Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XVII/08 z dn.29.02.2008r.

Protokół Nr XVII/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 29 lutego 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 13.45


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Małgorzata Wilk.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania członka zarządu oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XV  sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce wygasłego mandatu radnego oraz złożenie ślubowania przez wstępującego radnego.
7.Przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2007 roku.
8.Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2008.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach za rok 2007.
10.Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o wysokości dokonanych umorzeń w 2007r.
11.Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2007r.
12.Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie i sposobach ich rozwiązywania.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok  2007.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
16.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008.
17.Podjęcie uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2008r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
18.Podjęcie deklaracji w sprawie obchodów 10-lecia powołania Powiatu Mogileńskiego.
19.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20.Wnioski i oświadczenia radnych.
21.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23.Wolne głosy i sprawy różne.
24.Zakończenie.

Radny Jan Szarek poprosił Zarząd o wyjaśnienie faktu wycofania uchwały w sprawie powołania członka zarządu.

Przewodniczący rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, ze na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Mogileńskiego, autor ma prawo zdjęcie z porządku obrad uchwały.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że Zarząd uczynił to na podstawie przepisów Statutu Powiatu Mogileńskiego.

W związku z brakiem uwag poddał powyższy porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z XV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Jan Szarek poinformował o wizycie mieszkanki z Strzelna z prośbą o interwencję. W związku z powyższym skierował pytanie Dyrektora SPZOZ. Pani Nowak skarżyła się na zachowanie chirurga ze Strzelna (Białorusin). Krewna tej Pani jest pacjentką szpitala w Strzelni i jest pensjonariuszką DPS w Siemionkach. Lekarz użył wulgarnych słów oraz wyrzucił Panią z gabinetu. Poprosił Dyrektora o ustosunkowania się do tego faktu. Z SPZOZ docierają informacje o podobnych sytuacjach.

Radny Jerzy Szczotka wrócił do ostatniej sesji gdzie złożone zostało oświadczenie radnych. Zapytał, jakie decyzje podjął Przewodniczący w doniesieniu do oświadczenia z powodu uwag dotyczących rzetelności informacji, które ukazały się w prasie i na podstawie, których powstało oświadczenie. Jeśli informacje były nie rzetelne to, co Przewodniczący zamierza z tym zrobić? Jakie decyzje podejmie Przewodniczący na powyższy apel? Kto jest autorem pytania dotyczącego jawności obrad komisji rewizyjnej, ponieważ do chwili obecnej radny nie dowiedział się, kto pytanie sformułował? Zapytał również mecenasa, kto zlecił sporządzenie opinii w sprawie obrad komisji rewizyjnej i czy podtrzymuje stanowisko niejawności obrad zawarte w opinii i jakie grożą konsekwencje Radnemu w przypadku nagrywania obrad i publicznego ich odtwarzania? Czy lokale, które są wynajmowane partiom politycznym są remontowane ze środków SPZOZ i z jakiej puli fundusze pochodzą? W Przychodni Dziecięcej są kłopoty z lekarzami, trzeba długo czekać, czy to przejściowe? Kolejne pytanie skierował do Burmistrza Mogilna w sprawie palenia śmierdzącymi substancjami w piecach domków jednorodzinnych. Poruszył również sprawę uchwały dotyczącej diet dla radnych. Radny miał nadzieję, ze wnioskodawcy nie zostali potraktowani jako Radni drugiej kategorii i wnioski będą traktowane na równie z innymi. Zgodnie z doniesieniami prasowymi Przewodniczący dokonał podziału na lepszych(z partii politycznych) i gorszych Radnych (wybranych z komitetów niezależnych lub towarzyszeń). Następnie zabrał głos w sprawie żądań podwyżek płac w SPZOZ. Grupy zawodowe rozmawiały z Dyrektorem SPZOZ odnośnie podwyżek i np. jedna z grup domaga się 500zł podwyżki a Dyrektor proponuje 65zł. Radny nie ma uwag, ponieważ to negocjacje, ale chodzi o pewien incydent. Starosta był na spotkaniu z pewną grupą zawodową w sprawie podwyżek i Dyrektor zaproponował 65zł, czy to prawda? Starosta prawdopodobnie odpowiedział tak: „po co wam te 65zł podwyżki skoro jest taka drożyzna w sklepach, ze to nie ma żadnego znaczenia”. Jeśli to prawda to radny chciał wiedzieć czy Starosta zadziała w sposób taki, aby podwyżki były większe. Pracownicy kuchni złożyli protest do Starosty odnośnie likwidacji, na jakim etapie są negocjacje w sprawie dalszych losów pracowników? Zapytał również Starostę czy Radny Kurzawa złożył pisemną rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu mogileńskiego?
Radny Tadeusz Szymański wrócił do zapytania skierowanego przez Radnego do Dyrektor ZDP dotyczącego mostu na drodze z Mogilna w kierunku Gębic przed skrzyżowaniem do Goryszewa. Dyrektor powiedziała, że nic się tam nie dzieje, ale na drodze pojawiły się znaki o istniejących przeszkodach. W tym miejscu, co jakiś czas następuje zaniżenie jezdni. Zapytał czy podejmowane są działania w celu ratowania drogi?

Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki złożył interpelację w sprawie szczególnej ochrony komisji Rewizyjnej. Na ostatnim posiedzeniu ochrona była, była wykładania mecenasa dotycząca niejawności obrad. Wiceprzewodniczący również został poproszony o opuszczenie sali obrad i nie uważa tego za wykroczenie. Komisja musi działać obiektywnie i protokół musi być wypracowany w miarę bez wpływu osób trzecich. Na komisji był redaktor „Pałuk” doszło do utarczek ustnych. Członkowie komisji mogli poczuć się zastraszeni, kiedy mówi się o policji i zgłoszeniu zajścia do prokuratury. To nie sprzyja dobrej pracy komisji, która powinna mieć jasno nakreślone, jeśli robi podsumowanie kontroli i w związku ma pełne prawo do utajnienia obrad, dlatego poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi w przyszłości na ochronę prawną komisji. Niedopuszczalne jest, aby Radni byli wciągani w pyskówki i utarczki po to, aby można było zrobić to, o czym powiedział na początku komisji a mianowicie przygotować sensacyjny materiał z tego, co się dzieje w Mogilnie a szczególnie, że to są członkowie PSL to nie mogą prezentować innych poglądów niż te słuszne prezentowane poprzez redaktora.

Radny Krzysztof Laskowski skierował pytanie do Dyrektora ZDP. Poprzedni Dyrektor przygotował Radnym podstawowy plan sieci dróg. Zapytał czy Dyrektor dokonał jakiś zmian w planie i czy jest stworzony harmonogram prac na rok bieżący oraz czy można i gdzie się z nim zapoznać? Na drodze powiatowej w Jeziorach Wielkich na wysokości Ośrodka zrobiło się zapadlisko na całej szerokości drogi i w imieniu mieszkańców poprosił o interwencję.

Radny Krzysztof Szarzyński zabrał głos w sprawie drogi powiatowej w miejscowości Rzadkwin. Zapytał, kiedy rozpocznie się jej remont cząstkowy?

Ad.5
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger odpowiadał  na pytanie pana Szarka, od  wczoraj  znam  sprawę , jak  każda  sprawa  ma  dwie  strony , ordynator  miał  wczoraj  dyżur i  nie  stało  na  przeszkodzie  aby  z  nim  porozmawiać  bezpośrednio w  szpitalu, ponieważ  kontekst  sprawy  jest  różny, czekam  na  historie   choroby  w  której  jest  wpis , wszystko  co  się  działo  łącznie  z  całą  otoczką  tego  i  odpowiedź  będzie  udzielona  na  piśmie, ale  nie  chciałbym  aby  SP ZOZ był  takim  bębnem  do  bicia ,  bo  w  sprawie  są  inne  konspekty  i  zamierzenia  też, sprawa  została  panu  przedstawiona  z  jednej  strony ,  nie  patrząc  na  to  co  z  tą  chorą  się  działo  od  sierpnia  ub. roku, ale  odpowiedź  będzie  jak  dostanę  historie  choroby ,  to  co  nie  będzie  dotyczyło  rzeczy  medycznych  to  pan  otrzyma  z  tej  historii,  sprawę  znam  i  sprawa  będzie  rozstrzygnięta. Pytanie  pana  Szczotki  to  pytanie  dziwne, czy  SP ZOZ remontuje  pomieszczenia  innym,  „sory”  SP ZOZ nigdy  nie  remontował  komuś  innemu  pomieszczeń  i  nie  będzie  remontował  komuś  pomieszczeń.  Pomieszczenia   wszyscy  otrzymali  takie  jakie  były  ,  remont  jest  prowadzony  w  ich  własnym  zakresie, tak   było,  jest  i  będzie,  my  prywatnemu  nie  robimy  nic  już  raz  z  tego  miejsca  mówiłem ,  jeśli  chodzi  o  Poradnię „D”, to   był   tygodniowy  urlop  lekarki,  która jest  zatrudniona  w  poradni,  dwóch  lekarzy  wtedy  weszło na  zastępstwo  do  poradni,  pracujących  w  innych  miejscach ,  stąd  mogły  być  przerwy  w  przyjmowaniu  pacjentów   i  pacjenci  musieli  czekać,  ale  muszę  powiedzieć  tak , że  jeśli  chodzi o  materiały  Funduszu  i  zalecenia  Funduszu,  to  co  powiem , może  jest   herezją,  że  pacjent  musi  być  przyjęty  w  dniu  zgłoszenia ,  chyba  że  wymaga  tego  jego  stan , natomiast  może  być  tworzona  kolejka  oczekujących  również  w  przychodniach opieki  podstawowej,  także  była  to  sprawa  przejściowa,.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  sprawę  podwyżek,  piszę  o  tym  w  informacji  o  problemach  funkcjonowania  SP ZOZ i  sposobach  ich  rozwiązania,  tabelka  mówiąca  jakie  były  proponowane  podwyżki,  nie  zasłaniajmy  się  sumą  65 zł ,  bo  to  jest  tylko  fragment  tej  podwyżki , kwoty  brutto  mieli  Państwo  podane  i  tłumaczyłem  też  jakie  to  są  kwoty,  65 zł  to  jest to  co  obligatoryjnie  przyszło  z  po za  środków   SP ZOZ -  u na  podwyżki ,  to  zostało włączone  do  grupy, natomiast   resztę  podwyżek    tak  jak  w  tabelce jest  podane,  są  potworzone  grupy  zawodowe  i  w  stosunku  do  każdej  grupy  jest  włączone  te 65 zł  plus  premie , że  tak  powiem, które  świadczą , że  ta  podwyżka  jest wyższa,  nie  65 zł ,  tylko  w  przypadku  pielęgniarek ,  przykładowo  brutto  to  jest  o  200 zł  więcej  wynagrodzenia,  a szczegółowiej  na  ostatniej  stronie  jest  tabelka,  którą  Państwo  radni  też  dostali.  W  przypadku  pielęgniarek  szpitalnych  wzrost  jest  brutto o  233 zł,  a  nie  o  65 zł, to  w  tych  materiałach  jest. Jeśli  chodzi  o  sprawy  kuchni,  proszę  Państwa,  że  w  zamierzeniach  jest  rezygnacja  z  prowadzenia  kuchni ,  sprawa  się  ciągnie  2  lata ,  była  mowa  już  poprzednio  o  tym ,  z  uwagi  na  to  że  obydwie  kuchnie  nie  spełniają  żadnych  wymaganych  norm ,  które  weszły  w  życie,  po  za  tym  z  uwagi  na  ich  lokalizacje,  jednej  i  drugiej  kuchni,  w  pomieszczeniach  piwnicznych, krzyżowanie  się  dróg, inne  rzeczy.  Nie  jest  możliwe  przeprowadzenie  remontu  kuchni,  lub  adaptacji  kuchni  tak  by  spełniały  obowiązujące  normy,  stąd  decyzja  taka ,  że    niestety  musimy  zrezygnować    z  produkcji  żywności  na  miejscu i  będzie  robione  to  przez  firmę  zewnętrzną. Jeżeli  chodzi  o  dane, kuchnia  w  szpitalu  w  Strzelnie  ilość  osobodni  21567 , kuchnia  w  szpitalu  w  Mogilnie   2653, koszt  posiłku  -  osobodnia 16, 39 -  Strzelno, Mogilno - 12, 33.  Przy  cateringu,  koszty  wyżywienia  chorych  powinny  nam  spaść  w  granicach  50 tys. rocznie,  jeżeli  chodzi  o  pracowników  to  fakt  faktem,  że  dostają  wszyscy  wypowiedzenia,  natomiast  część  pracowników ,  nie  wiem  dokładnie  ile  będzie  przesunięta,  będzie  miała  wypowiedzenia  zmieniające  i  będą  przesunięci  do  innych  prac  na  terenie  Szpitala  w  Strzelnie  i  Mogilnie. Natomiast  firma  cateringowa   część  pracowników  w  pewnym  zakresie  przyjmie, wiem  że  sprawa  jest  bolesna,  że  są  wypowiedzenia,  ale  niestety  wyżywienie  cateringowe  kosztuje  taniej,  mówi  się  o  budowie  nowej  kuchni , ale  niech  Państwo  sobie  wyliczą  koszt  produkcji  żywienia  na  terenie  naszych  obiektów! Docelowo  czeka  nas  to  samo  w  przyszłym  roku  ze  sprawą  pralni. Są  rzeczy  takie, które  my  nie  jesteśmy  wstanie  udźwignąć,  jeżeli  chodzi  o  catering  to  jest  on  w  wielu  szpitalach, Żninie , Inowrocławiu  i  innych,  wszystkie  szpitale  ościenne  w  większości  taka  formę  żywienia  prowadzą. U  nas  będzie  wprowadzone  w  takiej  formie,  że  posiłki  będą  dostarczone  bezpośrednio  do  łóżka  pacjenta  w  pojemnikach,  nie  będzie naszej ingerencji. Odniosę  się  do  pytania  pana,  właściwie skierowanego  do  pana  Starosty,  byłem  na  tym  spotkaniu ,  ale  takich  słów  naprawdę  nie  słyszałem ,  nie  było  to  nagrywane,  ale naprawdę  nie  słyszałem .

Radny  Jerzy  Szczotka ,  jeśli  chodzi  o pracowników,  to  może  już  teraz   wiedzą  kto  zostanie  zwolniony,  ale  dotarł  do  mnie  taki  sygnał,  że  do  końca  nie  wiedzieli  kto  zostanie  zwolniony, to  ich  najbardziej  niepokoiło  i  związku  z  tym   moje  pytanie  było   takie.

Dyrektor  Jerzy  Kriger , wypowiedzenia  dostali wszyscy,  natomiast  decyzja  kto  będzie  przyjęty  zależy  tylko  od  tych  osób  którym  zaproponujemy  przyjęcie  konkretnych  ludzi,  nie  ma  tak  że  ja  narzucam  komuś,  że  ta  osoba  przechodzi,  kierownicy  poszczególnych  działów  jak  i  w  Mogilnie  tak   i  w  Strzelnie  znają  tych  ludzi i    na  tej  zasadzie będzie dokonany  wybór, kto  chce  z  kim  współpracować  decyduje  kierownik w  SP ZOZ – ie ,  ma  to  być  zgrany  zespół  który  będzie  pracował  dobrze. Dyrektor  powrócił  do  remontu  pomieszczeń, że  zyska  na  remoncie budynek,  którego  ściany  mają  być  sukcesywnie  malowane, jak  i   same  pomieszczenia ,  które  też  zyskają  na  wartości.  Wpływ  czynszów  w  SP ZOZ –ie   to  rocznie  ponad  200 tys. zł.

Przewodniczący  podziękował  Dyrektorowi  SP ZOZ,   jednocześnie  udzielając  sobie  głosu  i  odpowiadając  na  wcześniej  zadane  interpelacje i   pytania. W związku  z  oświadczeniem  radnych,  które  zostało  złożone  na  ostatniej  sesji,  nie  zamierzam  z  tym  oświadczeniem  dyskutować i polemizować,  jest  takie  prawo  do  składania  oświadczeń, również i  ja mam  takie  prawo,  jako  obywatel  wyrazić  swoje  poglądy,  także  i  w  jednym  przypadku  i  w  drugim  przypadku  sprawa   jasna, jeśli  chodzi  o  diety  podtrzymuje  co  powiedziałem  i  proponowałem   na V  sesji  panu  Jerzemu  Szczotce , w  tej  chwili  słyszę  że  pan  Szczotka  mówi  o  wniosku , wtedy  był  to  projekt  uchwały , on  nie  został  wprowadzony  pod  obrady  sesji  z  uwagi  na  pewne  wady  jakie  zostały  wskazane  w  odpowiedzi  panu  radnemu , natomiast  jeśli  teraz  mam  to  traktować ,  jako  wniosek,  to  prosił  bym  o  pisemne  sprecyzowanie  wniosku   na pewno  tym  się  zajmę    zgodnie  z  moim  przywilejem,  czy  uprawnieniami Następnie   chciałbym  się  odnieść  do  pytania,  czy  pan  Kurzawa złożył  rezygnacje  z  członka  Zarządu,  w  dniu  30  stycznia br. -   pan  Kurzawa  złożył  dwa  oświadczenia ,  jedno  z  rezygnacji  mandatu   radnego ,  drugie  z  członka  Zarządu ,  muszę       dopowiedzieć,  że  pan  Kurzawa  został  Wicewojewodą, gdyby  takie  stanowiska  nie  były  przez  pana  Kurzawę zajęte,  czyli  nie  złożono by    takich  rezygnacji,  to  trudno  sobie  wyobrazić,  aby  został  Wicewojewodą  Kujawsko – Pomorskim,  gdzie  procedury  są    bardzo  skrzętnie  pilnowane  i  przestrzegane. Z  jednej  strony  udzieliłem   odpowiedzi  na  poruszane    kwestie,  kierowane  do  mnie, a z drugiej  strony  opowiedziałem  o złożonej  rezygnacji   pana  Kurzawy,  dodatkowo,  ponieważ  osobiście  widziałem  te wnioski,  więc  osobiście  pozwoliłem  się odnieść.

Przewodniczący  poprosił  p.o. Dyrektora  ZDP   Tomasza  Werbińskiego  o  odpowiedź  na  zadane  pytania  przez  panów  radnych.

p.o. Dyrektor  Tomasz  Werbiński   odnośnie  pierwszego  pytania -   chodzi  o most  w  Goryszewie , na  skrzyżowaniu  dróg  do  Kwieciszewa  i  do  krzyżówki  w  zeszłym  tygodniu  wraz  z  inspektorem  nadzoru  mostowego  byliśmy  ten  most  przejrzeć i  co  się  okazało,  w takiej  wstępnej  ocenie  nasze  spostrzeżenia  były  takie,  że  między  przyczółkiem  mostu  a  tym  zjazdem  jest  podwalina,  na  podwalinie  i  przyczółku  mostu  są  ułożone   takie  belki  przejściowe,  prawdopodobnie  ta  podwalina  trochę    pod  wpływem  gruntu  się    odsunęła  i  takie  zapadlisko  powstało,  mamy  to  pomierzone  i  do  końca  marca  będzie   zrobione. jako  nakładka. Podobna  sytuacja  jest  w  Jeziorach  Wielkich ,  po  przekopie  kanalizacyjnym dwa  lata  temu ,  po prostu  grunt  zmienił  swoją  objętość,  to  się  zapadło , mamy  to  pomierzone,  takich  zjawisk  mamy  chyba  osiem , min. w  Bronisławiu, w  Kamionku, w Nowej  Wsi.  Do końca  marca jak  będą  sprzyjające  warunki  to   będzie  zrobione. Odnośnie  sieci   dróg  powiatowych, z  tej  sieci  powiatowej   wyodrębniliśmy  taką  sieć  dróg  podstawowych,  powstało  to  na  zasadzie,  że  przed  reorganizacjami   drogownictwa ,  te  drogi  były  nazwane  drogami  państwowymi,  na  tych  drogach  - podstawowych  utrzymujemy  wyższy  standard , estetykę  dróg. Zmiany  w  planie  nie  było,  harmonogram  prac,  tylko  na  ważniejsze  inwestycje,  natomiast  na  drobne  remonty  nie  mamy,  wykonujemy  w   zależności  od  sezonu  i potrzeb.  Jeśli  chodzi  o  drogę  Rzadkwin ,  droga  Odrzychowo  - Rzadkwin , parokrotnie  była  w  planach,  ale  nigdy nie  były  dokończone  roboty,  roboty  cząstkowe   robimy co  roku, w   tym  roku  utopiliśmy  sporo  masy  na  zimno,  bo robimy na  bieżąco,  ale  masa  na  zimno  tak  się  kruszy ,że   musielibyśmy  to  robić  co  drugi  dzień,  aż  takich  dziur   tam  nie  ma,  jeżeli  zmienią się   warunki  atmosferyczne  takie,  że  nie  będzie  poniżej  zera  to  wchodzimy  z  remontami  cząstkowymi  łącznie   z  emulsją.

Przewodniczący  podziękował  Dyrektorowi  Werbińskiemu ,  kolejne  odpowiedzi  to  blok  spraw  związanych  z  Komisją  Rewizyjną,   w  pierwszej  kolejności  poproszę    o  odpowiedź  pana  Starostę.

Starosta  Tomasz  Barczak  odnoście  pytania  pana  radnego  Jerzego  Szczotki,  kto  zlecił  sporządzenie  opinii prawnej,  oczywiście  zleciłem   ja,  ponieważ  były  różne  pytania  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  ,  jak  i  Przewodniczącego  Rady,   pytania dotyczyły -  czy  w  pracach  Komisji  mogą  uczestniczyć osoby  trzecie,  dlatego  że  to  utrudnia  pracę.  Komisja  nie  może  się  skupić  nad  działaniem  merytorycznym,  a jak   Państwo  wiecie  jest  to   Komisja  bardzo  ważna,  jak  również  były  takie  w  pewnym  okresie  pytania,  że  ktoś  z  Komisji  wyniósł  dokumenty,  które  były  jako  materiały,  nie  samej  Komisji,  ale  powołanego  przez  Przewodniczącego  - zespołu  kontrolnego , w  związku  z  powyższym  jak  to  się  nasiliło  zleciłem  panu  mecenasowi wydanie opinii -   kto  może  brać  udział  w  posiedzeniach  Komisji  Rewizyjnej  i  na  tej  podstawie  powstała  opinia  prawna,  wydana  przez  mecenasa  pana  Wojciecha  Mańkowskiego,  jeśli  chodzi  o  nagrywanie  to  w  Statucie  mówi  się  że  ma  być  sporządzony  protokół,  to  trochę  szersza  sprawa,  musiałby  się  tym  pan  mecenas  zająć,  mam  nadzieje,   że  to  będzie  zrobione,  nie  chciałbym  w  tej  chwili   pochopnie  się  do  tego  ustosunkowywać. Jeżeli  chodzi  o  pytanie  pana radnego,   o  podwyżki  w  SP ZOZ- ie ,  były  takie  negocjacje  z  pracownikami,  w  największej  grupie  również  uczestniczyłem ,  dlatego  że  pan  Dyrektor  z  Główną  Księgową  SP ZOZ – u   na  Zarządzie  przedstawił  projekt  podwyżek , które   zgłosił   do  negocjacji ,  jakie  to  były  podwyżki ,  to  nie  powiem ,  ale  pan  Dyrektor  ma   to  zrobione  na  piśmie  żeby  podnieś  do  pensji  zasadniczej Stanowisko Zarządu   było  takie, ponieważ     podwyżka  przedstawiona  przez  Dyrektora  skutkuje  długiem  miesięcznym 96  tys. zł,  ażeby  tą  podwyżkę  nie  wprowadzać    do  pensji  zasadniczej,  ale  w  postaci  premii, 65  zł  to  które  ustawowo  jest  przyjęte  do pensji,  a  resztę  w postaci  premii ,  dlatego  że  kontrakt  podpisany  jest  na  cztery  miesiące  nowego  roku ,  a  przy  tym  kontrakcie  dług by wzrósł. Przy  tych  minimalnych  podwyżkach,  co  zasugerował  pan  Dyrektor,  to   dług  miesięczny  wynosiłby  96 tys . .Wzrasta  nam  zadłużenie  szpitala ,  muszę  przypomnieć  Państwu  ,  że  dług  szpitala  był  9,5  ml.,  w    tej  chwili  jest  5, 5 ml.,  czyli    po  tych  naszych wysiłkach,  oddaniu  pracowników,  jak    również  ze  strony  Zarządu  i  Dyrekcji  podjętych  krokach  o  zaciągnięciu  pożyczki,  a  później  jej  umorzenia ,  dług  został  znacznie  ograniczony,  w  tej  chwili  nie  chciałby  się  podpisywać  pod  czymś, co  spowoduje,  że  ten    dług  wróci  do  tego  samego  poziomu,  a  mając  na  uwadze,  że  jest  ostateczna  decyzja,  stanowisko  Rządu, szpitale  pozostają  w  gestii  samorządów,  były  przymiarki  aby  poszły  pod  zarządy  wojewódzkie,  w  związku  z  tym  nie  możemy  zadłużać  się  bo  to  będzie  groziło  w  przyszłości  likwidacją  szpitala.. Jak   Państwo pamiętają  dzięki  przychylności Rady  Powiatu  , SP ZOZ  ogłosił  konkurs  na  wyłonienie  banku, który  by  udzielił  SP ZOZ pożyczki  na  wypłacenie  zaległych  należności  pracownikom ,  jest  to  wielka  sprawa,  pracownicy  rozumieją  nasze  poczynania,  wiadomo,  że  chcą  zarabiać  więcej,  tylko  należy  sobie  powiedzieć,  że  wszystko  musi być  realne. Jeżeli  NFZ  nie  podniesie  stawki  za  punkt ,  to  niestety  będzie  to  ciężka  sprawa , musimy  sobie  to  uświadomić,  bo  musimy  radzić  sobie  sami,  bo za  to  jest  również  odpowiedzialny  samorząd  powiatowy.,  to  nie  jest  odpowiedzialność  Starosty,  ale  całej  Rady,  aby  ten  szpital  na  naszym  terenie  działał. Natomiast,  jeśli  chodzi  o  te  65 zł,  że  zjedzą  podwyżki  to  jest  źle  przedstawione,  ja  powiedziałem  pracownikom,  że  rozumie  postulaty  pracownicze,  że  te  podwyżki  jakie  otrzymali  w  tej  chwili,   pochłoną  podwyżki energii, żywności  i że  tych  podwyżek  w  kieszeni  nie  odczują, taki  to  był  kontekst  sprawy,  również  pragnę  przypomnieć, że  przez  ostatnie  lata  nie  było takiej  sytuacji,  aby  pracownicy  kiedykolwiek  nie  otrzymali  na  czas  pensji,  jest  to  również  bardzo  ważne,  ponieważ  w  innych  szpitalach   różnie  się  działo,  gdzie  pracownicy  nie  otrzymywali   wynagrodzenia  na  czas .
Jeżeli  chodzi  o członka  Zarządu to  pan  Przewodniczący  już  wyjaśniał,  oczywiście  została  złożona  taka  rezygnacja.

Przewodniczący  podziękował  panu  Staroście,  i poinformował, że nie  udzielono  odpowiedzi   panu  Szczotce   na  temat  palenia  śmieci,  ale  myślę  że  teraz  nie  będziemy  się  tym  zajmowali, ponieważ    nie   jest  to w  naszej  gestii.

Radny  Jan  Szarek  pytanie  do  pana  Starosty , czy  SP ZOZ , otrzyma  pożyczkę  czy  kredyt?, a  drugie  pytanie -   kto   może  uczestniczyć  w posiedzeniach,  bo  lista  była   by    nieskończona, gdy  by  rzetelnie  to  zrobić,  moim  zdaniem  pytanie  powinno  brzmieć   -   kto nie  może  uczestniczyć  w  takich  posiedzeniach  Komisji,  gdyż  co  nie  jest  zabronione  jest  dozwolone. 

Radny  Jerzy  Szczotka ,  nie  otrzymałem  odpowiedzi ,  kto jest  autorem  pytania  z  tezą,  bo  pytanie  zawarte  w  opinii  posiada  tezę  i  jest  po prostu  na  postawioną  tezę  w  pytaniu  udzielona  bardzo  enigmatyczna  odpowiedź,  mam  przed  sobą  te  przepisy  ustawy o  dostępie  do  informacji  i  nigdzie, ale  to  nigdzie  nie  ma  czegoś  takiego ,  jak  obrady  komisji  rewizyjnej  są  nie  jawne , to  stwierdzenie  nie  wynika  z  ustawy  tylko  wynika  to  z  dopasowania  uzasadnienia  do  postawionej  tezy  w pytaniu ,  to  jest  jedna  sprawa ,  myślę  że  jest  pan  mecenas  na  sali i  może  też  odpowiedzieć  na  pytanie,  jakie  konsekwencje  prawne   mnie  jako  radnemu  grożą ,  jeżeli  ja  całość  obrad  Komisji  Rewizyjnej  będę  nagrywał i  później  publicznie  odtwarzał,  sprawa  jest  myślę  nie  zbyt  skomplikowana,  bo  to  też  można  na  podstawie  ustawy o  dostępie  do  informacji  formułować  taką  odpowiedź ,  to  jest  oczywista  rzecz.  Panie  Przewodniczący,  pan  stwierdził,  że  to  jest  wniosek,  nie  projekt  poprawek  do uchwały  złożony  w  lutym ,  czy  marcu  zeszłego  roku,  to  jest  rok  czasu i  to  nie  jest  jakiś  nowy  wniosek ,  ta  sprawa  trwa  i  tylko  jak  to  pan  publicznie  oświadczył,  że  są  gorsi  i  lepsi  radni ,  uważam  że  nie  wdrożono  procedury,  bo  jesteśmy  po prostu  gorsi  i  domagam się przestrzegania  prawa  przez  pana  Przewodniczącego  i  wdrożenia  procedury  zgodnie  ze  Statutem, następna  rzecz  rezygnacja  z  członka  Zarządu, no  to  dobrze  że  taka  rezygnacja  jest ,  ale  art. 31 c ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  mówi  że  rada  w  ciągu  miesiąca  podejmuje  uchwałę  o  rezygnacji   i  zwolnieniu   z  pełnienia obowiązków   członka  zarządu  zwykłą  większością  głosów,  nie  później  niż  w  ciągu  jednego  miesiąca  od  dnia  złożenia  rezygnacji,  nie  podjecie  przez  radę  powiatu  w  terminie,  w  którym  mowa  w  ust. 1 jest  równoznaczne  z  przyjęciem rezygnacji  z  upływem  ostatniego  dnia  miesiąca  w  którym  powinna  być  podjęta  i  sprawa  zdjęcia    tego punktu  obrad,  to nie  wynika  z  tego,  że  pan  ma  taki  kaprys, czy  Zarząd  ma  taki  kaprys,  tylko  nie  mogła  być  procedowana, wybór  członka  zarządu ,  bo  po  dwunastej  w  nocy, z  upływem  dwunastej  w  nocy   można   było  taką  uchwałę  podjąć  o  wyborze  członka  zarządu . Dziwię  się  panie  Starosto !

Przewodniczący  Rady ,  panie radny,  pan  w  tej  chwili  myli  cel.

Radny  Jerzy  Szczotka  -  panie  Przewodniczący !
Przewodniczący  Rady  - ja  mam  prawo  przerwać  panu  wystąpienie.

Radny  Jerzy  Szczotka  -  i pouczać  jak  zwykle.

Przewodniczący  Rady,  bardzo  przepraszam,  nie  jest  to pouczenie,  ale  stwierdzenie  faktów ,  obradujemy w  pkt.  5  udzielenie  odpowiedzi  na  pytania  i  interpelacje. Pan  wygłasza  tutaj  komentarze ,  więc  bardzo  proszę  zacieśnić  swoje  wypowiedzi tak, albo  poczekać  do  innej  sytuacji,  gdzie  jest  możliwość  zabierania  głosu , w  tej  chwili  jest  polemika,  bardzo  proszę  o  sprecyzowanie  swojej  wypowiedzi,  ponieważ  ja  i tak  bardzo  pobłażliwie  traktuje  pana,  ponieważ  zabiera  pan  głos  po  raz  drugi  w  tej  samej  sprawie.

Radny  Jerzy Szczotka,  gwoli  sprostowania  w  Statucie  nie  ma  ograniczeń  czasowych  wystąpień,  zadawania  pytań , pytań  dodatkowych.

Przewodniczący  Rady ,  panie  radny  w  trakcie  obrad,  obradami  nazywamy  całokształt   tego posiedzenia  w  związku  z  tym  odnosi  się  do  wszystkich  innych  pozostałych   spraw  które  w  trakcie  obrad  mają  miejsce,   bardzo  proszę  o  sprecyzowanie  pytania.

Radny  Jerzy Szczotka  panie   Starosto, pańskie  uzasadnienie  co  do  zdjęcia  tego   punktu  obrad  jest nie  prawdziwe,  że  wynika  z  tego  że  Zarząd  tak  uznał,  tylko  z  przyczyn  formalno  - prawnych , proszę  mi  odpowiedzieć,  czy  zdjęto  z  przyczyn  formalno  -  prawnych ,  czy  że  Zarząd  wniósł  -  Zarząd  wycofał,  proszę  na  podstawie  konkretnych  przepisów  prawa ,  które  tu  przytoczyłem.

Przewodniczący  Rady , panie  radny, pan  Starosta  już panu  odpowiedział,  czy  panu  się  to  bardziej podoba  czy  mniej, to  niech  pan  nie  dyskutuje  w  tym  punkcie,  nie  jest  naszym  głównym  tematem  wyjaśnienie  czy  udzielenie  odpowiedzi, albo  wyjaśnienie  wątpliwości  i  podejrzeń.

Radny   Jerzy  Szczotka , panie  Przewodniczący  nie  zajął  pan  stanowiska  co  do  naszego  apelu,  w  naszym  apelu  było  wprost,  nasz  apel  skierowany  był  do  pana,  złożenie  rezygnacji  z  pełnionej    funkcji,  czy  pan  złoży  czy  pan  nie złoży?

Przewodniczący  Rady,  nie  będę  się  do  tego  odnosił mam  takie  prawo, pańskim  prawem  jest wygłaszać  apele,  oświadczenia,  wnioskować,  ja  jako  obywatel  mam  prawo w  odpowiednich  sytuacjach  wypowiedzieć  swoje  przemyślenia  i  co  do  tego  nie mam  wątpliwości  i  sobie  nawzajem  swoich  praw  nie  odbierajmy.

Starosta  Tomasz  Barczak ,  z  każdej  teorii  można  zrobić  spisek , rzeczywiście   Zarząd  ma  do  tego prawo,  decyzja  o  tym  została    podjęta   już  w  poniedziałek  po Komisji Edukacji, Kultury  i Zdrowia ,  jeżeli  chodzi  o  art..31 c ,  jest  różna  opinia  prawników,  czy można  dzisiaj  tj. 29  lutego czy  nie , ale  nie  o  to chodzi,  główną  przesłanką  była  inna  przesłanka. Przesłanki  były  inne,   po  ukazaniu  się  artykułu  w  Gazecie  Pomorskiej przedwczorajszej  jak  i  również  po  dzisiejszej  wiadomości, którą  podjąłem ,  po prostu  chciałem  przenieś  na  inny  termin.
Przewodniczący  podziękował  przedmówcom  i  uznał  punkt  5  za  wyczerpany.

Ad. 6
Przewodniczący  Rady  podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce wygasłego mandatu radnego oraz złożenie ślubowania przez wstępującego radnego. Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Przewodniczący  poprosił  pana  Henryka  Przybysza  o  złożenie  ślubowania  i  odczytanie  roty.
Pan  Henryk  Przybysz  złożył  ślubowanie.
Przewodniczący  złożył w  imieniu swoim  i  Rady   gratulacje  radnemu  Henrykowi Przybyszowi.
Przerwa  w  obradach  10 min..  

Ad. 7
Przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2007 roku.
Komenda  Powiatowa Policji  w  Mogilnie  nadesłała  celem  zapoznania  się  informacje  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2007 roku, materiał  ten  był  dyskutowany  na poszczególnych  Komisja  stałych  Rady Powiatu.
Przewodniczący zapytał,  czy  radni  na  ten  temat  pragną  się  wypowiedzieć?

Radny  Jerzy  Szczotka ,  w  przedstawionej  informacji jest  duży  wzrost wszczęć  postępowań, czy  wynika  to  z  bardziej  skutecznej  działalności  Policji,  czy  zatrważająco  ta  przestępczość  wzrasta?-  przestępczość  rozbójnicza  i  narkotykowa,  te  najbardziej  społeczeństwu  doskwierają.

Komendant  Waldemar  Lukstaedt  odpowiedział,  że  tych  najbardziej  dokuczliwych  przestępstw  tutaj  w naszej  systematyce,  czy  przygotowanych  sprawozdaniach  nie  przybyło,  nie  mogę  się z  panem  radnym  zgodzić    te  kategorie  najbardziej  dokuczliwe  zbite  razem  5  tych  kategorii tj.  kradzież, kradzież  z  włamaniem,  kradzież  samochodu, przestępstwa  rozbójnicze i  pobicia  - łącznie  w stosunku  do  2006 roku ,  to  w  2007 roku  jest  spadek,  88% dynamiki,  czyli  w  2006 roku  zanotowaliśmy  tych  postępowań  przygotowawczych  259 , a  w  2007 roku  228  jest  o  12% mniej  w  roku  poprzednim.  Jeżeli  chodzi  o  przestępstwa  ogólnie,  ilość  wszczętych  postępowań  była  mniejsza   niż  w  roku  2006,  dynamika  wszczętych  postępowań  wyniosła  95,5%,  a  więc  jest  to  nieznaczny  ale  4 %  spadek .Natomiast  jeżeli  chodzi  o  narkotyki  specyficzną  kategorią  przestępstw , one  nie  są  zgłaszane  przez  obywatela,  tak  np. kradzież  pojazdu ,  ilość  postępowań  jest  zależna  od  postępowań  Policji,  jeżeli  bardziej  aktywnie  działamy  w  tych  obszarach jesteśmy  wstanie  więcej  tych  przestępstw  ujawnić,  szczegółowo  jeżeli  chodzi  o  narkotyki  w  2007 roku  wszczęliśmy  18  postępowań  przygotowawczych, w  toku  których  stwierdziliśmy  71  przestępstw  narkotykowych,  tj  zarówno  posiadanie  jak  i  handel  narkotykami ,  porównując  z  rokiem  2006  w  2007  stwierdziliśmy  o  2  przestępstwa   mniej. Nasza  inicjatywa  jest  pożądana  przez  społeczeństwo  nie  mniej chcielibyśmy aby  było  ich  najmniej  jest  po  prostu  mniej.  Nie wszędzie  udało  nam  się  wszcząć  mniej  tych  postępowań.

Radny  Jerzy  Szczotka powiedział,  że  na  podstawie  tych  wszczęć  wykazanych,   moje  pytanie  było, czy   wynika  z  nich  wzrost,  czy  to  znaczy  że  bardziej  czujna  jest  Policja,  że  więcej  wszczyna  spraw, czy  to  problem  z  udowodnieniem?

Komendant  Waldemar  Lukstaedt,  nie,  tutaj tego  problemu nie  ma,  sumując  te  przestępstwa  które  są  najbardziej dokuczliwe  nie  mamy  wzrostu,  a  wręcz  spadek.

Przewodniczący  następnie   informacje  należy  poddać  pod  głosowanie .


Radny  Jerzy  Szczotka powiedział,  że  w poprzednich latach  było  tak,  że  na  sesje  o  bezpieczeństwie  byli  zapraszani  przedstawiciele  sądu  i  prokuratury.

Przewodniczący odpowiedział, że  zmieniły  się  przepisy  i  uległy  zmianie  i  na  dzień  dzisiejszy  jest  inaczej,  co  innego  jest  zaproszenie,  a  co  innego  jest  obowiązek. Wobec  powyższego  poddał  informację  pod  głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  informacja   została przyjęta.

Ad. 8
Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2008.
Komisje stałe   rozpatrzyły i omówiły  założenia  kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2008.

Radny  Tadeusz  Szymański  chciałem  wrócić  do  propozycji,  którą  przedstawiałem  na  Komisjach,  aby  rozważyć  ewentualną    możliwość  kwartalnego  bądź   półrocznego    informatora,  ale w  formie  pisemnej,  żeby  on  mógł  dotrzeć  do  tych ,  którzy  nie mają  jeszcze  dostępu  do  formy  elektronicznej,  czyste  informacje dotyczące pracy Zarządu, Rady  i  Komisji   należałoby  społeczeństwu  przedstawić,  ponieważ  pojawiają  się  informacje  w  prasie  które  często  wypaczają  co  się  dzieje  na  obradach,  pytanie  do  pana  Starosty  czy  taka  możliwość  istnieje  i  czy  była  może  rozpatrywana?

Przewodniczący  Rady,  inicjatywa  pana  radnego  jest  godna  uwagi,  należałoby  rozważyć w  najbliższym  czasie.

Radny  Jerzy  Szczotka , tą  propozycję  należałoby  uzupełnić,  czy  to  miałaby  być  forma  odpowiedzi  na  artykuły  prasowe, bo  trudno  mi  sobie  wyobrazić,  że  po  to   aby  uprawiać  polemikę  z  mediami,  jeżeli  to  wyjdzie  na  jakiś  czas,  to już  wszyscy  już  zapomną  co  w  tych  mediach  pisali,  następna  rzecz,  to  myślę  że  ten  Biuletyn informacji  publicznej  w  Starostwie  nie  jest  pierwszej  świeżości i  należałoby  go częściej  aktualizować.

Przewodniczący  Rady ,  pan w  swoich  wypowiedziach  dokonuje  już  oceny  czegoś,  czego  jeszcze  nie  było. Nie  skazujmy  to  już  w  niebyt.

Starosta  Tomasz  Barczak , na  pierwsze pytanie,  wystarczą  na  to  pieniądze  i  będzie  się  to  robiło,  natomiast  jeśli chodzi o  Biuletyn  informacji  publicznej, to  rzeczywiście jak  Państwo wiecie  żeśmy  uchwalili  w  budżecie pieniądze  na  wymianę  sieci  informatycznej w  Starostwie,  w tej  chwili  trwają  prace i   związku  z  tym  bardzo przepraszamy,  że nie  jest  to  na  czas,  jeżeli  sieć   będzie  wykonana  to ułatwi   nam  wykonywanie  prac  drogą  elektroniczną.

Przewodniczący  Rady,  nikt  nie  śmie  dyskutować  z  prasą  to w  głowie  się  nie  mieści. Prasa  jest  wolna, może    nie  zawsze  obiektywna,  ale  nikt  nie  ma  tu  zamiaru  dyskutować  z  prasą,  jak    rozumie  pana  radnego  ma  to być  przekaz  informacji,  następujących  po  sobie  zdarzeń.
Następnie  Przewodniczący  założenia  i  kierunki  promocji  poddał  pod  głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących,  informacja   została przyjęta.

Ad. 9
Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach za rok 2007.
Sprawozdanie  było   wysoko ocenione  przez  Komisje  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia.

Radny  Radosław  Trepiński ,  zwrócił  się  do  pani  Kierownik  Anny  Mazurkiewicz , zostałem  upoważniony  przez  Komisję  i   chciałem  pani  i pracownikom  serdecznie  podziękować ,  za  dobrą  rzetelna  pracę , Państwo  to  nazwaliście  w  swoim  materiale „Warsztaty  Terapii  Zajęciowej ”Radosne  Serca” w  Bielicach, ze  niepełnosprawni  to  też  pełnoprawni  członkowie  naszego  społeczeństwa,  że  są  to  osoby  niezwykle  wartościowe,  ale  trzeba  dać  im  szansę,  to  zdanie  pracownicy  Warsztatów  realizują  bardzo  dobrze.
Następnie   radny  zapytał,  czy  zorganizowana  przez  Państwa konferencja  dla  pracodawców  z  terenu  Powiatu  Mogileńskiego  dała  jakieś  efekty , ustalenia ,   jakie  było zainteresowanie ,  czy  przewidujecie  następne  spotkania?   Pamiętam, z  wizyty  Komisji  u  Państwa,  że  ideałem  było  by  aby  te  Warsztaty  dały  tym  osobom  szansę  zatrudnienia .

Radny  Tadeusz  Szymański , Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  podzieliła  stanowisko  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia, natomiast  ja   chciałem  podzielić  się  taka  refleksją   w  ostatnim  pytały mnie  dwie  osoby  jak  można  zapisać  dziecko  na  zajęcia  Warsztatów,  moje  pytanie  jest  takie, czy  jest  jakiś  sposób  informowania  społeczeństwa,  w  jaki  sposób  można dziecko zapisać,  jeżeli  nie  to  chciałem  do  pani  Kierownik  zaapelować,  aby  opracować  jakąś  krótką  ulotkę i  rozprowadzić  w  miejscach  takich  jak  PCPR, Opieka  Społeczna  itp.

Kierownik  Anna  Mazurkiewicz, jeśli  chodzi  o  zorganizowaną  konferencje  pracodawców,  różne  było  zainteresowanie, dzięki  PUP – cy zdobyliśmy  nazwy  zakładów , na  115 zaproszonych  pracodawców przybyło  ponad  30,  także  i  tak  zainteresowanie  było  spore,  co  się  okazało że  bardzo  dużo  pracodawców  nie  wie  jak  zatrudniać  osoby  niepełnosprawne  i jakie  ma  z  tego  korzyści,  myślę  że  jakieś  ziarno  zasialiśmy,  jeśli  będzie  takie  zainteresowanie  ze  strony pracodawców  to z  Polską  Organizacją  Pracodawców  Osób  Niepełnosprawnych  na  pewno  zorganizujemy  następne . Nasi  uczestnicy  byli na  takim  szkoleniu  w  Zakładzie  Aktywności  Zawodowej w  Słupcy ,  jest to  zakład,  który  zatrudnia  osoby  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności, takie zakłady  dają  szanse  takim  osobom  na  normalne  uczestniczenie  w  życiu  oraz   uczą  samodzielności i  zawodu .Jeśli  chodzi  o  drugie  pytanie ,  to  jak  ktoś  pamięta,  jak  powstawały  Warsztaty,  to  jeździłam  po  całym  terenie  i  przez  PCPR,  czy   Opiekę Społeczną  miejscowej    gminy  rozmawiałam  z  tymi  rodzinami  i  mówiłam  jak  można  do  nas  dziecko  niepełnosprawne  zapisać, że  są  przywożeni  i  odwożeni,  były  rodziny,  które  w ogóle  nie  chciały  o tym słyszeć, ponieważ  bały   się, że  dziecko  może  się  usamodzielnić,  że  zabierzemy  im  rentę. Musi  być  orzeczenie  o niepełnosprawności    stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  musi  to  być  osoba  która  daje  szansę  nauczenia  się  czegoś,  także  zawodu.

Radny  Tadeusz  Szymański,  dlatego  że  nie  tylko  my  doceniliśmy  pani  pracę,  ale  także  inni,  d  może  dlatego   jest  teraz  większe  zainteresowanie. Nie wszyscy rodzice  wiedzą  co  trzeba  zrobić,  aby takie  dziecko  mogło  uczestniczyć,  dlatego  moja  prośba  dotyczy  tego  aby  powielić  przygotowaną  broszurę informacyjną  i ją  rozprowadzić,  np.  do  domów  pomocy, gminnej  opieki społecznej, PCPR .

Przewodniczący Rady  podziękował  pani  Kierownik  Annie  Mazurkiewicz.           

Ad. 10
Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o wysokości dokonanych umorzeń w 2007r.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, stwierdził,  że  Rada  przyjęła  informacje.

Ad. 11
Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2007r.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 12
Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania SP ZOZ w Mogilnie i sposobach ich rozwiązywania.


Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, stwierdził,  że  Rada  przyjęła  informacje.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok  2007.  Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odczytał i  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały .
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008 r.
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odczytał i  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały .
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odczytał i  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały .
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008.
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odczytał i  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały .
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad .17
Podjęcie uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2008 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odczytał i  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały .
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 18
Podjęcie deklaracji w sprawie obchodów 10 -lecia  powołania Powiatu Mogileńskiego.

Radny  Jerzy  Szczotka , powiedział,  że  w  deklaracji  jest zawarta  data  31 maja – 1 czerwca , jest  to  zarazem  zapisane  że  jest  to  razem  z  Targami „Bielice – Rol” ,  targi  maja  zarezerwowane  co  roku  w  kalendarzu  przedostatni  weekend  maja , w  związku  z  tym  nie  wiem  jak  to  ma  wszystko  wyglądać,  Komitet  Organizacyjny  Targów  nic  na  ten  temat nie  wie,  komisarz  też  nic  nie  wie  na  ten  temat,  że  targi  mają  być  przesunięte,  wydaje  mi  się,  że  jest  tu  kolizja  terminowa ,  a  dlaczego Targi  mają  przedostatni  weekend  maja? – bo  w  ostatni  weekend  maja  odbywają  się  targi  „Agro – szoł”,  kiedy  w  tym  terminie  odbędą  się  Targi  „Bielice  - Rol”,  to  będzie kłopot z  wystawcami, raz  tak  już  mieliśmy.

Przewodniczący  Rady  pan  radny  na  Komisjach  proponował,  aby  wykreślić  termin , bo  wybór  może  być  rzeczywiście  inny, jeżeli  by zaistniała  taka  okoliczność,  aby  uniknąć  kolizji. Wniosek  zgłoszony  przez  pana  Szczotkę  jest  godny  uwagi  i należy  go  poprzeć, taką  poprawkę  należałoby  wprowadzić,  nie  widzę  sprzeciwu.

Radny  Tadeusz  Szymański ,  czy  propozycja  pana  Przewodniczącego  nie  koliduje  z  ustaleniami  Zarządu ,  jak  się  to  ma  do  propozycji  radnego  Szczotki,  nie  wiem  czy  dobrze  odczytałem  myśl ,  że  aby  Targi  były  osobno  i  obchody  były  osobno.

Przewodniczący  Rady ,  takiej  dyskusji  nie  słyszałem.

Starosta  Tomasz  Barczak ,  przedostatni  weekend  maja  br. są  obchody  610  - lecia  nadania  praw  miejskim    Mogilnu ,  dlatego nie  możemy  robić  uroczystości  w  tym  samym  terminie,  następny  dzień  tj. Boże  Ciało , jeśli  chodzi  o  naszych  wystawców  to nie biorą  udziału  jako  wystawcy  na  targach  „Agro -  szoł”,  tylko  jadą  jako  obserwatorzy , wybraliśmy  taką  optymalną  datę  akurat  w tym  roku,  nie  widzę  przeszkód  aby  ten  termin  wykreślić,  Zarząd  nie  wnosi zastrzeżeń.

Przewodniczący  Rady  podziękował  za  wyjaśnienia  panu Staroście.

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  odczytał i  poddał  pod  głosowanie  deklarację .
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Wiceprzewodniczący  Rady  Robert  Musidłowski,  stwierdził,  że  nastąpił  błąd  w  głosowaniu .
Następnie Przewodniczący  ogłosił  reasumpcję  głosowania.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących deklaracja  została przyjęta.

Ad. 19 
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny  Jerzy  Szczotka ,  moje  pytanie  dotyczy, pkt. 16 posiedzenia  Zarządu  Powiatu
 z  dnia  6  lutego br. ,  chodzi  o  negocjacje  z  panem  Tyborskim,  czy  wynegocjowano  jakąś  cenę,  czy  ustalenia  zapadły?

Radny  Radosław  Trepiński  do  pkt. 16 innego  Zarządu , dlaczego  pan  Naczelnik  Andrzej Konieczka  nie  zechciał   poinformować  komisji  merytorycznej, Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia o  tym  , że  dyrektor  ZS w  Bielicach  zwrócił  się  z  prośbą  o  uruchomienie  w  roku  2008/2009 kształcenia  w zawodzie  technik  hotelarstwa, dlaczego  dowiaduje  się  jako  Przewodniczący,  a  przede wszystkim  jako  członek  Komisji ze  sprawozdania.  Nie  jest  to  pierwszy  przypadek  gdzie  informacje  na  temat  funkcjonowania  szkół,  edukacji  docierają  z  po za ,  a  nie w  ramach  komisji  z  ust  pana,  uważam  to  za  nieprawidłowość , myślę, że  jako  Komisja   powinniśmy  mieć   możliwość  wypowiedzenia  się  na  ten  temat, a  takiej  możliwości  nie  mieliśmy,  z  żalem  stwierdzam  że  traktuje  pan  Komisje  wybiórczo,  pewne  informacje  pan  przekazuje, a  pewne  nie. Chciałem   zapytać,  dlaczego  pan  tej  informacji  nie  przekazał?

Radny Jerzy  Szczotka  , pytanie  w  spawie  rezygnacji  z  mandatu  członka  Zarządu, czytałem  protokoły  z  posiedzeń  Zarządu  i  w  żadnym  protokole  nie  ma  na  ten  temat  wzmianki,  bo  gdyby  ta  sprawa  była  omawiana  to  mniemam ,  że  była by  odnotowana  w  protokole , może  to  potwierdzić  pracownik  Biura  Rady,  że  byłem  i  czytałem.

Przewodniczący  Rady ,  na pewno  jest wzmianka  w rejestrach  kancelaryjnych  w  sekretariacie.

Starosta  Tomasz  Barczak ,  jeśli chodzi  o  negocjacje   z  panem  Tyborskim  odnośnie  mieszkania ,  które  mamy zamiar  kupić,  które  sąsiaduje  z  naszymi  pomieszczeniami  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.  W  negocjacjach  uczestniczyli  Dyrektor  PUP , Wicestarosta , Starosta i  Skarbnik  po  dwóch godzinach  negocjacji  wynegocjowaliśmy  cenę  95  tys. zł ,  z  110 tys. , jak  będziemy  mieli  środki  to  spiszemy  umowę  i  akt  notarialny, tak  mamy  uzgodnione  z  panem  Tyborskim.
Natomiast  jeśli  chodzi o  nie poinformowanie  Komisji,  to muszę  stanąć  w  obronie  Naczelnika  Andrzeja  Konieczki,  nadmiar  prac  związanych  z  inwestycjami  w szkołach, regulaminem  wynagradzania  nauczycieli, dlatego  niedopatrzenie  z  naszej  strony, że  nie  przedyskutowaliśmy  z  Komisją. Jeśli  chodzi  o  rezygnację  z  członka  Zarządu,  to  uznaliśmy  że  jest to  tak  oczywista  sprawa,  że  kiedy  pan  Kurzawa  przyjechał  na  Zarząd  po  złożeniu  rezygnacji, to  żeśmy  mu  pogratulowali  i podziękowali ,  wręczyliśmy   list  gratulacyjny, nie  dyskutowaliśmy,  Zarząd  nad  tym  się  nie  zastanawiał.

Radny  Jerzy  Szczotka , panie  Starosto! – ile  razy  od  początku  powiatu  rezygnował  członek  Zarządu ,  pierwszy  raz ? -  kto  był  poprzednio ?  - Krzysztof  Mleczko , rzeczywiście  zgadza  się .

Przewodniczący  proszę  odnieść  się  do  sprawozdania  z  prac  Zarządu, a nie  cofania  się  to  tematów  nie  związanych, ja  panu  nie  pozwolę  mówić.

Radny  Jerzy  Szczotka, ja  wiem  bo  ja  jestem  radnym  drugiej  kategorii,  nie, w  żadnym  dokumencie  oficjalnie    nie  ma   odnotowane.

Przewodniczący  Rady ,  dokumentem  oficjalnym  jest  potwierdzenie  z  datownikiem  odpowiedniej  osoby  i  przyjęte  przez  sekretariat,  w  tym  momencie  nie  widzę  możliwości  wypowiadania  się  na  ten  temat.

Radny  Krzysztof  Szarzyński,  pytanie  dotyczące  punktu   w  sprawozdaniu o   pozyskanie  środków  finansowych  z  przeznaczeniem  na  częściowe   finansowanie  programu   uspokojenia  ruchu  na  drogach  samorządowych,  żeby  przedstawić  bankowi  zarys  programu  potrzebne  są  wstępne  zgłoszenia  od  jednostek  samorządu  terytorialnego  zainteresowanych  udziałem  w  programie,  czy  już  wpłynęły  od  jednostek  samorządowych  zgłoszenia  wstępne?   - drugie pytanie -    w  powyższej  sprawie  zebrał  się  zespół, który  wybrał  6  pkt. niebezpiecznych  -  prosiłbym  o  przedstawienie  tych  punktów ?

Starosta  Tomasz  Barczak,  rzeczywiście  zebrał  się  taki  zespół, a  jeśli  chodzi o  te  punkty   to  odpowie   Dyrektor  Tomasz  Werbiński  

Dyrektor Tomasz  Werbiński ,  były  min  takie  punkty  - budowa  ronda   w  Ostrowie  na  skrzyżowaniu  Gębice – Wójcin, i drogi Strzelno  - Orchowo , budowa  ronda  w  Mogilnie  na  ul. Niezłomnych  koło  wieży  ciśnień, wyniesienie  przejścia  dla  pieszych  w  Dąbrowie  na  ul. Szkolnej , budowa  chodnika  i  zatoki  autobusowej na  ul. Centralnej  w Dąbrowie,   i  Marcinkowo  koło  szkoły przy  skrzyżowaniu  dróg  Gozdanin  - Łosośniki ,  budowa  chodnika  i  wyznaczenie  przejścia  dla  pieszych.

Radny  Krzysztof  Szarzyński,  czy  wszystkie  gminy  złożyły  do  tego  programu  akces,  czy  wpłynęły  wszystkie  informacje,  ponieważ    nie  widzę  tutaj  Strzelno,  a  przez  Strzelno  przebiega  droga  krajowa nr 15.

Dyrektor  Tomasz  Werbiński  dotyczy  to  dróg  samorządowych,  a  to  jest  droga  krajowa,  było  zgłoszenie  na  ul. Cieślewicza , ale  ten  projekt  nie  przeszedł,  został  odrzucony,  jeśli chodzi o  Strzelno  to pierwsza, którą  wymieniłem  była  zgłoszona  przez  Strzelno,  mówimy  tylko  o  drogach   powiatowych.

Ad. 20
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny  Jan  Szarek , odniosę   się  do  tego  oświadczenia,  które  poczyniła  Komisja  Rewizyjna i do  tego  co  się  stało  na  tej  Komisji,  nie  jestem  członkiem  tej  Komisji,  mówię to jako  radny, w  swoim    imieniu,  rozumie  dyskomfort  pracy  przy  świadkach  nie  jest  to  przyjemne , jest to  dolegliwość,  ale  z  dolegliwością  należy  się  liczyć  pracując  w  Komisji  Rewizyjnej,  uważam  że  sposób  na  pozbycie  się  świadków  wybraliście  panowie  zły,  mało  się  tym  zyskuje  a  wprost  przeciwnie,  pan  Starosta  zadał  pytanie  radcy  prawnemu,  jak  już  wcześniej  mówiliśmy,  a  radca  przyjął  ten  obstalunek   wywodami  swymi  uzasadnił  tezę  zawartą   w  pytaniu , moim  zdaniem  nie  powinno  to  tak  wyglądać ,  pan  radca  powinien  podać  przepis ,  który  zabrania  uczestniczenia  komukolwiek  w  pracach  Komisji  Rewizyjnej,  jeżeli  takiego  przepisu  nie  ma,  zasada,  którą  żeśmy  sobie  przypomnieli  z  górą  2000 lat  obowiązująca   w  cywilizowanych  krajach ,  że  wszystko  co  nie  jest  zabronione  jest  dozwolone,  powinna  działać  również  w  tym  przypadku,  wywód  pański  panie  radco  moim  zdaniem  tę  zasadę  podważa,  tak  nie  powinno  być,  usuwając  siłą   świadków  mało  dobrego  się  tym  robi, rozumie  jak  podkreśliłem  dyskomfort  pracy  i skutki  z  tego  wynikające , członkowie  Komisji  Rewizyjnej  i  nie  tylko mały  mają  wpływ  na  to  co  jest  umieszczane  w  prasie ,  można  się  z  tym  nie  zgadzać,  różne  rzeczy  są  ,  ale  istniej droga  na  razie  otwarta  dochodzenia  swego,  jeżeli  jest  tam  nie  prawda  to  istnieją  sądy ,  to  droga  skomplikowana  i trudna ,  ale  na  tej  drodze  uważam  tylko  i  wyłącznie  można  dochodzić  swych  racji ,  jeżeli  zaś  tworzymy dodatkowe  fakty,  jak  miało  miejsc  na  Komisji  Rewizyjnej, przynajmniej  ja  to  wiem  z  prasy ,  że  zostali  świadkowie  wyproszeni,  to  mało  tym  zyskujemy,  a  wprost  przeciwnie,  uważam  jako  radny mylę  inaczej  i  mam  obowiązek ,  a może  i  nie  tylko  z  Państwem  się  podzielić  tym  a  z  kolegami  radnym  przede wszystkim.  
Dyżurny   temat,  jaki  istnieje  na  naszych  sesjach, prawie  na  każdej,  mianowicie  pomiędzy panem  a  panem   Jerzym  Szczotką  w  kwestii   tych  diet, myślę  że  trzeba  przerwać  tą  zabawę  i  osobiście  się  tym  zajmę,  aby  ten  temat  dyżurny  zniknął,  postaram  się  zrobić  co  będę  mógł,  żeby  tego  tematu  na  sesjach  więcej  nie  było.

Radny  Jerzy  Szczotka  nawiąże  do  projektu   uchwał   w  sprawie  diet, bo  to  są  projekty,  wada,  którą  zawierały  pierwsze  projekty , została  usunięta,   powtórnie  został  projekt  złożony, ja  przytaczałem  na  jednej z  poprzednich  sesji  procedurę  jaka  obowiązuje  i  jest zapisana  w  Statucie,  oddania  projektu  uchwał   procedurze,  pan  nadal  twierdzi, że  te  projekty  zawierają  wady,  nigdy  pan nie  sformułował  tego   na  piśmie   i  oświadczam  panu ,  że  jest  to nie  poważne,  bo  jeżeli  Przewodniczący  ma  zastrzeżenia  do projektu  uchwał  złożonego  na  piśmie, to  swoje  uwagi  formułuje  na piśmie i  projektodawcę   powiadamia   z  uzasadnieniem,  pan  tego  nie  uczynił  i  uważam,   że  pan  nie  zamierza  tego  uczynić, do  końca  kadencji  w  ciuciubabkę  się  bawić,  wracając  do  sprawy  rezygnacji obecnego  pana  Wicewojewody   Kurzawy,  członkostwa  w  Zarządzie , otóż  ten  fakt  jakby  to  się  miało  nie  odbyć , powinien  być  odnotowany  w  protokole  z  posiedzenia  Zarządu , bo  to  Przewodniczący Zarządu,  czyli pan  Starosta  przyjmuję  tą  rezygnacje,  mało  tego  Przewodniczący  Zarządu  miał  obowiązek  w  ciągu  miesiąca  przedłożyć  Radzie  projekt  uchwały ,  która  odwołuje   członka  Zarządu  i  zwalnia  go  z  funkcji  i  obowiązków ,  tego  Przewodniczący  Zarządy  nie  uczynił , dzisiaj  mieliśmy  pkt.  członka  zarządu ,  nie  można  było  tego  dokonać  z  przyczyn  formalno -  prawnych , bo  nie  było  uchwały  o  odwołaniu  członka  zarządu  i  zwolnieniu  go  z  pełnionych  obowiązków,  skoro  nie  było  takiej  uchwały  to  z  dniem   ostatniego  dnia  miesiąca  to  nabiera  mocy  prawnej  ta  rezygnacja  i  można  dopiero  dokonać  wyboru  nowego  członka  zarządu,   można  by  tego  dokonać  po  dwunastej w  nocy  dzisiaj,  panie  Starosto  to  są  zwykłe  niedoróbki,  pracujemy  na  niedoróbkach,  tylko  nie  naszych,  tylko  Zarządu  i  Przewodniczącego,  jesteście  panowie  od  pouczania,  najpierw  nauczcie  się  panowie  sami. 

Przewodniczący  Rady  pan  stwierdza, a  można  powiedzieć  moim  zdaniem,  przecież  tu  się  nic  nie  wydarzyło.

Radny  Jan  Bartecki  chciałem  się  odnieść  do  wypowiedzi  pana  Szarka,  Komisja  nikogo  nie  wyrzuciła,  pan  redaktor  wyszedł  sam,  to  co  przeczytałem  we  wczorajszej  prasie ,  chce  oświadczyć ,  że  ten  pan  wyszedł  po  utarczkach ,  chciał  jak  najwięcej  wyciągnąć  z  tej  Komisji  i  to  mu  się  udało,  bo  ja  byłem  przypadkowo,  bo  ja  nie  byłem  zaproszony,  znalazłem  się  przypadkowo  w  biurze  Przewodniczącego  Rady,  nikogo nie  wyrzucałem  i  nie  znam  poskomunistycznych  metod .

Radny  Krzysztof  Szarzyński , jako  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  chciałbym oświadczyć,  że  Komisja  nic  nie  ma  do   ukrycia,  wręcz  przeciwnie  wszystkie  protokoły  posiedzeń  po  uchwaleniu odpowiedniego  trybu  są  dostępne  do  informacji  publicznej, doniesienia  medialne  pozostawiam  bez  komentarza ,  niech  to  rozstrzygną  uprawnione  do  tego  niezawisłe ,  niezależne  instytucje  publiczne.

Radny  Jan  Szarek, nie  użyłem  słowa  wyrzuciła, tylko  wyprosiła , czy  tak  było  czy  nie, nie  wiem,  zastrzegłem  na  początku ,  że  nie  byłem  na  tej  Komisji,  bo  nie  jestem  jej  członkiem ,  natomiast  co  do  zasady  to  pozwolę  sobie  na  pewien  dowcip „  kiedy  Tristan  Bernał  -  spotkał  w  parku  na  swej  drodze  zaciekłego  opozycjonistę – wroga , tamten się  rozparł  na  ścieżce,   nigdy  nie  ustępuję  głupcom ,  a  ja  robię  to  zawsze  i  go  obszedł,  czyli  w  tym  przypadku  lepiej  zignorować  fakt   nie  przyjemny  albo  nieprawdziwy.

Radny  Jan  Bartecki  przytoczę  pewną  wypowiedź  pewnego   profesora - ,  że  społeczeństwo  żyje  w  błędzie,  jednostka  może  więcej,  z  tego  wniosek  że  demokracja  zgubna.

Starosta  Tomasz  Barczak , to  pana  radnego Szarka  przysłowie  pasuje  do  mnie  jak  ulał,  ale  w innym  przypadku  obraża  mnie  i  Przewodniczącego.

Radny  Jerzy  Szczotka ,  oświadczam,  że  pan  Starosta  nie  dał  nam  szansy  ominąć  punktu  obrad   wyboru  członka  zarządu ,  bo  się  w  porę    zreflektował po  doniesieniach  prasowych,  ale  dobrze  że  chociaż  późno.

Ad. 21
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Burmistrz  Ewaryst  Matczak podziękował  Dyrektorowi  SP ZOZ   Jerzemu  Krigerowi  za  przeprowadzoną  akcję  dotyczącą  szczepień  na  sepsę,  jak  wiemy  w  Strzelnie  wystąpiła  sepsa i  takie  szczepienia  były  niezbędne,  chciałem  tez  podziękować  pani  Dyrektor  Sanepidu.
Następna  sprawa,  to  chciałem się  zwrócić  do  radnych  i  komisji  zdrowia  gminnej  i  powiatowej o  zorganizowanie  spotkania  w  sprawie  likwidacji  kuchni  w  naszych  szpitalach,  należy  zrobić  wszystko  aby  je  ratować.

Ad.  22
Nie  było.

Ad. 23.
Nie  było.

Ad. 24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 13.45

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:37:53
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 10:42:26
Ostatnia zmiana:2008-06-23 10:42:56
Ilość wyświetleń:519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij