7 czerwca wraz z targami Bielice –Rol. Przypomniał, ze pomysłodawcą Targów jest Stowarzyszeni Regionalne Piast, którego Radny jest Prezesem. List w sprawie organizacji targów został podpisany przez trzy podmioty i Stowarzyszenie nic nie wie o terminie Targów ani o przesunięciu terminu zwyczajowo przyjętego. Zapytał czy jest jakiś inny komitet poza oficjalnym w skład, którego wchodzi Stowarzyszeni Regionalne Piast, Powiat Mogileński i Zespół Szkół w Bielicach? Dziwiło Radnego stwierdzenie, że w komitecie obchodów Starosta zaproponował pracę Panu Karolowi Dutkowskiemu. Radny rozmawiał z tym Panem i nikt mu nie proponował pracy w komitecie obchodów 10-lecia Powiatu. Prosił o szczegółowe informacje na ten temat. Czy jest powołany komitet organizacyjny Targów Bilice –Rol, bo dokonały się pewne czynności prawne i należałoby je unieważnić jeżeli jest inny komitet? Jedną ze stron jest Stowarzyszenie na czele, którego stoi Radny.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka idąc za głosem radnego Trepińskiego wyjaśnił, ze punkt interpelacje i zapytania były wcześniej. Zapytał wnioskodawcę interpelacji Pana Laskowskiego czy potrzebuje takich wyjaśnień. Radny Laskowski był autorem pytania. Przewodniczący nie rozmuał, dlaczego Radny Szczotka zabiera głos, przekonując prowadzącego o konieczności zabrania w tym punkcie głosu.

Radny Krzysztof Laskowski poprosił o odpowiedź.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak w związku ze stwierdzeniem Radnego Szczotki, iż pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Piast zwrócił uwagę, na zapis §3.2 strategii powiatu -wystawa maszyn rolniczych i zwierząt oraz targi –praca ciągła, budżet powiatu, zainteresowani sponsorzy –odpowiedzialni: zarząd powiatu we współpracy z Fundacją Ks. P.Wawrzyniaka oraz organizacje rolnicze. Nierzetelne jest przypisywanie przez Piasta pomysłu. Strategia została przyjęta w 2001. Popisano list intencyjny, ale na rok 2004 i targi były w tym roku organizowane przez ZS Bielice, Starostwo i Stowarzyszenie. W chwili obecnej komisarz wystawy nie chce brać udziału, o co by nie podejrzewał Pana Karola Dutkowskiego, ponieważ zna go z innej strony, nie podejrzewa również, że był przez kogoś namawiany. Pan Dutkowski napracował się przy każdych targach rolniczych. Starosta kilkakrotnie namawiał go do opracowania strategii działania i niestety odmówił udziału w targach. W związku z powyższym podjęto decyzję, ze głównym organizatorem targów będzie ZS Bielice i Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły w Bielicach. Starosta jest daleki od polityki i takiej w tym przypadku nie było. By nie uprawiać polityki organizatorem głównym powinien być ZS w Bielicach, Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły w Bielicach oraz Starostwo Powiatowe w Mogilnie. Gospodarstwo szkolne wchodzące w skład szkoły ZS Bielice jest głównym podmiotem, który dział od strony ekonomicznej i praktycznej. Odpowiedzialnym za targi jest pan Tomasz Krzyżan pracujący w ZS Bielice, aby to było z daleka od polityki. Pomysł został kupiony ze strategii Powiatu Mogileńskiego z 2001, jako młody samorządowiec Radny przekonywał o konieczności zorganizowania targów i Starosta był zawsze wielkim entuzjastą i zwolennikiem targów.
Między innymi dzięki inicjatywie Starosty i udziale pracy kolegów z Koła Hodowców Koni na targach pojawiły się zaprzęgi konne, co też przyciąga odwiedzających. Wiele osób położyło w tym zakresie usługi, niektórzy pozostają anonimowi i nigdy nie wypinają piersi po medale i odznaczenia.

Radny Jerzy Szczotka chciał dodać sprostowanie informacji, którą przekazał Starosta.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że do prostowanie są autorzy wypowiedzi.

Radny Jerzy Szczotka był min. autorem strategii z 2001r. i nie wiedział, kiedy poprawka, o której mówił Starosta została dopisana do strategii. Na pewno jej nie było w kadencji 1998-2002, gdzie w straży pożarnej opracowywano strategię z moderatorem z Torunia.

Radny Jacek Kraśny było oburzony, ponieważ uczestniczył sześć razy w budowaniu strategii powiatu, jako przedstawiciel organizacji pozarządowej i spóźnił się tylko raz. Został wówczas powołany przez Starostę do opracowania strategii i Radny Szczotka też był, choć opuścił więcej spotkań. W tym czasie już Fundacja Wawrzyniaka organizowała targi, zostały poczynione pewne kroki. Radny mówił o strategii powiatu a nie o medalach. Inicjatywa była potrzebna i nie należy rozważać czy to robiło Stowarzyszenia Piast, Starostwo czy szkoła. Targi zaplanowano wcześniej i bardzo dobrze, że się odbyły. Zaplanowana była też budowa hali, nie wyszła jeszcze do twej pory, ale strategia jest 2000- 2010 więc może się jeszcze uda. Targi też nie rozpoczęły się w 2001, ale 2004 i idą zgodnie ze strategią i zawsze była mowa o tym, że Zarząd Powiatu i organizacje społeczne są za to odpowiedzialne. Radny Szczotka też głosował za tym.

Radny Tadeusz Szymański skorzystał z powstałego w dyskusji bałaganu i stwierdził, że nie przestrzegany był przyjęty na początku obrad porządek. Był zbulwersowany sugestiami, ze było coś podrabiane. Pamięta tą strategię, której autorem był zespół powołany przez Starostę a Rada ją przyjmował. Sugerowanie, ze coś zostało dopisane jest daleko idącym nieporozumieniem. Podchodząc do sprawy w sposób Radnego Szczotki należałoby wystąpić do wszystkich biorących udział w opracowaniu strategii o zgodę na zmiany w targach. Poprosił Przewodniczącego o zdyscyplinowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minut przerwy.

Ad.6
Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Radny Jerzy Szczotka zadał pytanie dot. ppkt.c sprawozdania –ceny jednostkowe. Od czego zależą różne stawki ?

Dyrektor ZDP W Mogilnie Tomasz Werbiński wyjaśnił, że odnośnie stawek na roboty zimowe przeprowadzono przetarg w którym oferenci podawali stawkę na dwa zadania. Stawkę podawano minimalną i maksymalną a każdy oferent podawał inna. W ZDP pracują trzy rozrzutniki, stawki są różne, ale mieszczą się w granicach przetargu. Stawki określono są godzinowo.

Radny Jerzy Szczotka rozumiał, że stawki mieszczą się w granicach oferty, ale czy była możliwość wyboru tańszej?

Dyrektor ZDP W Mogilnie Tomasz Werbiński wyjaśnił, że nie było dużego zainteresowania przetargiem a oferenci, którzy wystąpili to zostali wybrani.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy ten, który dał niższą ofertę częściowo zrezygnował z usługi na rzecz tego, który dał wyższą?

Dyrektor ZDP W Mogilnie Tomasz Werbiński stwierdził, ze nie. Pracowali ci, którzy dali wyższą i niższą stawkę.

Więcej uwag nie było, powyższe zostało przyjęte poprzez aklamacje.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za 2007r.
Uwag do sprawozdania  nie było, powyższe zostało przyjęte poprzez aklamacje.

Ad.8
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2007r. oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2008
Uwag nie było, powyższe zostało przyjęte poprzez aklamacje.

Ad.9
Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Strzelnie za 2007r.
Uwag nie było, powyższe zostało przyjęte poprzez aklamacje.

Ad.10
Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2007r.
Uwag nie było, powyższe zostało przyjęte poprzez aklamacje.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 1 przeciw i przy 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że wyrażenie w uchwale po słowach KW 19700 „oraz pomieszczenia przynależnego” należy wyjąć z zdania. Zamiast kropki na końcu zdania postawić przecinek i to wyrażenie tu zapisać. Radny odczytał zapis uchwały. To nie jest pomieszczenie przynależne tylko mieszkanie, które Starostwo ma zakupić i to mieszkanie ma 57,51m2 i mieści się na pierwszym piętrze budynku a pomieszczenie przynależne jest zupełnie gdzie indziej i dla jasności sprawy należy wyrażenie przenieść na koniec zdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie polemizował, stwierdził jednoznacznie, że zapis oraz zastosowana interpunkcja zabezpieczają jasność zapisów uchwały.

Radny Jerzy Szczotka uważa, ze nie można podchodzić do sprawy w ten sposób, ponieważ sednem sprawy byłby przecinek a nie istota sprawy. Poprosił kogoś oprócz Wicestarosty, który wykład przeprowadził już na komisji o wyjaśnienie czy ta forma jest poprawna i zgodna z zasadami języka polskiego. Nie można w takiej formie uchwały poddawać pod głosowanie i upierać się, ze jest wszystko w porządku.

Radny Jan Szarek stwierdził, że waga przecinków w przytoczonym sformułowaniu była pośrednia. Radny zgodził się z treścią, ale nie formą. Dobrze było by gdyby nie spójnik oraz, który łączy zdania równorzędne. To, co przed oraz to jedno zdanie, a po oraz to drugie zdanie. W przyszłości należy zwracać uwagę na powyższe.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że wiele osób pracowało nad tekstem uchwały i nie tylko Wicestarosta

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop dodał, iż na temat uchwały wypowiedział się adwokat przystawiając swoją pieczęć.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zadeklarował tylko ominięcie szerokim łukiem złośliwości Radnego Szczotki.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie wniosek Radnego Szczotki.
W wyniku głosowania 1 głosem za, 14 przeciw i przy 2 wstrzymujących wniosek nie został przyjęty.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. o ustaleniu maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  ( 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu) uchwała została przyjęta.

Ad. 15
Wybór Członka Zarządu Powiatu :
a) zgłoszenie kandydata przez Starostę,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zgłosił kandydaturę Pana Henryka Przybysza na członka zarządu.
Radny Henryk Przybysz wyraził zgodę na kandydowanie.

b) wybór komisji skrutacyjnej

Radny Krzysztof Mleczko zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Szarzyńskiego, który wyraził zgodę na powyższe.
Radny Krzysztof Szarzyński zgłosił kandydaturę Radnego Mirosława Leszczyńskiego, który wyraził zgodę na powyższe.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zgłosił kandydaturę Radnego Jacka Kraśnego, który wyraził zgodę na powyższe.

Więcej zgłoszeń nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących komisja została powołana.

Radny Tadeusz Szymański zapytał czy przewidziano w tym punkcie dyskusję i zadawanie pytań do kandydata?

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że po czynnościach technicznych będzie taka możliwość, dlatego poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się a zebranych o zabieranie głosu, zadawanie pytań do kandydata.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, że gdyby nie było możliwości dyskusji byłoby to nieporozumienia a Rada byłaby „malowana”. Radnego zaskoczył brak uzasadnienia przez Starostę swojej propozycji. Proponując Radzie kandydata, wyróżnionego z Rady, Starosta powinien to uzasadnić a takiego punktu nie było. Odniósł się jeszcze do samej procedury wyboru członka zarządu dwóch ostatnich kadencji. Radny był zdegustowany formą, w jaki sposób czyni to Starosta. Był mały konflikt między Starostą a uważającym się za organizatora targów Radnym Szczotką. Tutaj Starosta wysunął argument o braku polityki i wielokrotnie to czynił, kreując siebie jako Starostę, że jest apolityczny. To, co się działo było dowodem, że działo się zupełnie odwrotnie. Pierwsza kadencja obecnego Starosty i sytuacja, kiedy proponował zarząd, aby byli w nim przedstawiciele każdej gminy –uzasadnienie logiczne, ale nie konieczne. Kiedy obecna Rada startowała 1,5 roku temu Starosta proponował obecnego Wicewojewodę Kurzawę. Radny nie był za tą kandydaturą ponieważ, Pan ten nigdy w samorządzie nie był i nie miał doświadczenia, dlatego pozwolił sobie na zadawanie pytań. Starosta argumentował, że to osoba młoda, prężna. Radny miał inny punkt widzenia i oprócz młodości uwagę należy zwrócić na pokorę i doświadczenie. Teraz argumenty kiedyś wysuwane przez Starostę mają się nijak – nie ma tutaj kwestii przedstawiciela z każdej gminy, chociaż z gminy, która nie ma swojego przedstawiciela są Radni. Nie ma tu kwestii wieku, doświadczenia. Poprosił Pana Przybysza, aby słów tych nie przypisywał do swojej osoby, ponieważ to nie ma z tym związku. Radny Trepiński chciał tylko powiedzieć, że Starosta, coś innego mówi i coś innego robi. Raz klucz gminy, potem młodość a teraz, co? Doświadczenie powie Starosta, ale czy w tej Radzie nie ma innych osób z doświadczeniem-zapytał? Dlatego uważa, że to czysta polityka i układ koleżeński. Poprosił Starostę, aby Radnym nie mówił, ze nie ma tu polityki, ze są jakieś inne klucze –to klucz partyjny. Radnemu jest przykro, bo pewien czas miał wrażenie, że klucz partyjny były istotny na czas wyborów. Okazało się inaczej.

Radny Jan Szarek dziwił się przedmówcy, że brał poważnie wszystkie słowa Starosty. Dziś Starosta skłamał mówiąc, że było posiedzenie zarządu a nie było chyba, że tajne. Starosta na jednej sesji, zagłosował przeciwko własnemu wnioskowi. Trzeba na to przymknąć oko, tak już jest i będzie.

Radnemu Krzysztofowi Mleczko jako samorządowcowi i członkowi PSL, który nigdy nie wypierał się swoich korzeni przykro było słuchać o działaniach partyjnych bądź niepartyjnych. Co może zrobić człowiek w pojedynkę? Jedni mają stowarzyszenia i próbują mieć swój wpływ osobisty na podejmowane wspólnie działania, inni przystępują do partii politycznych. Ktoś, kto działa w pojedynkę uważając siebie za kogoś o bardzo dużej wartości, bardzo rzadko uznawany jest na zewnątrz. Gdyby dwa stowarzyszenia wyszły naprzeciw trzeciego i działały ustalając coś, to też byłaby polityka. Wszystkie tego typu działania są mniej lub bardziej przesycone polityką.

Dla Radnego Jerzego Szczotka było wszystko jedno, kto będzie kandydatem. Z góry wiadomo, ze musi to być członek partii a nie członek stowarzyszenia, który znalazł się tu w drodze nieporozumienia, jak to określił Przewodniczący Rady Powiatu. Wszyscy powinni pogodzić się z losem, władza jest władzą i robi swoje a kto się chce do władzy wtrącać dostanie ustną reprymendę albo „po łapkach”.

Radny wzbudził uznanie Przewodniczącego Rady Powiatu za samokrytykę.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Zgłoszeń nie było, więc głos oddał komisji skrutacyjnej.

c) przeprowadzenie wyborów przez komisję skrutacyjną (głosowanie tajne),

Radny Mirosław Leszczyński stwierdził, że komisja ukonstytuowała się w sposób następujący: Krzysztof Sarzyński –Przewodniczący oraz członkowie Jacek Kraśny i Mirosław Leszczyński.
Urna została sprawdzona i stwierdzono, że jest pusta a w następnej kolejności została zaplombowana. W narożniku sali obrad znajdował się stolik z zasłoną, gdzie oddawano głosy. Przedstawiciel komisji wywoływał kolejno z listy radnych, którzy odbierali karty do głosowania, następnie głosowali i wrzucali kartę do urny. Postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska stanowiło- głos za.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Szarzyński poinformował, że jest jedna kandydatura Radnego Henryka Przybysza. Głos ważny to „X” wstawiony w kratce przy nazwisku. Głos nieważny –brak „X” lub inne skreślenia.

Radny Jerzy Szczotka zauważył, że to głosowanie pozytywne.

Członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Kraśny wyjaśnił, że ważnym głosem będzie postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska, inne zapisy są głosem nieważnym.

Radny Tadeusz Szymański zaproponował, aby głosować w następujący sposób – nie skreślać nic w przypadku głosu za, przeciw –skreślić nazwisko a jeśli wstrzymujący to skreślić kartkę a kratki nie brać pod uwagę.

Radny Radosław Trepiński uważał, że tajne głosowanie nie może się odbyć w ten sposób, że głosując za, nie trzeba wziąć nawet długopisu do ręki.

Radny Jerzy Szczotka, aby uniknąć takich sytuacji wcześniej prosił o uchwalenie regulaminu wyborów tajnych.

Radny Krzysztof Gołaszewski opowiedział się za głosowaniem w następujący sposób –za postawienie krzyżyka w kratce, przeciw skreślenie nazwiska, brak skreśleń głos nieważny.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej czy „X” w kratce oznacza głos oddany na kandydata i ważny jednocześnie, inne skreślenie lub niewypełnieni kratki nie oznacza głosu za, jak przy każdych wyborach do samorządu.

Powyższe potwierdziła komisja skrutacyjna.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Szarzyński wyjaśnił ponownie, że głosowanie jest tajne i odbywa się wg. formuły: postawieni „X” w kratce z prawej strony obok nazwiska –głos ważny; nie postawienie bądź inne skreślenie głos nieważny.

Członek komisji Mirosław Leszczyński kolejno z listy wywoływał Radnych, którzy odbierali kartę do głosowania i przy stoliku z zasłoną głosowali, po czym swój głos wrzucali do stojącej obok urny.
Po głosowaniu nastąpiła krótka przerwa, w której komisja skrutacyjna liczyła głosy.

Przewodniczący komisji Skrutacyjnej Krzysztof Szarzyński odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów, stanowiący załącznik do protokołu.
Na Henryka Przybysza na ogólną ilość 17 radnych obecnych na sesji głosów ważnych –za oddano 11 i nieważnych 6.
Wobec powyższego na członka zarządu został wybrany Rany Henryk Przybysz.

d) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka zarządu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.16
Radny Jerzy Szczotka poprosił Starostę o informacje dotyczące doprowadzenia gazu do Bielic, co na pewno wiąże się z utworzeniem podstrefy ekonomicznej. Zapytał też jak daleko są zaawansowane sprawy utworzenia podstrefy?

Więcej pytań nie było.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że po spotkaniu z dyrektorem Pomorskiej Spółki Gazowniczej, postanowiono doprowadzić gaz do stery ekonomicznej. Warunkiem był jeden większy odbiorca. Powiat może podpisać porozumienie pod warunkiem przejścia na ogrzewanie gazowe w Bielicach. Do gazociągu były by podłączane gospodarstwa wzdłuż inwestycji (nie mówi się tu o Goryszewie, Kwieciszewie i Gębicach). Starostwo pracuje nad treścią listu intencyjnego, który można podpisać na chwilę obecną, ponieważ olej opałowy używany w kotłowni w Bielicach jest najdroższym nośnikiem energii. Podpisanie porozumienia sprzyjałoby inwestorom. List zostanie przedstawiony Radnym. Starosta z burmistrzem planują spotkać się z Marszałkiem Województwa w sprawie dogrania szczegółów. Burmistrz przesłał projekt porozumienia między Radami, ale wiele zależy od Marszałka, beneficjentem jest gmina a powiat daje swój grunt.

Radny Jerzy Szczotka zapytał czy robione były przymiarki, symulacji kosztów?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że obecnie symulacje poszły w dół, jednak nie można przewidzieć, co wydarzy się za miesiąc. W kotłowni w Bielicach, należy tylko zmienić palniki w piecach.

Ad.17
Wniosków i oświadczeń Radnych nie było.

 


Ad.18
Wójt Dąbrowy Stanisław Łagowska rzadko bywa na posiedzeniach Rady Powiatu, dziś chciała usłyszeć informacje w zakresie utrzymania dróg, działalności  PCPR, OIK i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dowiedzieć się jaki jest program pomocy społecznej na 2008r. Niczego się nie dowiedziała. Radni pracują na komisjach, ale zaproszeni goście nie, a to bardzo istotne dla gminy. Poprosiła o krótką informację lub przesłanie wiadomości do gminy. Wójt chciałby wiedzieć, z jakiej pomocy korzystają mieszańcy gminy, ponieważ gmina partycypuje w kosztach. Przy poszczególnych punktach nie było takiej możliwości, dlatego zapytała o wniosek Gminy Dąbrowa skierowany 7 lutego br. dot. programu uspakajania ruchu na drogach samorządowych. Czy jest szansa na realizację wskazanych zadań? Kiedyś Wójt prosiła o takie informacje, ale skończyło się na niczym, poprosiła o możliwość zadawania pytań w kolejnych punktach sesji.

Radny Tadeusz Szymański z przykrością stwierdził, że podobna sytuacja była w roku poprzednim i Radni wnioskowali o przekazywanie materiałów gminom. Wójt powiedziała prawdę, Radni dyskutują o tym na komisjach. Poprosił Starostów, aby materiały docierały do gmin.

Radny Radosław Trepiński odniósł się do artykułu w Gazecie Pomorskiej, gdzie wypowiadała się Pani Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa. Potwierdził, że Wójt miała rację udzielając takiego wywiadu niezbyt sympatycznego. Nie jest trudnością skopiować kilka kartek i przesłać gminom. Z zewnątrz może to dziwnie wyglądać, bo interpelacje i odpowiedzi to 3 sesji a resztę punktów głosowano szybko, ponieważ tematy Radnym są bardzo dobrze znane i kwestie były wyjaśnione i analizowane na komisjach. Gdyby Wójt otrzymała materiały nie było by tak przykrych wypowiedzi. Radny domagał się wysłania gminom materiałów.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, że ustalono wymianę korespondencji, aby Radny Powiatowy idąc na sesję Rady Gminy znał problematykę i odwrotnie. Ta współpraca nie wyszła. Powiat wysyłał w pewnym okresie materiały, ale odwrotności nie było.

Radny Krzysztof Mleczko powiedział o bardzo dobrej pracy Gminy Strzelno. Radny Powiatowi otrzymują pełną dokumentację na sesję Gminną. Myślał, ze tak samo dzieje się w drugą stronę. Radny prosił o wysyłanie materiałów nawet, jeśli druga strona tego nie czyni.

Radny Jerzy Szczotka uważał, ze sprawozdania, które mieli by otrzymać Wójtowie i Burmistrzowie nie dadzą pełnej informacji, jaką otrzymują Radni, którzy na komisjach przepytują osoby przygotowujące sprawozdania. Osoby te uzupełniają sprawozdania dodatkowymi informacjami i nic by się nie stało gdyby w danym punkcie osoba przygotowująca uzupełniłaby sprawozdanie o poruszane sprawy. Wówczas Wójt będąc na sesji mając sprawozdanie w ręku oraz przedstawioną dodatkową informację ma pełen obraz. Radny nie widzi przeszkód, aby referowanie spraw odbywało się na sesjach.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zauważył, że współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego to nie tylko sesje, ale głównie to, co dzieje się pomiędzy sesjami. Wielokrotnie współpracował i konsultował różne kwestie z szefami samorządów terytorialnych na terenie powiatu pomiędzy sesjami, jeśli trzeba następowała wymiana dokumentów czy dyskusja. Referowanie projektów uchwał na sesji przed podjęciem wg. Wicestarosty bardzo przedłuży sesje w czasie. Współpraca między samorządami odbywa się poza sesjami. Sesje są stosunkowo niewielkim wycinkiem współpracy.

Dla Starosty Mogileńskiego Tomasz Barczak współpraca między samorządami jest podstawą, o czym dobrze wie Pani Wójt. Starosta po raz pierwszy od półtora roku otrzymał zaproszeni na sesję gminy tylko, dlatego że planowano przepytać Starostę z wykonanych zadań. Starosta nie mógł uczestniczyć osobiście, zaproszenie ustne otrzymał w piątek a zaproszenie pisemne we wtorek rano. To, co ukazało się w prasie dla Starosty było bulwersujące, ponieważ samorząd powiatowy ma zupełnie inne zadania niż gminny. Starosta proponował dwa lata temu, aby zadania dotyczące dróg i chodników wykonywać wspólnie. Tylko gmina Mogilno wyraziła chęć współpracy. Na terenie każdej gminie robione są drogi –milionowe inwestycje. Każdy Wójt i Burmistrz może powiedzieć, co zrobiliśmy na drogach, to samo można powiedzieć, co zrobił Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli Marszałek –remontuje drogę od strony Barcina w taki sposób, że można mieć pretensje, obiecuje też wykonanie drogi Pakość –Strzelno. Najprościej powiedzieć, że czegoś się nie robi. Starosta nie jedzie tam gdzie go nie zapraszają, ale nic nie stoi na przeszkodzie, bo Starosta otrzymuje zaproszenia, oczywiście oprócz Dąbrowy na sesję. Sekretarka może przedzwonić do biura rady i mailem można przekazywać informacje. Na sesji podejmowane są uchwały, które wchodzą w życie. Starosta przytoczył klika przykładów tego, co robi powiat dla wszystkich mieszkańców gminy – podkłady geodezyjne –Gmina Dąbrowa (85tys.zł), Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych (z tego gmina Dąbrowa otrzymała pieniądze dla straży), załatwienie wejścia OSP Dąbrowa do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Błędem może jest brak chwalenia się. Zespół ds. orzekani o Niepełnosprawności – nowy obiekt, doposażenie, remontowanie –też dla całego powiatu i także dla Żnina. To wspólne pieniądze podatnika. PCPR –działa prężnie, Powiat ponosi koszty WTZ Bielice. Planuje się otwarcie Zakładu Aktywizacji Zawodowej –też koszt powiatu. SPZOZ –szpital powiatowy, można wybrać wykonanie 1 km drogi lub dołożenie do szpitala. Najprościej powiedzieć, że to zadanie własne powiatu a my się nie dokładamy. To nie jest dla jednej gminy czy Starosty to dla mieszkańców powiatu. Około miliona rocznie inwestowane jest w oświatę – szkoły są bardzo dobrze doposażone. Stowarzyszenie Sąsiedzi powstało w celu lepszego przepływu informacji, niestety przestaje prawie działać. Wójt lub Burmistrz może zadzwonić do Starosty z informacją o sesji i porządku posiedzenia, Starosta wówczas musi być obecny, ponieważ Radni poruszają problemy a w przypadku nieobecności drugiej strony nie powinno się jej oskarżać. Każdy ma swoje zadanie i musi je realizować, co robi też powiat.

Wójt Gminy Stanisława Łagowska nie miała pretensji, co do wspólnej współpracy, prosiła tylko o przesłanie informacji. Do gminy również przychodzą mieszkańcy zadając pytania np. dotyczące OIK. Wiadomo, że zadania są określone dla gminy i powiatu a Starosta ma zarzuty, jako byśmy ustawiali się przeciwko. Stowarzyszenie Sąsiedzi ma ważną rolę, uzgodniono o wspólnej budowie schroniska dla zwierząt. Wójt byłaby zadowolona, aby kilka słów powiedzieć w danym temacie, aby wszyscy byli poinformowani w sprawach dotyczących mieszkańców powiatu. Wójt nie zagląda do Internetu, ponieważ za dużo czasu to zabiera.

Radny Ryszard Basa poparł Wójt. Nieważne czy ktoś przekazuje, my powinniśmy przekazywać. Należy podjąć stanowisko o przesyłaniu uchwał i sprawozdań ważnych, które decydują jak funkcjonuje gmina, która będzie wiedzieć jak my pieniądze rozdysponujemy. Radny nie widzi problemu, chciałby od Starosty i Wiece usłyszeć takie zobowiązanie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dawał informację o pracy Rady Powiatu wyłącznie do Gminy Dąbrowa, na prośbę Przewodniczącego Rady. Dokumenty dotyczące opieki społecznej –kierownik Konkiewicz tworzy szereg dokumentów i te informacje się ukazują. OIK –jeśli gmina partycypuje w kosztach utrzymania to obowiązkiem jest poinformowanie jak pieniądze zostały spożytkowane. Rada Powiatu prosi tez o informacje z wykorzystanych pieniędzy np. biblioteka. Jeśli w porządku obrad gminy będzie zawarty jakiś punkt i zostanie to uprzedzone, to ze strony powiatu zadziała automat i informacja zostanie przekazana. Nie ma sprawy, aby wszystkie sprawozdania z bieżącej sesji oraz sprawozdania policji i szereg innych dokumentów, które decydują o całości powiatu dołączyć. Na terenie gminy Radni chcą znać miejsce w szeregu i chcą dokonać analizy i porównań dokumentów.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak dodał, że Radny Trepiński przypomniał o artykule w Gazecie Pomorskiej i Starosta był zszokowany pokazaniem powiatu w takim świetle. Starosta nie mówił o przekazywaniu danych i materiałów na sesje. Trzeba wychwycić to, co się robi i w jaki sposób się robi, dla ludzi.

Radny Krzysztof Mleczko złożył wniosek formalny, aby tak jak Radni ze Strzelna otrzymują pełen zakres obrad sesji z dokumentami oraz na sesję Rady Powiatu, tak aby otrzymywali materiały Wójtowie i Burmistrzowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie widział sensu dyskusji nad wnioskiem, ponieważ to sprawa oczywista i wola wszystkich.

Więcej uwag nie było.

Ad.20
Wiceprzewodniczący Jan Bartecki uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Mogilnie gdzie został zaskoczony pewną informacją. Podziękowania sołtysa z gminy Mogilno dotyczące regulacji rzeki Noteć Zachodnia. Wiceprzewodniczący chciałby uzyskać odpowiedź od Starosty. W międzyczasie skontaktował się z naczelnikiem wydziału rolnictwa Panem Andrzejem Stachowiakiem i uzyskał już pewną odpowiedź. Naczelnik poinformował, ze starania o uregulowanie Noteci Zachodniej trwały od kilku lat i nasiliły się one po wnioskach rolników z Marcinkowa w związku z zalewaniem gruntów i budynków.  4 kwietnia  2007r. zostało wysłane pismo do Regionalnej Dyrekcji Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dokumentacją fotograficzną dotyczącą tego zagadnienia. Nastąpiła pewna zwłoka oraz ponownie wysłano pismo w 2007r. i w piśmie odwrotnym zostało podane zapewnienie, ze w planach 2008r. planuje się regulację Rzecki Noteć Zachodnia. Po kontaktach telefonicznych z Dyrektor Iłowską Starosta otrzymał 12 marca 2008r. informację z potwierdzeniem prac związanych z regulacją koryta rzeki. Na sesji Miejskiej Wiceprzewodniczącego zaskoczyło, że sołtys dziękował Burmistrzowi, który tego nie dementował. Starosta chciał w pewnym momencie się tłumaczyć, ale jak zacznie się dziękować to nie wiadomo jak do tego podejść. Wiceprzewodniczący został zaskoczony tym, że Burmistrz przypisuje się do tego, czego nie robił.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że od około pięciu lat czyniono starania w sprawie przeznaczenia przez Zarząd Gospodarki Wodnej środków na regulację rzeki Noteć. W poprzednich latach nie było tyle wody, co w roku bieżącym, ale wtedy już wystąpiono o regulację. Co roku organizowane były spotkania spółek wodnych, zainteresowanych rolników przedstawicielami Zarządu Gospodarki Wodnej, działania nasilono w związku z zalewaniem piwnic w gospodarstwach oraz pól w roku ubiegłym. Dwa tygodnie wstecz przyszło pismo od Pani Ludgardy Iłowskiej, która informuje o środkach na kwiecień 2008, gdzie rozpocznie się regulacja rzeki. Z tego faktu byliśmy bardzo zadowoleni, Starosta polecił przygotować pisma informujące do zainteresowanych stron, burmistrza oraz sołtysów (Kamionek, Procyń, Marcinkowo, Kwieciszewo, Gębice). Pismo zostało wysłane. Przeglądając tygodnik Pałuki, Starosta przeczytał, ze sprawę załatwił Burmistrz. Starostę zdziwił ten fakt, ponieważ tyle lat pracy i walki a ktoś inny to uregulował, Starosta odpuścił, ponieważ taki jest. Starosta myślał, że sołtys otrzymał informację, jednak nie. Cieszył się, że sołtys pochwali Starostwo i Starostę za działania, ale usłyszał, że Starosta przez tyle lat nic nie zrobił w tym względzie a Burmistrz wciągu miesiąca załatwił problem, poczuł się wówczas urażony. Najważniejsze, że sprawa zostanie rozwiązana pomyślnie, dla tych, którzy mają problemy z wodą.

Radny Jan Szarek zwrócił się do Starosty. Stwierdził, że obojętnie, co się robi i jak powiat jest postrzegany negatywnie i trudno będzie to zmienić, ponieważ ludzie pamiętają, ze powiatów nie było i jako się toczyło a teraz są i toczy się gorzej. Przewodniczący wspomniał inicjatywę obchodów 10-lecia, Radny nie uważa, za szczęśliwe, że wyszła ona od Rady Powiatu, lepiej gdyby wyszła od mieszkańców. Wiele pretensji, jakie ludzie mają są słuszne. Wydłużyła się droga do urzędu, trudno powiedzieć, co Powiat przychylił. Starosta wymienia zadania, zgoda, ale kto to zauważył? Lepiej gdyby inicjatywa wyszła od mieszkańców, przykładem był Pan Kasprzyk, który mówił o finansowej stronie zagadnienia. Przewodniczący powiedział, że to z diet radnych –zgoda, ale diety też z nieba nie spadają. Radny miał mieszane uczucia na temat tych uroczystości i przekaże pieniądze, ale nie był w pełni zdecydowane, na jakie konto.

Radny Jerzy Szczotka powiedział, że Starosta i Członek Zarządu Pan Kraśny wymachiwali strategia powiatu mówiąc, że Targi Bielice –Rol były zapisane w strategii, których współorganizatorem czy organizatorem miała być Fundacja KS. P.Wawrzyniaka. Głównym organizatorem targów był Jacek Kraśny i nikt nie przeszkadzał, równolegle z inicjatywy Stowarzyszenia Regionalnego „Piast” były też organizowane Targi Bielice –Rol. W niedługim czasie targi organizowane przez fundację Ks.P.Wawrzyniaka padły a za targami padła Fundacja. Jak zwykle Wicestarosta ma dobrą radę i pospieszył z pokazaniem strategii rozwoju Powiatu Mogileńskiego i je przypisał do strategii. Może tak być, bo Radnemu wszystko jedno, problem jest inny. Knowania poza plecami jednego z współorganizatorów –powoływanie jakiejś protezy komitetu organizacyjnego w ukryciu, tajemnicy to jest metoda działania? Wcześniej czy później pewne rzeczy trzeba uregulować, bo dla Radnego największą satysfakcją jest istnienie targów, ich rozwój do potężnej imprezy. Czy Stowarzyszenie Regionalne Piast tam będzie czy nie to rzecz drugorzędna. Zwrócił uwagę na dwie rzeczy inicjowane przez Stowarzyszanie Regionalne Piast- ufundowanie w jednym roku tytuł przyjaciela Powiatu Mogileńskiego, otrzymała to szkoła podstawowa w Parlinie w postaci grawertonu. Pomysł ten miał być przerobiony na Zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego, tylko jak chcieliście panowie to robić, należało przyjść do Stowarzyszenia po regulamin, który jest naprawdę dopracowany i nie byłoby to wypisywanie dyrdymałów. Pomysłem Stowarzyszenia było też dokonywanie wymiany młodzieży. Niedawno z taką inicjatywą wyszedł członek zarządu Kraśny, nam to nie przeszkadza może to być robione. Radny wrócił do opinii prawnej tajnych obrad komisji Rewizyjnej. Jeśli mają być tajne to, dlaczego to nie dotyczy Wicestarosty-zapytał, który był obecny i okazał się jej moderatorem. Komisja dyskutowała a Wicestarosta mówił, że coś jest poza zakresem kontroli, a coś jest źle. Radny nie przypomina sobie, aby komisja zapraszała Wicestarostę, to ingerencja w kontrolę, w protokół z kontroli. Tak nie może być. Na temat przecinka w uchwale, w której Radny proponował pewną zmianę, Wicestarosta zrobił pół godzinny wykładu. Następnym razem uchwałą niech będzie sam przecinek-zaproponował Radny i nie będzie żadne dyskusji. Wicestarosta uważa, ze jest najmądrzejszy i przed sobą ma matołów, którym musi wyłożyć kawę na ławę. Jak zwraca się Wicestaroście uwagę, że w nieskończoność powtarza te same wyrażenia i zwroty i uważa, je za najmądrzejsze prawdy objawione to trzeba mieć do tego cierpliwość. Radny nie życzył sobie, aby Wicestarosta bez zaproszenia ingerował w prace komisji.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka z przykrością słuchał wypowiedzi Radnego. To komentowanie i opowiadanie o posiedzeniu komisji i tak do końca nie wiadomo czy to, co Radny mówi to rzeczywiście było, czy związane jest to z osobistym poglądem. Nie miejsce i moment, aby o tym rozmawiać.

Radny Jerzy Szczotka zauważył, że zostało to nagrane.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał, dlaczego Radny przedstawia wywody, skoro jest nagranie i dla ciekawych jest to materiał.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zwrócił się do Radnego Szczotka. W roku ubiegłym były uzgodnienia dotyczące plakatu Targów Bielice –Rol. W gabinecie Starosty uzgadniano coś innego a na plakacie pojawił się PIAST a miało być Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Zespół Szkół Bielice. Radny to załatwiał, należy w pierś się uderzyć i powiedzieć jak to było, jak to się stało, ze w drodze do drukarni pojawił się PIAST. Zostało wydrukowane i stało się i nie można było zmieniać.
Komisja Rewizyjna jest święta, ale zakres kontroli, który daje Rada to też świętość. Starosta nikogo nie pouczał, ale jeśli zespół kontrolny robi wykonanie budżetu za rok 2007 to niestety musi być ktoś z zarządu i skarbnik, aby odpowiedzieć na pytania. Wyjaśnienia musi złożyć ktoś, kto to prowadzi. Starosta nie chciał pouczać Komisji Rewizyjnej, jednak w roku ubiegłym rozpatrywano sprawę braku delegacji służbowych. Delegacje oddzielnie są prowadzone dla Radnych i pracowników. Wystarczyło zapytać się tylko Staroście i wszystko było by jasne a tak czas zmarnowano na niepotrzebny temat, szkoda, ze Przewodniczący Komisji opuścił obrady. Zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu, jeśli nie wykonuje wówczas nie udziela się absolutorium. Po co krążyć, jeśli można zapytać się źródła i wówczas praca komisji przebiegałaby sprawniej. Starosta nie wnikał, co komisji kontroluje i nie stosuje nacisków na komisję. Starosta wiedział, że komisja obraduje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i cały dzień czekał na zaproszenie ok 13.00-14.00 w wielki piątek postanowił pójść złożyć życzenia, bo zapewne komisja nie ma pytań. Nikt z zarządu nie chciał wnikać w pracę komisji, tylko składać wyjaśnienia na bieżąco. Starosta też informował o swoim wyjeździe na śniadanie wigilijne organizowane przez WTZ ale w zastępstwie był Wicestarosta, który mógł złożyć wyjaśnienia. Starosta rozmawiał z przedstawicielem RIO, który bardzo prosił o protokół Komisji Rewizyjnej, ponieważ mają bardzo dużo wykonań budżetu i muszą prace jakoś rozplanować. Wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego zostało przekazane przed terminem, ale brakuje protokołu komisji.

Radny Jacek Kraśny odniósł się do wypowiedzi Radnego Szczotka, który mówił o wymachiwaniu strategią. Zaznaczył, że nie ma przy sobie strategii. Maj, czerwiec 2001 i jak Radny pamięta należało przegłosować każdy jeden temat i Radny Szczotka też głosował. Każdy uczestniczący w opracowywaniu strategie otrzymał ją. Radny Kraśny pracował społecznie jako organizacja pozarządowa. Nie chwalił się, ze organizował targi ZIG i jak się okazuje niepolityczne i współpracował z różnymi instytucjami. Starosta mówił, ze Radny Szczotka zaczął upolityczniać Targi Bielice –Rol. Radni głosowali jednogłośnie za strategią na sesji w Jeziorach Wielkich, Radny Szczotka tez głosował a dziś zarzuca, że Radny Krasny coś wymusza. Cieszył się z każdej inicjatywy społecznej i nikomu nigdy nie przeszkadzał, choć tak mówi Radny Szczotka argumentując to brakiem chęci oddania nagłośnienia, ale Gmina Mogilno nie była współorganizatorem i zgodnie z przepisami MDK nie mógł bezpłatnie dać sprzętu nagłośnieniowego. Komisarz targów bardzo dobrze znał Dyrektora MDK i wspólnie o tym rozmawiali i nie było możliwości a Radny Szczotka zarzuca, że nie było możliwości. Targi ZIG nie upadły, ale zostały zawieszone. Radny nie mógł ich prowadzić, ponieważ zarzucono by mu robienie kampanii wyborczej finansowanej z gminy. Cieszył się z powstania targów w Bielicach i to było jego marzeniem. Radny Szczotka otrzymał medal za organizację targów razem z Panem Karolem Dłutkowskim, może Radny Kraśny otrzymał Mogilnianina Roku za organizację targów ZIG, choć żadnego medalu nie chciał.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak wyjaśnił, ze 19 marca z przedstawicielami samorządu gminnego był w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy gdzie była omawiana sprawa obwodnicy Strzelna. Rozmawiał z Wicedyrektorem GDDKiA i poruszył kwestie związane z wyjazdami z pól na drogę krajową, odwodnieniem terenów rolniczych wokół drogi krajowej i organizacji ruchu na drodze krajowej w Strzelnie. Wicedyrektor poinformował, ze zjazdy zostały zachowane na wlotach, które zostały sformalizowane. Wicestarosta zaproponował, aby interpelacje i zapytania przenieść na koniec sesji, bo często ten punkt staje się spektaklem a na sali obecni są zaproszeni goście i zwyczajnie wstyd. Jeśli jest taka potrzeba Wicestarosta proponuje to robić, kiedy wszytkie punkty merytoryczne są rozpatrzone i goście nie muszą się temu przysłuchiwać. W Pałukach ukazał się artykuł sugerujący, ze na spotkaniu zamkniętym, nieformalnym Radnych, gdzie nie było zaproszonych gości i dziennikarzy omawiano kwestię składania się na sztandar. Ktoś poszedł z tą informacją do prasy i podana został nieprawdziwa informacja jakoby Starosta i Wicestarosta nie chcieli złożyć się na sztandar. Wicestarosta na początku, kiedy pomysłodawca tego, aby płacić po 40% swojej pensji, chciał obrócić to w żart, później nie chciał reagować na zaczepki, ale w związku z tym, że ukazało się to w prasie zabrał głos. Rzeczą nieuczciwą byłoby, jeśli jeden złożył w takiej ilości a drugi w innej a późnie ten, który dołożył mało stanie obok drugiego i powie MY. To Radni zdecydowali się na zbiórką a nie tylko Starosta i Wicestarosta. Przed świętami, Wicestarosta specjalnie nie pojechał pomimo zaproszenia do WTZ do Bielic, ponieważ miał zaproszeni na komisję Rewizyjną. Poinformowano Wicestarostę, że jak będzie potrzebny zostanie poproszony, dlatego czekał w swoim gabinecie. Po świętach został na komisję zaproszony przez Przewodniczącego, zapytano wcześniej czy komisja może odbyć się w gabinecie Wicestarosty, na co zgodził się i z tego powodu też tam był i się nie wpraszał i nie był wbrew woli Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na komisji, kiedy wyjaśniano pewne sprawy został zaatakowany przez Radnego Szczotkę, Z zażenowaniem wysłuchał wypowiedzi Radnego na ten temat.
Nikt Piastowi nie odbiera zasługi przypomnienia tego, co było zapisane w strategii powiatu, ale przypomnienia a nie wymyślenia. Prosił Radnego Szczotka o uszanowanie prawdy, bo ta prawda często ma się tak jak demokracja socjalistyczna do demokracji.

Radny Jerzy Szczotka powiedział Staroście, że list intencyjny został podpisany przez trzech organizatorów targów i tak miało być na plakacie, proszę spojrzeć do listu intencyjnego. Wicestaroście pomyliły się komisje rewizyjne, bo przed świętami nie było żadnej wymiany zdań a dopiero na komisji 25, na którą Wicestarosta nie był zaproszony. Kontrola, na którą był zaproszony odbywała się 20 i 21. Radny ma sklerozę, ale dlatego zapisuje sobie pewne rzeczy w kalendarzu. Nie chciał mówić na temat kultury Wicestarosty i powiedział może w sposób bezczelny i chamski, że tak jak Wicestarosta traktuje Radnych swoimi wykładami to chciałby zapytać czy snobizm jest pozytywnym elementem kultury osobistej czy negatywnym i to pozostawił do rozwagi sumieniu Wicestarosty.

Wicestarosta Przemysław Zowczak podtrzymał swoje zdanie, co do obecności na komisji rewizyjnej.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.40

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:39:54
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 10:42:26
Ostatnia zmiana:2008-06-23 10:42:41
Ilość wyświetleń:464

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij