Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

VII/07 z dn.27.04.2007r.

Protokół Nr VII/07
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 27 kwietnia 2007 r.
w Zespole Szkół w Bielicach
w godzinach od 10.00 do 14.00

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka przywitał przybyłą na sesję A.Mazurkiewicz –Kierownika Warsztatów Terapii zajęciowej w Bielicach, która została uhonorowana mianem mogilnianina roku oraz złożył gratulacje i życzenia w imieniu Rady.

A.Mazurkiewicz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej podziękowała za gratulacje oraz wszystkim, którzy wspomagali niepełnosprawnych.

S.Wojtasiński Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach przywitał zebranych oraz ogłosił możliwość skorzystania z posiłku w godz.11.30-13.00. Przedstawił również wybitnego ucznia, sportowca roku ziemi mogileńskiej Lucjana Skowrońskiego, który osiągnął wiele sukcesów nie tylko w kraju, ale i za granicą. W związku z tym, że sporty obronne wymagają poświęcenia i dużych nakładów zaapelował o rozważenie niewielkiego stypendium dla ucznia.

Przewodniczący Rady W.Gałązka stwierdził, ze propozycja dyrektora jest godna uwagi w związku z czy poprosił przewodniczącego komisji edukacji, kultury i zdrowia, aby zastanowić się nad ewentualną formą pomocy.

Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  z  wykonania budżetu  Powiatu Mogileńskiego  za 2006 rok  oraz  udzielenia  absolutorium    Zarządowi  Powiatu  za  2006 rok:
a) opinia  Komisji  Rewizyjnej    o  wykonaniu     budżetu  i  wniosek  o  udzielenie  absolutorium,
b) opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  Bydgoszczy,
c) opinie  komisji  stałych,
d) dyskusja,
e) podjęcie  uchwały.
7.Przedstawienie sprawozdania z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Bibliotece Miejskiej  na prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej.
8.Przedstawienie sprawozdania  finansowo – ekonomicznego z  działalności  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie za  rok  2006  i  I kwartał br. 
9.Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Mogileńskiego.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2007 rok.
11.odjęcie uchwały w sprawie rezygnacji  z  członkostwa  w  stałej   komisji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
13.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17.Wolne głosy i sprawy różne.
18.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

Radny J.Szczotka wystąpił w imieniu Klubu Radnych Piast i złożył wniosek dotyczący przyjęcia stanowiska w sprawie wyceny majątku ZOZ-u i przedstawienia planu przekształcenia SPZOZ. Stanowisko jest takie samo jak stanowisko przyjęte na poprzedniej sesji w sprawie negocjacji mającej na celu zakup budynku po Banku Gdańskim. Wtedy Rada przez aklamację przyjęła do wiadomości, ze takie stanowisko zostanie przegłosowane w pewnym punkcie. Rady zaproponował, aby w takim samym trybie wprowadzić zaproponowane stanowisko pod obrady Rady i w pkt.8 poddać je pod głosowanie, bo to punkt związany z SPZOZ a tematyka jest jak najbardziej właściwa.

Starosta T.Barczak zaznaczył, ze SPZOZ zarządza majątkiem w imieniu Zarządu Powiatu i jest na etapie rozważania możliwości utworzenia spółki. Koszt wyceny ziemi, budynków i sprzętu to byłoby ok.55ts.zł. +VAT, Rada musiałaby wskazać środki na powyższy cel. Starosta uważa, ze to byłaby zbyt wczesna decyzja, aby teraz ją podejmować - to strata pieniędzy.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zapytał czy są inne wnioski? Widząc zgłaszającego się radnego J.Szczotka zapytał czy Radny do wniosku, który złożył, chce coś jeszcze dodać?

Radny J.Szczotka wnosił o to, aby stanowisko zostało wprowadzone w takim samym trybie, w jakim zostało wprowadzone stanowisko w sprawie negocjacji w sprawie zakupu budynku po Banku Gdańskim, czyli przez aklamację, bo tamto stanowisko nie było poprzez głosowanie wprowadzane do porządku obrad, tylko przez aklamację. Przewodniczący zwrócił uwagę, ze w tym i tym punkcie będzie głosowane i tak to się stało i dlatego Radny zaproponował, aby stanowiska były na równych prawach i byłby wprowadzane do porządku obrad. Nie może być tak, ze jak jeden stanowisko proponuje to jest przez aklamację a jak drugi proponuje to przez większość Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, ze i tak radni decydują o tym. Wniosek jednak jest o poszerzenie porządku obrad i jeśli jest taka potrzeba i radni uznają, to nie róbmy przeciwwskazań i poszerzmy program o ten punkt a radni wyrażą swoją wolę w trakcie głosowania nad stanowiskiem.

Radny J.Szczotka zgłosił jeszcze uwagę, bo prawnik aktywnie interweniuje, ale na poprzedniej sesji też był prawnik i stanowisko było wprowadzane do porządku obrad i prawnik nie interweniował, ze trzeba przegłosować. Jak to jest, że dla jednego działa tak a dla drugiego tak, bądźmy sprawiedliwi i uczciwi.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka przeprosił, ale Radny znowu przewiduje bieg innych zdarzeń niż będzie to miało miejsce. Na poprzedniej sesji, ponieważ Przewodniczący pytał czy ma poszerzyć porządek o oświadczenie w sprawie negocjacji zakupu banku, radny uznał, że to będzie mogła uczynić w punkcie stosownym tj. wnioski i oświadczenia radnych i taka zgoda został wyrażona i tak się stało. Natomiast, jeśli ma być częścią obrad stanowisko zaproponowane przez Radnego J.Szczotka w imieniu Klubu Piasta to większej mocy w porządku nabierze, jeżeli zdecyduje Rada w głosowaniu o poszerzenie porządku obrad. Ta forma jest bardziej „legalna”.
 
Radny J.Szczotka złożył oficjalne oświadczenie w sprawie postępowania, procedowania głosowania stanowisk. W związku z tym, ze różną miarą stosuje się stanowiska proponowane do przyjęcia przez Radę jedne w głosowaniu a drugie nie, bo Przewodniczący dąży do tego, aby przegłosować czy to ma być głosowanie czy nie a dlaczego Przewodniczący nie robił tego przy poprzednim stanowisku na poprzedniej sesji?

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka wyjaśnił, ze pytając radnych czy taka forma - rozpatrzenie tego w punkcie, ponieważ to się nazywało oświadczenie i zostałoby rozpatrzone w punkcie wnioski i oświadczenia radnych. Przewodniczący Rady zapytał Radę o zgodę i taką zgodę otrzymał, w tym momencie nie padł inny wniosek. W zgodzie z Państwem - Radą zaprezentowano i rozpatrzono oświadczenie w głosowaniu w punkcie wnioski i oświadczenia radnych. Dzisiaj rozumiejąc, ze wystąpienie Radnego jest bardzo oficjalne, aby dotrzymać legalności dotrzymania procedur Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wniosku jako zgłoszenie o poszerzenie porządku obrad, nie ma tu nic zdrożnego w tej propozycji, bo tak powinniśmy procedować. Ponieważ poprzednio było to oświadczenie Rada nie wyraziła sprzeciwu na propozycje Przewodniczącego, że można to rozpatrzyć w innym punkcie i przyjęli wszyscy, że to jest zgodne. Jeśli Radny ma coś przeciwko temu, to Przewodniczący nie rozumie.

Radny J.Szczotka miał tekst stanowiska z poprzedniej sesji i chciał przedłożyć je Przewodniczącemu wraz z tekstem proponowanym dziś. Radny proponował porównać powyższe, bo to jest identyczne stanowisko i w identycznej formie je przegłosować. Wynika z tego, ze Przewodniczący dyskryminuje pewną cześć Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka nie ma takiego zamiaru, chce tylko dopilnować pewnych oficjalnych procedur, które powinny na sesji obowiązywać. Stanowisko nie jest identyczne, jest w innym temacie. Przewodniczący nie przesądza a Radny przewiduje, ze Rada większością zdecyduje, ze z porządku będzie wykreślone.

Radny J.Szczotka nie chce, aby głosowano o wprowadzenie do porządku obrad, ale przegłosowano stanowisko w punkcie 8.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zauważył, że w pkt. 8 jest Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2006 i I kwartał br., jeżeli Radny proponuje zmienić kolejność punktów i wprowadzenie stanowiska konieczne jest dokonanie zmiany w porządku obrad w stosunku głosów przewidzianych w statucie.

Radny T.Szymański w związku z propozycją Radnego J.Szczotka zaproponował potraktowanie stanowiska podobnie jak rozpatrzone na poprzedniej sesji w punkcie wnioski i oświadczenia radnych i nie będzie trzeba zmieniać porządku obrad a przyjęty zostanie z takim samym trybie jak na poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka nie ma nic przeciwko i zapytał się czy jest zgoda na takie rozwiązanie?
Uwag nie było, więc Przewodniczący zapytał wnioskodawcę czy zgadza się, aby stanowisko rozpatrzyć w pkt.14 wnioski i oświadczenia radnych?

Radny J.Szczotka wyraził zgodę.

 

Więcej uwag nie było i w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.
Na sali obrad nieobecny był radny J.Kraśny.

Ad.3
Do protokołu z VI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny J.Szarek na przedostatnim posiedzeniu komisji gospodarki i finansów został odwołany przewodniczący tejże komisji. Czy Przewodniczący Rady może spowodować, aby ktoś lub Przewodniczący złożył uzasadnienie tego wniosku, bo takowego nie było? Kolejne pytanie do Starosty w związku z tym, co powiedział, że SPZOZ będzie przekształcony w jednoosobową spółkę Powiatu? Propozycji umowy spółki Radni nie oglądali, ale ona krąży po powiecie. W jednym z jej punktów jest napisane o możliwości większej liczby udziałowców.

Radny J.Szczotka cztery miesiące temu zadawał pytanie, w jakim celu i dokąd udał się członek Zarządu J.Kraśny. Odpowiedziano wtedy, ze jeszcze za wcześnie o tym mówić i za dwa trzy miesiące będzie wiadomo i wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i to zostanie upublicznione, bo do tej pory to jest ściśle tajne. W związku z tym, ze minęły nie 2-3 miesiące, ale cztery, Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi, bo to nie tylko interesuje Radnego, ale i mieszkańców Powiatu. Kolejna rzecz, – dlaczego tak się dzieje, ze do projektów poprawek do uchwał Przewodniczący stawia określone wymogi łącznie z taką, ze projekt uchwały powinien zawierać adnotację o zgodności pod względem formalno –prawnym wykonaną przez adwokata, bądź radcę prawnego. Radny nie wie czy Klub Radnych ma zatrudnić kancelarię prawną, aby opiniował projekty uchwał, które ma zamiar złożyć. Poprawki dotyczą uchwał o dietach. Projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Powiatu i podpisany przez Przewodniczącego Rady on pewne wymogi formalne spełnia, ale nie posiada także adnotacji, o której Przewodniczący mówi, pomimo że Powiat ma takiego prawnika do obsługi prawnej. Druga rzecz –Przewodniczący stwierdził, ze bez uzasadnienia uchwała nie jest ważna, ale Radny odczytał treść pisma od Przewodniczącego:
 „Projekt uchwały sporządzony przez wnioskodawcę powinien zawierać: 1) tytuł uchwały; 2) podstawę prawną; 3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały; 4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 5) określenie terminu wejścia w życie uchwały. Jednocześnie do uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe i źródła ich pokrycia. Należy podkreślić, iż Pana pisma po części spełniają formę wymaganego uzasadnienia do projektu uchwał, niemniej w pozostałej części pismo nie zawiera wymaganych przez statut elementów.”
Projekt uchwały Klubu Radnych „Piast” spełnia więcej wymogów formalnych ustalonych przez Przewodniczącego niż przygotowany przez Przewodniczącego i Zarząd, bo w projektach uchwał o dietach w uzasadnieniu nie ma nawet przecinka i wszystkich tych elementów, które w uzasadnieniu powinny być zawarte. Klub Radnych „Piast” jest dyskryminowany, bo mówiąc mocne słowa w tym momencie Przewodniczący przygotowuje projekt uchwały niezgodny z zapisami w statucie, o których mówi w piśmie skierowanym do Klubu Radnych „Piast” i to wszystko przechodzi bez mrugnięcia oka a nam stawia się jakieś specjalne wymogi włącznie z zaangażowaniem jakiejś kancelarii prawnej, tak być nie może, albo od kogoś wymagamy i od siebie także, albo robimy to w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli przez Przewodniczącego i Zarząd, bo w ten sposób nie nasuwa się Radnemu nic innego jak tylko słowo dyskryminacja. Dlaczego Przewodniczący wie jak to robić zgodnie z przepisami i nie robi tego tylko wymaga od innych? Przewodniczącego obowiązuje takie samo prawo jak każdego innego przechodnia na ulicy.

 


Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka przypomniał, że jest to punkt interpelacje i zapytania i poprosił o trzymanie się wersji pytania i interpelacji przewidzianej do tego typu procedur, bo będzie zmuszony zabierać głos po zwróceniu uwagi. Wypowiedzi są zbyt długie i tak naprawdę na ten temat można usiąść w dwójkę i porozmawiać w przeciągu pół godziny i załatwić wszystkie problemy. Przewodniczący stoi na stanowisku, że jeżeli Radny zwraca się z zamiarem inicjatywy uchwałodawczej, to obowiązuje wszystkich. Radca prawny dostępny dwa razy w tygodniu i Radny dobrze wie, ze to jest wtorek i piątek i nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się nawet do biura rady, poprosić panie, aby uchwałę przygotowały i nie uważa, żeby taki projekt uchwały nie był dopuszczony czy nie był wprowadzony. Nie kłóćmy się po prostu o jakieś dyskryminowanie, bo takiego celu Przewodniczący nigdy nie miał i nigdy mu nie przyświecał, jest do dyspozycji w każdej chwili, na życzenie Radnego, który podejmując inicjatywę uchwałodawczą może z Przewodniczącym się umówić i natychmiast sprawa zostanie załatwiona i nie będzie żadnych problemów. Radny pisał dwukrotnie ten sam tekst, więc Przewodniczący dwukrotnie to samo odpowiedział, to trochę nie w porządku. Doświadczeni Radni powinni ze sobą rozmawiać, ale jeżeli Radny nie chce, trudno. Radny nie chce poprawić tego, o co prosił Przewodniczący.

Ad.5
Radny J.Szczotka zapytał, dlaczego na żądnych drzwiach, na żadnym gabinecie nie ma ogłoszenia, ze prawnik przyjmuje w tym i tym dniu od tej i do tej godziny, bo Radny został zaskoczony, że we wtorki i piątki jest prawnik. Do tej pory chciał spotkać prawnika, ale jakby grał w toto lotka, co przyszedł to nie trafił. To jest urząd i powinno być jasno i czytelnie opisane gdzie, kiedy i której przyjmuje.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka myśli, ze Radny jest osobą, która doskonale się orientuje i nikt tabliczek nie będzie wywieszał, bo prawnik nie jest pracownikiem publicznym, tylko służy wewnętrznie i również jest do dyspozycji Rady, i tabliczka na pewno się nie pojawi. To jednak szczegół, tylko wola ze strony Radnego i nie będzie tego typu sprzeczek o coś, co naprawdę nie istnieje.

Starosta Mogileński T.Barczak odpowiedział na pytanie Radnego Szarka, który stwierdził, ze umowa o przekształceniu SPZOZ krąży po powiecie. Rzeczywiście otrzymali ją Burmistrzowie i Wójtowie jako wzór przykładowy, jak to by mogło wyglądać i tam się mówi spółce, w którą by weszły samorządy. To wzór opracowany przez prawnika - tak by mogło wyglądać, Rada Powiatu musi uchwalić- jak spółka powstanie, to bardzo ważne zadanie na ten rok dla Rady. Jak to będzie zrobione zależy od wszystkich Radnych, konsultacje trwają i są po to, aby wszyscy spokojnie przemyśleli.
Staroście przykro słyszeć, ze ktoś jest Radnym pięć miesięcy i nie wie, w jakich dniach przyjmuje prawnik. Jeśli Radny chce coś wiedzieć zawsze może zapytać się, wywieszoną kartkę ma prawnik –rzecznik praw konsumenta i tez można się do niego udać. Prawnik może mieć przełożony dzień dyżurowania, ale w wyjątkowych sytuacja np. podczas urlopu.
Odnośnie delegacji Członka Zarządu, nie jest obecny w chwili obecnej i Starosta nie jest w stanie wypowiedzieć się w tym temacie.

Radny J.Szczotka zadał dodatkowe pytanie, bo nie uzyskał odpowiedzi. Nie można powiedzieć tak, ze nie ma Radnego Kraśnego to nie udzielamy szczegółowej odpowiedzi. Ktoś tego Radnego wysłał i musiał wiedzieć, w jakim celu, po co i jakie sprawy ma załatwić. Dlatego prosił, aby osoba, która wysyłała w podróż służbową Radnego Kraśnego, powiedział to publicznie i nie skrywała pod planem wielkiej tajemnicy Powiatu, po co tam i gdzie Radny Kraśny pojechał. Nie bawmy się, to dziecinada i cały Powiat się z tego śmieje a Radny będzie do tego wracał, do końca kadencji. To śmieszna sprawa. Jak z drobnej sprawy Powiat robi wielką tajemnicę. Radny nie może też się zgodzić, że przekształcenie SPZOZ zależy od Radnych. Nie zależy, bo my nic nie wiemy. Radny nie wie, kto wie i jak to ma wyglądać, bo jeżeli przyjdzie coś w ostatniej chwili pod obrady Rady i pod głosowanie to nie będzie to decyzja przemyślana z jakimś planem strategicznym na przyszłość, ale będzie to decyzja polityczna. To będzie polityczne przekształcenie, bo większość zadecyduje, która tworzy koalicję i w tej chwili Radny ma projekt umowy, bo tak się złożyło, dlaczego Rada do tej pory nie ma, tylko Radni zdobywają to na ulicy. Radny nie wie, bo zapisy i ten projekt jest tak skonstruowany, ze w ciągu roku człowiek, który nie ma w ogóle pieniędzy może przejąć cały majątek SPZOZ, w zależności jak się dalej po decyzji Rady poukłada w Zarządzie, czy Radzie Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zwrócił się do Radnego, który z uporem odbiegał od tematu. Rada jest w punkcie odpowiedzi na zapytania i interpelacje a Radny wydaje długie komentarze.

Starosta Mogileński T.Barczak stwierdził, ze Radny J.Szczotka widzi teorią spisku, ze ktoś gdzieś coś potajemnie zrobił. Starosta zaproponował, aby nie zajmować się śledzeniem, że ktoś, gdzieś tylko przyjść zainteresować się, porozmawiać. Odbyło się oficjalne zebranie Radnych i wszyscy wiedzą Radny Szczotka nie wie. Starosta teraz będzie do Radnego wysyłał specjalne pisma i zawiadamiał Radnego, ze nic nie wiedział i dowiedział się w ostatniej chwili. Starosta poprosił, aby zająć się praca, która coś dla powiatu przyniesie, nie róbmy rzeczy, które nic nie wniosą. Jak Radny może powiedzieć, ze nic nie wie jak wie wszystko? Samorząd działa przy otwartej kurtynie, trzeba tylko chcieć coś zrobić porządnego i dobrego.

Na obrady wrócił radny J.Kraśny.

Radny J.Szarek stwierdził, ze emocje są niepotrzebne. Pytanie na temat przekształcenia SPZOZ pojawiło się, dlatego, ze w poprzednim wystąpieniu Starosta powiedział o jednoosobowej spółce, dlatego Radny zapytał jaka to jednoosobowa spółka, czy wyłącznie powiatu? A w następnym wystąpieniu Starosta powiedział, ze udziałowcami będą prawdopodobnie gminy. Nie jest tak, ze ktoś wie i tylko spisek śledzi. Poprosił o stonowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, że Radnemu uciekło kilka słów wypowiedzi Starosty, który odniósł się w ten sposób, ze trwają rozmowy, jeżeli chodzi o formę, bo może również nastąpić tak, ze będzie to tylko udział Powiatu. Rozmowy są prowadzone i najlepiej by było, ale jeżeli nie będzie innego wyjścia to trudno. Może niezręcznie się potoczyły słowa.

Radny J.Szarek zadał pytanie jeszcze odnośnie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów. Poprosił o uzasadnienie propozycji odwołania.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, że odbyła się komisja, na której coś się wydarzyło, Przewodniczący nie będzie tego uzasadniał, bo to wola komisji. Nie było to odwołanie z polecenia, czy takie jak wydaje szef swojemu podwładnemu, takiej formy w Radzie nie ma, jest wola większości. Przewodniczący nie spowoduje odpowiedzi w tym momencie chyba, że komisja się określi i na następnym posiedzeniu albo wnioskodawca, który złożył wniosek, który został przyjęty również do tego się odniesie. Przewodniczący ze swojego punktu widzenia nie ma na to wpływu.

Radny J.Szarek stwierdził, że takie uzasadnienie padło z ust Przewodniczącego Rady na pierwszym posiedzeniu komisji gospodarki, które prowadził, kiedy jeszcze komisja nie miała przewodniczącego. Wtedy powiedział, dlaczego Pan Jerzy Szczotka nie może być Przewodniczący Komisji - bo zawsze szuka, węszy i szuka dziury w całym. W głosowaniu było 4 na 4 głosy i Pan J.Kraśny zagłosował za kandydaturą J.Szczotki przed tym, co pan powiedział, Radny był przekonany, ze zrobił to szczerze a po Pańskim wyjaśnieniu Radny zmienił zdanie. Następnie po dwóch miesiącach Wicestarosta zgłosił swój akces do pracy w komisji gospodarki i finansów, po czym Radny zapytał na sesji, dlaczego się spóźnił, choć wszyscy zdążyli. Odpowiedzi sensownej nie było, Wicestarosta wszedł do komisji gospodarki i finansów, aby było 5 do 4 i aby można było odwołać przewodniczącego. Nie było pytania czy, było tylko pytanie kiedy i to się stało.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, że to sprawa wewnętrzna komisji i tam to należy szczegółowo omawiać. Radny przywołał pierwsze posiedzenie komisji, gdzie Przewodniczący wyraził obawę, ale w tamtym momencie darzył zaufaniem J.Szczotkę i tym przewodniczącym został, ale co zdarzyło się kilka miesięcy później, to uzasadnienia powinny być wyjaśnione na łonie komisji, bo to ona decyduje, kto jest przewodniczącym i jakie argumenty weźmie pod uwagę. Przewodniczący nie chciał polemizować w powyższej sprawie i odesłał Radnych do posiedzenia komisji.

Radny J.Szczotka uważa, że wszystko, co się dzieje w obrębie Rady powinno być także na sesji omawiane i wyjaśniane. To nie jest tak, że gdzieś w kąciku ktoś powiedział i cicho sza, nie daj Boże o tym mówić. Wrócił do posiedzenia komisji, na której został odwołany.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zaproponował zostawić temat.

Radny J.Szczotka powiedział nie, bo to jest sprawa wyjaśniania i to odpowiedź na pytanie, na które Radny może odpowiedzieć, bo był Przewodniczącym komisji i wie, dlaczego został odwołany i wie, co Przewodniczący Rady powiedział po odwołaniu, – że Radny nie był dobrym Przewodniczącym, bo nie uzgadniał po koleżeńsku pewnych rzeczy. Kolegami to my możemy być jak wyjdziemy ze Starostwa, z sesji. Nie ma spraw koleżeńskich na obradach organów publicznych, bo to nie jest koleżeństwo tylko kolesiostwo.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka przerwał Radnemu, ponieważ wypaczał wypowiedzi Przewodniczącego. O koleżeństwie mówił w kontekście takim, – jeżeli Radny w imieniu swoich członków komisji jako ówczesny Przewodniczący wyrażą opinię z nimi nic nie uzgadniając, to Przewodniczący Rady miał na uwadze, ze Radny nie po koleżeńsku postępuje. Dla Przewodniczącego Rady koleżeństwo to nie jest poplecznictwo, ukrywanie, popieranie bzdur tylko sposób postaw i przepływu informacji. Tak traktuje Przewodniczący po koleżeńsku wszystkich Radnych i Radnego J.Szczotke też. Radny bez przerwy z uporem maniaka, każde słowo przekręca, burzy i rujnuje, nie słucha, przekręca wypowiedzi, jest to bolesne i w pewnym momencie jest to uzasadnienie, dlaczego nie jest Przewodniczącym komisji, ale to prywatne zdanie Przewodniczącego Rady Powiatu, to nie jest zdanie ani komisji ani wnioskodawcy, który złożył wniosek o odwołanie pańskiej osoby.

Radny J.Szczotka uważa, ze postępowanie na komisji, w trakcie obrad, czy przygotowania obrad nie polega na postępowaniu na zasadach koleżeńskich, ale na zasadach opisanych procedur prawnych i zgodnie z tymi procedurami. Radny wystąpił do Przewodniczącego Rady z pismem, żeby do komisji zostały dostarczone pewne dokumenty, co do rozliczeń finansowych w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie i co się stało, dokumentów nie dostarczono. Taką metodę stosowano w PRL-u i Łukaszenka stosuje, ze jak mówi człowiek o problemie to nie likwiduje się problemu tylko likwiduje się człowieka. Tak to się stało, odwołano Radnego z Przewodniczącego i nie wie czy się zwrócić do Komendanta Policji o ochronę, bo mogą być dalsze działania.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, ze Radny jest bardzo odważny. Łukaszenka jeszcze żyje i jest Prezydentem, ale była taka osoba jak Bandera i Radny do niego pasuje szczególnie w wykwintnych zachowaniach w latach 40-tych. Przypomina Pan go nienawiścią, upartością, nieprzejednaniem. To nie jest wielkopolskie zachowanie.

Radny J.Szczotka przypominał jeszcze o odpowiedzi o podróży służbowej.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka poprosił Radnego Kraśnego o zaprezentowanie celu wizyty i nasycenie ciekawości Radnego Szczotki.

Radny J.Kraśny odpowiedział na pierwszej sesji gdzie był, z kim rozmawiał i w jakim celu. Na kolejnej sesji Radny Szczotka znowu zapytał i wtedy odpowiedział, ze efekty powinny przyjść w maju-czerwcu. Radny wyjeżdżał po raz pierwszy w styczniu i potem rozmawialiśmy. W tym okresie czasu tym tematem nie zajmował się i czeka na reakcję osób gdzie był, nie popychał tego tematu. Pojechał tam za własne pieniądze i może pokazać nawet Radnemu Szczotka zdjęcia, z kim rozmawiał, jeżeli sobie życzy, chociaż są to zdjęcia prywatne. Jeśli to jest takie ciekawe i Przewodniczący Rady upoważni Radnego Kraśnego i Radnego Szczotka to razem pojadą i Radny Szczotka będzie patrzył, o czym się rozmawia. Radny jest do dyspozycji, może o każdej porze dnia i nocy pojechać. Przykro, ze Radny Szczotka nie pamięta, bo Radny Kraśny mówił, że był w gminie Isdebna gdzie rozmawiano o współpracy z Powiatem Cieszyńskim. Isdebno jest 17km. od Wisły i 35 km. od Cieszyna.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz 13.00.

Ad.6
a)Przewodniczący Komisji rewizyjnej Krzysztof Szarzyński odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu.

b)Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu.

c) opinie  komisji  stałych
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński odczytał pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Finansów Rady Powiatu w Mogilnie dotycząca  wykonania    budżetu  Powiatu Mogileńskiego  za rok  2006 r. Na posiedzeniu  komisji 26 kwietnia 2007r. głosowało  -  7  członków  Komisji, Za  przyjęciem   głosowało  -  4  członków Komisji, Wstrzymało  się  -  3 członków  Komisji. W związku z powyższym Komisja pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego   za rok  2006 r. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Radosław Trepiński poinformował, ze Komisja Edukacji, Kultury i  Zdrowia przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Tadeusz Szymański na posiedzeniu 24 kwietnia Br. Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2006 r.  Komisja jednogłośnie zaopiniowała powyższe.

d) Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałazka otworzył dyskusje.

Starosta T.Barczak odczytał informację dotyczącą wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu.
Uchwalony na 2006r Budżet był budżetem deficytowym 1.901.100,00 w tym wydatki inwestycyjne 1.396.500,00.
Dochody wykonano w wysokości 32.608.32033 zł 100,68%, natomiast wydatki na kwotę 33.367.916,89 tj. 98,14 %.
Jedną z przyczyn zmniejszenia dochodów była zmiana przepisów dotyczących poboru opłat komunikacyjnych (kart pojazdu z 500 na 75,00) na której to zmianie Powiat stracił ok. 800.000.000zł.
Uchwalając budżet, wielką niewiadomą była kwestia odpraw emerytalnych dla nauczycieli i związanych z tym środków pieniężnych oraz możliwość nieotrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej.
Ustalony plan inwestycyjny 1.396.500,00 zwiększono do kwoty 2.133.447 -6,4%. W tym zadanie z udziałem środków unijnych 556.986,54 (334.191,92 zł). Ponadto dokończono budowę drogi Niestronno- Mogilno w miejscowości Padniewko.
Dokonano kolejnego etapu inwestycji i remontów w szkołach na ogólna kwotę 1.354.070,00 w tym m.in.
1.OSW Szerzawy- 161.020,00, ZSZ Strzelno 179.350,00.
2.remonty sal lekcyjnych i łazienek, wyposażenie w meble i sprzęt dydaktyczny Wszystkie te działania maj ą na celu zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków i związanych z tym efektem ekonomicznym. W większości naszych szkół mamy wymienione okna, wymienione instalacje CO - oprócz Szerzaw i Bielic. Kontynujemy termomodernizację budynków w tym roku  Szerzawy i ZSL Strzelno.
Kolejnym sukcesem ( wspólnie z WFOSiGW) jest likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowo olejowej wraz termoizolacją. Wkład Powiatu 745.000,00 w tym 45.000,00 Gmina Mogilno. Działanie to ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitala, a także poprawić standard pobytu pacjentów w szpitalu.
Kolejnym zadaniem, które realizujemy, ale wymaga jeszcze dużo środków finansowych jest standaryzacja DPS. W 2006r zrealizowano kolejne wymogi oraz wykonano projekt dotyczący rozbudowy Domu. Odpowiednie wnioski zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim.
W 2006r zaciągnięto kredyty na kwotę 230.000,00 zł. Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 502.266,64 zł wynikający z zaciągniętych wcześniej kredytów. Na koniec roku powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał natomiast uregulowane już w m-cu grudniu zobowiązania z tytułu ZUS za m-c grudzień.
Wprawdzie wynik wykonania budżetu za 2006r jest deficytowy -759.596,56 to skumulowana nadwyżka za lata poprzednie wynosi 1.195.466,75 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zabrał głos w poruszanej kwestii dochodów własnych, kart pojazdów. Obniżka z 500zł na 75zł, powiat jako struktura samorządowa nie  zyskała , ale mniej zapłacili mieszkańcy, więc środki i tak zostały w naszym społeczeństwie a dochody zostały wykonane z dobrym skutkiem, bo prawie w 102%.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze ocena wykonania budżetu zdarza się tylko raz w roku, gdzie jest okazja podsumowania jak to się dzieje z majątkiem powiatu itd. Wicestarosta na innej Sali wykrzyczał, ze obowiązkiem Zarządu Powiatu jest dbanie ze szczególną starannością o mienie i majątek Powiatu a w tym miejscu Radny zgadza się z Wicestarostą, ale twierdzi, ze to nie jest tak świetnie w Powiecie. Zarząd Powiatu o mienie Powiatu nie do końca w 100% dba ze szczególną starannością a w szczególności wykonaniem budżetu po stronie dochodów. Komisja Rewizyjna tylko w drobnym wycinku sprawdzała realizację dochodów np. z najmu mienia Powiatu, czyli nieruchomości, które są mieniem powiatu komisja badała umowy najmu. Radny postarał się odczytać cześć dotycząca wynajmu mienia, która stanowi zał. Nr 4 do protokołu. Zarząd Powiatu starał się za wszelką cenę stwierdzić, ze nie można brać większych opłat, bo wszyscy się wyprowadzą, czyli Zarząd Powiatu nie dopuszcza, ze po stronie dochodu za 2006r. można by było dokonać w kwocie większej a Radny uważa, ze można by było dokonać. Jest to wbrew temu, co twierdził Wicestarosta Zowczak –słaba dbałość o nieruchomości o majątek o dochody własne Powiatu. Na okoliczność udowodnienia, ze stawki za powierzchnie biurowe na majątku Powiatu są znacznie wyższe Radny zwrócił uwagę na fakt, ze klub Radnych Piast zwrócił się do zarządu powiatu o wydzierżawienie pomieszczenia będącego własnością Powiatu na pełnienie dyżurów radnych z prośbą za razem o ustalenie stawki za 1m2 . Zarząd Powiatu skierował to pismo do SPZOZ ponieważ w piśmie zaznaczono, ze budynek o którym mowa, gdzie miało być wydzierżawione biuro przekazano w zarząd SPZOZ. Tutaj SPZOZ od radnych wiedział jak wyliczyć czynsz i na jaka kwotę. Więc SPZOZ wyliczył stawkę w wysokości 13, 59zł. Jednym słowem można stwierdzić, ze Klub Radnych Piast ma zapłacić ta kwotę, bo trzeba zniwelować straty gdzie wynajmowane są biura przez notariusza, prawników inne podmioty gospodarcze i w ten sposób właśnie pokazana jest gospodarność i dbałość o mienie Powiatu, żeby nie wiem jak się starać, aby udowodnić, ze dbałość o mienie i dochód Powiatu jest właściwa to nie ma argumentów. Radny jako Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów chciał sprawdzić jak dokonuje się rozliczeń na terenie ZSZ Strzelno i zwrócił się z pismem, zgodnie z procedurą, zgodnie z zapisami statutu Przewodniczący komisji przygotowuje dokumenty na posiedzenie komisji gospodarki i finansów. Więc radny zgodnie zwrócił się do Przewodniczącego o dostarczenie takich dokumentów, to było ujęte od razu w tym samym piśmie w porządku obrad tak się stało, że to była czara goryczy rządzącej koalicji dążącej do tego i odwołano radnego z przewodniczącego komisji, czego nie żałuje, bo ma przynajmniej czyste przedpole i żadnych procedur, które obowiązują przewodniczącego. Jeśli przyjdzie głosować Klubowi Radnych „Piast” za udzieleniem absolutorium to radni nie zagłosują  za , ale się wstrzymają tylko, dlatego żeby dać ostrzeżenie Zarządowi, że wykonanie planu założonego w roku poprzednim wcale nie oznacza, że budżet był realizowany jak to powiedział Wicestarosta z należyta starannością, bo nie był i to ostrzeżenie niech będzie przestrogą do tego, że na wyrost nie można żadnych oświadczeń składać, że coś się robi lepiej niż w rzeczywistości.

Wicestarosta P.Zowczak rozumie, ze kolega radny ma alergię na punkcie Wicestarosty. W tym momencie przeprosił, aby nie był o nic podejrzany Pana Radnego, teraz nie powiedział kolegę. Wicestarosta słyszał szereg zarzutów skierowanych pod adres Zarządu Powiatu, ciężkie zarzuty niedopilnowanie pewnych spraw o brak dbałości o mienie Powiatu. Jak się chce znaleźć kija to zawsze można znaleźć natomiast Pana radnego prosił aby więcej rzeczy mierzył taką samą miarą. Wicestarosta pamięta jak radni z „Piasta” przychodzili i tłumaczyli, ze powinniśmy wydzierżawić pomieszczenia pewnej firmie i pamięta, jakie były używane argumenty. Wtedy, kiedy Wicestarosta miał pewne wątpliwości tylko i wyłącznie, co do części pojedynczych zapisów np., aby z kwoty czynszu odliczyć koszty malowania pomieszczeń, dla kogoś, kto wynajmuje na trzy lata. Po trzech latach po odstawieniu mebli te ściany i tak trzeba będzie pomalować. Wicestarosta pamięta komentarze jak miał, co do tego zapisu wątpliwości. Nie była to firma, która pracuje non profit, ale for profit. Wtedy wiele argumentów ludzi z „Piasta” trafiało do nas i przekonywało nas jako członków Zarządu, rzeczywiście tak trzeba podejść zupełnie normalnie, racjonalnie, taki jest interes Powiatu. Pewne rzeczy są mierzone zupełnie inną miarą.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, ze przykro słuchać, że z małą starannością i dbałością, dbamy o nasz majątek, co jest nieprawdą. Nie można tego stwierdzić po jednym czy dwóch posiedzeniach komisji, która sprawdzała wyrywkową rzecz, nie sprawdziła, nie skonsultowała z Zarządem a na podstawie tego nie wolno wyciągać tak daleko idących wniosków tj. niesprawiedliwe. Starosta stwierdził, że czasy, jeżeli o nieruchomości się zmieniają, jest to szansa, że będzie większy popyt. Zarząd do tej pory starał się zasiedlić wszystko, co ma, aby nie ulegało dalszej degradacji, dewastacji. 13,50zł za m2 to wcale nie było innej możliwości, byłoby to nie fair bo jeżeli mamy wszystkich równo traktować. Budynek przy ul. Sądowej z ograniczonym dojazdem, Sąd miał zamiary, aby budynek wrócił w jego zasoby. Radny stwierdził, ze Powiat dokłada, bo z opłat za czynsze nie starcza na utrzymanie budynku jednak kwota należności to 25.830zł a nakłady to 21.464zł czyli Powiat nie dokłada. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli jest taka wola radnych, aby wystąpić o zwiększenie czynszu, bez względu czy zostaną czy nie, ale ogłosić przetarg, który da więcej. Starosta zwrócił uwagę, ze to stanowi 0,7% dochodów, czyli o jakich kwotach mówimy? -  bardzo małych. Padło nazwisko M. Górczewskiego, który wynajmuje garaż na ul. Sądowej i Starosta nie wie czy w ogóle ma prąd, ponieważ nie sprawdzał, za ścieki i inne rzeczy w garażu na pewno nie płaci. Jeśli chodzi o ZSZ w Strzelnie to było również powiedziane, że sprawdzono i wpłynęło pismo od  Kierownika  Warsztatów, które trafiło do Starosty po powrocie  z urlopu, po czym poprosił Dyrektora i Kierownika Warsztatów w celu wyjaśnienia podczas  posiedzenia  Zarządu. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania,  czy realizowane były umowy, które podpisał Zarząd. W przypadku wynajmu Zarząd kierował się uchwałami Rady Miejskiej w  Strzelnie   dotyczącej  naliczania   czynszu, obecnie  stawki  czynszu  zostały uwolnione i  jak  będzie  możliwość  to  będzie  można robić podwyżki.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zabrał głos w sprawie wyjaśnień, co do głosu radnego J.Szczotka w sprawie poruszanej w piśmie wtedy, kiedy jako Przewodniczący komisji skierował pewne żądania –przedstawienia dokumentów. Przewodniczący Rady był nieco później w Urzędzie niż Radny J.Szczotka, który dostarczył to pismo do biura, ponieważ Przewodniczący rano ma bardzo dużo pracy zawodowej, więc  nie może tak  wcześnie  być  w  Urzędzie. Natychmiast pismo przekazał, tym urzędnikom, organizmom, które władne były do tematu poruszanego w piśmie się odnieść. Jest nieprawdą, ze Przewodniczący nic nie zrobił. Ponieważ komisja Budżetu i Finansów nie zgodziła się procedować nad zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem obrad w związku z tym te dywagacje przytaczane przez ówczesnego Przewodniczącego Szczotkę zeszły z tematu i nie jest prawdą, ze Przewodniczący Rady nie zareagował na żądania ówczesnego Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący Rady przywołał pewne zasady kultury, które obowiązują i niestety nie był zbudowany sposobem, formą w jakiej Przewodniczący ówczesny Szczotka wymusza jakby na członkach swojej komisji zdanie. Przewodniczący zacytował fragment pisma „ powyższa dokumentacja jest niezbędna do podjęcia decyzji, w sprawie wyrażenia opinii przez Komisję Gospodarki i Finansów o udzielenie absolutorium Zarządowi, przez Radę Powiatu.” Tu wielu radnych poczuło się zastąpionych niejako przez Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący nie chciał mówić o pewnych uzasadnieniach, tak można przypuszczać, że jedną z przyczyn, argumentów było właśnie stanowisko, które zostało zacytowane a wyrażone przez Przewodniczącego Komisji. Odniósł się też do krytycznej wypowiedzi, bo chciałoby się więcej pieniędzy zbierać i mieć większe wpływy do budżetu, ale trzeba zawsze patrzeć czy jest to realne. Nikt nigdy nie mówił, że nie będzie próbował na nowo czynszu regulować, ale mówimy o przyszłości. Uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu Przewodniczący miał świadomość, ze wygórowane stawki spowodują brak obsadzenia lokali przez najemców. Przewodniczący zwrócił uwagę, przepraszając jednocześnie Panów Jan Szarka i Krzysztofa Laskowskiego członków Klubu „Piast” poprosił, aby nie przyjmować wobec siebie to, co powie, ale to dotyczy osoby radnego Jerzego Szczotki. Prezes Szczotka zarazem  Przewodniczący Klubu Radnych przesyłając szereg pism do Przewodniczącego Rady podaje siedzibę Klubu Radnych „Piasta” 88-300 Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich 49a/1, nr telefonu itd. Przewodniczący myślał, że nie będzie musiał tego powiedzieć, ale w ostatnim czasie nasiliły się informacje, telefony mówiące o tym, że podany adres jest adresem bezprawnym, czyli Przewodniczący sądził, że to jest mieszkanie, lokal Radnego J.Szczotki, ale okazało się, że J.Szczotka nie ma praw do tego lokalu, właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która nie wie, że w jej lokalu znajduje się siedziba Klubu radnych i tutaj Przewodniczący ma wątpliwości, co do pisania i podawania siedziby w wspomnianych pismach. Jest to jednak wewnętrzna sprawa stowarzyszenia i klubu i dlatego tak krótko Przewodniczący o tym powiedział. Takie informacje do Przewodniczącego doszły i chciał poprosić, aby w swoich wystąpieniach nie pokazywać tej nienawiści, nie upatrywać, że wszyscy wszystko źle robią, że są winni, że to niedopilnowanie przez kogoś, samowola urzędników, bo często takie jakby interpretacje w wypowiedziach i poczynaniach radnego J.Szczotka można zauważyć. Przewodniczący uważa, że należy się dażyć jakimś zaufaniem i domniemanie niewinności powinno być na pierwszym planie. Nie można bez przerwy walić, krytykując czy jest powód, czy nie i wymyślać rzeczy niekiedy zupełnie pisane jako legenda. Tak procedować i tak działać w Radzie Powiatu nie można. Wystawiamy wszyscy świadectwo wobec społeczeństwa. Nikt nie będzie mierzył jednostki, jednego Radnego, tylko odniesie się do całej Rady. Jeśli jest ta szczera rozmowa i szczere wyznania reprezentowane przez radnego Szczotkę to Przewodniczący pozwolił sobie również krótko powiedzieć na ten temat. Przewodniczący nie zwracał na to wagi, ponieważ nie miał pojęcia i dopiero po telefonach, spotkaniach z różnymi ludźmi musiał to powiedzieć liczył, że może prywatnie powie, ale Pan Jerzy nie odpuszcza nikogo i niczego i musiał tez wystąpić. W oświadczeniu majątkowym taki lokal też nie jest przez Pana Szczotkę zaprezentowany i to jakby potwierdzenie do tego, co powiedział Przewodniczący o adresie źle stosowanym, jeżeli chodzi o siedzibę. Dobrze, że koledzy chcą coś wynająć, jest kwestia ceny – sprawa otwarta.

Radny J.Szczotka przytoczył wypowiedź Wicestarosty, który powiedział, ze Klub Radnych „Piasta” chciał aby stawkę obniżyć jakiejś firmie, powiedzmy przedstawiciele Stowarzyszenia Regionalnego „Piast”, ale zapomniał dodać jednej rzeczy ile firma stworzyła miejsc pracy a ile firmy, które wynajmują lokale na ulicy sądowej, ile ta firma zapłaciła za wymianę okien i drzwi, które pozostaną na stałe, ile ta firma zapłaciła za wymianę instalacji centralnego ogrzewania, które tez zostanie na stałe i w końcu za ile tysięcy ta firma wykupiła program dla szkoły w czynie społecznym, o czym Wicestarosta zapomniał powiedzieć. Radny myśli, ze powinna być istotna zmiana tego, niech Wicestarosta wymieni jedną firmę z ul. Sądowej 21, która kupiła za 10 zł dla tej szkoły lub innej powiatowej coś, to będzie to uczciwe.
Lokal dla Klubu Radnych powinien być udostępniony bezpłatnie, ten czy inny, bo to obowiązkiem Przewodniczącego, obowiązkiem prawnym zapisanym w statucie jest zrobić wszystko dla właściwego wykonywania mandatu radnego. Radny zwracał się do Przewodniczącego o wydzielenie takiego lokalu nie jeden raz, Przewodniczący nie kiwnął palcem w bucie w tej sprawie. Jeśli chodzi o dokumentację z Zespołu Szkół Zawodowych to Radny złożył pismo na 9 dni przed posiedzeniem komisji i Przewodniczący zarazem mówi o kulturze w tym piśmie, co tu jest niekulturalnego – zapytał radny i zacytował pismo w całości stanowiące załącznik nr.4 do protokołu.

Radny J.Kraśny przerwał czytanie Radnego J.Szczotki zwracając się do Przewodniczącego Rady z formalnym wnioskiem, ponieważ to jest odbieganie od tematu, radny zgłaszał się dość długo. Rada jest nad uchwałą w sprawie budżetu.

Powyższą wypowiedź przerwał Radny J.Szczotka pytając Przewodniczącego czy można przerywać w trakcie wystąpienia, to jest właśnie kultura.
Radny J.Kraśny stwierdził, że ma może mniejszą kulturę, ale siedzimy tu jak takie „ciołki” i dyskutujemy nad innym tematem.

Radny J.Szcotka przerwał wypowiedź stwierdzając, że Radnego J.Kraśnego nikt nie zmuszał do przyjęcia mandatu i nie musi tu siedzieć może wyjść. Proszę nie przeszkadzać.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka odebrał głos obydwu radnym.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze musi skończyć.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, ze radny teraz nie skończy a wniosek jest słuszny, bo pisma, które cytuje Radny, cała Rada zna, bo były kserowane i odczytywanie…

Radny J.Szczotka przerwał i przypomniał, ze Przewodniczący mówił o kulturze i chciał przytoczyć treść pisma.
 
Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka wyjaśnił, że treść jest cytowana po raz drugi i nikt, co do tego nie ma wątpliwości i podziękował radnemu.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze nie ma powodu do odebrania głosu.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stwierdził, że jest powód ponieważ Rada jest w punkcie rozpatrzenia wykonania budżetu natomiast rzecz dotyczy…

Radny J.Szczotka – wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka – komisji czasu przeszłego. Komisja Budżetu i Finansów tego zamiaru Panu nie zaakceptowała, doprowadziła do tego, ze nie uchwalono takiego porządku, jaki Pan przedstawia w piśmie, sprawa jest właściwie nieaktualna.

Radny J.Szczotka prosił o sprostowanie zgodnie ze Statutem, bo Przewodniczący powiedział nieprawdę.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zaproponował Radnemu dokończenie czytania pisma i wówczas Przewodniczący podziękuje.

Radny J.Szczotka nie zgodził się z propozycją, bo odniesie się do tego, co mówił Przewodniczący na temat lokalu o Powstańców 49a/1.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka przytoczył sprawę, podał również argument w postacie oświadczenia majątkowego Radnego, który jest w BIP i dziwi się, ze ludzie aż tak długo wytrzymali. Poprosił o skończenie czytania.

Salę obrad opuścili radni K.Mleczko, T.Szymański, M.Leszyński i D.Kurzawa.

Radny J.Szczotka odczytał. Radnemu wydawało się, że co do kultury zwracani się do Przewodniczącego nie ma żadnych zastrzeżeń, bo pismo jest zredagowane w sposób normalny jak w obiegu urzędowym. Natomiast dziwi się, ze Przewodniczący wkracza w prywatne życie Radnego, przeprowadza wywiad, rozmowy. Inwigilacja jest zbyt mocna, tak dokładnie Przewodniczący próbuje inwigilować prywatne życie Radnego, co jest nie dopuszczalne i próbuje sugerować, że w tym lokalu czy innym nie może być siedziby Klubu „Piast” a nie może, bo Przewodniczący zaniedbał swoje obowiązki i takiego lokalu jako Przewodniczący nie wydzielił na potrzeby wykonywania mandatu przez Klub Radnych „Piast”, nie wydzielił żadnego lokalu. Poprosił nie imputować komuś czegoś, co nie jest zgodne z prawdą. Po czy podziękował.

Na salę obrad wrócili radni K.Mleczko, T.Szymański, M.Leszyński i D.Kurzawa.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zapytał czy w punkcie dyskusja, jeszcze ktoś chce zabrać głos?

Więcej zgłoszeń nie było.

e) podjęcie uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2006 rok pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnych opinii RIO i Komisji Rady Powiatu oraz w wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta a tym samym udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie.

ad.7
Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

Radny T.Szymański uważa, że Powiat dobrze robi płacąc 15tys.zł. i ma z tego powodu Bibliotekę Powiatową, choć jest to de facto Biblioteka Miejska, która w imieniu Powiatu podejmuje pewne działania. Dość często Radny korzysta z usług biblioteki i wszystkie propozycje realizowane ocenił bardzo wysoko. Część ze sprawozdania się zdezaktualizowała. Radny wie, ze czytelnia dla dzieci przeniosła się bądź jest w trakcie przenosin. Ze sprawozdania wynika, ze biblioteki wiejskie przestały istnieć, co martwi i jest przykre. Podał przykład realizowanej i istniejącej biblioteki w Wylatowie, która jest połączeniem Biblioteki Szkolnej z Biblioteką Ogólnodostępną, jest to jakieś rozwiązanie. Potrzebne są pieniądze na to, aby nawet takie rozwiązania realizować. Zaapelował, aby zastanowić się, w jaki sposób w miejscowościach tj.. Kwieciszewo, Padniewo (oczywiście chodzi o miejscowości w całym powiecie) pojawiły się możliwości korzystania z bibliotek, szczególnie dorosłych. Radny podziękował dyrektorowi biblioteki za pracę.

Starosta Mogileński T.Barczak poparł słowa przedmówcy oraz podziękował dyrektorowi Biblioteki.

Do sprawozdania pytań i uwag nie było.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

Ad.8
Przedstawienie sprawozdania  finansowo – ekonomicznego z  działalności  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie za  rok  2006  i  I kwartał br

Do sprawozdania pytań i uwag nie było.

W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących rada przyjęła sprawozdanie.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze miało być przegłosowane stanowisko Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu W. Gałązka przypomniał, że uzgodniono przegłosowanie powyższego w pkt.14

Ad.9
Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego.

Radny J.Szarek poprosił, aby inspektor poinformował Radę, czy występują jakieś zagrożenia, jeżeli chodzi o wodę pitną na terenie Powiatu. Spotkano się z tym w Polsce i w poprzedniej kadencji w Strzelnie były problemy. Czy występują i jeżeli tak to, jakie?

Powiatowy Inspektor Sanitarny M.Czajkowski wyjaśnił, ze od czasu do czasu występują przekroczenia manganu i żelaza, powodują to np .remonty sieci, jednak to przejściowe, ważna jest ocena bakteriologiczna gdzie dotychczasowe badania nie wykazały przekroczeń. Wodę można pić, jest dobra.

Do informacji pytań i uwag nie było.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.

ad.10
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zwrócił uwagę, ze Rada wcześniej już przyjmowała plan kontroli i w związku z czym należałoby w § 2 zapisać „Traci moc uchwała Nr III /15/ 06 Rady  Powiatu  W  Mogilnie z   dnia   29 grudnia 2006r. w  sprawie  zatwierdzenia   rocznego    planu    kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2007 rok”.

Do proponowane poprawki uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2007 rok pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy  0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji  z  członkostwa  w  stałej   komisji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie rezygnacji z  członkostwa  w  stałej   komisji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15  głosami za, 0 przeciw i przy 0  wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.12
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr III/16/06 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Obrady opuścił radny K.Laskowski

ad.13
Radny J.Szczotka odniósł się do sprawozdania i zapisu na str.3 w pkt.4 gdzie Zarząd powołał komisję w osobach Pana Mleczko, Szymańskiego i Pana Konieczki, jakie zadania otrzymała komisja, czy je wykonała i jak wyglądają prace komisji. Na str.7 w pkt.11 – czy Dyrektor i Kierownik warsztatów wyjaśnili jak dokumentacja za rozliczenia, o których Radny występował w piśmie czy w ogóle istnieje, co w tej sprawie wiadomo?
Starosta Mogileński T.Barczak stwierdził, ze Zarząd komisji nie powołał, ale zaproponował skład. Wnioskodawcą na ostatniej sesji był Radny Mleczko, aby sprawdzić i powołać komisje czekano na Kuratorium. Zarząd zaproponował, aby te osoby wchodziły w skład komisji, podjechały do szkoły i sprawdziły. Na ostatnim posiedzeniu był Dyrektor ZSZ Strzelno i Kierownik Warsztatów, którzy wyjaśnili, w jaki sposób wykonują to. Na tą chwilę można powiedzieć, ze nie wykonują uchwały Zarządu Powiatu w punkcie, który mówił o zamontowaniu podlicznika. Księgowość sprawdzi powyższe. Faktem jest, że nie zamontowano podlicznika i nie poinformowano o tym Zarządu. Na wodę i ścieki jest ryczałt.

Radny J.Szczotka zapytał czy dokumentacja finansowa jest pełna, co do rozliczeń?

Starosta Mogileński T.Barczak jeszcze raz podkreślił, że panie z księgowości zbadają to, w chwili obecnej nie wiadomo.

Radny K.Mleczko pytając się o konieczność, potrzebę powołania komisji do wynikłej sytuacji w ośrodku dla młodzieży trudnej im.J.Bosco miał na myśli, ze będą tam osoby przygotowane, nie tylko Radni, ale też przygotowani merytorycznie, bo cóż Radny osoba z zewnątrz powie. Sugerował się tylko wynikłą sytuacją z pisma policji do sądu, która trafiła w jego ręce i jeżeli to ma być tylko komisja z Radnych, nawet trochę bardziej merytorycznie przygotowanych niż Radny Mleczko to uważał, ze komisja nie będzie miała na tyle pełnego wglądu w sytuację, jeżeli taka sytuacja trudna nastąpiła w szkole. Bezsensowna będzie praca pod względem merytorycznym, jeżeli tylko Radni mają w tym uczestniczyć.

Do sprawozdanie więcej uwag i zapytań nie było.

Ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałazka zgodnie z ustaleniami zaproponował rozpatrzenie stanowiska i odniesienie się do jego treści. Zapytał czy jest jakiś głos, zapytanie w powyższej sprawie.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze stanowisko jest niezbędne do przegłosowania i zrobienia tego, co w stanowisku jest określone, bo powołuje się tutaj na relacje prasowe i wypowiedzi Wicestarosty, który stwierdził, ze nie ma biznesowego podejścia do tej sprawy przez Powiat, czyli sam Wicestarosta widzi błędne podejście do sprawy przekształcenia SPZOZ i należy wyciągnąć taki wniosek, jeżeli nie to Wicestarosta może Radnego sprostować. To stanowisko jest konieczne.

Wicestarosta P.Zowczak odniósł się do stwierdzenia o braku biznesowego podejścia. To wszystko, co robimy jest ważne, istotne. To nie tak, ze Wicestarosta krytykuje działania i brak podejścia biznesowego, które wykazałoby, ze w jakiejś czasowej perspektywie to przedsięwzięcie o ile się na nie zdecydujemy i o ile uda się przekonać innych partnerów do projektu, co byłoby istotnym argumentem, że przedsięwzięcie będzie miało szansę powodzenia i w kategoriach ekonomicznych. Można się umówić, ze oznacza to, ze raz wykładamy jakieś pieniądze i później nie czerpiemy z tego żadnych korzyści finansowych, że do tego nie trzeba będzie dokładać. Można się umówić, ze wkładamy jakieś pieniądze, ale w latach następnych do tego trzeba będzie dołożyć jednak jeszcze jakieś pieniądze. Chodzi tylko o to, ze wtedy, kiedy były by w to zainwestowane jakieś duże pieniądze społeczne, aby była pewność, ze uda się osiągnąć założone cele i pieniądze nie będą zmarnowane. Wicestarosta nie uważa, że na przedsięwzięciu należy zarabiać, ma być to non profit. Z tym, ze do tej misji trzeba podejść zwracając uwagę na pewne uwarunkowania ekonomiczne. Tyle, jeżeli chodzi o kwestię biznesowego podejście. Wicestarosta odniósł się do stanowiska w sprawie dokonania wyceny majątku SPZOZ oraz opracowania szczegółowego planu przekształcenia SPZOZ i przedłożenia opracowań do wiadomości Rady Powiatu w Mogilnie do końca miesiąca lipca 2007r.  Opracowaniu planu przekształcenia SPZOZ i przedłożeniu Radzie był przeciwny. Natomiast uważa, że być może nie będzie możliwe dochowanie terminu do końca miesiąca lipca. Co do wyceny majątku SPZOZ ta rzecz nie powinna się znaleźć w stanowisku z kilku powodów. Wicestarosta wie, ze na poprzedniej sesji przyjmowano stanowisko Rady Powiatu upoważniające Zarząd do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia przez Powiat budynku. Tam nie mówi się o skutkach finansowych, to tylko kwestia rozmowy. Tutaj mówi się o pewnym działaniu, które ma bardzo poważne skutki finansowe, dlatego jest wymagana inna forma –forma uchwały a nie stanowiska. Ponieważ, to się wiąże z poważnymi konsekwencjami natury finansowej, jednocześnie powinien być zmieniony budżet. Nie może być tak, ze zobowiązujemy do czegoś Zarząd a nie umożliwiamy jemu wydania pieniędzy. Kolejna sprawa to termin, który jest absolutnie nie do utrzymania, chociażby ze względu na to, ze miałaby tutaj zastosowanie ustawa o zamówieniach publicznych, o kosztach szacunkowych wyceny mówił Starosta. W obecnym stanie prawnym ustawa o zamówieniach publicznych ma zastosowanie od kwoty 6tys.euro. W tym momencie, ze względu na pewne uwarunkowania prawne trudno było by się zmieścić w terminie. Mówimy o wycenie budynku, ziemi i gdyby Rada Powiatu a nie Zarząd czy Dyrekcja SPZOZ zdecydowała się na stworzenie podmiotu prawa handlowego, który by stworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, to i tak nie jest konieczna wycena tych rzeczy. Wymagana jest ona gdybyśmy to przekazali w formie aportu do utworzonej spółki, kiedy wydzierżawiamy majątek nie jest konieczne dokonywanie tak kosztownej wyceny. Zaapelował, aby Radny w takiej formie, w jakiej zostało zaproponowane nie przyjmować.

Radny J.Szarek odniósł się do wypowiedzi przedmówcy, który wspomniał o angażowaniu środków społecznych, pewien ekonomista Galbraith tez uzasadnił ponad wszelką wątpliwość, ze 85% środków społecznych angażowanych w cokolwiek to środki zmarnowane, oby tak nie było. Zapytał Dyrektora SPZOZ, jakie jest stanowisko w sprawie przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego lub w spółkę z o.o.?

Dyrektor SPZOZ J.Kriger stwierdził, ze kapitał podstawowy to suma ok.5.900tys.zł. a środki trwałe w posiadaniu SPZOZ to ponad 10mln.zł. to jest to czego państwo chcą dokonać wyceny, taką wycenę robi się co roku i taka wycena jest zrobiona, więc to kruszenie kopii o nic. To chyba jedyny SPZOZ o takiej strukturze na terenie działania Kujawsko –Pomorskiego NFZ i chyba nielicznym w Polsce. To struktura powołana 40 lat temu i wszyscy mówią, ze to już się nie sprawdza. Dlatego nadchodzi czas, aby zmiany się dokonały, my też czekaliśmy bardzo długo, była wcześniej możliwość zaciągnięcia pożyczki restrukturyzacyjnej, ale SPZOZ-y, które wcześniej się usamodzielniły nie mogły jej otrzymać. Czas na zmiany.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze generalnie chodzi o formę przekształcenia i zaczął tłumaczyć skąd w stanowisku wziął się zapis o wycenie. Najracjonalniej było by wycenić majątek, poszukać partnera, który na zasadzie udziału wejdzie do 50%, drugie tyle da pieniędzy i wtedy jest silny SPZOZ czy inna spółka. Jeśli to będzie z o.o., to ona wcześniej czy później padnie, bo wiadomo jakie straty są generowane w tej chwili, co widać w sprawozdaniu.

Starosta Mogileński T.Barczak wskazał, ze w sprawozdaniu widać, ze za 2006 roku wielkich strat nie ma. Widać za I kwartał 2007 i Starosta nie może się zgodzić z tym, ze w sprawozdaniu wskazane są wielkie straty. W sprawozdaniu jest wskazany zysk za 2006r.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka poddał pod głosowanie stanowisko.
W wyniku głosowaniu 3 głosami za, 12 przeciw i przy 0 wstrzymujących stanowisko nie zostało przyjęte.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka dodał, ze nie przyjęcia stanowiska nie oznacza, ze nie będzie się w tym temacie dyskutować. Do tematu wszyscy wrócą, kiedy Rada Powiatu będzie musiała o majątku zdecydować.

Radny J.Szczotka zwrócił uwagę na fakt, ze nie można pouczać Radnego, co do kultury zachowywania się, samemu stosując standardy niedopuszczalne. Jeśli Radny przemawia w określonym temacie nie można mu przerywać a Przewodniczący czyni to bardzo często, przerywa w połowie zdanie, prowadzi półgodzinny wywód i bierze przeciwnika na zmęczenie. Często rządząca koalicja proponuje zamknięcie dyskusji to nie są standardy z lat 70-tych, czy nie można dać się wypowiedzieć swobodnie w sprawie związanej z tematem? To jedna rzecz kolejna, niedopuszczalne jest i Radny sobie życzy bo …

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka przerwał Radnemu głos.

Radny J.Szczotka przerwał i stwierdzi, że to Oświadczenie – oświadcza, ze niedopuszczalne jest ingerowanie w osobiste, prywatne i rodzinne życie prowadząc wywiady na temat Radnego. To dopiero właściwa kultura, jak Pan mówi.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka odebrał Radnemu głos. Przypomniał, ze to punkt, który dotyczył podjęcia oświadczenia.

Radny J.Szczotka stwierdził, ze składa oświadczenie. Przewodniczący stosuje bolszewizm, zakrzykując inne osoby.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zadał pytanie czy głos dotyczy stanowiska w sprawie a Radny mówi o czymś innym. Prosił powiedzieć, że w punkcie wnioski i oświadczenia radnych Pan składa inne oświadczenie a nie potwierdza, ze dotyczy stanowiska Rady Powiatu, które Pan zaproponował.

Radny J.Szczotka stwierdził, że w tym punkcie składa się oświadczenie i Radny takowe składa, chyba, ze Przewodniczący pomylił punkty, bo głos jest w formie oświadczenie i to właśnie jest kultura.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka wyjaśnił, ze dzisiaj nikt nie składał wniosku o zamknięcie dyskusji, do tej pory pojawił się jeden raz. Więc to jest tworzenie legendy.
Ad.15
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.
Ad.16
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.17
Radny T.Szymański otrzymując proponowany porządek obrad zawsze są dwa punkty, które pozwalają dowolnie zabierać głos i dowolnie wypowiadać się na dany temat – to interpelacje i zapytania, wolne głosy i sprawy różne, wnioski i oświadczenia. Rady w związku z tym skierował do Przewodniczącego prośbę, ponieważ na obradach dochodzi do sytuacji niedopuszczalnych, w punktach merytorycznych, w których wymagana jest rzetelna dyskusja przemycane są sprawy, które nie dotyczą danych punktów. Poprosił, aby Przewodniczący nie zabierał głosu jak mówił Radny Szczotka, ale żeby dyscyplinował. Kolejna sprawa, która denerwuje od początku Rady to wywoływanie jednego Radnego przez drugiego do odpowiedzi, napuszczanie jednego na drugiego. Rada nie jest forum rozgrywek personalnych między Radnymi. To można uprawiać gdzie indziej, ale nie na posiedzeniach Rady Powiatu. To prośba, aby Przewodniczący do takich sytuacji nie dopuszczał.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka stara się, ale wyniki są kiepskie. Poprosił, aby takie podejście mieli wszyscy Radni to ze strony Przewodniczącego nie będzie żadnego przeciwwskazania. Ma nadzieję, że będzie tak jak mówił Radny.

Radny J.Szarek poinformował, że między 500 najlepszych firm w Polce znajduje się regionalna firma „CHEMIROL”.

Ad.18
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie, złożył życzenia świąteczne i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.00
 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:24:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 09:36:13
Ostatnia zmiana:2007-12-05 09:35:38
Ilość wyświetleń:449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij