Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

25/07 z dn.13.06.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 25/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 13 czerwca 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie rozliczenia Targów Bielice –Rol.
4. Przedstawienie wniosków dotyczących pomocy finansowej SPZOZ.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie skrócenia terminu umowy najmu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie i Rady Sołeckiej w Ostrowie jako komitetu Organizacyjnego Zawodów o Mistrzostwo Polski w Turystycznym Narciarstwie Wodnym.
8. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 maja 2007r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poprosił o przedstawienie rozliczenia targów oraz odniesienie się do zgłoszonej interpelacji Radnego T,Szymańskiego, którą zgłosił na ostatniej sesji Rady Powiatu. Interpelacja dotyczyła ilości zaangażowanych środków finansowych przez Starostwo –Powiatowe w Mogilnie oraz Zespół Szkół w Bielicach oraz nie powitania przy otwarciu Wiceministra Rolnictwa.

Karol Dłutkowski Komisarz Targów Bielice-Rol przedstawił rozliczenie finansowe targów zgodnie z załącznikiem do protokołu. Stwierdził, że kosztami Starostwa Powiatowego są zakupione nagrody w postaci książek pucharów czy statuetek. Starostwo nie płaci opłaty targowej za stoisko ze względu na fundowane nagrody. Wiceminister został przywitany później, wynikło to z pośpiechu i roztargnienia a nie z lekceważenia. Targi odbyły się z pełną księgowością, poprzez Gospodarstwo Pomocnicze w Bielicach. Koszty wzrosły w związku z naliczeniem podatku VAT, zatrudnieniem profesjonalnej ochrony oraz wzrostem ceny usług dźwigu. Środki z tzw. grochówki targowej trafiają na konto Rady Rodziców w Zespole Szkół. Plakaty przygotowano z środków ubiegłorocznych. Rozliczenie targów zamkną się zerowo z małym minusem, z małymi stratami. Szkoła nie ponosi kosztów, niewyceniona jest oczywiście praca społeczna osób zaangażowanych w targi. Komitet nie wypracowuje środków, aby zapłacić tym osobom, ale zawsze są podziękowania. Dyrektor „Poradnika Plantatorów” zobowiązał się do bezpłatnego umieszczenia artykułu dotyczącego Zespołu Szkół w Bielicach i Targów Bielice –Rol, co jest promocją regionu, szkoły. Prowadzone są rozmowy w sprawie przygotowania kolekcji odmianowej buraka cukrowego, która będzie się mieściła w szkole, są już firmy, które przekażą nasiona i została załatwiona kolekcja kukurydzy. Podpisano list intencyjny pomiędzy Szkołą, Organizatorem Targów i Wystawcami.

Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby w Starostwie Powiatowym w Wydziale Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  nie było podpisanego listu intencyjnego.
Karol Dłutkowski Komisarz Targów Bielice-Rol zobowiązał się dostarczyć list intencyjny do Starostwa.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła koszty poniesione przez Starostwo Powiatowe, które wyniosły w sumie 1740zł (na ubezpieczenie, artykuły spożywcze, statuetki, puchary) koszty, które trudno policzyć to koszty wysyłki listów, delegacji, telefonów.

Karol Dłutkowski Komisarz Targów Bielice-Rol przedyskutuje z Dyrektorem szkoły temat dotyczący rozliczania pracowników.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał o zorganizowanej akcji naboru i szkolenia pracowników IT ( technologii informatycznej) przez reprezentantów z CoreTeam ?

Karol Dłutkowski Komisarz Targów Bielice-Rol poinformował, że szkolenie pierwszego naboru uczniów się zakończyło, osoby te pracują. Wydzierżawione przez firmę pomieszczenia na klasy, są wyremontowane a kolejny nabór jeszcze nie został ogłoszony.

ad.4
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger poinformował o problemie związanym ze sterylizacją w szpitalu. Obecna nie spełnia wymogów a powstanie nowej i zakup odpowiedniego sprzętu jest bardzo kosztowne i nie zamortyzuje się, ponieważ szpital ma za mało potrzeb, po prostu nie zarobi na siebie, dlatego proponuje się, aby zlecić to firmie zewnętrznej.
Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o pomoc w zakupie defibrylatora dla szpitala w Mogilnie, ponieważ obecny jest awaryjny, koszt zakupu nowego wynosi 22tys., dyrektor rozważał zakup ratalny. Sprzęt taki jest niezbędny. Na oddziale dla przewlekle chory trwa od 2 miesięcy remont sal chorych, potrzebne jest 36tys.zł.- nie zaraz ponieważ sale robione są kolejno przez pracowników SPZOZ. Brak jest jeszcze instalacji przyzywowej, która może być założona w późniejszym czasie. Warunki sanitarne muszą być poprawione, ponieważ może to spowodował kłopoty w zakontraktowaniu usług.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zapytał, kiedy jest zaplanowany remont przychodni, oddziału ginekologicznego, położniczego i chirurgicznego w Strzelnie?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger poinformował, ze wykonywane są te niezbędne remonty. W przychodni remont się skończył. Teraz zostanie przeniesiona kaplica w miejsce, której zostanie przeniesiona ginekologia a na jej miejsce położnictwo i wówczas dopiero będzie można robić remont położnictwa.

ad.5

Starosta Mogileński Tomasz Barczak odczytał wniosek z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie skrócenia umowy najmu lokalu na ul.Sądowej 21a z uwagi na zmianę siedziby oraz odczytał tekst uchwały w powyższej sprawie.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 56/07.

ad.6

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Wojewoda Kujawsko –Pomorski zwiększył dotację dla Domu Pomocy Społecznej. Ponad to dokonano zmian w planie wydatków ZSL w Strzelnie związanych z badaniami okresowymi pracowników. W SOSW w Szerzawach zmiany podyktowane są min. zapłatą umowy zlecenia na malowanie i remont pomieszczeń, zakupu programu komputerowego, tuszu do drukarek. Dokonano również zmian w PINB, które są podyktowane koniecznością zwiększenia zakupu usług, materiałów i wyposażenia.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 57/07.

ad.7

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim dla Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie i Rady Sołeckiej w Ostrowie jako komitetu Organizacyjnego Zawodów o Mistrzostwo Polski w Turystycznym Narciarstwie Wodnym oraz pismo Burmistrza Strzelna z dnia 11 czerwca z prośbą o uchyleniu zakazu w dniach 28 i 29 lipca br.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 58/07.

ad.8

Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.9

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił zawiadomienie Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały dot. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, gdzie wskazuje się konieczność opublikowania uchwały i zmiany daty wejścia w życie oraz projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.  
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazach uchwałę pod obrady Rady Powiatu w Mogilnie.

ad.10

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o przeprowadzonych przez zakład energetyczny pomiarach w Warsztatach Szkolnych przy ZSZ w Strzelnie w związku z koniecznością założenia podlicznika. Niestety na obecnej instalacji elektrycznej nie ma możliwości założenia podlicznika chyba, że cała instalacja zostanie zmieniona.
Zaproponowano firmie „BRED” najemcy pomieszczeń w warsztatach opłatę w wysokości 600zł pokrywająca, co miesiąc część faktury za energię elektryczną i 250 za pozostałe media.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zaproponował procentowe ujęcie udziału w kosztach zużycia energii elektrycznej.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że propozycja powyższa może doprowadzić do nie podpisania aneksu przez Firmę „BRED”.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra uważa, ze w aneksie do umowy może być zawarta klauzula o możliwości zmiany ryczałtu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o:
- zakończonym w SPZOZ badaniu bilansu oraz możliwości zapoznania się z dokumentem, który zostanie szczegółowo omówiony na kolejnym zarządzie,
- możliwości otwarcia Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Kujawiak” zwanego programem SFP, którego celem byłoby wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie Kujawsko –Pomorskim a w szczególności w Powiecie Mogileńskim poprzez udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw, kreowanie nowych miejsc pracy, pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności,
- wezwaniu do uznania odpowiedzialności Zarządu Powiatu za szkodę oraz wypłatę odszkodowania w kwocie 6,5tys.zł. W miejscowości Bystrzyca drzewo rosnące w korpusie drogi przewróciło się na jadący samochód osobowy oraz odpowiedź ZDP w Mogilnie.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop poinformował, ze brak jest podstaw do wypłaty przez Zarząd odszkodowania, ale istnieje możliwość dochodzenia roszczeń sądownie poprzez PZU,
- wysłanym do Kuratora Oświaty piśmie z prośbą o powierzeniu funkcji Dyrektora ZS w Mogilnie Pani Barbarze Szafarek, kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna szkoły,
- piśmie Prezesa Sądu Rejonowego w Mogilnie dotyczącym przekazania nieruchomości przy ul.Sądowej 21a w celu sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Sądu.
- piśmie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z prośbą o pomoc finansową przy pokryciu kosztów naprawy wykrywacza wielogazowego.

Zarząd Powiatu zaproponował ustanowienie tytułu „Zasłużony dla Powiatu”, dla odznaczenia osób zasłużonych dla powiatu. Propozycja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Radę Powiatu.

ad.11

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:40:06
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:576

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij