Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

59/08 z dn.16.01.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 59/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 16 stycznia 2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
4.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
8.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajem nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
10.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
11.Przedstawienie projektu uchwały Zarządy Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
12.Przedstawienie projektu uchwały Zarządy Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
13.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
14.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
15.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
16.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.
17.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2007.
18.Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2007.
19.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
20.Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
21.Przedstawienie zawartych kontraktów z NFZ na rok 2008 przez Dyrekcję SPZOZ w Mogilnie.
22.Sprawy różne.
23.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
24.Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządy Powiatu w Mogilnie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 142/08.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządy Powiatu w Mogilnie w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd dokonał  rozłożenia na 6 rat wierzytelności zgodnie z wnioskiem Pani Doroty Gurzyńskiej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 143/08.

ad.6
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.7
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.8
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajem nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.9
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 144/08.

ad.10
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 145/08.

ad.11
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 146/08.

ad.12
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 147/08.

ad.13
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.14
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Zarząd 3 głosami za i przy 1 wstrzymującym postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.15
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.16
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.17
Zarząd zapoznał się z sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2007.
Zarząd postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.18
Zarząd zapoznał się z sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2007.
Zarząd postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.19
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2008.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.20
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.21
Kierownik SIM Barbara Buzała przedstawiła kontrakty zawarte na rok 2008 oraz porównanie z rokiem ubiegłym. Generalnie zaobserwowano wzrost a NFZ zapłacił za nadywkonania za rok ubiegły. Minimalny spadek w stomatologii związany jest zmniejszeniem etatu lekarskiego. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym również wzrost, ale tutaj należy pamiętać, że zlikwidowano Oddział dla Przewlekle Chorych i zwiększono ilość łóżek w ZOL. W POZ jest wzrost, ale należy pamiętać, że zależne jest to od ilości pacjentów. Powstały Niepubliczne ZOZ-y np. w Strzelnie, ale mimo wszystko jest wzrost nawet przy pomniejszeniu ilości pacjentów o 15%. Do przychodni w Strzelnie zapisane jest ponad 10tys. pacjentów i jeżeli liczba ta spadnie to jeszcze będzie zysk dla SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger dodał, że w Strzelnie zostanie otwarta poradnia Ortopedyczna oraz Alergologiczna. Poinformował również zarząd o regulacji płac dla lekarzy i pielęgniarek.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że otrzymał pismo od pielęgniarek o poparcie podwyżek płac.
Zarząd poparł podwyżki dla pracowników SPZOZ. Przedstawiana przez Dyrektora skala podwyżek będzie powodowała zadłużanie się SPZOZ około 80-100 tys.zł miesięcznie. Zarząd stał na stanowisku, że podwyżki pracownicy otrzymają w I kwartale 2008r., jeżeli NFZ nie zwiększy finansowania to w II kwartale wycofa się z nich i nie będzie świadomie zadłużał SPZOZ.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak ponadto poinformował, że trwają rozmowy z RIO Bydgoszcz w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ.

ad.22
Starosta Tomasz Barczak poinformował o:
- możliwości wynajęcia pomieszczeń na ul.Łąkowej dla Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klubu Abstynentów”,
- wystosowanym piśmie do Pani Janiny Michalak Dyrektor ZDP z prośbą o rozliczenie się z dokumentów oraz pieczęci służbowych,
Ponadto Zarząd postanowił 17 stycznia br. udać się z wizytacją do Szpitala Powiatowego w Strzelnie.

ad.23
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.24
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:44:10
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:45:42
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:45:53
Ilość wyświetleń:605

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij