Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

50/07 z dn.21.11.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 50/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 21 listopada 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wykorzystania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie środków uchwalonych w formie dotacji w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody dla Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na używanie herbu Powiatu Mogileńskiego.
7.Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2007r.
9.Przedstawienie informacji o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego w latach 2007-2013”.
12.Przedstawienie sprawozdania finansowo- ekonomicznego SPZOZ za III kwartały br.
13.Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
14.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko –Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
15.Sprawy różne.
16.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 119/07.

ad.4
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wykorzystania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie środków uchwalonych w formie dotacji w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Środki przeznaczono min. na zaadoptowanie i modernizację pomieszczeń kaplicy szpitalnej, apteki oraz gabinetu chirurgii dla pacjentów ambulatoryjnych  Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 120/07.

ad.5
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody dla Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na używanie herbu Powiatu Mogileńskiego. Dnia 20 listopada 2007r. Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zwrócił się z pismem do Zarządu Powiatu w sprawie umieszczenia herbu Powiatu Mogileńskiego na przygotowywanym z okazji Jubileuszu 140-lecia specjalnym wydawnictwie okolicznościowym. Wydawnictwo obejmie zasięgiem Województwo Kujawsko –Pomorskie, co będzie stanowiło dobrą promocję dla Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 121/07.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął dziesięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Lenz przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2007r. Poruszył również problem lokalowy PUP w związku standaryzacją.

Członek zarządu Dariusz Kurzawa zapytał czy gdyby zostało zakupione mieszkanie po Panu Tyborskim, Dyrektor przystosowałby pomieszczenia na potrzeby PUP z środków własnych?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Lenz potwierdził.

Zarząd rozważał również możliwość umieszczenia PUP w budynku przy ul.Ogrodowej.
Zarząd jednogłośnie skierował informację pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński przedstawił informację o standaryzacji Domu. Dyrektor zaznaczył, ze dom niestety nie ma wystarczającej ilości metrów przypadających na mieszkańców domu i co z tym się wiąże jest zbyt mała ilość łazienek, pozostałe warunki standaryzacji są dopełnione. Jeżeli DPS nie dopełni warunków standaryzacji w 2008 nie będzie można podwyższyć kosztów utrzymania. Na chwilę obecną po przeliczeniach za dużo jest o 24 mieszkanki, gdyby nie było takiej ilości osób wpływy  do budżetu zmniejszyłyby się o 544 tys. zł .
Zarząd jednogłośnie skierował informację pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego w latach 2007-2013”.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił sprawozdanie finansowo- ekonomicznego SPZOZ za III kwartały br.
Zarząd jednogłośnie skierował informację pod obrady Rady Powiatu.

ad.13
Starosta Mogileński Tomas Barczak przedstawił informację o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
Zarząd jednogłośnie skierował informację pod obrady Rady Powiatu.

ad.14
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko –Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

Ad.15
Dyrektor ZSZ w Strzelnie Piotr Cieślik oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka zapoznali członków zarządu z okolicznościami śmierci nauczyciela w szkole.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janina Michalak poinformowała zebranych o przygotowanym studium wykonalności przebudowy drogi Bożejewice –Żerniki. Prace zostaną przeprowadzone w pasie drogowym w związku, z czym nie ma konieczności uzyskania pozwolenia  na  budowę. ZDP jest  przygotowany  do przystąpienia  do  konkursu ogłoszonego  przez  Marszałka  Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Członek zarządu Dariusz Kurzawa zapytał czy jest zaplanowana przebudowa drogi Krzywe Kolano –Siemionki?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janina Michalak wyjaśniła, ze droga nie posiada odwodnienia i bezcelowe jest jej przebudowa, może być jedynie remontowana. W 2008r. zostanie odnowiona droga nowa Wieś na terenie Miradza.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał czy ZDP jest przygotowany do sezonu zimowego?

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janina Michalak wyjaśniła, ze ZDP jest przygotowany do zimy.

Starosta Mogileński zapytał Dyrektor o przygotowanie  i  wystąpienie do  Urzędu  Wojewódzkiego w sprawie  powiatyzacji   dróg . Poprosił  również o  wyjaśnienie  kwestii  sporządzenia  protokołów  na  okoliczność  przekazania  dróg  do  zasobu  Powiatu  Mogileńskiego.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  oświadczyła, że Urząd  Wojewódzki  i  pracownicy  Starostwa  nie  mają  racji   twierdząc  że  należy  sporządzać  takie  protokoły,  dodała  także,  że  nie  będzie  sugerowała  się  twierdzeniem  niedouczonych  urzędników.

Starosta Tomasz Barczak wypowiedzią  Dyrektor  Michalak  był  zaskoczony  i  zaproponował,  aby przerwać  tą  dyskusję. Jednocześnie powiedział, że będziemy postępować tak  jak  sobie  życzy  Urząd  Wojewódzki,  ponieważ  mamy  mało  czasu  na  zakończenie  tej  operacji. Destabilizacyjne działanie Pani Dyrektor w ostatnim czasie bardzo opóźniło uregulowanie  stanu  prawnego  dróg    powiatowych.    

ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:31:15
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:45:42
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:45:54
Ilość wyświetleń:491

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij