Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

37/07 zdn. 28.08.2007r.

PROTOKÓŁ  Nr 37/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 28 sierpnia 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2008r., zasad trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie, przy ul. Gimnazjalnej 7.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Zgodnie z decyzja wojewody dokonano zmiany środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 89/07.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2008r., zasad trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych. Wynika to z uchwały Rady Powiatu w Mogilnie nr LII/311/06 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wicestarosta Przemysław Zowczak podkreślił, że jest to bardzo ważna uchwała i Zarząd Powiatu powinien mieć możliwość wcześniej zapoznać się z uchwałą. Pomimo tego, iż wielokrotnie domagał się on wcześniejszego przedstawiania jemu problemów poruszanych na zarządzie, zwłaszcza projektów uchwał – Skarbniczka przekazała projekt uchwały dopiero w chwili rozpoczęcia procedury rozpatrywania projektu uchwały.   W §1 pkt. 4 jest mowa o rozpoczęciu procesu standaryzacji DPS Siemionki w związku z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Dla Wicestarosty priorytetem jest SPZOZ i uważa on, że nie można (tak jak to było w projekcie uchwały) preferować jedynie DPS Siemionki.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu podkreśliła, ze uchwała jest tylko propozycja i Zarząd Powiatu może ją zmodyfikować. Trzeba jednak zdecydować, w jakim kierunki zmierzamy mówiąc o SPZOZ. Można tez nie uszczegóławiać uchwały, ponieważ te zadania wpisane są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Zarząd postanowił wykreślić pkt. 4 w §1 w/w uchwały.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 90/07.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie, przy ul.Gimnazjalnej 7. Udzielono pełnomocnictwa na czas zakończenia zadania dyrektorowi jednostki Marianowi Mikołajczakowi oraz głównej Księgowej Annie Ciesielskiej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 91/07.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo SPZOZ w Mogilnie dotyczące wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul.Kościuszki 8 w Mogilnie, które zostało przekazane do Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru.


Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wniosek Dyrektora ZS w Mogilnie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania z dniem 1 września 2007r. Pana Marka Jankiewicza i Pana Zbigniewa Grzechowskiego na stanowiska Wicedyrektorów w Zespole Szkół.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zapytał, kiedy ostatecznie wiadomo było o powyższych kandydaturach.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił, że dowiedział się w piątek, oficjalnie jednak dopiero dziś po zatwierdzeniu kandydatów przez Radę Pedagogiczną szkoły.

Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził, że Naczelnik nie poinformował jego o tym wtedy, kiedy powinien był to zrobić.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka wyjaśnił Wicestaroście o spotkaniu gdzie omawiana była min. powyższa sprawa a w którym to nie chciał uczestniczyć. Według Wicestarosty, nie chciał on uczestniczyć w spotkaniu, ponieważ omawiana tam kwestia była jemu dobrze znana już w poprzedniej kadencji i rozmawiał na ten temat z ówczesnymi członkami zarządu (niestety bez rezultatu). Naczelnik nie poinformował jego (Wicestarosty) jednak o ustaleniach, które to były faktycznie powzięte już wcześniej.

Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził, ze jego opinia jest negatywna, ponieważ chciałby mieć wcześniej możliwość zastanowienia się nad kandydatami. Nie jest dopuszczalne ujawnianie tak istotnych ustaleń dopiero tuż przed głosowaniem zwłaszcza, że jednego z kandydatów zupełnie nie zna.

Członek Zarządu Dariusz Kurzawa uważał, że kandydaci są typowani i powoływani przez Dyrektora.

Członek Zarządu Jacek Kraśny stwierdził, ze informacje krążą już od dwóch miesięcy, o czym wszyscy wiedzieli.

Wicestarosta Przemysław Zowczak o jednym kandydacie wiedział, dziś poznał nazwisko drugiego.

Starosta podsumowując dyskusję stwierdził, ze to Dyrektor wybiera i powołuje zastępców. Zarząd powinien dbać, aby w sytuacji odejścia dyrektora na emeryturę powinni być przygotowani potencjalni następcy. W Zespole Szkół w Mogilnie powołanie na stanowisko Wicedyrektora Pana Grzechowskiego zapewni ciągłość funkcjonowania dyrekcji.

Zarząd w wyniku głosowania 2 głosami za, 1 przeciw(Wicestarosta) i 1 wstrzymującym (J. Kraśny) pozytywnie zaopiniował powyższe kandydatury.

Członek Zarządu Jacek Kraśny stwierdził, że Powiat Mogileński ma dużo niższy wskaźnik bezrobocia niż rzeczywiście wykazywany. Duże miasta poradziły sobie z osobami bezrobotnymi, które tak naprawdę pracują gdzieś dorywczo. Należy to kontrolować, częściej wzywać bezrobotnych w celu podpisania gotowości do pracy. Często okazuje się, że bezrobotni odmawiają pracy.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zaproponował, aby na kolejne posiedzenie zaprosić Dyrektora PUP w Mogilnie.
Starosta poinformował o zakończonej rekontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy.

Wicestarosta Przemysław Zowczak złożył oświadczenie. W myśl art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz art.60 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, to właśnie Zarząd Powiatu wykonuje budżet powiatu i jest odpowiedzialny za jego wykonanie. Zarząd Powiatu jest organem kolegialnym. Kontrola RIO w ubiegłym roku, obecna rekontrola i obecna kontrola z Urzędu Wojewódzkiego pomija Zarząd. Nikt z członków Zarządu (w tym i Wicestarosta) nie uczestniczyli w nich na żadnym etapie. Kontrolujący z Urzędu Wojewódzkiego potrafili zamienić kolejność kontrolowanych zakresów problemowych ze względu na chwilową nieobecność w pracy pewnego naczelnika wydziału, jednocześnie Wicestarosta do tego stopnia został zlekceważony, że o kontroli w wydziale, nad którym ma on bezpośredni nadzór i o przekazaniu dokumentów kontrolującym, dowiedział się przypadkowo następnego dnia. Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, że podczas kontroli dotyczącej np. wykonania budżetu powiatu można pominąć skarbniczkę, że można przeprowadzać czynności kontrolne w jej wydziale (podczas jej obecności w pokoju obok) bez jej wiedzy. Jeśli jednak dotyczy to członków Zarządu (w tym Wicestarosty) to jest to oczywiste i naturalne. Takie działania kontrolujących są pogwałceniem kolegialności Zarządu i zlekceważeniem indywidualnej odpowiedzialności członków Zarządu. W związku z powyższym Wicestarosta traktuje ten fakt jako zdjęcie z niego odpowiedzialności przez kontrolujących.

Podsumowując wystąpienie Pana Wicestarosty Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że kontrolujący rozmawiają z kierownikiem jednostki przedstawiając mu zakres kontroli, którą otrzymali od swoich przełożonych. Na pytanie, kto ma uczestniczyć w spotkaniach kontroli odpowiedział, że z RIO –skarbnik a z Urzędu Wojewódzkiego –tylko kierownik – Starosta, tak samo w podsumowaniu kontroli.

ad.8
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.


ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:51:44
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:693

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij