Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

39/07 zdn.12.09.2007r.

PROTOKÓŁ  Nr 39/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 12 września 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Spotkanie z Dyrektorem PUP W Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mogilnie do podejmowania czynności w procesie budowlanym.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Planu  Kontroli  Jednostek  Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na II półrocze 2007r,
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z PFRON.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/296/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego SPZOZ w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego”
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Sprawy różne.
14. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Powiatu Mogileńskiego.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Dyrektor PUP Stanisław Lenz przedstawił dane dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Mogileńskim. Poinformował Zarząd o konieczności zwiększenia zasobów lokalowych PUP.
Konieczne jest stworzenie nowego miejsca pod archiwum, ponieważ obecne z powodu usytuowania jest zalewane przez wodę deszczową, możliwość taka istniej poprzez wykupienie znajdujących się w budynku prywatnych mieszkań.

Członek Zarządu Jacek Kraśny poruszył sprawę mobilności bezrobotnych, których jest ok.3 tys. Przedsiębiorcy zgłaszają chęć zatrudnienia ich, jednak przy największych chęciach okazuje się, ze brak jest rąk do pracy, dlatego jego zdaniem konieczne jest przeprowadzanie szkoleń i zatrudnienie doradców zawodowych. Takie osoby często pracują „na czarno” lub są za granicą kraju. Statystyka jest prawidłowa, samorządy korzystały z bezrobocia strukturalnego, lecz w chwili obecnej sytuacja zmieniła się. Osoby bezrobotne nie wykazują chęci do pracy i problem jest zebrania 15 osobowej grupy –to problem. Co zrobić, aby zachęcić ludzi do pracy? W przeciwnym wypadku nie powinni oni widnieć w rejestrze.

Dyrektor PUP Stanisław Lenz wyjaśnił, że bezrobotni są kierowani na szkolenia jednak z 15 osobowej grupy pozostaje zaledwie kilkoro, dlatego najlepsze są grupy dobrowolne, gdzie sami bezrobotni wykazują chęć przeszkolenia. PUP szkoli i kieruje pracowników do pracy, jednak, jeżeli taka osoba już się wyszkoli wyjeżdża za granicę, gdzie pensje są 4 krotnie wyższe. Głowa rodziny również nie pójdzie na szkolenie, jeżeli będzie otrzymywał 400zł, powinien dostać najmniej najniższe wynagrodzenie. Przedsiębiorcy sprowadzają pracowników z Ukrainy. Samorząd korzysta na tym, że bezrobocie nie spada poniżej 125%. Około 30% bezrobotnych nie chcą i nie będą pracować. Ministerstwo Zdrowia rozpatruje sprawę ubezpieczania bezrobotnych. Nie powinien tego prowadzić PUP, lecz miejskie ośrodki pomocy społecznej. Dopóki jest za to odpowiedzialny PUP liczba bezrobotnych nie spadnie.

Członek Zarządu Jacek Kraśny zastanawiał się czy częstsze wzywanie osób bezrobotnych zmieniłoby ich podejście. Zapytał Dyrektora czy w Powiecie realizowane są programy z Europejskiego Funduszu Socjalnego – „Kobieta po 45 roku życia” i „mężczyzna po 50 roku życia”?

Dyrektor PUP Stanisław Lenz stwierdził, że programy te nie przynoszą zamierzonego efektu, ale są prowadzone a bezrobotna osobo otrzyma nawet najniższe wynagrodzenie. Największą bolączką urzędów pracy jest brak programu zatrudnieniowego. Urząd Pracy kieruje na prace publiczne, interwencyjne, staże, ale okazuje się, ze po tym okresie pracodawcy ich nie zatrudniają.

Członek Zarządu Jacek Kraśny zauważył narastający problem zatrudnienia kobiet. Pracodawców zachęciłoby dofinansowanie – może np. przez okres dwuletni.
Zaapelował o przygotowanie na rok przyszły programu „kobieta po 45 roku życia”.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 95/07.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mogilnie do podejmowania czynności w procesie budowlanym.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 96/07.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Planu  Kontroli  Jednostek  Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na II półrocze 2007r,
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 96A/07.

ad.7
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z PFRON.
Wicestarosta Przemysław Zowczak zapytał czy istnieje możliwość dofinansowania kursu prawa jazdy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON?
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz wyjaśniła, że taka możliwość istnieje, ale osobę bezrobotną musi skierować PUP, osoba pracująca musi zgłosić się do Terytorialnego Ośrodka w Toruniu.
Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Magdalena Szwarckopf Inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
 
Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Magdalena Szwarckopf Inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/296/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego SPZOZ w Mogilnie. Rada Społeczna SPZOZ nie jest kompetentna do wyrażania opinii w sprawie wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego SPZOZ.
Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Magdalena Szwarckopf Inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego oraz wniosek ZDP w Mogilnie w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia biurowego.

Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.
ad.11

Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego”

Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.13
Magdalena Szwarckopf Inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przedstawiła wniosek ENEA w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której mieści się trafostacja w Bielicach wybudowana w 1981r. Dyrektor zobowiązał się pokryć koszty związane z wydzieleniem działki –gruntu pod stację transformatorową, sporządzenie operatu szacunkowego i zawarcia aktu notarialnego. Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie powyższej procedury.
Przedstawiła również wniosek wspólnoty Mieszkaniowej w Mogilnie w sprawie budowy wjazdu i chodnika pomiędzy budynkiem przy ul.Sądowej 21 i Rynek 7.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo SPZOZ w Mogilnie dotyczące zabezpieczenia środków na remont sal chorych i sanitariatów w szpitalu w Mogilnie oraz dachu szpitala w Strzelnie.
Ponadto zaznaczył, ż Nefromedica zalega 3 miesiące z czynszem za dzierżawę pomieszczeń w szpitalu w Strzelnie.

ad.14
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak przedstawił zebranym proponowane zmiany i regulacje w Statucie Powiatu Mogileńskiego, wg. załącznika do protokołu.

ad.15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:53:17
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:1030

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij