Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

21/07 z dn. 23.05.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 21/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 23 MAJA 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z zakończenia „Poboru 2007”.
4. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
5. Przedstawienie wyników przeprowadzonych konkursów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych.
6. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.
8. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2006r. w tym kwocie deficytu lub nadwyżki, kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
10. Spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka EFS.
11. Pismo Burmistrza Mogilna w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy pracownikom Urzędu Miasta będącymi Radnymi Powiatowymi.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Inspektor Ryszard Barszczewski przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonego w dniach od 12.02-09.03.2007r. poboru wykonanego przez Powiatową Komisję Lekarską w Mogilnie powołaną zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko –Pomorskiego. Sprowadzanie stanowi załącznik po protokołu, podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił poprawki Komisji Edukacji Kultury i Zdrowia do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował powyższe i skierował poprawioną uchwałę na Radę Powiatu.

ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowych powołanych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach.
Po przeprowadzonej analizie dokumentacji, rozmowie z kandydatem oraz w wyniku tajnego głosowania na dyrektora ZSZ w Strzelnie wybrano Pana Piotra Cieślika a w ZS Bielice Pana Hieronima Banaszkiewicza. Protokoły stanowią załącznik do protokołu.
Dodał, że do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie nie wpłynęła żadna oferta i w związku z tym art.36a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 ze zmian.) daje możliwość organowi prowadzącemu powierzenie tego stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Mogilnie 31 głosami za i 2 głosami przeciw wyraziła zgodę na powierzenie stanowiska Dyrektora Pani Barbarze Szafarek. Zarząd skierował w powyższej sprawie pismo do Kuratora Oświaty.

ad.6
Karina Kostyra przedstawiła poprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Przedstawiła min. Zmiany w planie gospodarstw pomocniczych ujęte w zał. nr 6 uchwały, związane ze zwiększeniem wpływów z usług, zwrotem podatku akcyzowego za paliwo i otrzymaniem dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zapytał o dochody z najmu w ZSZ w Strzelnie. Czy zwiększyła się wysokość czynszu? Czy przy tworzeniu budżetu na rok bieżący była znana wysokość czynszu? Dlaczego nie zostało to ujęte w budżecie?

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu wyjaśniła, ze plan dochodów był mniejszy niż faktycznie wpłynęło środków, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ile sal lekcyjnych zostanie wynajętych.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował powyższe i skierował poprawioną uchwałę na Radę Powiatu.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy pomiędzy Powiatem Mogileńskim a PPHU „Bred” w Inowrocławiu. Zmianie uległy min. zapisy dotyczące zasad rozliczenia kosztów eksploatacji z tytułu centralnego ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenia ścieków.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 50/07.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła poprawki do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował powyższe i skierował poprawioną uchwałę na Radę Powiatu.

ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2006r. w tym kwocie deficytu lub nadwyżki, kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami).
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 51/07.

ad.10
Janusz Wiśniewski z Regionalnego Ośrodka EFS wyjaśnił, że ośrodek zajmuje się doradztwem „miękkich” projektów współfinansowanych przez EFS. W bieżącym roku dokonano podziałów regionalnych, gdzie Powiat Mogileński znalazł się w regionie Włocławskim. Ośrodek planuje zaprosić, zachęcić do współpracy samorządy, szkoły, biznes oraz inne instytucje oraz mogłyby znaleźć się w projektach.  49 ośrodków to sieć finansowana przez EFS. Pracownicy są szkoleni co roku otrzymują certyfikaty po to, aby wspierać bezpłatną i dobrej jakości ofertą.

Sekretarz Krzysztof Dobrychłop poinformował o odbytym spotkaniu z Centrum Edukacji ATUT z poznania, działającego podobnie jak Regionalny Ośrodek EFS.

ad.11
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo Burmistrza Mogilna w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy pracownikom Urzędu Miasta będącymi Radnymi Powiatowymi, oraz projekt stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie w powyższej sprawie.

Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu poinformowała również o przeprowadzonej przez wydział kontroli w ZSZ Strzelnie.. Istnieje ewidencja gdzie dokonywano zapisów, w jakich miesiącach firma PPHU „Bred” korzystała z wynajmowanych pomieszczeń. Jednak z dokumentacji nie wynika i dlatego jednoznacznie nie można stwierdzić, że doliczano kwoty za energię elektryczną do faktury firmie PPHU „Bred”.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo w sprawie dofinansowania protez podudzia.
Zarząd przychylił się do prośby.

Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował, że dyrekcja SPZOZ została zobowiązana do przygotowania biznes planu.

ad. 13
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:37:05
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:725

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij