Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XIV/07 z dn.28.12.2007r.

Protokół Nr  XIV/07
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 grudnia 2007 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10.00 do 13.25


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych. Przewodniczący zaproponował, aby powyższy projekt wprowadzić do porządku jako pkt.10. oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:
   
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Uchwalenie budżetu na rok 2008:
a)przedstawienie  przez  Zarząd  projektu  uchwały budżetowej (z autopoprawkami) wraz z   uzasadnieniem,
b)przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,
c)przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
d)dyskusja, zgłaszanie  poprawek  i  ich przegłosowanie, 
e)głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2008 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
11.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15.Wolne głosy i sprawy różne.
16.Zakończenie.
oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu na wstępie przeprosił gości za małe opóźnienie w rozpoczęciu sesji spowodowane pojawieniem się nowych poprawek do budżetu i komisie były zobowiązane przedyskutować te propozycje.

Ad.3
Do protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Jerzy Szczotka na poprzedniej sesji pytał o wsparcie działań przez Zarząd Powiatu w celu ustanowienia –powołania do życia podstrefy ekonomicznej. Czy już jakieś czynności Zarząd w tej sprawie wykonał? Jak wygląda sytuacja w służbie zdrowia? Czy jest pełne zabezpieczenia na dyżury w szpitalach i w przychodniach, czy lekarze będą przyjmować czy się cos zmieni? Czy pojawiają się jakieś problemy? Radny skierował do Przewodniczącego pismo w sprawie poproszenia na sesję Prokuratora i Dyrektora Szkoły ZSZ w Strzelnie i co w tej sprawie się dzieje? Chodzi o śmierć nauczyciela w Strzelnie.

Radnego Jana Szarka po świętach odwiedziło dwóch pacjentów szpitala w Strzelnie, korzystających ze stacji dializ. Skarżyli się na chłód w pomieszczeniach jest. Ludzi otulano kocami. Temperatura w tych pomieszczeniach jest nieodpowiednia. Czy w tym względzie Starosta przewiduje jakieś działania?

Ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że odbyły się spotkania z personelem służby zdrowia. Pomieszczenia do dializ są obiektem dzierżawionym we władaniu Nefromedici. Rozmawiał już dyrektorem Lange, który powiedział, ze nie mogą znaleźć przyczyn. SPZOZ nie może wkraczać na ten obiekt choćby z powodu gwarancji, z której musi wywiązać się wykonawca przygotowujący obiekt. Wykonawca twierdzi, ze w sprawach hydrauliki jest wszystko w porządku. Pomieszczenia dogrzewano grzejnikami elektrycznymi. Prezes obiecał, że chorzy będą mieli na pewno ciepło. Podstrefa jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu z Urzędem Miejskim i są na to zagwarantowane pieniądze „bezkonkursowe” w Urzędzie Marszałkowskim. Należy wykonać jeszcze podział geodezyjny i działkę ok.20 hektarów przeznaczyć na podstrefę. Urząd Miejski wykona uzbrojenie terenu i od tego należy zacząć. Po nowym roku temat zostanie podjęty.

Dyrektor ds. ekonomicznych SPZOZ Roman Olejniczak odniósł się do sprawy zabezpieczenia dyżurów lekarskich oraz działalności ośrodków zdrowia - szczegółowiej Ośrodka Zdrowia w Strzelnie ze względu na reorganizację i powołanie niepublicznego ZOZ w Strzelnie. W chwili obecnej nie mógł przybyć Dyrektor Kriger, ponieważ prowadzi negocjacje z lekarzami. Z tymi, którzy już w ubiegłym roku mieli podpisane kontrakty, ostatnie rozmowy nastąpią w poniedziałek. Z tego wynika, ze będzie pełne zabezpieczenie dyżurów lekarskich w szpitalach. Wiąże się to z dyrektywą unijną w sprawie ilości pracy tygodniowej lekarza, ale formuła zobowiązania lekarzy, że nie będą pracowali tylko wyłącznie w skróconym czasie pracy daje możliwości zabezpieczenia. Praca w Przychodni Rejonowej w Strzelnie ze względu na to, że z pracy z dniem 1 stycznia 2008r. odejdzie trzech lekarzy zmieni się. Dyrektor przyprowadził rozmowy z lekarzami z miejskich ośrodków zdrowia, tam gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 2,5tys. tj. Markowice i Wójcin, lekarze będą zabezpieczali dwa razy w tygodniu po cztery godziny. Oprócz tego nastąpi zmiana pracy w dziale pomocy doraźnej, gdzie uzyska się dodatkowe godziny dla pracy w przychodni w Strzelnie gdzie pracę podejmą tez lekarze pracujący w szpitalu, w przypadkach gdzie został czas wolny w pracy. Nie ma większych obaw o brak zabezpieczenia lekarskiego w Przychodni Rejonowej w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odpowiedział Radnemu Szczotka w sprawie zaproszenia na sesję Panią Prokurator oraz Dyrektora ZSZ w Strzelnie Piotra Cieślika. Wystosował zaproszenie do Pani Prokurator, która odpowiedziała „informuje, iż z uwagi na liczne obowiązki służbowe nie jest możliwy udział przedstawiciela Prokuratury w sesji Rady w wskazanym terminie. Jednocześnie informuje, ze tutejsza prokuratura prowadziła postępowanie w sprawie zgonu Zbigniewa Noska tj. o czyn z art.155 kodeksu karnego w toku, którego przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie czy miało miejsce ewentualnie przestępstwo ze spowodowaniem śmierci w/w, przeprowadzone z udziałem lekarza powołanego do sprawy ad hoc w charakterze biegłego oraz z udziałem technika kryminalistyki oględziny zwłok Zbigniewa Noska oraz liczne przesłuchania ustalonych w sprawie świadków wykluczyły przestępcze wywołanie śmierci w/w. Z relacji świadków wynika, ze Zbigniew Nosek przybył dnia 7 listopada 2007r. około godz.18.00  do ZSZ w Strzelnie przy ul.Kościuszki. Z ustaleń poczynionych w postępowaniu wynika, ze Zbigniew Nosek na terenie szkoły nie przebywał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Nadmieniła, iż na polecenie służbowe niniejszej prokuratury skierowane w dniu 15 listopada 2007r. Komisariat Policji w Strzelnie prowadzi postępowanie wyjaśniające pod kątem wykroczenia z art. 44 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O wynikach tego postępowania tutejsza prokuratura nie został jeszcze powiadomiona.”

Ad.6
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej (z autopoprawkami) wraz z uzasadnieniem

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że budżet był dokładnie wyjaśniany na posiedzeniach komisji, dlatego powiedział jak powstawał ze strony zarządu i jakie zostały naniesione poprawki radnych., które przyjął po konsultacjach. Dochody budżetu to 35.287.986zł natomiast zaplanowana kwota wydatków to 38.062.986.zł. Różnicą jest deficyt w wysokości 2.775tys.zł, który należy pokryć nadwyżka z lat poprzednich. Zarząd liczy, że taka nadwyżka będzie w wysokości 1.300tys.zł. jednak ostatnie obliczenia odbędą się na końcu miesiąca grudnia. Pozostałą część deficytu pokryje kredyt bankowy w wysokości 1.475tys.zł.
Dochody własne stanowią kwotę 8.552.582zł i składają się na nie środki wypracowane przez Wydział Komunikacji i Dróg ok.800tys.zł i czynsz z Nefromedici tj.294tys.zł. Pozostałe dochody tj. udział w podatkach jaki przewiduje Minister Finansów i będzie to 3.932.572.zł. Związek Powiatów Polskich wystąpił z protestem w związku z ulgą prorodzinną, która wchodzi w życie  od 1 stycznia 2008r. W skali kraju będzie to 400mln.zł.strat oczywiście dla samorządów. Wnioskuje się, aby zwiększyć udział w podatku od osób fizycznych o 1.5% i o 0.4% udział od osób prawnych.  Można liczyć na dochody z komunikacji. Starosta przypomniał, że na zmianie ustawy odnośnie karty pojazdu budżet powiatu stracił ok. 700-800tys.zł. czego nikt nie zrekompensował też w poprzednim budżecie. Środki z Nefromedici otrzyma szpital. Firma zalega z płatnością, ale Prezes obiecał, że przy nowym kontrakcie z NFZ wpłaty w przyszłym roku będą wpływały regularnie. Subwencja oświatowa to kwota 16.644.779zł, co miesiąc spływa 1/12. Przewidziano podwyżki dla nauczycieli tj.3,15% - 300tys.zł. i na administrację 6,3%. Razem w rezerwie przeznaczono 1.067.389zł. Zamierzenia wydatków są bardzo ambitne -4.538.500zł. Zamierza się w 2008-2009 roku: rozbudować DPS tj. kwota ok 2mln.zł., działania inwestycyjne w SPZOZ w Mogilnie 1.025tys.zł , poręczenie kredytu dla SPZOZ tj.800tys.zł. Na spłatę zaległych odsetek, które pracownicy na mocy ugody sadowej musza otrzymać najpóźniej 31 marca 2008r. To będą ostatnie zaległości, jakie SPZOZ ma w stosunku do pracowników. Konwent starostów i Związek Powiatów wnioskuje do Województwa Kujawsko –Pomorskiego o przychylność Zarządu Województwa i zwiększenie udział procentowego funduszy przeznaczonych na strukturę drogową. Około 78% na drogi wojewódzkie, 22% powiatowe i 8 % gminne. Starostwo przystąpi do konkursu na wykonanie drogi Bożejewice –Żerniki. Starosta planuje pierwszy etap wykonać w roku 208. Wymiana centralnego ogrzewania w ZS w Bielicach tj. 500tys.zł w tym kredyt 150tys.zł z BOŚ.W wszystkich szkołach przeprowadzana jest modernizacja centralnego ogrzewania aby  ponosić coraz mniejsze koszty ogrzewania. Planuje się wykonać w Strostwie elektroniczny obieg dokumentów na co przewidziano 75tys.zł. Dla Powiatowego Urzędu Pracy przewiodziano  70tys.zł na zakup nieruchomości celem powiększenia powierzchni. Przewidziano również podwyżkę, którą pracownicy otrzymali 1 września a która rocznie  wyniesie ok.250tys.zł. Podwyzki wachały się w granicach 300 do 500zł jesnak Starostę martwi podwyżka cen energii, czynszu, żywności. Nie można pisać ile uda pozyskać się środków unijnych. Miejmy nadzieję, że jak zapowiadają rządzący w kwestii DPS –będzie dofinansowanie na remonty i rozbudowę. Urząd Marszałkowski przewiduje też na służbę zdrowia.
Planowano aby środki otrzymała tylko społeczna służba zdrowia jednak w województwie  kujawsko –pomorskim wiele szpitali jest w spółkach prawa handlowego z udziałem powiatów, dlatego postanowiono mieć na uiwadze wszystkie jednostki służby zdrowia gdzie udziałowcami są samorządy.

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Janowi Barteckiemu oraz poprosił radnych, którzy udają się na spotkanie do Burmistrza o opuszczenie sali obrad.
Salę obrad opuścili W.Gałązka, K.Gołaszewski, J.Szczotka, P.Zowczak.

e) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,

Radny Krzysztof Szarzyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu na rok 2008.

Radny Tadeusz Szymański Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu na rok 2008.

Radny Radosław Trepiński Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia w imieniu komisji przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu na 2008r.

Radny Mirosław Leszczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów odczytał opinię komisji dotycząca projektu budżetu na 2008r. „Komisja  po  zapoznaniu  się  z  opiniami  pozostałych  stałych  Komisji  Rady,  opiniuje  projekt  budżetu  na  2008 rok  pozytywnie. Z  przedstawionego  projektu  wynika,  że  plan  dochodów  Powiatu  Mogileńskiego  przedstawia  się  następująco: Dochody -  35.287 986,- w  tym  :
1. dochody  własne   -    8.552 582,-
2. subwencje             -  21.387 104,-
3. dotacje                  -   4.923 300,-
4. środki z UE          -      425 000,-
Wydatki  - 38.062 986,- w  tym:
1. wydatki  bieżące   -       33.524 486,-
2. wydatki  majątkowe -     4.538 500,-
3. rezerwa  ogólna       -         350 000,-
Zakładany deficyt  budżetowy  w  kwocie   2.775 000,-
Komisja Gospodarki i Finansów omawiając budżet Powiatu zwróciła uwagę na wykorzystanie środków pozabudżetowych (Europejski  Fundusz  Rozwoju Regionalnego). Ma to duże znaczenie przy dochodach własnych Powiatu, które są niewielkie w porównaniu z zadaniami nałożonymi na Powiat. Komisja po zasięgnięciu opinii pozostałych Komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie pozytywnie zaopiniowała przeniesienie środków finansowych w zaplanowanym projekcie budżetu na remont drogi Wójcin – Strzelno w kwocie 300 500,- zł oraz zwiększenie deficytu o 425 000,- zł i  łącznie o te kwoty zwiększyć środki finansowe na SPZOZ.”

c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Wiceprzewodniczacy Robert Musidłowski odczytał  pozytyuwne opinie RIO w Bydgoszczy w sparwie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2008r.oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r. Wraz z załączoną do projektu budżetu prognozą kwoty długu. Opinie stanowiąz załacznik do protokołu.

d) dyskusja, zgłaszanie  poprawek  i  ich przegłosowanie, 

Wiceprzewodniczacy ogłosił przerwę do 11.40 w związku z nieobecnością Prezesa Klubu Radnych Piast który zgłaszal na posiedzeniach komijsi poparki do budżetu i pragnie złożyć je oficjalnie na sesji.

Radny Krzysztof Laskowski poparł przedmówcę.

Po przerwie obrady prowadził Przewodniczący Rady PowiatuWiesław Gałązka.

Radny Jerzy Szczotka w imieniu Klubu Radnych Piast zaproponował kilka poprawek. Generalnie poprawki sprowadzają się do tego, aby przesunąć środki z poszczególnych działów, rozdziałów oraz paragrafów i zwiększyć wydatki w dziale 921 tj. kultura i oichrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 –kultura fizyczna i sport. Klub Pisat proponuje w dziale 600 tj.transport i łączność rozdział 60014 w par.4210 wydatki zmniejszyć o kwotę  9.000,-zł. Poprawka  II w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 6001 4 w par. 4300 wydatki zmniejszyć o kwotę 12.000,-zł. Poprawka III w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 w par. 4360 wydatki zmniejszyć o kwotę    2.000,-zł. Poprawka IV w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75019 w par. 3030 wydatki zmniejszyć o kwotę     2.000,-zł. Poprawka V w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75019, w par. 4300 wydatki zmniejszyć o kwotę  2.000-zł. Poprawka VI w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75020 w par. 4360 wydatki zmniejszyć o kwotę 3.000,-zł. Poprawka VII w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75020 w par. 4370 wydatki zmniejszyć o kwotę     5.000,-zł. Poprawka VIII w uchwale budżetowej w par. 3 zwiększyć deficyt budżetowy o 25.000,-zł do kwoty 2.8000.000,-zł. Poprawka IX w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 wydatki zwiększyć o kwotę  35.000,-zł  co obecnie z zapisaną kwotą 18tys.zł. podniesie całość wydatków do łącznej kwoty 53.000,-zł. Poprawka X w dziale 926 –kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 wydatki zwiększyć o kwotę  25.000,-zł. co obecnie z zapisaną kwotą 15tys.zł. podniesie całość wydatków do łącznej kwoty 40.000,-zł. Pozostała część budżetu pozostaje bez zmian. Od kiedy istnieje powiat te dwa działy 921 i 926 zawsze były pomijane w budżetach, nigdy na tak istotne rzeczy jak kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czy kultura fizyczna i sport nie było pieniędzy przeznaczonych w budżecie. Czas najwyższy, aby to zmienić, ponieważ zbliża się okrągła rocznica powstania wielkopolskiego i jest planowana renowacja pomnika powstańców wielkopolskich, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców tej ziemi, są też inne wydatki w tym zakresie i kwota 53 tys.zł to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, które przewrócą budżet a jednak warto by było te pieniądze przeznaczyć na tak ważny cel. Kultura fizyczna i sport ciągle pomijana w kolejnych budżetach powinna być zasilona drobnymi środkami tj.40tys.zł. Powstaje dużo stowarzyszeń o profilu sportowym, które organizują różne imprezy szczególnie dotyczy to wsi, bo w mieście gminy jakoś załatwiają te sprawy, ale na wsi trudno jest wysupłać jakieś pieniądze na kulturę fizyczną i sport, dlatego należy zwrócić uwagę, aby dzieci na wsi miały także ten jakiś sport amatorski zapewniony i organizację imprez, co jest niezwykle istotnie. Na komisji były uwagi, że zwiększa się deficyt budżetowy -tak, ale zaledwie o 25tys.zł. to nie jest kwota, które będzie miała istotny wpływ na całość budżetu, który zamyka się ogólnej kwocie grubo ponad 35mln.zł. Dlatego też Radny w imieniu Klubu Radnych Piast poprosił o przyjęcie poprawek i wprowadzenie zmian w budżecie.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy są inne zgłoszenia do dyskusji lub zgłoszenia poprawek.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak dziwił się, że tak doświadczony Radny nie zgłosił poprawek wcześniej. Na komisjach omawiano budżet, były zmiany. Zarząd powinien wcześniej zapoznania się z zmianami. Starostę dziwił sposób postępowania Klubu Radnych, którzy rano przed sesją dopiero zgłaszają poprawki. Zapytał się o cel powyższego.Radni otrzymali budżet w terminie i  Starosta zrozumiał gdyby to też było wcześniej zgłoszone i wtedy było by między nami elegancko. A wręczenie poprawek przy wejściu na salę, to nieelegancko w stosunku do Zarządu. Przewodniczący zarządu jest otwarty na wszytki propozycje, o czym Radni mogli się przekonać przy opracowywaniu budżetu na 2008r. Poprosił na przyszłość, aby wcześniej zgłaszać poprawki do budżetu wówczas komisje zapoznają się, Zarząd i będzie prościej, łatwiej i bardziej elegancko. Starosta odniósł się do powyższego na komisjach. Radny mówił, że to niewielkie pieniądze, ale w tym budżecie każda złotówka musi być policzona dokładnie. Co jest najważniejsze Rada ustaliła sama - opieka społeczna i SPZOZ. Starosta nie do końca zgadza się z tym gdzie się zabiera i gdzie dokłada, ale gdyby to było w terminie byłby i za dyskusją.

Radny Jerzy Szczotka wyjaśnił, że nie jest to jakiś wybryk. O zwiększeniu nakładów na te dwa działy była mowa jeszcze przed poprzednią sesją, ale Starosta jak gdyby powiedział, że należy wskazać skąd to trzeba wziąć. Radny zwracał się o przedstawienie kalkulacji na usługi, czyli na sprzedaż ciepła, czy stamtąd nie dałoby się czegoś więcej wyciągnąć. Niestety do dnia dzisiejszego na piśmie takich informacji nie uzyskał. Nie mając ścisłych informacji od Zarządu czy jest możliwe zwiększenie dochodów własnych a chcąc zwiększyć środki na te dwa działy zaproponowano niewielki uszczerbek w tylu paragrafach, co nie będzie miało większego znaczenia dla budżetu, i to nie jest złośliwość, aby dawać to w ostatniej chwalili, ale Klub nie miał informacji, o które prosił, żeby rozejrzeć się czy w dochodach własnych nie da się pieniędzy wygospodarować. Więc Radni zrobili jak mówił Starosta na ostatniej komisji –wskazali skąd wziąć, aby dołożyć i zrobiono to teraz. Tylko, dlatego ponieważ ostatnie posiedzenia komisji były nie tak dawno i były ustalenia, ze przed sesją wszystkie komisje będą miały posiedzenia jeszcze w celu zaakceptowania poprawek, dlatego taką procedurę Klub wybrał i nie ma, czego się dopatrywać. Jest to pewnego rodzaju konieczność, że to się stało dzisiaj.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że w sprawie deficytu budżetowego decyzję musi podjąć Zarząd- uchwałą. To też nie jest złośliwość. Poprawki będą głosowane, taka jest procedura.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy są inne poprawki? Poprosił o zgłoszenia w dyskusji.

Radny Radosław Trepiński wyraził zadowolenie jako Radny i jako Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia, że Zarząd - a ma to miejsce po raz pierwszy w historii istnienia powiatu, dokonał korekty zaproponowanego przez siebie budżetu, na wniosek komisji Edukacji, Kultury Zdrowia a także Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury. Co świadczy o pewnej otwartości i że rzeczywiście gubi się polityczne podziały a skupia się nad kwestią merytoryczną jaką jest być albo nie być szpitala. Korekta dotyczyła zwiększenia środków przeznaczonych na remont szpitali w Mogilnie i Strzelnie, korekta dość istotna. Radny przypomniał wielopłaszczyznowe uzasadnienie korekty, aby potem zamknąć to pewnym wnioskiem dotyczącym budżetu nie tylko tego roku, nad którym Radni pracują. Dla SPZOZ Powiat jest organem założycielskim i jako jednostka samorządu odpowiada za losy SPZOZ w tym oczywiście za stan bazy i funkcjonowanie w zakresie usług medycznych. Często jakby to ginie w tle, ale to od nas zależy, jaka będzie kondycja i czy w ogóle służba zdrowia w takim kształcie, w jakim jest będzie funkcjonowała. Każdy mieszkaniec powiatu ma prawo oczekiwać dobrej dostępności  i jakości usług medycznych dlatego musimy się o to starać. Dokonana korekta świadczy o tym, ze w tym kierunku zmierza się. To jakby początek, etap pewnej drogi, cząstka sukcesu. SPZOZ jest jednocześnie największym zakładem pracy, co jest tez istotne bo ok.400 osób pracuje w SPZOZ i w przypadku gdyby padły szpitale to lekarze miejsce pracy są w stanie poszukać natomiast, co z resztą ludzi? To też należy brać pod uwagę, bo  problem bezrobocia też jest powiatowym problemem. Minister Zdrowia w rozporządzeniu z 10 listopada 2006r. określił standardy i terminy  jakim musza odpowiadać szpitale. Określił również termin – 2012r. jako datę ostateczna. Radny przytoczył artykuł z Gazety Pomorskiej z dnia 27.12.2007r. „wszystko w porządku pod sufitem”. Gdzie jest właśnie o tym mowa, kilkanaście szpitali w regionie może przestać istnieć w tym również nasz, dlaczego? Bo nie spełniają europejskich norm sanitarnych. Wypowiada się też w tym artykule Dyrektor mogileńskiego SPZOZ. Autor artykułu najpierw mówi, że szpital mogileński ma to szczęście, jeżeli chodzi o kwestię wysokości, bo tytuł dotyczy wysokości pomieszczeń, jest szpitalem wysokim i nie ma problemu z tak ogromnymi inwestycjami, jakie czekają inne szpitale, bo trzeba spełnić minimum wysokości 3m. Dyrektor Kriger wypowiada się, że na wszystko wydano ok.3mln.zł. Zgodnie z tym rozporządzeniem Dyrekcja SPZOZ opracowała szczegółowy program dostosowawczy na lata 2008-2012. Są Radni, którzy na ostatnim posiedzeniu stwierdzili, że jakoby nic na ten temat nie wiedzą i Radny myślał, że to trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś z Radnych spoza komisji merytorycznie związanych ze służbą zdrowia tego nie wie. Taki program obszernie opracowano. Ujęto w nim co należy zrobić, w jakim terminie i za jaką kwotę. Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem zaopiniował pozytywnie program. W dokumencie mówi, ze najważniejszy do spełnienia jest termin realizacji. Stąd Dyrekcja SPZOZ opracowała program na kolejny rok -2008 gdzie jest zapisane, co za ile i do kiedy należy zrobić. Radny pozwolił sobie zażyczyć rodzaj lustracji w szpitalach, ponieważ jest Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia, która ma za zadanie szczególnie doglądać sprawy zdrowia i odwiedził szpital w Strzelnie i Mogilnie. Odwiedził wszystkie pomieszczenia żeby naprawdę poznać stan bazy, skoro komisja zaproponowała Zarządowi daleko idące i znaczne obciążenie finansowe. Nalezy dokładnie wiedzieć, na co naprawdę te pieniądze mają pójść i jaki jest stan bazy na dzień dzisiejszy. Radny został zaskoczony skalą wykonanych już prac w szpitalach i stąd uważa, że nie można zmarnować tego, co zostało już zrobione. Miłym zaskoczeniem była informacja, że w roku bieżącym za kwotę ponad 200tys.zł. pracownicy szpitala w którym tak naprawdę pracują w roli konserwatorów wykonali szereg prac remontowych, przystosowawczych do standardów takich jak chociażby przygotowanie i wymalowanie oraz usprzętowienie sal dla pacjentów. Dyrektor Kriger przekazał miłą informację, że SPZOZ zdobył certyfikat ISO, czyli kwestia uznania pewnego standardu jakości. Został on przyznany oddziałom wewnętrznym w Mogilnie i Strzelnie oraz laboratorium. Jako Przewodniczący Komisji pogratulował i poprosił Dyrektora, aby zaprezentował certyfikat.

Dyrektor ds. ekonomicznych SPZOZ Roman Olejniczak przekazał certyfikat.

Radny Radosław Trepiński wyjaśnił, że certyfikat ma znaczenie, jeżeli chodzi o negocjacje w sprawach finansowych, co jest bardzo ważne. To informacja dla decydujących o środkach finansowych, że jakość usług na oddziale wewnętrznym i praca laboratoriów jest po prostu dobra. Warto, aby Radni mówili o tym w środowisku, bo jakoś tak jest, że o tym, co dobre mało się mówi. Należy jeszcze podnieść jakość usług, jeśli chodzi o stosunek służby medycznej do pacjentów. Sami Państwo wielokrotnie zgłaszaliście swoje negatywne uwagi do tego, że nie zawsze personel służby zdrowia w sposób właściwy traktuje pacjentów. Radny nie miał na myśli części merytorycznej obsługi pacjenta, ale uprzejmość czy natychmiastowe zainteresowanie się pacjentem, jeżeli pojawia się np. w izbie przyjęć. Wszyscy pracownicy –lekarze, pielęgniarki, salowe musza zrozumieć, że oprócz standardów sposób postępowania z pacjentem będzie decydował czy będą mieli pracę. To bardzo ważne, bo jest szereg negatywnych uwag i czasem jest tak, że jedna uwaga rzutuje na obraz służby zdrowia, co jest krzywdzące do wszystkich pozostałych. Nie mniej takie przepadki mają miejsce i do tego tematu również trzeba będzie wrócić. Główny priorytet to zapewnienie mieszkańcom powiatu opieki zdrowotnej w szpitalu po 2012 roku.  Jako Przewodniczący Komisji podziękował Zarządowi, za wyraźny pierwszy krok który został zrobiony w budżecie na 2008r.  Dyrektora SPZOZ przywołał kwotę 3 mln.zł.  W tym roku przekazana zostanie kwota 1mln.zł, a więc 1/3 ogólnego zapotrzenowania.Radny cieszył się, że Rada ma potrzebę ratowania i dostosowaniado standardów UE służby zdrowia. To wszystko zapewni, że po 2012 roku szpitale również będą funkcjonowały. Gdyby się okazało, że w kolejnych budżetach nie będzie środków, to pieniądze z tego budżetu będą prawdopodobnie zmarnowane, bo należy wszystkie zadania zawarte w programie, określone standardami przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  i zatwierdzone z ograniczeniem czasowym zrealizować. Radny podziękował za otwartość, że nie skończyło się to na populistycznych hasłach, ale na działaniu i jako Rada będziemy dążyli, aby w kolejnych latach tak się stało. Finał tej Rady byłby również potwierdzeniem, że służba zdrowia w naszym powiecie zostanie - w tym szpitale, do których każdy mieszkaniec ma prawo mieć dostęp.

Radny Tadeusz Szymański myślą wrócił do posiedzenia, na którym wspólnie komisje przychyliły się do propozycji komisji oświaty dotyczącej zmiany środków na mogileński szpital. Radny zgłaszał pewne wątpliwości dotyczące środków na promocję. Chciał również pewne poprawki zgłosić. Pomimo zapewnień Starosty uważa, że na taką prawdziwą promocję pieniędzy jest mało, ale ze względu na to, że Starosta jak i Zarząd przychylił się do proponowanych zmian stanowiących priorytet dla Powiatu Mogileńskiego wycofał się z wnoszenia zmian dotyczących promocji. Przyjęcie zmian, propozycji Zarządu jest bardzo ważne dla Powiatu Mogileńskiego i Rada może dziś czuć się współautorem tego przyszłorocznego budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka stwierdził, że wszyscy mają świadomość o ciążących obowiązkach – wykonaniu zadań własnych Powiatu. Wszystkie kierunki są bardzo ważne, nieodzowne, ale w konkretnym czasie to zadanie, które dotyczy DPS Siemionki i osiągnięcia standardów, jak również i szpitala powiatowego wszyscy zgodnie uznali za najbardziej ważny wydatek na bieżący rok budżetowy. Z pewnością konsekwencja będzie musiała być w latach następnych. Przewodniczący podziękował Radnym za twórczą i spokojną dyskusję, za wzajemne zrozumienie proponowanych celów wydatkowania pieniędzy. Zarząd słusznie postąpił w swoim autorskim projekcie i zawarł materiały, które zostały Radnym przekazane oraz dał możliwość funkcjonowania Radzie. Zgoda Rady, co do dwóch ważnych wydatków wyjawia się na plan pierwszy. Zgoda była i chyba o to chodziło. Przewodniczący na chwilę przerwał dyskusję, ponieważ na sesję przybyli organizatorzy Powiatowego Europejskiego Dnia Niepełnosprawnych. Mając na uwadze trud, wysiłek jak również samorealizację osób niepełnosprawnych, która została zaprezentowana na scenie kina, podziękował rganizatorom w imieniu Rady Powiatu, Zarządu z Starostą na czele.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak również podziękował w imieniu Zarządu.

Marek Modrzejewski w imieniu organizatorów Europejskiego Dnia Niepełnosprawnych wyjaśnił, jak zrodził się pomysł zorganizowania takiej imprezy oraz podziękował. Jednocześnie zaprosił na trzecią edycję w roku przyszłym.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka kontynuując procedowanie nad budżetem Powiatu Mogileńskiego na 2008r, zapytał czy w tym punkcie jeszcze ktoś pragnie zabrać głos?
Zgłoszeń nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie zaproponowane poprawki klubu Radnych Piast.
Poprawka I
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 w par. 4210 wydatki zmniejszyć o kwotę 9.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Poprawka  II
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 6001 4 w par. 4300 wydatki zmniejszyć o kwotę 12.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Poprawka III
W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 w par. 4360 wydatki zmniejszyć o kwotę  2.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Poprawka IV
W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75019 w par. 3030 wydatki zmniejszyć o kwotę 2.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 11 przeciw i przy 3 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Poprawka V
W dział" 750 - Administracja publiczna, rozdział 75019, w par. 4300 wydatki zmniejszyć o kwotę 2.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 11 przeciw i przy 3 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Poprawka VI
W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 w par. 4360 wydatki zmniejszyć o kwotę 3.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Poprawka VII
W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 w par. 4370 wydatki zmniejszyć o kwotę 5.000zł.
W wyniku głosowania 4 głosami za, 11 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.

Radny Jerzy Szczotka odczytał poprawkę VIII.
W uchwale budżetowej w par. 3 zwiększyć deficyt budżetowy o 25.000zł do kwoty 2.8000.000zł.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawka nie została przyjęta.
Radny dodał, iż dalsze głosowanie poprawek jest bezprzedmiotowe i nie trzeba ich głosować, ponieważ poprzednie nie zostały zaakceptowane przez Radę.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zgodził się z przedmówcą oraz zapytał czy jeszcze ktoś pragnie zabrać głos.

Radny Radosław Trepiński wstrzymał sięod głosowania, ponieważ że zgadza się z Starostą, że niezręczny jest dziś moment wnoszenia poprawek. Odbyły sie posiedzenia komisji gdzie można było ten problem rozwiązać. A druga kwestia to renowacja pomnika. Radny jest w stowarzyszeniu, które w swoich planach ma odnowienie pomnika powstańców. Rzeźbiarz wykona pierwotne herby pomnika i na ten cel pieniądze są już zaplanowane z budżetu Gminy Mogilno. Argumentowanie, że pieniądze będą na ten pomnik wydaje się nie celowe. Mimo tej dziwnej formy i spotkania przed sesją Radny nie wie konkretnie na jaki cel przeznaczone miałyby byc te środki. Klub Piast powinien wyjaśnić i podac konkretny cel na co potrzebne są środki, na jakie zadania i wówczas Radny głosowałby inaczej.

Radnemu Jerzemu Szczotka wydawało się, że Radny Trepiński nie słuchał jego uzasadnienia.

Radny Radosław Trepiński wyjaśnił, ze słuchał.

Radny Jerzy Szczotka wyjaśniał i prosił o przedstawienie kalkulacji dochodów własnych – szczególnie ciepła, czy z tego źródła nie dałoby się wygospodarować dodatkowych środków i w związku z tym, że Zarząd takich danych nie przedstawił to Klub zdecydował się wygospodarować kwotę uszczuplając w poszczególnych paragrafach o niewielką ilość pieniędzy. Radny wie, że działalność Radnego Trepińskiego jest pożyteczna i ma swoje zasługi, jeśli chodzi o pomnik powstańców. Radny Szczotka też ma inne informacje z innych źródeł, że  doprowadzeni pomnika do stanu z okresu przedwojennego będzie trochę kosztowało. Być może Radny Trepiński jest tak ambitny, że nie dopuszcza myśli, iż jeszcze ktoś mógłby mieć udział w tym, co robi. Jeśli tak to trzeba było ostrzec Radnego Szczotkę, a na pewno nie proponowałby na pomnik środków, zostawiając to Radnemu, aby dołożył do swoich działek. Głosowanie nad poprawkami było do przewidzenia, ale dlaczego Radny zaproponował zmniejszenie z tych działów? Mógł zaproponować z działu 75020 z paragrafu 4210 ponieważ na zakup materiałów i wyposażenia jest dosyć istotna kwota bo 627, 5 tys.zł., ale uważał, że Zarząd ma jakiś swój własny plan, który będzie realizował i uznał, że ta niewielka ilość z rówżnych paragrfów niczego w budżecie nie zmieni a na kulturę i sport oraz kulturę fizyczną i ochronę dziedzictwa narodowego pieniądze się zawsze przydadzą. Radny mówił na komisji, ze odnawiany jest także klasztor i jest on dziedzictwem narodowym, na renowację klasztoru również zabrakło pieniędzy i tutaj należałoby się zastanowić czy nie dołożyć pieniędzy.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że dział 75020 to wydział komunikacji gdzie  pieniędzy nie wolno brać, z powodu zaplanowanych zakupów dowodów rejestracyjnych czy tablic. Paragrafu nie zwiększono w tegorocznym budżecie a środków nie może zabraknąć na rejestrację pojazdów. Kolejna sprawa odnośnie klasztoru – to nie ma naprawdę takich pieniędzy w budżecie Powiatu Mogileńskiego, aby ratować klasztor, są to innego rzędu pieniądze. Zróbmy wszystko, aby Marszałek, Minister przekazali środki na klasztor. Nie mówmy, że z budżetu Powiatu mamy dbać o takie zabytki, bo to nie ta kwota pieniędzy.

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka w związku bardzo długim tekstem uchwały budżetowej zapytał Radnych czy konieczne jest odczytanie całej treści.
Rada opowiedziała się za tym, aby nie czytać całej treści uchwała i przejść do głosowania.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał projekt uchwały w  sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2008 pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnych opinii komisji i RIO w Bydgoszczy oraz w wyniku głosowania 14 głosami za, 1 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka ogłosił 5 minut przerwy.

Ad.7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze przed sesją pojawiły się drobne zmiany wynikające z rocznego rozliczenia. Czy w związku z powyższym są pytania, uwagi?

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2008 rok.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.11
Radny Jan Szarek zadał pytanie dotyczące posiedzenia Zarządu z 5.12.2007r. pkt.3 –przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Mogilnie do zawarcia umowy najmu. Poprosił o przybliżenie problemu. Kolejne - 30.11.2007r. w pkt.7 -przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego na wykonanie projektu wymiany instalacji itd. Radnemu nie chodziło o konkretny punkt, ale o przeprowadzanie przetargów. Prawo przetargowe jest dość skomplikowane i widać, co się dzieje, autostrada została zatrzymana na dwa lata, terminal na Okęciu w Warszawie stoi półtora roku wybudowany, bo nie można go oddać, dlatego że były przy przetargach różne manewry. Czy Starosta czuwa przy pomocy jakiegoś pracownika nad przetargami, które są przeprowadzane w jednostkach podległych starostwu, jeśli tak to, w jaki sposób?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Mogilnie do zawarcia umowy najmu dotyczył przepisania umowy najmu z męża na żonę. Zmarł najemca lokalu Pan Gaik –pracownik ZDP i żona wystąpiła z wnioskiem o przepisanie umowy najmu. Zadania publiczne są kontrolowane i jest osoba odpowiedzialna w Starostwie – Pani Filipiak, która zajmuje się od strony Starosty przebiegiem przetargów i ustawą o zamówieniach publicznych. Z ramienia Starosty czuwa, aby wszystko było zgodnie z ustawą. Przetargi przeprowadzane przez nas są trochę innej skali niż te, które przytoczył Radny, ale na pewno wszystko odbywa się prawidłowo.

Radny Jerzy Szczotka zwrócił uwagę Staroście, że Zarząd problem przetargów spycha na kierowników jednostek organizacyjnych. W trakcie ostatniej kontroli okazało się, że Komisja rewizyjna ma problemy z dotarciem do dokumentów przetargowych. Zorganizowane jest to w ten sposób, że gdyby Komisja chciała sprawdzić przetargi z całego roku, musiałaby odwiedzić wszystkie placówki, które te przetargi organizowały. W innych jednostkach są one skoncentrowane w jednym miejscu i jest odpowiedzialna za to osoba i takie były wnioski Komisji Rewizyjnej dosyć dawno. Można to robić na wiele sposobów, Radny nie mówi tego w złej wierze, ale można by było potraktować sprawę, że przetargi są, ale trudno je kontrolować prze Komisję Rewizyjną z uwagi na to, że dokumentacja jest rozrzucona po całym powiecie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o przeprowadzonej przez NIK kontroli przetargów. Co do przetargów przeprowadzonych w jednostkach nie było zastrzeżeń. Jeżeli zarząd powierza przeprowadzenie przetargu dyrektorowi to jest to najlepsza forma a jeśli chodzi o kontrole to jest pełna kontrola. Osoba kontrolując odwiedziła jednostki podległe i zawsze dokumentacja była pełna. Na posiedzeniu komisji Starosty uwaga dotyczyła tylko jednej rzeczy. Jeśli komisja zażyczy sobie dokumentacji z jednostki położonej w innej miejscowości to informuje o tym i papiery zostaną dostarczone. Sugestia natomiast była taka ze, jeśli Komisja Rewizyjna jest w danej szkole np. w Strzelnie to od razu mogłaby przejrzeć przetargi na miejscu bez wożenia dokumentów i tylko to Starosta miał na myśli. Jeśli chodzi formę to akurat w Powiecie Mogileńskim jest ona dobra i zdaje egzamin. Kierownicy jednostek odpowiadają za to, co robią i nie tylko za przetargi, które przeprowadzają, ale za finanse jednostki. Ta forma nie jest źle wypracowana i Starosta prosił, aby tego nie zmieniać. Wszystko dobrze się toczy, są osoby, które te przetargi przeprowadzają i jest nadzór ze strony Starosty, Zarządu. Starosta może spokojnie spać, jeśli chodzi o przetargi ogłaszane na terenie Powiatu Mogileńskiego przez Zarząd.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązką zauważył, ze można kontrolować daną jednostkę organizacyjną i sprawdzić przetargi, które się odbywały, wówczas na miejscu jest szef jednostki i dokumenty potrzebne, aby zadowolić Komisję.

Ad.12
Radny Dariusz Kurzawa wystąpił jako mieszkaniec Gminy Jeziora Wielkie i podziękował Radnym, którzy opowiedzieli się za budżetem, za rozbudową, dostosowaniem do standardów, za utrzymaniem DPS w Siemionkach, który znajduje się na terenie gminy Jeziora Wielkie i jest największym zakładem pracy. Dzięki uchwaleniu tego budżetu jest szansa, ze zakład będzie utrzymany i będzie się dalej rozwijał. Podziękował Przewodniczącemu Komisji Panu Trepińskiemu, który wielokrotnie podkreślał, że dom powinien być rozbudowany oraz wszystkim kolegom, którzy rozumieli wagę przedsięwzięcia.

Radny Jerzy Szczotka powiedział, że głos Radnego Kurzawy zabrzmiał, jakby budżet powiatu i cele Rady były tylko dwa –szpital i DPS. To oczywiście są priorytety. Radny zwrócił uwagę, ze wyłączenie sfinansowania ważnych innych rzeczy, chociaż mogłyby być sfinansowane w niewielkim stopniu, nie jest dobrą polityką finansową powiatu. Budżet już został przyjęty, dlatego Radny zaapelował do Zarządu i Przewodniczących komisji, aby wszystko mieć na uwadze. Zadania Powiatu są dość obszerne i nie można zapominać na wiele lat o ważnych istotnych szczególnie dla środowiska wiejskiego działaniach takich jak sport kultura i inne rzeczy. Radny już wspominał, ze miasta Strzelno, Mogilno poradzą sobie z tym, gorzej jest na wsiach, bo tam nie ma zinstytucjonowanych stowarzyszeń czy innych organizacji i ludzie organizują się w spontaniczny sposób i należy im zapewnić środki w budżecie, aby można było ich wesprzeć.

Ad.13
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.14
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.15
Radny Jacek Kraśny kiedyś pytał Radnego Szczotkę o sprawy związane z Ministrem Sikorskim. W gazecie Angora nr.48 z 02.12.2007 zostało wszystko wyjaśnione do końca. Minister Sikorski w poprzednim wywiadzie wyjaśnił, że nie do końca winny był Pan Szczotka tylko Minister Macierewicz. Radny Szczotka mówił, że winny jest Sikorski a Radny myśli, że był czarny konik –Minister Macierewicz, który zrobił swoje i zasugerował Radnemu, aby zrobił to, o czym pisze.
Radny odczytał tekst artykułu: „Macierewicz uknuł intrygę w ówczesnym Ruchu Odbudowy Polski, szantażował Olszewskiego jakimś epizodem masońskim, więc ten sądząc, że go udobrucha uczynił go pełnomocnikiem list wyborczych przed wyborami parlamentarnymi. Pełnomocnik list powinien odegrać rolę notariusza, ale Macierewicz zaczął nim manipulować, chcą doprowadzić do dalszego puczu w partii. W okręgu Bydgoskim, gdzie kandydowałem do sejmu efekt tych manipulacji był taki, ze ślusarz rencista Jerzy Szczotka wziął zatwierdzoną przez Zarząd Główny Partii listę i w ubikacji Urzędu Wojewódzkiego podmienia ją na inną.” To nie była lista Pana Szczotki, ale którą otrzymał od Ministra Macierewicza. „Na tej liście Jerzy Szczotka był na pierwszym miejscu i tak nie wygrał, dostał 2 tys. głosów. Ja z drugiego miejsca 6,5tys. głosów, ale skandal był taki, ze mandatu nikt nie zdobył, nie wszedłem do sejmu i dzięki temu Jerzy Buzek mógł mi zaproponować stanowisko podsekretarza stanu, które jest zamknięte dla posłów. Gdybym wygrał do MSZ bym nie trafił, bo stanowisko Sekretarza Stanu otwarte dla parlamentarzystów objął już Andrzej Ananicz. Co prawda podczas wspólnej pracy w resorcie Macierewicz mnie za tamtą sytuację przeprosił, jednak ja mam zasadę że ufam ludziom ale tylko do pierwszego oszustwa.” To chyba zakończy rozmowy i zostało to wyjaśnione. Chyba, że Radny Szczotka jeszcze coś przybliży.

Radny Jerzy Szczotka stwierdził, że wiarygodność jakiejś tam Angory jest równoznaczna z bujdami na resorach. To, co przeczytał Radny to wypociny jakiegoś dziennikarzyny, który chce zaistnieć. Sytuacja była taka, że nikt Radnemu Szczotce żadnej listy nie dawał i nigdzie jej nie podmieniał, był wtedy pełnomocnikiem listy i to Radny pisał listę a to, że Zarząd Główny przekazał informację, że Minister Sikorski nie może być na pierwszym miejscu i należy to zmienić, więc jako pełnomocnik nie musiał nigdzie podmieniać list tylko sam ją napisał, podpisał i zarejestrował. Pan Minister Macierewicz nic wspólnego z tym nie miał.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka dodał, że można by było to przełożyć na szereg innych faktów pojawiających się w niektórej prasie.

Radny Jacek Kraśny zauważył, ze pod artykułem podpisał się Pan Łukasz Warzecha. Radny Szczotka mówił, że ktoś inny jest winny i Radny pomyślał, ze artykuł autoryzowany przez Ministra Sikorskiego oraz gazeta jest wiarygodna. Radny myślał, ze zostanie wyjaśnione, ze wina jest w Warszawie a nie w Mogilnie.

Radny Jerzy Szczotka zauważył, ze Łukasz Warzech pisał wszędzie, ale krótko, najdłużej pisze dla tego pisma. Jeśli chodzi o książkę, to pisano wiele –historię nową i Polski zaraz po 45- roku, ale jak ona wygląda i jak byliśmy uczeni tej historii to Radny nie musi nikomu tłumaczyć. Wiarygodność źródeł opartych na jakiejś tam książce też można odnieść do jakiegoś generała, który twierdził, ze w 1992 miał być przeprowadzony zamach stanu na byłego Prezydenta Wałęsę.

Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Henryk Furtak złożył najlepsze życzenia noworoczne.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski poprosił Sekretarza Powiatu, aby Radni otrzymali druki dot. oświadczenia lustracyjnego, które należy przekazać Wojewodzie.

Wicestarosta Powiatu Przemysław Zowczak jako członek wspólnoty samorządowej podziękował za przyjęcie budżetu na 2008r. i jak powiedział Radny Trepiński –nie można zmarnować tego, co zostało już zrobione. Przy konstruowaniu następnych budżetów będziemy pamiętać o drodze do standaryzacji służby zdrowia.

Starosta Powiatu Tomasz Barczak w imieniu wszystkich pracowników, Zarządu złożył życzenia noworoczne i podziękował za uchwalony budżet na 2008.

Ad. 16
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13.25
 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:24:26
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:25:35
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:25:52
Ilość wyświetleń:540

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij