Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

63/08 zdn.06.02.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 63/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 6 lutego 2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Zarząd Powiatu przywitał i pogratulował Panu Dariuszowi Kurzawie nominacji na stanowisko Wicewojewody.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie środków na dofinansowanie w 2008 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dofinansowywane z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2008 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Ne 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustalenia Instrukcji Wypełniania Oferty.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2008 r. ustalenia regulaminu jej działania oraz regulaminu dokonywania oceny merytorycznej ofert przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych w Mogilnie.
7.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r.
8.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Projektu pod nazwą „Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
11.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
12.Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
14.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2007r.
15.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
16.Sprawy różne.
17.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
18.Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydział Oświaty, Wychowania, kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie środków na dofinansowanie w 2008 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.4
Danuta Olejnik inspektor ds. prawnych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dofinansowywane z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2008 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustalenia Instrukcji Wypełniania Oferty.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 152/08.

ad.5
Danuta Olejnik inspektor ds. prawnych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 153/08.

ad.6
Danuta Olejnik inspektor ds. prawnych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2008 r. ustalenia regulaminu jej działania oraz regulaminu dokonywania oceny merytorycznej ofert przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 154/08.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 155/08.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 156/08.

ad.9
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 157/08.

ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Projektu pod nazwą „Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.

Wicestarosta nie brał udziału w głosowaniu projektu uchwały. Złożył on jednak oświadczenie uzasadniające i wyjaśniające jego postępowanie. Z oświadczenia wynikało, że w chwili, kiedy pojawiła się koncepcja pomocy SP ZOZ w rozwiązaniu problemów roszczeń pracowniczych, Wicestarosta poprosił Skarbnika o umożliwienie jemu udziału w naradach, podczas których poruszane będą kwestie związane z działaniami Powiatu w tej kwestii. Prosił on także o informowanie (na bieżąco) o wszystkich kwestiach związanych z tym zagadnieniem. Wicestarosta jednocześnie uprzedził o możliwych konsekwencjach wynikających z braku współpracy w tym zakresie (odmowa jego udziału w głosowaniu). Ponieważ wicestarosta nie był informowany o naradach, przyjętych na nich ustaleniach i o uzyskanych informacjach (w tym zakresie) z instytucji zewnętrznych, odmówił on zgonie z swoją wcześniejszą zapowiedzią - udziału w głosowaniu. Wicestarosta oświadczył, że podjął taką decyzję, aby zwrócić uwagę na permanentny brak współpracy ze strony Skarbnika mając świadomość, że jego postępowanie (odmowa udziału w głosowaniu) nie będzie miała negatywnego wpływu na pomoc SP ZOZ w zaspokojeniu słusznych roszczeń pracowniczych.

Zarząd dwoma głosami za i przy jednym niebiorącym udziału w głosowaniu skierował uchwałę pod obrady Rady.

 

ad.12
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.13
Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 30 stycznia 2008r. radny Dariusz Kurzawa zrzekł się mandatu radnego Powiatu Mogileńskiego w związku z nominacją na stanowisko Wicewojewody Kujawsko –Pomorskiego. Na podstawie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.14
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2007r
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.15
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.16
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydział Oświaty, Wychowania, kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach w sprawie uruchomienia w roku szkolnym 2008/2009 kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił pismo Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w sprawie powołani grupy roboczej ds. ochrony dziedzictwa narodowego, która dokonałaby monitoringu zabytków na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński poinformował zebranych o przeprowadzonych negocjacjach z panem R.Tyborskim w sprawie zakupu mieszkania na potrzeby lokalowe PUP w Mogilnie.

Zarząd postanowił przygotować intencyjną uchwałę Rady Powiatu dotycząca obchodów 10-lecia samorządu.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła odpowiedź do Dyrektora SPZOZ Mogilno w sprawie napływających próśb o wzrost wynagrodzeń dla pracowników SPZOZ.

Zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Mogilnie skierował wniosek do Przewodniczącego rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Odpowiedzi na interpelacje.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Projektu pod nazwą „Nowa jakość usług lokalnego rynku pracy w powiecie mogileńskim” – poddziałanie 6.1.2 PO KL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r
9.Wolne głosy i sprawy różne.
10.Zakończenie.

Ustalono, że nadzwyczajna sesja odbędzie się 11 lutego br. o godz. 14.30 w Sali konferencyjnej na  ul.Ogrodowej w Mogilnie. 

ad.17
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:49:19
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:57:50
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:58:38
Ilość wyświetleń:487

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij