Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

26/07 z dn.20.06.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 26/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 20 czerwca 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Spotkanie z Dyrekcją SOSW Szerzawy.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Szerzawach k/ Mogilna.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szerzawach k/Mogilna
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna  
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilnie za rok 2006.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności działki gruntowej na rzecz Powiatu Mogileńskiego.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zmianie uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2006.
20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2005-2006.
21. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
22. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd spotkał; się z dyrektorem SOSW Szerzawy Mirosławem Gutowskim w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna oraz przyszłym dyrektorem placówek Panią Anną Konieczka, która obecnie jest nauczycielem w tejże szkole.
Zarząd poprosił o przedstawienie przez kandydatkę na dyrektora historii zawodowej.
Pani Anna Konieczka przedstawiła przebieg pracy zawodowej oraz plany przyszłościowe związane z nowo powstającą placówką.

ad.4
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Szerzawach k/ Mogilna.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szerzawach k/Mogilna.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

 

ad.8
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna. 
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach.
Stanowisko Dyrektora powierzono Panu Hieronimowi Banaszkiewiczowi na okres 5 lat od dnia 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2012r.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 59/07.

ad.11
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.
Stanowisko Dyrektora powierzono Panu Piotrowi Cieślikowi na okres 5 lat od dnia 1 lipca 2007r. do 31 sierpnia 2012r.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 60/07.

ad.12
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r. ZDP w Mogilnie dokonał przeniesień w celu zabezpieczenia środków na PERON w związku z wzrostem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2007r. Dokonano zmiany w planie wydatków w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek celem zabezpieczenia środków na prowizje od zaciągniętego kredytu bankowego. Przeniesienia w Zespole Szkół w Bielicach dotyczącą zabezpieczenia wydatków na badania lekarskie pracowników, oraz dofinansowanie wymiany okien w internacie.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 61/07.

ad.13
Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie.
Stanowisko Dyrektora powierzono Pani Barbarze Szafarek na okres 4 lat od dnia 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2012r.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 62/07.

ad.14
Zarząd spotkał się z przedstawicielami Biura Badania Sprawozdań Finansowych „REWIMAR” sp. z o.o. w Toruniu – Prezesem Zarządu Panią Marianną Sobieraj oraz Prokurentem Panią Katarzyną Kowalczyk.

Prezes Zarządu Pani Marianna Sobieraj przedstawiła opinię i raport z przeprowadzonego badania finansowego SPZOZ za rok 2006. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało stosownie do Postanowień 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, oraz Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 14, póz. 89).Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez SPZOZ w Mogilnie zasad polityki rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej SPZOZ jak też wyniku finansowego za rok obrotowy sporządzone zostało zgodnie z ustawą polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu SPZOZ. Opinia jest bez zastrzeżeń. Wyniki finansowe były lepsze niż w latach ubiegłych. Wynikało to z nastawienia władz, które przyszły z pomocą oraz pożyczki, dzięki którym szpital mógł spłacić zobowiązania. Szpital posiada kapitał w przeciwieństwie do innych w kraju. Szpitali nie można traktować jak spółkę handlową w mediach dużo mówi się o komercjalizacji. Służba zdrowia jest zwolniona od podatku dochodowego w przeciwieństwie do spółek handlowych. Prezes wspomniała również o możliwości uczestniczenia przez biegłego rewidenta w inwentaryzacji SPZOZ.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zapytał jak Prezes ocenia sytuację finansową SPZOZ i zapytał na ile sytuacja jest groźna.

Prezes Zarządu Pani Marianna Sobieraj zapoznała się z dokumentami i stwierdziła, że dopóki kapitał jest na plusie SPZOZ może funkcjonować ma, z czego pokrywać zobowiązania. Wskaźniki jednak nie są zadowalające. Na pewno bez pomocy z zewnątrz szpitalowi będzie ciężko. Szpital otrzymuje dotacje, dzięki którym może inwestować. Środki z kontraktów nie mogą być przekazywane na inwestycje, ale szpital ma duże potrzeby, dlatego jest to tak ważne.

Dyrektor Jerzy Kriger stwierdził, że ze środków zakontraktowanych szpital może opłacić drobne remonty, naprawy.

Prezes Zarządu Pani Marianna Sobieraj zaproponowała skierowanie uwagi na fundusze unijne.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mogilnie za rok 2006.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

 

ad.15
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz wniosek Dyrektora SPZOZ.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił wniosek z prośbą dofinansowania szkolenia zarządzania oddziałem dla 11 pielęgniarek oddziałowych.

ad.16
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie Mieczysław Oliwa stwierdził, ze budynek konieczny jest dla prawidłowego funkcjonowania Sądu. Prezes planuje powstanie Ośrodka Kuratorskiego, Aresztu, Sali Rozpraw oraz przekształcenia Wydziału Ksiąg Wieczystych. Ośrodki Kuratorskie w województwie są tylko dwa –zaznaczył. Pozyskany budynek został by połączony z głównym –łącznikiem. Budynek daje przyszłość istnienia Sądu jak i również Powiatu. Prezes zobowiązał się respektować umowy zawarte z firmami, które w budynku mają swoje siedziby.

ad.17
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności działki gruntowej na rzecz Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.18
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zmianie uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.19
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2006.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.20
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak przedstawił sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2005-2006.
Zarząd jednogłośnie zaopiniował pozytywnie przedstawiony plan oraz postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu.

 

ad.21
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.22
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:40:55
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:713

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij