Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XVI/08 z dn.11.02.2008r.

Protokół Nr XVI/08
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 11 lutego 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14.30 do 16.35


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Odpowiedzi na interpelacje.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Projektu pod nazwą „Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "
10.Wolne głosy i sprawy różne.
11.Zakończenie.
oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, ze w §18 p.7 Statutu Powiatu Mogileńskiego są zapisane proponowane punkty stałe porządku obrad. To nie są punkty merytoryczne wymagające długiego debatowania, dlatego proponował ich ujęcie w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zwrócił uwagę, ze sesja odbywa się w trybie nadzwyczajnym i najbardziej istotne punkty zostały umieszczone. Poprosił Radnego o zgłoszenie punktu.

Radny Jerzy Szczotka zaproponował dodać punkt wnioski i oświadczenia radnych, przed punktem wolne głosy i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są inne wnioski? Wniosków więcej nie było. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego J.Szczotka.
W wyniku głosowania 7 głosami za, 7 przeciw i przy 2 wstrzymujących wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wykładnie prawną dotycząca głosowania.
Adwokat Wojciech Mańkowski jednoznacznie stwierdził, ze wniosek nie został przyjęty, ponieważ nie został spełniony warunek, gdzie „za” musi być 50% obecnych plus jeden.
 
W związku z brakiem uwag poddał powyższy porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Radny Jerzy Szczotka zadał kilka pytań. Czy prawdą jest, że partie polityczne, które opuściły lokale w zasobach gminnych podpisały umowy najmu w zasobach Powiatu Mogileńskiego? Radny chciałby znać szczegóły najmu lokali. Jak wygląda sytuacja po ujawnieniu przypadków sepsy na terenie Strzelna, jakie podjęto środki zabezpieczające? Czy Dyrektor SPZOZ mógłby w najbliższym czasie przedstawić listę zakupów z cenami w ramach środków zarezerwowanych w budżecie powiatu? Jakie zakupy będą dokonane i za jakie kwoty? Ilu osobom zabrano uprawnienia w poszczególnych kategoriach przy wymianie prawa jazdy, począwszy od rozpoczęcia operacji do dnia dzisiejszego?
Zapytał również Starostę o rozmowę telefoniczną. Starosta zadzwonił do Radnego w sprawie przeprosin pana Zawady. Radny chciałby wiedzieć czy nie ma ważniejszych zajęć w Starostwie tylko zbiera się sztab ludzi, po czym Starosta dzwoni, aby Radny przyjechał i przepraszał Doktora Zawadę. Jak oświadczył Starosta było to kilku ludzi, czy radny miał przyjechać i pokajać się, ze nie będzie? i za co miał Radny przepraszać?

Ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poprosił, aby w sprawie najmu lokali Radny zwrócił się do Dyrektora SPZOZ. Odnośnie sepsy zajmie głos Dyrektor sanepidu. W Gminie Strzelno zebrał się sztab kryzysowy Starosta i Wicestarosta spotkał się z burmistrzem i zostały podjęte pewne kroki.
Listy zakupów nie ma, ponieważ należy ogłosić przetargi, jest na razie harmonogram wydatków środków, który przekazał Dyrektor SPZOZ do Starostwa. 25tys.zł. zostanie w rezerwie na sprawy nie przewidziane. Na sprawę prawa jazdy odpowie Wicestarosta lub naczelnik.
Zebrało się kilka osób po ukazaniu się artykułu w prasie. Doktor Zawada nie chciał występować na drogę sądową i nie chciał sądzić się z Radnym, dlatego poprosił o zainicjowanie spotkania w celu wyjaśnień i przeprosin, ponieważ Radny na komisji powiedział nieprawdę mówiąc, ze doktor przebywa w domu i pobiera za to pieniądze –to pomówienie, aby uniknąć szumu medialnego Starosta poprosił na spotkanie i tylko o to chodziło. Radny odmówił przyjścia, doktor podziękował Staroście za pomoc. Teraz jest to sprawa między Radnym a Doktorem Zawadą.

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka zabrał głos w sprawie przypadków zachorowań na sepsę.
Sepsa to zespół objawów chorobowych, może być spowodowana różnymi czynnikami, różnymi bakteriami. Najgorszy przebieg jest przy zarażeniu bakterią z grupy meningokoków. Przypadek w Strzelnie spowodowała właśnie taka bakteria. Z informacji od lekarza z Bydgoszczy wiadomo, że to przypadek potwierdzony. Dyrektor poprosiła, aby sytuacji nie traktować jako nadzwyczajną i niezwykłą, ponieważ wzmaga to niepokój społeczny a nasza rolą jest uspokojenie sytuacji i podjęcie pewnych działań. Działania profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się zostały podjęte od pierwszej sekundy podejrzenia. Sytuacja rozwijała się bardzo szybko, poza godzinami pracy urzędu, dlatego Dyrektor podziękowała za zaangażowanie służb medycznych i władz samorządowych Strzelna jak i władz oświatowych powiatu. Uzgadniano na każdym kroku działania, aby odniosły jak najlepszy skutek. Bakteria poza ustrojem człowieka nie przeżywa długo, dlatego nie dezynfekowano szkół, przedszkoli i miejsc gdzie przebywał chory, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Poza ustrojem człowieka bakteria nie ma szans przeżycia, dlatego ważny jest człowiek. Jak w każdej chorobie zakaźnej jest szereg ludzi którzy są nosicielami i tych którzy zachorują z ciężkim obrazem klinicznym. Wyodrębniono grupę osób, które były w najbliższym kontakcie ze zmarłym. To rodzina, najbliżsi, przyjaciele jak i służba medyczna, która udzielała pomocy zmarłemu. Podjęto szereg działań – wyodrębniono grupę najbardziej narażoną na zakażenie i objęto ją nadzorem lekarskim, mają wdrożoną profilaktykę antybiotykową jak również pobrano wymazy z gardła i nosa- badania są w toku, ale nie wskazują, aby w tym środowisku był nosiciel. Grupa wyodrębniona jest większa niż wskazywałyby doświadczenia epidemiologiczne, ale zwiększenie bariery może zadziałać na korzyść. Teraz pozostała praca oświatowa. Przyczyna rozprzestrzeniania się to korzystanie ze wspólnych sztućców, naczyń, bliski kontakt cielesny z wymianą śliny z zarazkiem. Na zebraniu zarządzania kryzysowego w Strzelnie uczestniczyli również Dyrektorzy szkół i uzgodniono tok działania. Będą pogadanki, będą informacje, PSSE służy pomocą, jeśli jest potrzeba. W jesieni również PSSE prowadził akcję w ramach ogólnopolskiego programu zapobiegania inwazyjnej chorobie menigokokowej, były plakaty, ulotki, pogadanki i to trwa nadal. Ze względu na sytuację działania będą powtarzane i na dzień dzisiejszy to wszystko, co można zrobić. Zdarzyła się choroba a w tym przypadku był to ostry i ciężki przebieg kliniczny, który doprowadził do śmierci.

Radny Jerzy Szczotka zapytał, ponieważ ludzie są zaniepokojeni ze względu na małą wiedzę na ten temat. Zastanawiał się czy nie należałoby podjąć jakiś środków, aby wiedza dotarła do szerszego ogółu a nie tylko do szkół.

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka w sobotę uzgodniła w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelna ulotkę, która został odczytana na wszystkich mszach we wszystkich kościołach gminy, ze względu na niepokój społeczny. Z doniesień społecznych wynikało, ze rodzice nie poślą dzieci do szkół. W informacji wyjaśniano jak należy się zabezpieczyć, i że takie działania jak zamykanie szkoły nie mają sensu. Z doświadczeń epidemiologów, z wzrostu zachorowań na Śląsku gdzie było kilka przypadków sepsy a w otoczeniu wykryto kilku nosicieli, bo 5-10% społeczności jest nosicielami tej bakterii i musi dojść do wystąpienia kilku okoliczności w tym osłabienia organizmu, że dochodzi do wystąpienia klinicznych objawów choroby. Pomimo tego nie podjęto powszechnej decyzji o szczepieniach, to nie jest jeszcze taki moment, ze jest to konieczne. Gmina rozważa sfinansowanie zakupu szczepionek, co wydaje się rzeczą naturalną. Dyrektor stara się wynegocjować jak najbardziej korzystną cenę, aby zakupić więcej szczepionek i zaoferować je większej ilości dzieci.

Radny Krzysztof Laskowski zapytał czy taka akcja zostanie przeprowadzona na terenie innych gmin powiatu?

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka wyjaśniła, ze akcja prowadzona jest nieustająco a sytuacja spowoduje zwrócenie uwagi na to, ze do akcji należy się włączyć. Dyrektor dysponuje osobą, zajmującą się koordynacją edukacji zdrowotnej. W przypadku zorganizowania spotkania przez urząd czy szkołę to PSSE udzieli pomocy. Jutro w Strzelnie odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości szczepień. Robienie czegoś szczególnego w tej sytuacji podniesie panikę. Koszt szczepionki jest różny. Dyrektor rozmawiał z przedstawicielem firmy, która produkuje szczepionkę na typ C, gdzie cena apteczna to 130zł a dla nas będzie poniżej 80zł.

Radny Jan Szarek zapytał, kto powinien się szczepić?

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka uważa, ze każdy może. Wiek nie ma znaczenia a sytuację można odnieść do każdej choroby zakaźnej. Dziś jest zakażenie jedną bakteria a kiedy indziej może być zarażenie na inną bakterię i będzie trzeba innych szczepionek. Najwięcej zachorowań jest w dwóch grupach wiekowych tj. 0-5 lat, ponieważ dzieci nie mają w pełni ukształtowanego układu odpornościowego przeciwko zakażeniom. Pierwszy pobyt w zbiorowisku typu przedszkole, żłobek powoduje pierwszą ekspozycje na zachorowanie. Druga grupa to 16-21 rokiem życia ze względu na drogi transmisji zarazka, czyli kubek, pocałunek, wspólny skręt, gryz bułki.

Radny Krzysztof Laskowski zapytał ile osób musi zachorować, aby to była epidemia?

Dyrektor PSSE Urszula Brejecka uważa, ze nie ma takiej definicji. Gdyby to była choroba tropikalna gdzie Polska nie jest dla bakterii terenem endemicznym to jeden przypadek jest epidemią. Zarazek powszechnie w społeczeństwie bytuje i co 10-15 osoba go ma, więc przypadek nie można uznać za coś szczególnego. Gdyby w tym samym środowisku wystąpiło 2-3 zachorowania byłby to powód do niepokoju.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger zabrał głos w temacie sepsy. Dodał, ze Polski Komitet ds. Zwalczania i Rozpoznawania Sepsy powstał w roku 2003. Sepsa była i będzie w dalszym ciągu. Jest to nagłaśniane medialne i przez to jest tak odbierane, ale przy każdej infekcji może się uaktywnić bakteria, na którą dana osoba jest mało odporna. Opracowano kalendarz szczepień ochronnych finansowanych przez państwo i tez jest informacja o szczepieniach dodatkowych, barierą jest cena. Szczepionki są drogie i niektórzy rodzice szczepią swoje dzieci a części społeczeństwa nie stać. Szum medialny się robi, stała się tragedia i to, co trzeba było zrobić zostało zrobione. W pozostałych przypadkach to są zdarzenia losowe. SPZOZ dzierżawi pomieszczenia partiom politycznym, ośrodkowi doskonalenia zawodowego i drukarni. Pomieszczenia stały puste a teraz przynoszą dochód. Stawki czynszu Dyrektor nie pamięta z głowy, ale jedna z organizacji zgłaszała się i otrzymała wówczas informację, jaka jest cena. Dyrektor nie pamięta czy jest taka sama czy wyższa. Dyrektor nie rozumie, co ma kupować i jaką listę ma przedstawić.

Radny Jerzy Szczotka prosił o informację w trakcie zakupów. Co zostało zakupione i za jaką cen, bo jak nie jest kupione to nie będzie informacji.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że SPZOZ nic oprócz usług remontowych nie kupuje. Nie ma zakupów jako takich, to są środki na remonty. 25tys.zł. jest przeznaczone na rezerwę jak już wspominał Starosta. Jeśli zostanie coś z tych środków, SPZOZ będzie starał się kupić sprzęt medyczny, ale jeśli coś jest kupowane to potrzeba na to zgody Zarządu. Plan remontów jest zrobiony i zaakceptowany przez sanepid wojewódzki.

Radny Jerzy Szczotka poprosił, aby w sprawie dzierżawy Dyrektor udzielił odpowiedzi na piśmie. Cena za metr dzierżawionej powierzchni, cena za opłatę energii elektrycznej, ogrzewanie i jeśli jest to telekomunikację.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger prosił kilka sesji wstecz, aby Radny dokładnie sformułował pytania na piśmie, do dziś nie otrzymał pisma a odpowiedź Radny by otrzymał dawno.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wrócił do kwestii sepsy. Odwiedził szkoły w Strzelnie, absencja nie odbiegała od normy. Młodzież zareagowała właściwie. W klasie była pogadanka gdzie uczęszczał zmarły, odbyło się spotkanie z psychologiem. W wszystkich szkołach na terenie gminy i nie tylko na pierwszych godzinach były spotkania i pogadanki z młodzieżą dotyczące sepsy i infekcji związanej z meningokokami. Prowadzona była akcja społeczna pod auspicjami inspekcji dot. walki z meningokokami. Od dłuższego czasu materiały otrzymane od sanepidu opublikowano na terenie szkoły w gablotach. Pogadanki będą się jeszcze odbywały, materiały można otrzymać również w formie drukowanej. Nic więcej zrobić już nie można.
 Radny zapytał ilu osobom zabrano uprawnienia do kierowania pojazdami od początku wymiany praw jazdy. Pytanie jest bardzo nie precyzyjne, bo odnosi się to pytanie do wszystkich, którzy to prawo jazdy stracili np. ze względu na alkohol i inne. Informacje, które można było zebrać w formie pisemnej zostały Radnemu przekazane. Problem z precyzyjną odpowiedzią jest na skalę. W Powiecie ok.20tys. osób ma uprawnienia do kierowania pojazdami. Wicestarosta zakładał, ze więcej niż 3 tych osób wymieniło dokumenty. Więc nie ma możliwości przejrzeć kilkanaście tysięcy dokumentów. Dane, które można było uzyskać zostały przekazane w pisemnej formie.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze Wicestarosta może niezbyt dobrze zrozumiał pytania Radnego, dlatego powtórzył. Ile było przypadków zakwestionowania uprawnień w poszczególnych kategoriach przy wymianie praw jazdy od początku tej operacji do dnia dzisiejszego? Jak wiadomo, przy operacji wymiany praw jazdy nie zabiera się prawa jazdy za to że ktoś jechał po pijanemu czy w innych przypadkach. Generalnie w całej Polsce nie kwestionuje się tych uprawnień nigdzie oprócz Powiatu Mogileńskiego. W związku z tym jak Wicestarosta ma trudności z ustaleniem, komu to Radny prosi, aby Wicestarosta wymienił ile wydano decyzji administracyjnych o odmowie wymiany prawa jazdy w takim stanie, w jakim było stare prawo jazdy.  Wszystkie kategorie, które były na starym prawie jazdy nie zostały przeniesione na nowe, bo Starostwo miało jakieś zastrzeżenia i odmówiło wydania w takiej czy innej kategorii – ustawa o wymianie prawa jazdy mówi tylko o wymianie a nie o weryfikacji uprawnień. Radnemu nie chodzi o sprawdzanie wszystkich praw jazdy, ale decyzje, które kwestionowały uprawnienia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował, aby odpowiedź zostawić do momentu próby zdiagnozowania, jeśli to jest możliwe. Z tego, co wie Przewodniczący nikt takiego monitoringu nie prowadzi.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zauważył, ze padło zupełnie nowe pytanie dotyczące czegoś innego. Nie ma ustawy o wymianie praw jazdy. Na pytanie, które padło było trudno odpowiedzieć, ponieważ jest ono zbyt mało precyzyjne. Były przypadki gdzie ktoś miał wszystkie uprawnienia, ale nie miał aktualnego badania lekarskiego, proszono o dostarczenie aktualnego badania ze względu na to, ze nie było fizycznej możliwości wprowadzenia danych do systemu. Osoba taka rezygnowała z części kategorii ze względu na wyraźnie wyższa cenę badania lekarskiego. Jeśli radnemu zależy na uzyskanie takiej informacji to zaproponował spotkanie, które wyjaśni, czego ma dotyczyć odpowiedź i wtedy powiemy czy jesteśmy w stanie i w jakim zakresie udzielić odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że pytania są bardzo szczegółowe i nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w dniu dzisiejszym. Poprosił Radnego, aby skorzystał z zaproszenia Wicestarosty w celu ustalenia wyjaśnień.

Radny Jerzy Szczotka powiedział, ze mnożą się zaproszenia – Przewodniczący zapraszał teraz Wicestarosta. Sprawa jest oczywista. Radny zaproponował zwołanie konferencji naukowej, niech wypowiedzi się obywatele, którzy wezmą w niej udział. Pytanie jest jasne i precyzyjne a jeśli ktoś nie chce udzielić odpowiedzi to mówi wówczas, ze nie rozumie. Radny tez będzie usatysfakcjonowany, jeśli taką odpowiedź otrzyma na piśmie.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Dariusz Kurzawa Wicewojewoda Kujawsko –Pomorski podziękował za współpracę w gronie kolegów Radnych. Powiat Mogileński będzie nadal bliski Wicewojewodzie choćby przez związanie z miejscem zamieszkania.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Projektu pod nazwą „Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Radny Jerzy Szczotka odczytał oświadczenie Radnych, które stanowi załącznik do protokołu.

Radny Radosław Trepiński nawiązał do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz korzystając z obecności Dyrektora SPZOZ poinformował o zaplanowanej przez komisje wizycie w SPZOZ w związku z zaplanowanymi dla zakładu środkami w budżecie. Wizyta w miesiącu lutym a następnie rewizyta w listopadzie – grudniu, aby zobaczyć, co z przeznaczonych środków finansowych zostało wykonane i w jakim zakresie. W związku z powyższym zaproponował ustalenie dogodnego terminu spotkania.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger dostosuje się do komisji, jednakże poprosił, aby data była po 15 lutym.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odniósł się do wystąpienia Radnego Szczotki dotyczącego prośby Przewodniczącego, jaką skierował w czasie obrad sesji Rady Miejskiej w Mogilnie. Wypowiedź Przewodniczącego była wielowątkowa. W swoim głosie zajmował się kilkoma tematami a jednym z nich była prośba skierowana do Burmistrza, nie wniosek, ani żądanie, aby przy rozpatrywaniu i przeszeregowywaniu pracowników, którzy są członkami Rady Powiatu wziął pod uwagę dorobek zawodowy, szacunek i zwrócił uwagę na funkcję, jaką pełnił Radny Tadeusz Szymański –Starosta Mogileński I kadencji, prosił również, aby Mirosława Leszczyńskiego uwzględnić jako bardzo znanego doświadczonego urzędnika w dziale, którego do dziś jest naczelnikiem. Przewodniczący nie widział nic złego w tym, co uczynił, zważywszy na argument, ze Rada Powiatu dwukrotnie odniosła się do tego za sprawą Burmistrza, który prosił i pytał o to. Następnie Burmistrz nie był do końca zadowolony z odpowiedzi, jaką uzyskał i zaskarżył decyzję Rady Powiatu do sądu. Czego nie rozpatrzył merytorycznie sąd z uwagi na uchybienia formalne. Przewodniczący żałuje, że tak nie było, ponieważ spór miałby wyraźny wynik. Wyobrażał sobie, że Burmistrz w ogóle nie musiał pytać czy ma przesunąć swoich pracowników na różne miejsca pracy. Skoro pytał, Rada odpowiedziała i skoro restrukturyzacja Urzędu następuję to przy aplauzie Radnych do tego pytania jest rzeczą świętą, aby w pewnym momencie w odpowiedniej chwili skierować taką prośbą. Nikt nie napisał, że to było żądanie, groźba, wymóg, ale grzeczna, ludzka, koleżeńska prośba z uwagi na to, ze obydwa samorządy pracują dla tych samych obywateli. Chodziło o to, ze w ramach współpracy często realizowane są wspólne zadania. Przewodniczący podkreślał istotę współpracy oraz wartość jej dla tego samego obywatela. Nigdy przez myśl nie przeszło Przewodniczącemu, ze ingeruje w wewnętrzne sprawy jak to zostało podane, ani jednym gestem ani jednym słowem. Zanim rozpoczął prośbę to zwrócił uwagę na fakt, że Burmistrz ma prawo tak postępować, ponieważ gwarantują mu to uprawnienia jako szefa jednostki a więc żadnego zaprzeczenia, co do prawidłowości i prawa Burmistrza Duszyńskiego Przewodniczący nie wnosił i nadal nie wnosi. Przewodniczący nie zauważył podczas swojego wystąpienia obecności na obradach Panów Radnych ani redaktora Holaka, który był uprzejmy w swoim komentarzu napisać jak zrobił to Radny Szczotka w imieniu Klubu, używając sformułowania, że towarzysz Wiesław. Osoba, którą nazwano takim mianem to człowiek, którego dziadek, ojciec za czasów Bieruta na zmianę chodzili do więzienia za to, że nie dali się „skołchozować”, na bramie pisano brzydkie napisy a rodzina była szykanowana. Przewodniczący miał wówczas 3 -4 lata i pamięta jak poszedł wówczas ojcu zanieść napój na niedalekie od domu pole i pamięta siedzącego na burcie ojca, który płakał. Płakał, dlatego ze konie, które zaprząg do pierwszego narzędzia, którym na wiosnę wychodzi w pole, bardzo szybko się położyły, ponieważ nie miały siły –konie były tak wykarmione bo zboże, które było w posiadaniu gospodarzy zostało zabrane przez słynne trójki, śledzone nawet w psiej budzie. I towarzysz Wiesław, – czyli Władysław Gomółka w tym momencie spowodował, ze dziadek i ojciec przestali chodzić do więzienia, pomimo że Przewodniczący nie darzy szacunkiem ustroju, który był wówczas kierowany przez Gomółkę. To fakt, który utkwił Przewodniczącemu, kiedy był dzieckiem. W rodzinie nie było, żadnego sekretarza nawet POP a o funkcjach partyjnych nie wspominając. Natomiast niektórzy prący w rodzinach mieli takie osoby z takimi funkcjami. Nieuprawnione, obraźliwe i niegrzeczne było przedstawianie osoby Przewodniczącego i odniesienia się do bardzo prostej rzeczy. Przewodniczący czuł się moralnie zobowiązany, aby poprosić Pana Burmistrza, który nie zareagował nerwowo jak ktoś próbował pisać, ale w normalny sposób potwierdzając uprzednio wypowiedziane słowa Przewodniczącego. Burmistrz ma takie uprawnienia, co bezsprzecznie jest prawdą. Zanim Przewodniczący zgłosił tą prośbę sam to wypowiedział przed mikrofonem w obecności Rady Miejskiej. Przewodniczący powiedział też kilka zdań, które mogły wzbudzać emocje, ale to treść niewypowiedziana przez Przewodniczącego Rady ani Radnego, ale przez mieszkańca powiatu. Patrząc na to, co dzieje się wokół nas i jak nie potrafimy się często dogadać (brał pod uwagę tez swoją osobę), doszedł do wniosku, który głośno wyraził, ze jest wolność działalności politycznej, wiele partii politycznych i dziwił się, że są tworzone stowarzyszenia zakładające coś innego w statucie a potem uporczywie walczące o władzę. Uznał to jako osoba prywatna i w takim kontekście to powiedział. Przewodniczący zastrzegł sobie to przed zabraniem głosu. Odbyło się to podczas sesji gdzie Przewodniczący przemawiał na inne tematy i z innych powodów. Ktoś musiał zrobić pierwszy odważny krok. Nie z powodu wyśmiewania się ale konieczności porozumienia ważnych struktur politycznych, których celem jest dobro mieszkańców powiatu. Może łatwiej jest wygasić emocje, skrajności, które się pojawiają w każdych szeregach a o których decyduje kworum polityczne. Kworum jest w stanie opanować czasem bardzo newralgiczną sytuację, kiedy często na forum organów decyzyjnych, jakim są rady – trudno tą sytuację. Przewodniczący szanuje wszystkie stowarzyszenia, które realizują swój statut i są jemu wierne. Przykładów jest sporo. Sam jest członkiem dwóch stowarzyszeń, współzałożycielem i nie pojawiła się sytuacji, którą by można w tym stowarzyszeniu nazwać polityczną. Podziwiał Radnych, obywateli miast Mogilna, którzy mają odwagę działać w stowarzyszeniu pokazując rzeczywiście wielki zapał w pracy dla stowarzyszenia i przekazywania pracy na rzecz społeczeństwa, osoby mające odwagę opowiedzieć się, pokazać swoją przynależność polityczną. To wielki osiągnięcie demokracji. Wracając do samorządów gminnych gdzie są wybory bezpośrednie i nie ma wyborów proporcjonalnych – politycznych jak to w przypadku samego miasta Mogilna i Powiatu Mogileńskiego wyborów do samorządów województwa, sejmu i senatu. W tych gminach rzeczywiście jest głosowanie na człowieka i trudno byłoby oczekiwać inaczej niż jak to wskazuje ordynacja wyborcza, czyli zgromadzać się w komitetach wyborczych. Tak należy odczytywać wypowiedź Przewodniczącego i nie doszukiwać się rzeczy, które nie miały miejsca ani klimatu, który tak nie wyglądał jak go opisywano raz nie należy nadinterpretować tego, co wprost powoli, spokojnie zostało powiedziane podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Mogilnie jak i Rady Powiatu. To osobiste zdanie Przewodniczącego. Reprezentując Radę Powiatu Przewodniczący uczynił tak jak Radni poprzez pewną logikę potwierdzili, jak Pan Szczotka w niektórych zapisach swojego oświadczenia. Nie bądźmy wobec siebie złośliwi –zaapelował. Przewodniczący 30 lat był osobą funkcjonująca publicznie z bardzo małą przerwą. Między innymi był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej, długie lata był Radnym, w szeregu organizacjach Przewodniczącym, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i członkiem od chwili reaktywowania PSL (5 maja 1990 roku). Robienie komunisty –Panie Marku Holak, Panie redaktorze-powiedział Przewodniczący  – było wielką niesprawiedliwą opinią nie tylko o Przewodniczącym ale i jego rodzinie, która dla ziem mogileńskich i okolicznych ma swoje zasługi. Dzidek odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, rehabilitowany w pewnym momencie przyjął odznaczenie, choć miał problemy moralne czy je przyjąć, powstaniec wielkopolski, niedoszła ofiara Świerkówca, ojciec uczestnik walk pod Bzurą, Pan Będzwałek niedawno wspominany w Pałukach – postać też znacząca to pradziadek. Czy zasługuję na miano komunisty? –zapytał. Czuł się obrażony, że PSL jest tak postrzegane. PSL w różnych odmianach i różnych okresach historycznych czynnie istniał politycznie. Ile dobrego – w tym utrzymanie własności w okresie komunizmu leży po stronie działaczy chłopskich i rodziny Przewodniczącego, który gospodarstwo rodzinne posiada do dnia dzisiejszego. Nie zostało ono wciągnięte do kołchozów pomimo szykanów. Przykro, że taki jest finał jednego wystąpienia. Po raz pierwszy ktoś musi zacząć o tym mówić, aby utrzymać porządek, który można utrzymać podczas demokracji. Nie działamy w podziemiu, aby tworzyć grupki, które potem są bardzo zgrabnie manipulowane, to „piekiełko mogileńskie”, którym Pan Marek Holak zręcznie „kręci”. Przewodniczący myślał, ze nie będzie okazji tego powiedzieć, ale stało się to po ostatnim artykule. Redaktor nie brał czynnego udziału w obradach sesji rady Miejskiej i nie słyszał bezpośrednio wypowiedzi oraz nie miał możliwości patrzeć na reakcje sali, dobór słów, mimikę twarzy, która oddaje charakter wystąpienia – to relacja z relacji. Poprosił, aby więcej do takich sytuacji nie doprowadzać. Przewodniczący nie czuł się winny niczego, co mogłoby uwłaczać Radzie Powiatu. Zawsze stara się godności szefa nie skalać najmniejszym gestem.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak był daleki od polityki. Współpracując z Przewodniczącym nie wiedział, ze korzenie rodzinne sięgają tak daleko Polskiej rzeczywistości. Dziadek i ojciec Starosty również byli członkami PSL, z czego jest dumy jak i Przewodniczący. Wyraził nadzieję, że nie dojdzie do zburzenia koleżeńskości i dobrego klimatu, bo są tam ludzie myślący podobnie jak Przewodniczący. Starosta jest dumny, że Przewodniczącym jest Pan Wiesław Gałązka. Poprosił o wyrozumiałość.

Radny Radosław Trepiński poinformował, ze posiedzenie komisji odbędzie się 19 lutego br o godzinie 9.00 w gabinecie Dyrektora w Mogilnie.
Zwrócił się również do Radnego Szczotki i stwierdził, ze nie czuje się Radnym drugiej kategorii z powodu korzeni rodzinnych, które sięgają do stowarzyszenia, ale też nie zgodził się z Przewodniczącym, że jakoby samorządność była uprzywilejowana dla partii politycznych i że to byłoby lepsze rozwiązanie. Stowarzyszenie, które reprezentuje ma w swojej nazwie „samorządowe”- Samorządowe Forum Prawicy a więc grupa ludzi skupiona na rzecz samorządności. Nie jest to stowarzyszenie miłośników kolei czy inne gdzie z nazwy wynika zakres działalności. Stowarzyszenie, do którego należy Radny jest jak najbardziej uprawnione –również zapisami w statucie do działań samorządowych. Na tym polega osiągnięcie demokracji, że ludzie na dole niemający potrzeby dużych szyldów, mocnego wsparcia politycznego, ale mający potrzebę zorganizowania się w stowarzyszeniu, które będzie działało na rzecz samorządności.

Radny Jerzy Szczotka nie odwoływał się do przeszłości rodziny, bo nie ma sensu opowiadać ile włącznie z Radnym ucierpiała za czasów komunizmu. Dziwił się, że Przewodniczący wystąpił w imieniu całej Rady i oświadczył publicznie, ze w samorządzie ktoś znalazł się z powodu nieporozumienia. Jeśli Przewodniczący tego nie powiedział, powinien skierować pismo do gazety, aby to sprostowała. Radnemu wydaje się, że nie jest tu w wyniku nieporozumienia i nie życzyłby nikomu i zaapelował, ze Pan Gałązka nie powinien występować jako Przewodniczący a jak chce komuś przyłożyć to zastrzega sobie, że występuje jako obywatel. Przewodniczący wypowiada się także o tych ludziach, którzy są tutaj z partii politycznych czy spoza partii i w wyniku decyzji wyborców. Publiczne wypowiadanie takich rzeczy jest niedopuszczalne. Demokracja jest ważnym elementem i nie daje nikomu większego lub mniejszego przywileju, co wnika z Konstytucji. Przewodniczący potraktował ludzi, którzy są objęci prawem konstytucyjnym jako tych, którzy są w wyniku akceptacji obywatelskiej, gdzieś kogoś reprezentują w wyniku nieporozumienia, to niedopuszczalne.

Radny Jacek Kraśny zapytał czy Przewodniczący mógłby zakończyć dyskusje ni na temat sesyjny. Każdy jest radnym i jeszcze 3 lata kadencji i nikt nie będzie mówił, ze ktoś jest gorszym lub lepszym radnym.
Ad.11
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16.35.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:36:26
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 10:42:26
Ostatnia zmiana:2008-06-23 10:43:01
Ilość wyświetleń:475

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij