Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XV/08 zdn.25.01.2008r.

Protokół Nr XV/08
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 25 stycznia 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 12.25

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie projektów uchwał w sprawie 1) zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Mogilnie, 2) podjęcia w 2008 r. realizacji inwestycji pod nazwą „dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2” w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Przewodniczący zaproponował, aby powyższe projekty wprowadzić do porządku jako pkt. 6 i 10. oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Mogilnie.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2007.
8.Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2007.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia w 2008 r. realizacji inwestycji pod nazwą „dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2” w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajem nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
19.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
20.Wnioski i oświadczenia radnych.
21.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
22.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23.Wolne głosy i sprawy różne.
24.Zakończenie.
oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Krzysztof Mleczko swoją interpelację skierował do pani Skarbnik. Interesanci dojeżdżają we wtorek do urzędu, który jest czynny do godziny 16.00, ale kasa niestety do godz. 14.00. Poprosił aby kasa była czynna do 16.00. Interesanci przyjeżdżając po 14.00 np. do wydziału geodezji muszą kolejny raz przyjeżdżać aby uiścić opłaty-tłumaczył.

Radny Jerzy Szczotka zwracał się do Przewodniczącego Rady na piśmie z prośbą o zaproszenie Dyrektora ZS w Strzelnie celem wyjaśnienia okoliczności śmierci nauczyciela na terenie szkoły. Prokuratura przysłała odpowiedź, którą Przewodniczący przekazał natomiast Radny nie wie, dlaczego nie był obecny Dyrektor.
Przypomniał Przewodniczącemu o trwającym sporze w sprawie projektu uchwały dotyczącej diet Radnych. Radny przytoczył §25 ust.5 i 6 Statutu Powiatu Mogileńskiego.
„5. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd powiatu. Nie wyrażenie opinii przez Zarząd oznacza formalny brak zastrzeżeń do projektu uchwały pod warunkiem, że projekt uchwały został zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym Starostwa przynajmniej 3 dni przed ostatnim posiedzeniem Zarządu przed sesją. Nie dotyczy to spraw związanych z budżetem.
6. Przewodniczący przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Zarządowi oraz radnym.”
Wszystkie warunki opisane, zostały spełnione. Projekt został zgłoszony niemal rok temu a nie trzy dni przed posiedzeniem Zarządu, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do tych projektów. Sprawa powinna być dawno załatwiona. Radny nie chciał, aby Przewodniczący przytaczał osobiste wrażenia lub opinie tylko, aby bazował na podstawie odczytanych przepisów. Poprosił o wyjaśnienie, kiedy to zostanie wprowadzone do porządku obrad oraz o przedstawienie przez Starostę szczegółów dotyczących obchodów 10-lecia powołania samorządu powiatowego.

Radny Tadeusz Szymański skierował zapytanie do Dyrektora SPZOZ Krigera w sprawie Ośrodka Zdrowia w Gębicach oraz sytuację zwianą z Panią Doktor, która została zwolniona. Jak dyrektor rozwiąże sprawę drugiego lekarza w Gębicach, ponieważ Pani Doktor zajmuje mieszkanie służbowe i jej zwolnienie nie pozwoli w najbliższym czasie zatrudnić nowego lekarza. Kto będzie zajmował się pacjentami, którzy bardzo licznie zgłaszali się do Pani Doktor. Pani Doktor ma kłopoty ze sobą, ale jeżeli chodzi o pacjentów cieszy się dużym wzięciem, może należałoby pomóc w jej problemach.
Kolejne pytanie skierował do Starosty w sprawie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gębicach wzdłuż Ośrodka Zdrowia. Radny wie, ze to nie są kompetencje powiatu, ale ciężko się tam poruszać dzieciom, osobom starszym. Czy podejmowana są jakieś działania, aby pojawił się chodnik? W kampanii mówiono, ze działania będą, ale ich nie widać.

Ad.5
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie interpelacji Radnego dotyczącej projektu uchwały o dietach. Myślał, że Radny doprecyzuje projekt uchwały, który będzie pełną inicjatywa uchwałodawczą. Radny do tej pory tego nie wykonał. Przewodniczący zaproponował, ze opracuje pełnej treści projekt uchwały, Radny to skonsultuje, przejrzy, podpisze i wówczas zostanie to przekazane Zarządowi. Czy taka forma załatwienia sprawy jest przez Radnego zaakceptowana? Tak, aby wszystkie szczegóły, które musza być w uchwale znalazły swoje zapisy łącznie z treściami, o które Radny wnioskuje?

Radny Jerzy Szczotka powołał się na stosowne przepisy i jeżeli były zastrzeżenia to Zarząd mógł wnieść je do projektu uchwały. Radny prosił, aby nie kierować się własnymi i prywatnymi odczuciami, co do projektów uchwał, bo to są sprawy proceduralne, formalno –prawne i tylko w tym zakresie należy się poruszać. Jeśli Przewodniczący stworzy projekt uchwały i go wniesie to będzie to projekt Przewodniczącego. Przepisy na to wskazują, ze sprawa została rozstrzygnięta, bo nie ma żadnych zastrzeżeń w terminie określonym przepisami. Radny czeka tylko na wprowadzeni projektu pod obrady. Jeśli Przewodniczący chce mieć nowy projekt osobisty, to nic nie stoi na przeszkodzie aby go zrobił.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zgodził się z zacytowanymi ze Statutu przepisami, to fakty, które powinny następować po tym jak projekt uchwały zostanie przedłożony, ale taki, który zawiera wszystko przewidziane Statutem. Przewodniczący rozumie Radnego i obawiał się tego. Podczas komisji Przewodniczący powiedział, ze jak to zaproponuje Radnemu to Radny powie, ze to projekt Przewodniczącego. Jeśli Radny nie chce współpracy w celu spełnienia oczekiwań to Przewodniczący nie widzi innego sposobu. Radny został na piśmie powiadomiony, jakie wady zawiera projekt uchwały, czego Radny nie usunął i nadal twierdzi, ze jest to prawidłowy projekt. Przewodniczący proponuje, aby zrobić to jak powinno. Radny przejrzy i zaakceptuje treść, która jest najważniejsza, – czyli to, co proponuje Radny w kwintesencji uchwały, to wówczas Radny odpowiada, ze będzie to projekt uchwały Przewodniczącego. Przewodniczący wraził swoją dezaprobatę do sytuacji i nadal uważa sprawę za nierozwiązaną. Zaapelował, aby Radny przystał na propozycję, aby uchwała mogła trafić na Zarząd i obrady Rady. W przypadku, kiedy zawiera wady, których Radny nie usunął, to trudno Zarządowi poddawać taki projekt uchwały.

Radny Jerzy Szczotka jednoznacznie stwierdził, że Przewodniczący miał zastrzeżenia do projektu uchwały, które wyraził w piśmie i Radny złożył powtórnie projekt już poprawiony i brak, który wskazał Przewodniczący został usunięty i to fakt. Jeżeli Przewodniczący w chwili obecnej przywołuje jakieś wady i braki to poprosił, aby przy wszystkich publicznie powiedział, jakie niedociągnięcia projekt posiada, bo tylko wtedy będzie wiarygodny w swoich stwierdzeniach.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka powiedział, ze drugi projekt uchwały był taki sam jak pierwszy, gdzie Radny powielił to samo pismo z tą samą treścią i przesłał z powrotem jako projekt uchwały. W związku z powyższym Radny nie może żądać tego, o co występuje, otrzymał odpowiedź na piśmie i żaden fakt nie uległ zmianie. Natomiast, jeśli tego pisma Radny nie ma to Przewodniczący za pośrednictwem Biura Rady może przekazać. Poprosił o konsekwencje. Być może Radny pomylił pisma, co się zdarza i wysłał nie to, co trzeba, może Radny opracował jakiś projekt, ale Przewodniczący takowego nie otrzymał

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował Radnego Mleczko, że petenci przychodzący nawet po godzinie 14.00 do kasy w wydziale finansowym, są obsłużeni. Kasa jest zamknięta, ale pomieszczenie obok otwarte. Być może osoby, o których mówił Radny nie zostały poinformowane przez urzędników. Pieniądze są zawsze przyjmowane, nie ma problemu, ponieważ są one chowane do skarbca po zakończeniu pracy.

Radny Krzysztof Mleczko uważa, ze powinna być informacja. Petenci odczytali po prostu, ze kasa do 14.00 i odjechali.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze to konieczność, ponieważ kasjerka musi mieć czas na sporządzenie raportu kasowego, ale jeżeli petenci przyjdą zostaną obsłużeni.
Obchody 10-lecia samorządu Powiatowego zostały zgłoszone przez Radnych a Zarząd pozytywnie podszedł do tego. Zarząd chciałby zorganizować to przy pomocy jednostek organizacyjnych. Rozmawiano na komisjach o terminie i proponowano połączyć obchody z targami Bielice –Rol. Pierwszym krokiem było zamówienie sztandaru. Do maja zostanie wykonany, należy doprecyzować sprawy finansowe. Pozostałymi kwestiami zajmie się komitet organizacyjny.
Sprawa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gębicach toczy się drugą kadencję. Starosta był razem z Burmistrzem Mogiln w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i Krajowych. Ustalono, że chodnik po prawej stronie zostanie wykonany wspólnie – Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Urząd Gminy w Mogilnie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński potwierdził słowa Starosty. Były zapewnienia ze strony ZDW o realizacji, jednak Gmina nie posiada żadnej informacji o dalszych działaniach. Gmina będzie partycypować w kosztach.

Radny Tadeusz Szymański zwrócił uwagę, ze projekt sztandaru jest w dokumentach dotyczących insygniów Powiatu, nie trzeba nowego projektu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wie o tym i nie chodzi o projekt, ale już o wykonanie.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger niestety rozstał się z panią Doktor z Gębic i ostatecznie do 31 marca obejmuje okres ochronny dot. sprawy mieszkaniowej. Zostało wysłane pismo z informacją, ze po tym terminie Pani Doktor mieszkanie będzie musiała opuścić. Zostaną wystosowane ogłoszenia, ale czy ktoś się zgłosi trudno powiedzieć. Lekarza w chwili obecnej jest trudno pozyskać. Pozostała część pytania dotyczy osobiście Pani Doktor i Dyrektor nie czuje się zobowiązany o tym mówić.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie zaproszenia Dyrektora ZS Strzelnie. Nie każdy wniosek Przewodniczący musi spełnić, natomiast biorąc dociekliwość Radnego zajął się tą sprawą tak dalece, ze na poprzedniej sesji została odczytana informacja z Prokuratury na temat całego zdarzenia. Przewodniczący dopowiedział, ze poza treścią, która została przytoczona nie znał dalszej odpowiedzi. W związku z tym, jeżeli odpowiedź dotrze do Zarządu bądź Przewodniczącego na pewno wniosek Radnego zostanie poddany głębokiej analizie i jeśli będzie zasadne przepytywanie Dyrektora ZS na sesji, tak się stanie. Jeśli będzie taka potrzeba Rada wysłucha wyjaśnień w powyższej kwestii.

Radny Jerzy Szczotka odniósł się do kwestii zaproszenia Dyrektora, która wyniknęła z tego, ze doszło do zgonu jednego z nauczycieli na terenie placówki podległej powiatowi. Oficjalna wersja wydarzeń była taka – Radny cytował za naczelnikiem Konieczką „ten Pan przyszedł, stanął, popatrzył się i zniknął”. Z informacji Radnego wynika, ze wersja była inna i różniła się od tej oficjalnej. Należy to wyjaśnić w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, bo sprawa dotyczy Powiatu. Inicjatywa powinna wyjść zaraz po zdarzeniu i powinna zając się tym komisja oświaty w celu ustalenia okoliczności. Takie tłumaczeni nawet nie jest śmieszne.

Przewodniczącemu Rady Powiatu Wiesławowi Gałązce wydawało się, ze spostrzeżenia Radnego były bardzo osobiste jak i stosunek do zdarzenia. Radny ma pełne prawo domagać się wyjaśnień i ma prawo zainicjować ze swej strony złożenie skargi zażalenia do organów, które są głównie wyznaczone do rozpatrywania takich zdarzeń, powołane głównie po to. Dla Przewodniczącego sprawa nie jest zamknięta, ponieważ nie ma informacji jak zakończyło się kolejne dochodzenie w sprawie o wykroczenie czy przestępstwo łamiące ustawę o wychowaniu w trzeźwości, którą zacytowała Pani Prokurator jako zlecenie czynności dla Komisariatu Policji w Strzelnie.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił się do prawnika, aby potwierdził, ze Radny nie może nic w powyższej sprawie zrobić na drodze urzędowej czy służbowej, ponieważ nie jest stroną. Stroną może być Powiat jako organ założycielski placówki, ale nie Radny i nie przysługuje prawo do zażalenia czy skargi. Dlatego zwrócił się drogą służbową poprzez Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka nie czuł się uprawniony ani upoważniony do wyrażania swojej woli na temat podejrzeń Radnego.

Adwokat Wojciech Mańkowski potwierdził pogląd Radnego Szczotki, ze nie jest stroną postępowania i żadne środki zaskarżenia, jakie przewidziane są w kpk Radnemu nie przysługują. Jeśli były podejmowane jakieś decyzje procesowe w tym postępowaniu czy postanowienie zapadłoby o odmowie wszczęcie postępowania karnego bądź o jego umorzeniu, jeśli takowe uprzednio wszczęto to istotnie z szacunkiem dla mandatu, ale Radny nie ma żadnych uprawnień. Adwokat nie widział również uprawnień dla powiatu a zwłaszcza komisji oświaty, jest to przykre zdarzenie, które z racji przepisów kodeksu postępowania karnego musi być wyjaśnione ze względu na miejsce zgonu tej osoby i jak ze względu na wiek, jeżeli ktoś umiera ze starości to prokuratura się tym nie zajmuje natomiast, jeżeli w takich okolicznościach zmarł to zapewne- tak. Jest to wyłącznie rzecz prokuratury a Powiat nie jest stroną tego postępowania i tez mu nie przysługują żadne środki, jakie są przewidziana dla strony w postępowaniu karnym i w związku z tym należy pokornie czekać, co zostanie ustalone w postępowaniu karnym. O ile wiadomo Adwokatowi w chwili obecnej Prokuratura koncentruje się na innym wątku niż śmierć gdyż uznano, ze była to śmierć naturalna – nie w tajemniczych okolicznościach, natomiast koncentruje się na innym wątku, który nic nie ma bezpośrednio wspólnego z tym Panem.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Mogilnie.

Radny Jan Szarek poprosił o wyjaśnienie przedstawianej uchwały.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger oświadczył, ze wszystkie szpitale likwidują oddziały długoterminowe. Na terenie Województwa Kujawsko –Pomorskiego czyli rejonu działań NFZ jeszcze tylko działa oddział w Nakle ale z dniem 31 stycznia ulega likwidacji. Stopień finansowania na początku było to 72zł teraz spadło poniżej 50zł na pacjenta. Za 11 miesięcy wygenerowano stratę 502tys.zł. Stąd decyzja ale nie tylko SPZOZ w Mogilnie, ale i innych Dyrektorów szpitali na terenie działania funduszu o likwidacji oddziałów. Oddział generuje bardzo duże straty i stawał się przytułkiem dla ludzi, którzy często zostawali bez pomocy innych osób. Miał być on odciążeniem dla oddziałów ostrych, ale nie brano pod uwagę faktu, ze np. na neurologii leży pacjent po udarze mózgu trafia na oddział dla przewlekle chorych z leczeniem bardzo wysoko specjalistycznym i bardzo drogim. Na tym oddziale wszelkie koszty utrzymania pacjenta ponosi SPZOZ. Wymagania w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, jaki tez jest w SPZOZ są coraz większe i cała powierzchnia zajmowana przez ZOL oddział PCh będzie przeznaczona na to, aby zapewnić odpowiedni standard pacjentom ZOL-u.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2007.

Do sprawozdania uwag i zapytań nie było.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.8
Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2007.

Radny Jerzy Szczotka nie miał specjalnie zastrzeżeń do sprawozdania oprócz ostatniego zdania. „w większości kontrolowanych jednostek usunięto nieprawidłowości oraz uchybienia” to nie jest do końca zgodne z prawdą, ponieważ nikt dokładnie nie wie, włącznie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ile nieprawidłowości oraz uchybień usunięto. Na komisji Radny prosił o odpowiedź na to pytanie ile i jakie wnioski zostały zrealizowane a które nie zostały zrealizowane. W związku z tym wnosił o wykreślenie tego zdania ze sprawozdania, które niczego nie zmienia, ale sprawia, ze sprawozdanie będzie bardziej wiarygodne. W dalszym ciągu podtrzymywał swoje stanowisko i jako wniosek mniejszości Rada powinna zadecydować czy przyjmuje w przedstawionym kształcie czy wykreśla to zdanie.

Radny Krzysztof Szarzyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, ze Radny jest niepunktualny i przybył na komisję z opóźnieniem. Komisja a ostatnie zdanie rozpatrywała i poprawiła na brzmienie „w większości kontrolowanych jednostkach wykonano zalecenia kontrolne”. Dlaczego w większości? Ponieważ większość zdążyła wykonać zalecenia a mniejszość jest w trakcie rekontroli i komisja ma nadzieję, że to zostanie wykonane.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zrozumiał, ze to zdanie jest zdaniem komisji.

Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, ze również jest członkiem Komisji Rewizyjnej i podczas obrad komisji wnosił o wykreślenie zdania. Żeby być precyzyjnym, Radny potwierdził, ze zdarzyło mu się spóźnić kwadrans na posiedzenie komisji jeden raz, ale może skoro Przewodniczący jest otwarty na szczerość to może powie, którzy radni z komisji przychodzą podpisać tylko listy na początku albo na sam koniec obrad, żeby tylko listę podpisać.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zwolnił Przewodniczącego komisji od udzielenia odpowiedzi. Wszystkie sprawy są wewnątrz komisji i odniesie się ona do pytania Radnego. Jako Przewodniczący zainteresuje się obecnością na komisjach, ponieważ ma na to dokumenty, które są sporządzane każdorazowo z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi.
Radny przedstawił wniosek, ale komisja dokonała już zmian i uważał, ze, jeśli Radny nie przeredaguje wniosku to głosowanie jest bezzasadne, bo komisja dokonała już zmiany.

Radny Jerzy Szczotka uważał, ze przy pięcioosobowym składzie komisji gdzie tylko jeden członek komisji jest w opozycji to można przegłosować, że czarne jest białe i na odwrót.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zwrócił uwagę Radnemu, ze nie jest to tematem obrad.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przypomniał o dniu żałoby i poprosił o powagę na sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że komisja poinformował Radę, co do swoich ustaleń i spostrzeżeń, dlatego poddał je pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 2 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował zebranych, ze Powiat mogileński w uzgodnieniu z caratach Archidiecezji Gnieźnieńskiej przejmuje na siebie funkcjonowanie i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Strzelnie poprzez PCPR. W związku z powyższym kwoty przydzielone dla tamtej instytucji wchodzą do naszego budżetu w związku z tym projekt uchwały
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia w 2008 r. realizacji inwestycji pod nazwą „dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2” w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił krótką przerwę, w której podziękowano za dotychczasową pracę Dyrektorowi PSSE Mieczysławowi Czajkowskiemu.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak również złożył podziękowania Dyrektorowi.
Dyrektor PSSE Mieczysław Czajkowski podziękował za współprace oraz poinformował, że Dyrektorem będzie teraz Pani Urszula Brejecka.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił uwagę na tytuł rozdziału IV „Zadania priorytetowe powiatu w 2008 roku i § 11. Zadania priorytetowe, wspierane w roku 2008”. Priorytet to nic innego jak przywilej i tez pod względem finansowym, zadania przedkładane ponad wszystko. Radny dziwił się takiemu zapisowi skoro na kulturę i dziedzictwo narodowe w budżecie powiatu zaplanowano 9 ty.zł  na cały rok a sport tylko 7,5tys.zł czy to zadania priorytetowe ? na pewno nie-dodał. W związku z powyższym zaproponował wykreślenie z tytułu rozdziału IV słowo „priorytetowe”.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zauważył, ze jest wiele obszarów, którymi powiat może się zająć i wskazać jako priorytetowe ze względu na dofinansowanie i to nie odnosi się do środków, które są na to przeznaczone. Powiat przeznacza np. 300 czy 500zł na nagrody, dla organizatorów jest to rzecz bardzo ważna – za pieniądze zakupione zostają nagrody i to wskazuje na to, że ten obszar jest obszarem priorytetowym. Nie decydują o tym wysokości nakładów.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odesłał radnych do rozdziału III i dokładnego zapoznanie wówczas można mieć inne odczucia niż wskazywane przez Radnego.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze Rada nie może opierać się na wrażeniach. Wrażenie można robić dobre lub złe. Radnemu wydaje się, że użycie słowa „priorytet” przy takich nakładach nie robi dobrego wrażenia bez względu na to czy rozdział III jest czy nie. Priorytetem można nazwać inwestycję w służbie zdrowia, gdzie powiat przeznaczył inne kwoty, można nazwać inne zadania, ale 7,5 tys.zł na priorytet lub w innym dziale 9 tys.zł.? Traktujmy poważnie ludzi, którzy zgłoszą się po dofinansowanie, bo tych organizacji na terenie powiatu jest bardzo dużo i one już odpuściły sobie w ogóle zwracanie się o jakiekolwiek środki do Powiatu, bo nigdy tych środków nie było. Kwoty te powtarzane są od lat pięciu. Traktujmy się poważnie i wykreślmy słowo, aby nie narażać się na złe wrażenie ze strony mieszkańców powiatu- zaapelował.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, ze program został uzgodniony z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze nie mogło być tak samo od pięciu lat, ponieważ to działa dopiero od trzech lat. Organizacje pozarządowe musza nauczyć się, ze wnioski nie będą realizowane poprzez cały rok, jak poprzednio, gdzie Zarząd bez konkursów mógł przekazać środki z różnych działów. Teraz organizacje pozarządowe musza stawać do konkursów. Są to małe sumy a organizacje dopiero się uczą. W przyszłości środki można zwiększać.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał o zgłoszonym przez Radnego Szczotkę wniosku dot. wykreślenia słowa priorytetowe.

Radny Radosław Trepiński uważa, ze zapis jest czytelny. Gdyby wyrzucić słowo priorytet i zostawić zadania wspierane, –że te a nie inne w domyśle– to wówczas zostałoby zrobione ograniczenie. Słowo wspieranie określa też priorytet, bo Powiat tylko wspiera a nie finansuje bądź bierze generalnie na siebie całą stronę finansowa. Ktoś zgłasza propozycję ekologii a ktoś kultury i w tym zapisie jest wskazanie, ze propozycja kultury będzie pierwsza, ale nie wykluczam ekologii. Gdybyśmy wyrzucili priorytet i zostały by zadania wspierane to zostaną tylko te i dla Radnego jest to czytelnie i nie jest rażące.

Radny Jerzy Szczotka uważa, ze jeżeli w §11 zadania priorytetowe wspierane w roku  2008r. mamy traktować poważnie, ze wspieramy jako priorytet to z czego –zapytał? Może dopiszmy „moralnie i duchowo”, bo finansowo nie. Wtedy wyjdziemy na poważnych ludzi.

Radny Radosław Trepiński stwierdził, ze Radny wytacza dziwne argumenty. Radni uchwalali budżet i każdy miał świadomość, że wybiera i każdy miał świadomość ze jest za mało na kulturę, ale skoro wiedzieliśmy, w jakim stanie jest służba zdrowia i jak nie wykonamy standardów dojdzie do katastrofy. Nie jednego programu dotyczącego kultury, czy ważnego zdarzenia, ale nie tak priorytetowego jak właśnie służba zdrowi. To był wybór i można podzielić tylko tyle ile się ma.

Radny Mirosław Leszczyński zaapelował, aby duchowo i moralnie wesprzeć rodziny lotników.

Radny Jerzy Szczotka poprosił, aby nie wykorzystywać tragedii narodowej do drobnych poprawek w aktach prawa miejscowego, bo to jest skandaliczne, aby tragedia stała się powodem do przemycania głupot w aktach prawa miejscowego.

Radny Dariusz Kurzawa jako Dyrektor MGOK w Strzelnie zapewnił, ze każde 100 czy 50zł to wielkie wsparcie dla każdej imprezy. Radny organizował nie jedną imprezę i zdaje sobie sprawę, ze każde 100zł się liczy. Rada wyznaczyła sobie w bieżącej kadencji dwa priorytety – DPS i SPZOZ i tyle środków ile można przekazuje się a każda instytucja będzie się cieszyć ze środków, jakie zdobędzie. Poza tym Powiat nie jest jedyną instytucją, która ma dotować tego typu imprezy trzeba szukać środków gdzie indziej a jeśli ktoś tego nie potrafi zrobić będzie robił aluzje i przytyki.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie wniosek Radnego J.Szczotka o wykreślenie słowa „priorytetowe w tytule rozdziału IV.
W wyniku głosowania 4 głosami za, 12 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek nie został przyjęty.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 4 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.

Komisje po konsultacjach ustaliły, że przedstawicielami Rady będą Radni Radosław Trepiński oraz Tadeusz Szymański.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajem nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.19
Radny Jerzy Szczotka odniósł się do posiedzenia zarządu z dnia 27 grudnia pkt.5 tj. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Poprosił o rozszerzenie informacji, czego ma to dotyczyć i jakie skutki będą tej uchwały?
Kolejne posiedzenie zarządu z 16 stycznia br. pkt.9 Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Jaka jest wysokość stawek, do czego mają zastosowanie np. grunty, pomieszczenia itd. Następnie pkt.10 Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Tutaj Radny chciałby znać skład personalny komisji.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze pismo z prośbą o współpracę przesłała szkoła a chodzi o to, aby a terenie powiatu prowadzić kształcenie oraz różnego rodzaju kursy dotyczące bezrobotnych. Programy takie będzie również wykonywał PUP. W związku z tym, ze są dostępne środki na powyższe zdecydowano, aby objąć tym również Powiat Mogileński. Z taką propozycją szkoła zwróciła się również do Powiatu Tucholskiego i tu również podpisała porozumienie. Powiat Mogileński z tego tytułu nie poniesie żadnych kosztów, ale Powiat ma tylko opublikować i upowszechnić, na ternie Powiatu Mogileńskiego działania, które szkoła będzie prowadziła. Stawek czynszu Starosta nie pamiętał i zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. Komisja przetargowa została powołana i skład osobowy przedstawia się następująco: A.Kędzierska, A.Cieślewicz, M.Szwarckopf i J.Caspari –Filipiak.

Radny Jerzy Szczotka zapytał, kto będzie mógł uczęszczać na zajęcia, kursy, o jakim profilu będą te szkolenia lub kursy?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak nie widział wniosku konkursowego, z którym szkoła wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zgodnie z apelem władz państwowych zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięci poległych żołnierzy podczas wypadku lotniczego.

Ad.20
Wniosków i oświadczenia radnych nie było.

Ad.21
Leszek Nowacki wystąpił z apelem o wsparcie Związku Zawodowego Samoobrona Kółek Rolniczych, aby wystąpić wspólnie do ARiMR w sprawie przyspieszenia dopłat obszarowych dla rolników. Po informacji prasowej otrzymał wiele telefonów dotyczących kontroli fotoobszarowej prowadzonej przez Powiat i opóźnieniem dopłat. Poprosił, aby w związku z suszą, która dotknęła rok i dwa lata temu, przyspieszyła wnioski z kontroli i wypłaciła jak najszybciej pieniądze, ponieważ rolnicy pieniędzy nie mają. Spłata w czerwcu będzie zbyt późna ze względu na konieczność wykonania pewnych czynności wczesną wiosną.
Jak obywatel podziękował Dyrektorowi PSSE M.Czajkowskiemu.
Zapytał Dyrektora ZDP czy planowana jest modernizacja drogi z Dąbrówki do Mogilna? Droga ma duże obciążenie ruchem i zdewastowane są jej krawędzie.

Ad.22
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poparł sprawę dopłat. Dodał, że można zadać pytanie, dlaczego tak późno wykonuje się pomiary metodą foto poprzez satelitę. Przewodniczący osobiście otrzymał potwierdzenie zgodności złożonego wniosku, ale brak decyzji o wypłacie dopłaty. Trzeba zrobić wszystko, aby rolnicy otrzymali wcześniej pieniądze z powodów, które podał Pan Nowacki.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze agencja wyznaczyła termin zapłaty rolnikom na koniec czerwca. Starosta porosił miejscowego Dyrektora ARiMR, aby przedstawił sytuację w ARiMR w Toruniu. Opóźnienia w pomiarach spowodowane były brakiem możliwości wcześniejszego wyłonienia wykonawcy pomiarów. Rolnicy, do których nie ma zastrzeżeń otrzymają szybciej dopłaty w innym przypadku dopłaty będą później. Agencja zapewnia, że najpóźniej będzie to miesiąc maj. Powiat Mogileński skieruje pismo do Prezesa Agencji w Warszawie z prośbą o przyspieszenie dopłat.
Odnośnie drogi Starosta wyjaśnił, że przełożono środki na dokumentację drogi Mogilno –Chabsko (ul.Kościuszki), ponieważ firma nie zdążyła zrobić jej w starym roku. Dokumentację będzie bieżącym roku. Prowadzone były rozmowy z Dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego dotyczące obwodnicy Mogilna i oddania drogi Powiatowej ul.Witosa w kierunku Gębic Drogom Wojewódzkim i droga do Chabska stała by się również wojewódzką, ale to trudny temat. Cały ruch z Poznania jedzie przez Mogilno. Następnie zakładano wykonać ul.Niezłomych w kierunku Dąbrówki. Szukano pieniędzy na szpital i środki zastałe zdjęte min. z dróg. Wszystko zależy od środków, obwodnicy i zamiany podległości dróg. Starosta planował wykonać wlot do Mogilna od strony ul. Niezłomych, ul. Hallera i ul. Kościuszki w stronę Chabska a Burmistrz Mogilna w kierunku Padniewka jako ciągi komunikacyjne, jednak musiał się wycofać z finansowania drogi do Chabska ponieważ to jest 8mln.zł. wstępnie a 4 mln. trzeba by mieć własnej gotówki aby inwestycję przeprowadzić. Starosta czeka na rozstrzygnięcie konkursów w Urzędzie Marszałkowskim i jeżeli będą możliwości pozyskania środków z zewnątrz to na pewno będą one realizowane przy minimalnych nakładach. Przy finansowaniu 50/50 powiatów nie stać na finansowanie, najlepiej gdyby środków własnych trzeba było włożyć tylko w wysokości ok. 15-20%. Priorytety trzeba wybrać.

Leszek Nowacki zaproponował, choć cząstkowe naprawy drogi.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapewnił, że takie na pewno się odbędą.

Ad.23
Radny Jerzy Szczotka na poprzednich sesjach pytał o podstrefę ekonomiczną w Bielicach. Zapytał czy Zarząd coś zrobił bądź robi, ze względu na mizerię budżetową. Gdyby były nowe miejsca pracy to i budżet by się zwiększył. Na lokalnym rynku wyrósł konkurent ubiegający się o stworzenie podstrefy – Barcin planuje takowe przy cementowni.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze Zarząd jest na etapie uzgodnień zamiany działek z osobami prywatnymi. Zarząd jest po uzgodnieniach z burmistrzem i konsultacjach z pracownikami, Dyrektorem Szkoły oraz Kierownikiem Gospodarstwa. To krok pozwalający wejść burmistrzowi na teren w celu tworzenia dróg dojazdowych i infrastruktury. Z tego zostanie wydzielone ok.20-30 ha oraz podpisanie aktu notarialnego. Marszałek proponuje rewitalizację miast (Strzelno, Mogilno) oraz podstrefy ekonomicznej oraz proponuje ustalić terminy spotkań na terenie powiatu z wójtami, burmistrzami. Starosta planuje rozszerzenie gremium o urzędników, którzy się tym zajmują i osoby zainteresowane. Wstępnie to 6 i 18 luty, konsultacje zakończą się w marcu. Podstrefę w Barcinie Starosta oglądał w telewizji lokalnej i są oni na takim samym etapie jak my. Inwestora nie mają. Starosta ma nadzieję, ze w 2009 zacznie powstawać infrastruktura drogowa. Rząd sprzyja, aby takie strefy powstawały.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przypomniał, ze pomysł powstania podstrefy ekonomicznej pojawił się więcej niż dwa lata temu. Przyczyną myślenia był fakt posiadania przez Powiat Mogileński obszarów, których nie sprzedano.
Przewodniczący zakomunikował o możliwości zwołania sesji nadzwyczajnej dotyczącej poręczenia na pożyczkę dla SPZOZ. Oświadczenia majątkowe należy złożyć do końca marca.

Ad.24
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.12.25
 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:33:21
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 10:42:26
Ostatnia zmiana:2008-06-23 10:43:07
Ilość wyświetleń:405

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij