Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

V/07 z dn.22.02.2007r.

Protokół Nr V/07
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 22 lutego 2007 r.
w Instytucji Kultury –Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do 14.00

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił porządek obrad (zgodnie z załącznikiem do protokołu ) oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad?
Radny Jerzy Szczotka na komisji gospodarki i finansów wspólnie z jej członkami doszedł do wniosku, że pkt. 20 „Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku będącego własnością Powiatu Mogileńskiego” należy zdjąć z porządku obrad, ponieważ sformułowania inwentaryzacja i zakres wykazu majątku, który ma służyć do wytyczenia celów w uzasadnieniu uchwały powinny być dopasowane i zgrane. W związku z tym, że nie nastąpiło to i ma nastąpić w porozumieniu z Zarządem Powiatu radny zaproponował zdjęcie punktu z porządku obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 przeciwnych wniosek został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał adwokata czy dostarczony radnym porządek obrad należy głosować?
Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, że taka jest praktyka.
Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie następujący  obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie,
a)stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r. 
7.Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartał 2006r.
8.Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji za  rok  2006  w  Powiecie.
10.Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach .
11.Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2007.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady powiatu, wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Mogilnie za 2006r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
20.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
21.Wnioski i oświadczenia radnych.
22.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
23.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24.Wolne głosy i sprawy różne.
25.Zakończenie.
Więcej uwag nie było i w związku z tym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu z IV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Radny Jerzy Szczotka zgłosił interpelację do Przewodniczącego Rady oraz poprosił o pisemną odpowiedź. Kto, w jakich dniach, w jakim miejscu będzie udzielał porad prawnych w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków wynikających z mandatu radnego? Na ostatniej sesji była mowa o wniosku, dot. obsługi prawnej i przewodniczący stwierdził, że nie może być to głosowane na sesji natomiast obiecał, że złoży wyjaśnienia na piśmie przytaczając odpowiednie podstawy prawne, które nie dają takiej możliwości. Do dnia dzisiejszego takich wyjaśnień na piśmie radny nie otrzymał. Więc wróci do tematu jak klub radnych otrzyma pismo. Poprosił też członka zarządu Jacka Kraśnego, aby zrelacjonował cel, efekt i ewentualne korzyści dla Powiatu Mogileńskiego wynikające z podróży służbowej, jaką odbył w miesiącu styczniu.
Z kolejnym pytaniem zwrócił się do komisji zdrowia i edukacji. Radny odbył spotkanie z Panią ze Strzelna. Nie przytoczył treści rozmowy, ponieważ tym powinna zająć się komisja zdrowia. Radnemu doręczono artykuł z Gazety Wyborczej dot. sporu na linii dyrektor – pracownicy DPS Siemionki. Artykuł radny przekazał przewodniczącemu, zobowiązał się również do udzielenia odpowiedzi, osobie, która prosiła o interwencje i wyjaśnienia. Jedna ze stron została wysłuchana a radny nie chciałyby być sędzią i wydawać cenzurę komukolwiek, dlatego powinna wypowiedzieć się komisja i druga strona. Poprosił komisję o wyjaśnienia, aby mógł odpowiedzieć zainteresowanej osobie.
Przewodniczący obrad Jan Bartecki wyjaśnił, że odpowiedz na pytanie Przewodniczący Rady Powiatu udzieli po powrocie do zdrowia. Odpowiedź zostanie udzielona na najbliższej sesji bądź pisemnie.
Radny Krzysztof Mleczko skierował zapytanie do dyrektora SPZOZ Mogilno.
W Markowicach Pani doktor, która objęła ośrodek zdrowia miała przyrzeczone mieszkanie, na dzień dzisiejszy okazuje się, ze nie będzie go miała, ponieważ potrzebne jest ono dla chirurga. Mieszkańcy, którzy zwrócili się do radnego z interwencją prosili, aby umożliwić Pani doktor objęcie mieszkania, ponieważ takiego lekarza jeszcze nie mieli. Czy można sprawą tak pokierować, aby Pani doktor nie odeszła, aby mieszkańcy mieli satysfakcję? Radny podziękował również Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy za interwencję.
Radny Krzysztof Szarzyński skierował zapytania do dyrektora ZDP w Mogilnie.
Pierwsze w sprawie drogi powiatowej w Ciechrzu. Kiedy zostanie dokończona budowa chodnika i od kiedy nastąpi naprawa istniejącego chodnika? Kolejne zapytanie dotyczyło drogi w miejscowości Rzadkwin. Stan techniczny drogi jest bardzo zły, –kiedy będzie naprawa?

Ad.5
Radny Jacek Kraśny stwierdził, ze za wcześnie mówić o efektach wyjazdu służbowego. W ciągu dwóch miesięcy sprawa powinna się wyjaśnić a dotyczy współpracy z jednym z powiatów.
Dyrektor ZDP Janina Michalak poinformowała o zakończonej budowie chodnika w Ciechrzu w ramach inwestycji prowadzonych w roku ubiegłym i dalszej budowy nie przewiduje. Remont istniejącego zostanie przeprowadzony w roku bieżącym w miarę możliwości. W miejscach dużych zniszczeń nawierzchnia zostanie uzupełniona. Droga w Rzadkwinie jest bardzo zdeformowana, nie ma profilu poprzecznego i odwodnienia, ale w planie tegorocznym przebudowa nie jest ujęta, jedynie pozostają remonty cząstkowe, które są wykonywane sukcesywnie. Na chwilę obecną zniszczeń zagrażających użytkownikom drogi nie ma.
Radny Krzysztof Szarzyński mówił o chodniku w Ciechrzu gdzie z jednej strony jest do połowy ulicy i z drugiej strony jest druga połowa.
Dyrektor ZDP Janina Michalak potwierdziła, że chodnik w Ciechrzu tak wygląda. Nie wie jednak, czym kierował się wcześniejszy zarządca drogi budując go, na chwilę obecną wystarcza, ponieważ w miejscu gdzie go nie ma nie ma również zwartej zabudowy. Finanse jednak nie pozwalają na dalszą budowę w bieżącym roku. Dyrektor wie o takiej potrzebnie i myśli, że uda się ją zrealizować.
Radny Krzysztof Szarzyński poruszył również temat montażu lustra w miejscowości Ciechrz.
Czy ZDP rozważa montaż takowego przy drodze powiatowej?
Dyrektor ZDP Janina Michalak nie zna sprawy wypadków przy tej drodze, pomimo że zgłoszenia z policji na bieżąco są przekazywane. Utrudnienie jest dla jadących od strony wioski i skręcających w lewo, ale przy zachowaniu dostatecznej ostrożności zagrożenia nie ma. Lustra spełniają rolę przy drogach osiedlowych a nie na publicznych. ZDP jeszcze raz przyjrzy się i gdyby okazało się zasadnym lustro zostanie umieszczone nawet w roku bieżącym.
Radny J.Szczotka rozumie, ze radny członek zarządu J.Kraśny może faktycznie ma rację twierdząc, ze za wcześnie mówić o efektach, ale cel podróży nie jest tajną misją i powinien być przedstawiony radzie.
Dyrektor SPZOZ J.Kriger zabrał głos w sprawie mieszkania w Markowicach, które aktualnie przydzielono ordynatorowi oddziału chirurgicznego, gdyż mimo rozmów z burmistrzem Strzelna nie udało się pozyskać mieszkania dla doktora. Dyrektor nie wierzy w to, ze pani doktor odejdzie a nie może pozbyć się chirurga prowadzącego oddział. Ordynator mieszka kątem u księdza już dwa miesiące i jego cierpliwość się kończy. Szuka małego mieszkania i jeżeli znajdzie się inne w Strzelnie opuści to w Markowicach. Pani doktor z Markowic, chce całą górę ośrodka na mieszkanie, jednak cześć jest wynajęta i aby spełnić życzenie należałoby przeprowadzić eksmisję (mieszka tam już dwa lata nauczyciel).
Radny K.Mleczko zapytał czy to rada wynajęła mieszkanie?
Dyrektor SPZOZ J.Kriger stwierdził, że nie. Część kiedyś zajmował dr. Hasan a druga była pusta i z uwagi na ten fakt zostało wynajęte. Pani doktor chciałaby oby dwa mieszkania, co aktualnie nie jest możliwe. Dyrektor rozmawiał również z burmistrzem Strzelna o możliwości zapewnienia mieszkania Pani nauczycielce, odpowiedzi jednak nie uzyskał.

Ad.6
Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r. 
Do informacji uwag i zapytań nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 glosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.7
Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartał 2006r.
Do sprawozdania uwag i zapytań nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 glosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.8
Przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania.
Radny J.Szczotka zabierze głos a radni będą prowadzić dyskusję, jeżeli informacja w sposób wyczerpujący na temat szczególnie rozwiązania problemów funkcjonowania służby zdrowia zostanie przedstawiona. Jakieś namiastki informacji docierające do radnych nie są podstawą do rozpoczęcia rzeczowej i merytorycznej dyskusji. To problem tak samo dyrektora jak i zarządu i po części rady. Wszelkie dyskusje i omawianie sprawy należy rozpocząć mając cały komplet niezbędnych do tego informacji. Temat wskazuje rozwiązywanie problemów. Generalnie chodzi o propozycje powiatu, dyrekcji czy wspólnej propozycji, co do rozstrzygnięć na przyszłość.
Dyrektor SPZOZ J.Kriger przedstawił sytuację w służbie zdrowia. Problemy SPZOZ są takie same jak w większości szpitali w Polsce –nie dofinansowanie, bieda, komornik to główne zagrożenia chorych. Mimo tych kłopotów ogólny wynik finansowy jest pozytywny, nie ma na razie zagrożeń komorniczych z każdym dostawcą i wierzycielem SPZOZ prowadzi rozmowy i porozumiewa się tak, aby uniknąć sytuacji, którą przedstawiają media. Dziwne jest stanowisko ministra, który podzielił szpitale lepsze i gorsze, które bezkarnie będą mogły się zadłużać i te gorsze, wobec których wszystko będzie stosowane zgodnie z literą prawa. Dyrektor wie, że obrazek płaczących, ciężko chorych dzieci wzrusza każdego, ale to nadinterpretacja zdarzenia. Inne szpitale onkologiczne, które takich sytuacji nie mają i jakoś sobie radzą. Zadłużenie SPZOZ Mogilno jest dużo mniejsze niż 50% kontraktu. Szpital, który pokazywano w telewizji ma zadłużenie pięć razy większe niż kontrakt. W jednym z ościennych szpitali zadłużenie jest 3 razy większe niż kontrakt. Prowadzone są sondażowe rozmowy w sprawie powstania spółki głównie samorządowej, gdyż jak mówiono na spotkaniach, struktura SPZOZ przechodzi do zamierzchłej przeszłości.
Wiele spraw nie można przeprowadzić, ponieważ jest to SPZOZ. Wszyscy się boją, że jak będzie spółka to pacjent będzie ponosił odpłatność, ze tylko to będzie za pieniądze. Dyrektor wyjaśniał to również na radzie miasta. Każdy szpital i ośrodek zdrowia musi świadczyć usługi zgodnie z kontraktem, który jest podstawą do utrzymania się każdej placówki zdrowia. Znany jest stan materialny społeczeństwa. W dużych miastach są prywatne kliniki, które leczą za ciężkie pieniądze. W Polsce powiatowej nie jest to realne i nie powinno być obaw, że zasługi, które są w kontrakcie będą kasowane pieniądze. Liczy się dochód własny a SPZOZ-owi nie wolno robić zabiegów, które pacjent sobie zażyczy, musi być wszystko robione zgodnie z wymogami funduszu. Jeżeli byłaby to spółka a pacjent miałaby ochotę na coś to może zapłacić i wówczas się to robi. W ramach SPZOZ jest to niemożliwe. Liczy się, że dochód z usług komercyjnych to w granicach ok. 10% kontraktu. Dyrektor byłby zadowolony gdyby to było nawet 5%, to zawsze dodatkowe pieniądze, które można w coś zainwestować. Na spotkaniach budzi to pewien niepokój, jednak są to rozważania czysto sondażowe gmin i miast do problemu. Jeśli nie zrobi się tego teraz, to jak jam można przeczytać w sprawozdaniu finansowym są oddziały, które generują straty i bez zmian w ich strukturze strata będzie w dalszym ciągu, dlatego dyrektor poprosił, aby na wszelkich spotkaniach w razie pytań w sprawie przekształcenia należy przekazywać, ze nigdy nie będzie to związane z odpłatnością za usługi świadczone w ramach kontraktu. Dyrektor był ciekaw czy ministerstwo opracuje koszyk świadczeń, który ma obowiązywać. To w pewnym stopniu, by wykazało, jakie są ceny poszczególnych zabiegów, co ile kosztuje. Obawia się jednak szoku po opracowaniu tego. Okazać się może jak w stomatologii, że przednie zęby są leczone a reszta nie, dlatego obojętnie, jaka opcja rządząca to każdy podchodzi do koszyka jak pies do jeżą. Jeśli zostanie opracowany to za szereg zabiegów pacjent będzie musiał dopłacać. Na zachodzie tak jest i wiele osób uważa, że w Polsce też tak powinno być. Jednak nikt nie bierze pod uwagę dochodu PKB tych krajów, jaka jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i jakimi pieniędzmi tamte Kasy Chorych dysponują. To nie ma przełożenia w %. Należy patrzeć na dochód państwa. Kontrakt nasz jest prawie taki sam, wzrost jest, ponieważ pieniążki, które idą na podwyżki, idą obok kontraktu podstawowego i nie są w nijaki sposób związane z kontraktem i wyliczeniami matematycznymi. Minister powiedział, ze jest 30% na podwyżki a SPZOZ otrzymał 20%. Pieniądze te zostały podzielone tak, ze pracownicy otrzymali prawie 30% natomiast kontraktowi w granicach 14%. Jeśli chodzi o problemy SPZOZ w zakresie kadry to potrzeba lekarza na oddział dziecięcy i w Strzelnie lekarza do przychodni ogólnej. Obecnie na chirurgii pracuje trzech lekarzy z II stopniem specjalizacji i czwarta jest koleżanka, która specjalizuje się chirurgii wg. nowego schematu, –czyli okres nauki trwa pięć lat. Przez czas ten musi uczestniczyć w różnych szkoleniach, kursach, ale podstawowe usługi są świadczone i zabezpieczenie na chirurgii jest. Czasem warunki lekarzy, którzy chcą przyjść nie są możliwe do spełnienia. Dyrektor nie może jednemu lekarzowi dać pięć razy więcej niż jego kolegom. Dyrektor poinformował o rozpoczynającym się w pierwszych dniach marca zbieraniu nowych deklaracji, przygotowane są druki, będzie szeroka akcja informująca, również w kościołach. W dużych ośrodkach, czyli w Strzelnie i Mogilnie, deklarację będą zbierane od godz. 8.00 do 18.00. Na parterze będą pomieszczenia i ludzie służący pomocą w wypełnieniu deklaracji. Kobiety będą musiały wypełnić dwie deklaracje (jedna z nich to deklaracja opieki położnej) a mężczyźni jedną. W ośrodkach wiejskich będzie zbierane w godzinach pracy ośrodków zdrowia. Pracę będą wykonywali stażyści skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy, druki dostarczy Starostwo Powiatowe, za co dyrektor podziękował. Pacjent zapisany do wiejskiego ośrodka zdrowia a będąc w mieście może tutaj złożyć deklarację a pracownicy prześlą ja do danego ośrodka zdrowia. SPZOZ stara się to przeprowadzić w sposób jak najmniej utrudniający życie. Na terenie całego powiatu zdeklarowane jest około 37 tysięcy pacjentów.
Radny J.Szczotka zabrał głos dotyczący spraw utrudniających pacjentom funkcjonowanie. Ludzie, którzy mają trwałe schorzenie i ciągle powtarzające leki, aby zdobić recepty trzeba stać w kolejce z wszystkimi pacjentami przez 2-3 godziny. Czy była by możliwość zorganizowania pracy przychodni, aby powtórzenie leków przypisanych na stałe trwało krócej? To byłaby obustronna korzyść tylko zapisanie recepty trwa krótko i nie trzeba blokować lekarza, który przyjmuje pozostałych pacjentów. Skróci to czas i usprawni pracę. Czy jest możliwość zapisywania leków nazwą chemiczną, wtedy nazwa ta daje możliwość wykupienia leku od różnych producentów? Pacjent by decydował o tym, który lek chce kupić i mógłby to być ten tańszy. Jeśli wpisze się nazwę fabryczną wtedy apteki nie są w stanie zmienić leku twierdząc, ze prawo farmaceutyczne jest tak skonstruowane, że nie daje możliwości aptekarzowi zmiany decyzji, która jest zawarta w recepcie.
Skierowania na badania min. badania echo serca. Lekarze pierwszego kontaktu odsyłają do specjalisty, czyli kardiologa, żeby takie skierowanie wypisał, bo twierdzą, ze oni nie mogą. Identyczna sytuacja jest ze skierowaniami na rehabilitację. Czas oczekiwania na specjalistę jest bardzo długi i pacjent nie ma szans, aby doczekać się w normalnym trybie na skierowanie na rehabilitację. Radny nie był obecny na komisji, na której była mowa o przekształceniu SPZOZ, ale nawet w „Pałukach” opisano sprawę przekształcenia. Zapytał czy po przekształceniu można wprowadzić lepsze mechanizmy zarządzania, bardziej efektywne, których nie można zastosować teraz przy obecnym statusie prawnym. Cel przekształcenia byłby taki, żeby SPZOZ lepiej funkcjonował. Radnemu wydawało się, że nie postawiono jasno sprawy, co pacjenci będą z tego mieli. Ponieważ SPZOZ jest przede wszystkim dla pacjentów. Będzie przekształcenie i radny chciałby wiedzieć, na jakiej zasadzie się to odbędzie. Czy jest wycena SPZOZ i przyjdzie inwestor strategiczny, który wniesie wkład finansowy, spisze się w formie aktu notarialnego czy umowy zakres świadczonych usług medycznych i to będzie podstawą do dobrego funkcjonowania, zarządzania, do polepszenia sytuacji SPZOZ z myślą o pacjentach? Radny zdaje sobie sprawę, że przyjdzie inwestor, lecz nie po to, aby na zasadzie działalności dobroczynnej dokładać do interesu, ale żeby zarobić. Pogłoski mówią, że w Strzelnie przy dializach ma być też oddział urologiczny czy to jest prawda?
Dyrektor SPZOZ J.Kriger stwierdził, że lekarz może wydać receptę po zbadaniu pacjenta. Cześć lekarzy wypisuje recepty powtórkowe, ale nie ma prawa nikt nikogo do tego zmusić.
Nazwy chemiczne leków- jeśli lekarz napisze na recepcie symbol nz. lub postawi taką pieczątkę, to jest to sygnał dla farmaceuty, że tego leku nie wolno zmieniać. W większości aptek wisi informacja, ze pacjentowi może być wydany ten sam lek w innej cenie –to sprawa otwarta w aptekach. Lekarzy nie mają czasem pojęcia o cenach wszystkich leków a cennik często się dezaktualizuje i zawiera cenny orientacyjne. Farmaceuta ma prawo wydania tzw. recepty farmaceutycznej i lekarz może przepisać taką receptę, lecz farmaceuci nie korzystają z tego. W sprawie skierowań na badanie echo serca, jest określony zakres kompetencji lekarza pierwszego kontaktu, który mówi, na co może wydać skierowanie a na co nie i to, o czym radny mówił nie wchodzi w zakres kompetencji lekarza pierwszego kontaktu podobnie jak próba wysiłkowa, badanie tarczycy USG i inne. Reszta leży w domenie poradni specjalistycznych, –co regulują przepisy. Wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia mówią, co leży w kompetencji lekarza POZ a co nadzy do kompetencji specjalistów. W spółce idą pieniądze za pacjentem, czego nie ma w SPZOZ. Przekształcenie, jeżeli będzie to są określone reguły, co i jak się robi, zgodnie z procedurami obowiązującymi. Wiemy jak wygląda sprawa kontraktów i rozwiązywania tego w Funduszu. Patrząc na całość sprawy lepiej byłoby, aby przekształcenie było dokonane przed akcją kontraktową z funduszem. SPZOZ może przekazać kontrakt spółce, ale jako spółka może pozyskać więcej w funduszu. Dyrektor nie wie czy będzie urolog w strzelnie, być może wtedy, gdy będzie spółka, ponieważ rządzący nie musi mieć pełnej obstawy oddziału urologicznego. W tej chwili otwierając pododdział urologiczny w ramach chirurgii potrzebny jest ordynator, lekarz, oddzielna obsługa pielęgniarska, i sprzęt medyczny. Na każdy oddział musi być oddzielna kadra medyczna i pielęgniarska. Więc jeżeli powstanie spółka istniej takie prawdopodobieństwo. W Mogilnie i Strzelnie działa poradnia urologiczna w ramach lecznictwa specjalnego. Wykonywane są drobne zabiegi a większe wymagają kadry i wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego, którego zakup na obecną chwilę byłby nieopłacalny z uwagi na małą ilość zabiegów. W spółce sprzęt może być własnością lekarza.
Radny Jerzy Szczotka rozmawiał z pracownikami SPZOZ w sprawie przekształcenia. Zapytał czy w chwili obecnej są prowadzone z nimi rozmowy w zakresie zabezpieczenia ich miejsc pracy lub innych świadczeń, które im przysługują?
Tomasz Barczak Starosta Mogileński stwierdził, ze dobrym posunięciem było nieprzekształcanie SPZOZ, ponieważ pozwoliło to zaciągnąć pożyczkę, którą spłacono dług pracowniczy. Patrząc na przebieg sytuacji i co może robić SPZOZ a co spółka i w jaki sposób może zapewnić opiekę medyczną obywatelom, pomału następuję czas zastanowienia się nad przekształceniem w spółkę prawa handlowego, która kieruje się innymi prawami począwszy od usług medycznych i świadczenia pracy. W związku z tym wspólnie z komisją zdrowia postanowiono zorganizować wspólne spotkanie z radnymi gmin, wójtami, burmistrzami i zarządem. Spółka mogłaby powstać na bazie samorządów –to propozycja rzucona przez zarząd powiatu. Samorządy gminne mają czas na zastanowienie. Można też utworzyć spółkę prawa handlowego w oparciu o procentowy udział powiatów, może jednak zabraknąć środków na do doposażenie szpitala w sprzęt. Lepiej gdyby samorządy lub inwestor strategiczny, położyli pieniądze. Pacjenci z tego skorzystają, ponieważ byliby obsługiwani na lepszym sprzęcie. Chodzi nam po głowie, aby zrobić salę pooperacyjną z prawdziwego zdarzenia w Strzelnie. Robimy to dla nas wszystkich. Niestety rządzący zapomnieli szpitalach i to widać właśnie na dole. 3 lata temu myślano o przekształceniu, powiaty tworzyły spółki. Po wizytach w sąsiednich powiatach doszliśmy do wniosku, że po tym, co zrobiono w Mogilnie spółki nie opłaca się zrobić. W chwili obecnej pracownicy nie zostaną zwolnieni chyba, że w kuchni z powodu przekształceń, aby zapewnić odpowiednią obsługę. Czym więcej kontrahentów tym lepsze pomysły, dlatego starosta planuje zaprosić wójtów i burmistrzów. Każdy mówi, że jak powstanie spółka to nikt tego nie będzie robić charytatywnie i nie o to chodzi, aby to działało trzeba włożyć pieniądze a za 3-5 lat zacznie się zwracać. Spółka prawa handlowego rządzi się innymi prawami, które określa w umowie. Celem rady i zarządu jest, aby w społeczeństwie nie zasiać paniki, zwykły obywatel będzie miał dostęp do służby zdrowia w jeszcze lepszym wykonaniu.
Radny J.Szczotka wie, ze dość jasno włodarze gmin powiatu się określili, co do inwestowania w przekształcenie.
Starosta Mogileński Tomasz Barczka stwierdził, że radny chyba wie to z prasy a to niedobrze i jeżeli tak mówi to na pewno nie był na spotkaniu.
Radny J.Szczotka radny nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu. Generalnie powinniśmy wiedzieć, jak to chcemy zrobić. Gdyby dochodziło do negocjacji na zasadzie zaangażowania inwestora strategicznego, samorząd powinien mieć specjalistę od przekształceń własnościowych. Szczególnie nastawionego na umiejętności poruszania się w przekształceniach w zakresie służby zdrowia. Warto byłoby się zastanowić nad zaangażowaniem specjalisty. Trudności w wyrobieniu zdania radnych wynikają z tego, ze dyrektor ma swoje obowiązki i nie jest dostępny na każdą chwilę a specjalista byłby dostępny dla samorządu zawsze i w różnych wariantach można byłoby to rozpatrywać. Radny nie ma zdania w sprawie przekształcania SPZOZ bo, na jakiej podstawie mógłby mieć – wypowiedzi na radzie powiatu? Na takiej podstawie nie można wyciągnąć żadnych wniosków i właściwie ocenić planowania. Radny myśli, ze to jakiś majątek, ileś wart i należy pójść odważnie, wycenić majątek i dać ogłoszenie w prasie, że poszukuje się inwestora strategicznego a pacjenci nie wpadną w panikę, bo prawo świadczenia usług medycznych określa czy można brać za dane usługi dopłaty. Bez względu jak to będzie spółka musi świadczyć usługi w podstawowym zakresie w ramach obowiązującego prawa. Radny wnioskował o zatrudnienie wspomnianego specjalisty, zapytał czy Powiat podda się instynktom w przypadku podejmowania decyzji.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wie, jakim dysponuje majątkiem, jeżeli chodzi o nieruchomości i to spory majątek. Wchodząc do spółki wnosimy majątek. Dług szpitala zostaje przy powiecie. Ze specjalistów za marne pieniądze nikt nie przyjdzie, a sąsiednie powiaty już to przechodziły i gotowe wzorce można ściągnąć oraz przeprowadzić to bardzo bezpiecznie i spokojnie. Nie jesteśmy pierwsi, ścieżki zostały przetarte i nie ma problemu. Inwestor strategiczny może przyjść, nikt nie da środków, jeżeli nie będzie miał większości na walnym zgromadzeniu i prezesa. Temat jest do rozważenia. Każdy szpital może wejść do sieci i nie wierzmy w to, że sąsiedni szpital w Inowrocławiu zatrudni pracowników chodzi im przede wszystkim o pacjentów i kontrakt z  NIZ..  Masz pacjentów, masz kontrakt i nikt nie zatrudni pracowników, bo ma swoich. Trzeba zrobić coś, aby funkcjonować. Każdy mieszkaniec powinien wiedzieć, ze nie straci na tym a może jedynie zyskać.
Radny J.Szczotka chciałby znać termin powstania ramowego planu, aby można się temu przyjrzeć przed podjęciem wstępnej decyzji w jakim kierunku pójdziemy.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał czy to chodzi o sformułowanie, co należy zrobić, jakie inwestycje czy co?
Radny J.Szczotka potwierdził, ze chodzi o  inwestycje i w jakim zakresie usługi mają być świadczone.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, ze inwestycje są przygotowane. Na początek trzeba mieć 3 mln. zł. aby wyposażyć służbę zdrowia – wszystkie dokumenty posiada dyrektor. Termin zostanie ustalony – po spotkaniu z burmistrzami –plan ramowy należy dopiero wypracować.
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak pod koniec ubiegłej kadencji był zwolennikiem funkcjonowania SPZOZ w obecnej formule. Dzisiaj zmienił zdanie. Uważa, że możliwości tej formuły się wyczerpały i najwłaściwsze byłoby przyjęcie formuły NZOZ.  NZOZ jako spółka prawa handlowego, w której wyłącznym udziałowcem będzie jednostka lub jednostka samorządu terytorialnego, można działać z mieszanym kapitałem lub funkcjonować jako kapitał wyłącznie prywatny. Zarząd odwiedził szpital w Radziejowie. Zapytano dyrektora czy wolałby pracować w SPZOZ czy NZOZ? Dyrektor odpowiedział, ze jest pewna inna specyfika funkcjonowania SPZOZ ale nie ma to większego znaczenia, bo jeżeli stara się wykonywać swoje zadania zgodnie z sumieniem i wiedzą, czyli w sposób profesjonalny wielkiej różnicy nie ma. Wicestarosta wrócił do powodów, dla których trzeba zdecydować się na określoną formułę funkcjonowania SPZOZ-u. Wszystkim powinna przyświecać realizacja celu publicznego, jakim jest zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do świadczeń medycznych oraz jakość tych świadczeń medycznych. Nie bez znaczenia są również sprawy finansowe, bo aby realizować cel publiczny trzeba mieć pieniądze. Wicestarosta wrócił do problemu funkcjonowania służby zdrowia. Każdy był w NZOZ-ie i wiadomo jak tam jest pacjent przyjmowany, jakie są relacje i w jaki sposób to funkcjonuje. U nas nie zawsze tak jest. Relacje z pacjentami, filozofia zarządzania firmy i sposób, w jaki firma jest zarządzana jest inny. Sami bardzo często, gdyby tam były zainwestowane nasze prywatne pieniądze podejmowalibyśmy inne decyzje. Zdarza się, ze kierujemy się w swoim działaniu nie zawsze przesłankami racjonalnymi, nie zawsze mamy na względzie, nie zawsze widzimy skutki społeczne decyzji i z tego powodu, aby poprawić sposób dostępności usług medycznych i jakości usług medycznych oraz naprawić finanse SPZOZ radny został obecnie zwolennikiem formuły zmiany sposobu funkcjonowania z SPZOZ na NZOZ. Odniósł się też do problemu poruszonego przez radnego J.Szczotka – propozycji zatrudnienia specjalisty od przekształceń, który podpowie, w którą stronę iść. Wicestarosta był przekonany, ze specjalista może powiedzieć, w jaki sposób to zrobić, będzie mówił o rzeczach technicznych, ale czy powinniśmy przekształcać i w którym kierunku powinniśmy podążać to tego nam najlepszy specjalista nie powie, musimy to rozważyć sami. Poparł stanowisko starosty, ze jest tyle różnych doświadczeń, z których można skorzystać i nie ma potrzeby zatrudniania za na pewno nie małe pieniądze specjalisty, który będzie mógł tylko opowiedzieć o rzeczach technicznych.
Radny Tadeusz Szymański uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez komisję oświaty, starostę i z tego, co słyszał wójtowie i burmistrzowie z rezerwą odnoszą się do propozycji starosty i chodzi przede wszystkim o fakt zaangażowania pewnych środków. Radnemu ta propozycja się podoba, bo będzie to powiatu, gmin i gdyby udało się zrealizować, byłoby to dobre dla służby zdrowia i mieszkańców powiatu. Zaproponował, aby rada zwróciła się z apelem czy rezolucją do radnych poszczególnych gmin z prośbą o szczególne rozważenie propozycji i wsparcie działań. Gdyby radni przekonali się do tego, może by wpłynęli na wójtów i burmistrzów, aby ich spojrzenie było bardziej przychylne.
Przewodniczący obrad Jan Bartecki zrozumiał, ze najbezpieczniejsze przekształcenie byłoby z udziałem kapitału gmin i powiatu, co będzie skutkowało zabezpieczeniem opieki najtańszej dla pacjentów. Był przekonany, ze starosta i dyrektor pójdą w kierunku, o którym mówił przedmówca.
Marek Maruszak wójt gminy Jeziora Wielkie nie miał w tym temacie informacji, dlatego tak podszedł do pomysłu, co nie oznacza, ze jest przeciw. To temat do dyskusji, ponieważ gmina nie wie ile to ją będzie kosztowała, ile wyniesie wkład.
Ewaryst Matczak Burmistrz Miasta Strzelna poinformował o konsultacjach społecznych, które zadecydują, ponieważ nie powinien tego robić sam burmistrz czy Rada Miejska. Po konsultacjach gmina zdecyduje, jaką formę przyjąć.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad.9
Przedstawienie sprawozdania z działalności a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji za rok 2006 w Powiecie.
Radny Radosław Trepiński zwrócił się do Komendanta KPP. Radny miał możliwość uczestniczenia w trójkach tzw: ”geirtychowskich” w gimnazjach w Powiecie Mogileńskim i części gimnazjów w Powiecie Żnińskim. Przegląd dotyczył bezpieczeństwa w szkołach a przede wszystkim zdiagnozowania przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa. Wszystkie podmioty, które spotykały się w każdym gimnazjum (rodzice i nauczyciele) były poprzedzone spotkaniami z młodzieżą. Wszyscy pytali z troską, co zrobić, aby nie było tak jak jest. Wnioski zostały skierowane do MEN-u, ale jeden wniosek radny przedstawił. Młodzie generalnie podkreślała, ze jest, jaka jest widząc dwa źródła: rodzinę, (co też potwierdzali rodzice, że problemem złych wydarzeń jest to, co dzieje się w rodzinach) oraz czynniki zewnętrzne, w którym wymieniono jako jedne z punktów, który dotyczył dostępności do kupna alkoholu, papierosów, nabycia narkotyków bez ograniczeń. Na terenie powiatów kupienie alkoholu jest porównywalne z kupieniem drożdżówki. Państwo jako strażnicy porządku z urzędu, widzą lepiej problemy kontrolowania placówek sprzedających alkohol i papierosy, jak to zrobić, ponieważ świat dorosłych (sprzedawcy) są po prostu niedorośli. Można powiedzieć, ze jak ktoś chce się napić zawsze się napije to też prawda, ale dostępność również rozszerza skalę problemu to, co się dzieje przeszło wyobrażenie wszystkich. Na publicznej dyskotece, na której bawi się 400 młodych ludzi po dwóch godzinach sami o sobie mówią, ze 80-90% jest pijanych. Radny nie mówił o dalszych szczegółach i nie mógł uwierzyć, ze 15-16 letni młody człowiek może kupić wódkę. Jest prawo, które zabrania tego, ale co to za prawo, którego nikt nie egzekwuje. Skoro mały niewyrośnięty człowiek ma kompletną dostępność do alkoholu. Radny w imieniu świata dorosłych poprosił komendanta o zainteresowaniem problemem, powszechnie łamanym. Radny nie wie, jakie są sposoby walki, może jakaś prowokacja w sklepach, ale wie, że jest ogromny problem.
Radny J.Szczotka nawiązał do tabeli „przyczyny zdarzeń drogowych” zawartej w sprawozdaniu. Czy policja w miejscu zdarzenia bierze pod uwagę wykazanie przyczyny zdarzenia np. złą nawierzchnię jezdni? Zapytał czy to mieści się może w pozycji „inne”? Generalnie mówi się o niedostosowaniu prędkości jazdy, ale jest w drodze wyrwa i to w 100% można stwierdzić, ze była przyczyną wypadku czasami tragicznego. Czy policja w swoich protokołach wykazuje takie przyczyny, bo wiemy, ze na drodze procesu cywilnego jest to dla użytkowników drogi uciążliwe? Za rok czy 1,5 po wyrwie nie ma śladu.
Waldemar Lukstaedt Komendant Powiatowy Policji przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w powiecie. Patrząc na wskaźniki nie ma się, czego wstydzić. Powiat ma siódme miejsce w województwie. Odpowiadając na pytanie radnego Trepińskiego komendant stwierdził, ze nie ma możliwości stosowania prowokacji. Policja może reagować na zgłoszenia obywateli. Trudno byłoby stwierdzić to policjantowi naocznie, ponieważ będąc w sklepie wówczas żaden sprzedawca nie sprzeda małoletniemu alkoholu. Kampania społeczna pokazywana w mediach dotycząca sprzedaży alkoholu mogłaby być też stosowana w lokalnym zakresie, aby inni klienci reagowali w momencie, kiedy alkohol jest podawany małoletniemu. Narkotyki to problem kraju. W Mogilnie było wszczętych 16 postępowań przygotowawczych, gdzie stwierdzono 73 czyny z narkotykami. Policja nie jest w stanie całkowicie zjawiska zlikwidować.
Odnośnie zdarzeń drogowych gdzie przyczyną wypadku może być niewłaściwy stan nawierzchni. Zły stan nawierzchni powoduje głównie kolizje drogowe bez zderzenia z innymi pojazdami i zdarzeń takich w ostatnim czasie było dość sporo. Drogi są ubezpieczone i nie ma problemu, aby uzyskać odszkodowania od ubezpieczycieli dróg. Nie są znane przypadki, w których w wyniku złej nawierzchni doszło do wypadków drogowych.
Radny T.Szymański poinformował, ze w każdej gminie działa komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i w jej gestii w dużej części leżą sprawy związane z profilaktyką. Komisja działająca w Mogilnie ma określone środki na działalność profilaktyczną. Komisja, co roku ogłasza konkurs związany z piciem alkoholu, konkurs na plakat informujący sprzedawcę o zagrożeniu sprzedawania alkoholu młodym ludziom. Trudno też zmusić sprzedawcę, aby plakat wisiał. Komisja organizowała również to, o czym mówił radny Trepiński – prowokację. Dwa lata wstecz dwójka dzieci chodziła po sklepach razem z pedagogiem i próbował kupić alkohol i wówczas kilka sklepów otrzymało „żółte kartki”. W roku ubiegłym ponownie przeprowadzono taką akcję i psycholog stwierdził, ze sklepów takich było bardzo mało. Komisja ma również wpływ na nie wyrażanie zgody na sprzedaż alkoholu a takie sygnały mogą powodować pewne ograniczenia.
Radny J.Szczotka zapytał czy w sprawie kolizji pokrzywdzony może otrzymać pełną dokumentację z policji, która jest podstawą do stwierdzenia, ze kolizja jest przyczyną złej nawierzchni.
Waldemar Lukstaedt Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że tak. Niezależnie czy pokrzywdzony wyrażą chęć uzyskania zaświadczenia, każdorazowo przy takim wypadku drogowym jest sporządzane takie zaświadczenie i jeżeli ubezpieczyciel, czy pokrzywdzony zgłasza się po nie, otrzymuje je.
Radny J.Kraśny zabrał głos w sprawie wspomnianej przez komendanta kampanii promocyjnej z Hołowczycem odnośnie picia. Kampania zapinania pasów odbyła się w naszym regionie w roku ubiegłym. Straż Miejska i dział Promocji Urzędu Miasta uczestniczyła w spotkaniach sołeckich, w których udział brali również funkcjonariusze policji. Wówczas nie tylko mówiło się o zapinaniu pasów, ale o szybkiej jeździe, o przedmiotach niepotrzebnych w samochodach i innych przyczynach wypadków samochodowych. Kontynuowanie tego nie tylko na terenie gminy Mogilno i przechodzenie w inne gałęzie powodujące większe zdarzenia pomoże w jakiś sposób mieszkańcom. Nie wszyscy jeździmy przepisowo jednak spojrzenie od tej strony na wypadek spowoduje zdjęcie nogi z gazu, czy zapięcie pasów bezpieczeństwa.
Radny K.Mleczko zapytał komendanta o sytuację na drodze Strzelno –Pakość. Na drodze wojewódzkiej często widać samochody sieci Polo-Market, kierowcy bardzo się spieszą i nie zjeżdżają na swój pas, jadą środkiem a osobowe muszą uciekać a pobocza są głębokie. Inne samochody starają się trzymać swoich pasów, jednak samochody Polo-Marketu nie. Radny poprosił policję o sprawdzenie sytuacji, którą mogą potwierdzić mieszkańcy a która jest uciążliwa dla samochodów osobowych.
Waldemar Lukstaedt Komendant Powiatowy Policji przyznał, ze nie sygnalizowano wcześniej takiej sytuacji.
Radny K.Laskowski wie, że policja odwiedza szkoły gdzie odbywają się różne prelekcje. W związku z powyższym zaprosił również do szkół na terenie gminy Jeziora Wielkie.
Waldemar Lukstaedt Komendant Powiatowy Policji stwierdził, że policja prowadzi wiele kampanii w szkołach i nie ma problemu, aby dotrzeć do szkół w gminie Jeziora Wielkie.
W policji występując też różne problemy. U nas była to duża ilość wakatów w chwili obecnej jest mniej. Kadra jest młoda, ale zapału nie brakuje. Częstym problemem jest brak paliwa i tu podziękował samorządom za wsparcie. Podziękował również samorządowi w Dąbrowie za pomoc w zakupie nowego radiowozu.
Obrady opuścili  radni K.Gołaszewski i K.Laskowski
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.
Obrady opuścił  radny R.Basa.

Ad.10
Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach .
Radny Radosław Trepiński wielokrotnie odwiedzał warsztaty i dlatego pogratulował za wspaniałą pracę.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.
Kierownik WTZ A.Mazurkiewicz podziękowała oraz zaproponowała zebranym przekazanie 1% podatku dla warsztatów.
Na obrady wrócił radny K.Gołaszewski i K.Laskowski.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad.11
Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2007.
Radny Jerzy Szczotka zaproponował połączyć promocję i inwestycję w jeden wydział, zmienić też schemat organizacyjny powiatu, ponieważ jedno z drugim się wiąże, naczelnik wydziału powinien mieć moc decyzyjną i zająłby się realizacją fizyczną założeń. Pracownik nie będzie mógł tych prac koordynować w ten sposób, aby ściągać inwestorów, zarządzać nieruchomościami przeznaczonymi do inwestycji. Założenia nie powinny wzbudzać emocji, ale realizacja wymaga pewnych decyzji.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop zaproponował, aby radny skierował wniosek do zarządu Powiatu w sprawie zmiany schematu organizacyjnego.
Radny Tadeusz Szymański zauważył bogatość celów operacyjnych, z których na pewno powstanie plan z rozpisaniem terminów i osób odpowiedzialnych. W budżecie jest 30tys. na realizację, czy one wystarczą, czy będą dodatkowe środki, czy zarząd skalkulował cele i zmieszczą się one w tych 30tys. znajdujących się w budżecie.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak ma nadzieję, ze w tych środkach uda się większość celów zrealizować nie samemu, ale przy współudziale.
Radny J.Szczotka zaproponował, aby wydział promocji, inwestycji i zarządzania nieruchomościami miał siłę sprawczą, do realizacji bardzo ekspansywnego programu promocyjnego, aby miał instrumenty i żeby w tym wydziale był człowiek o umiejętnościach menedżerskich, który będzie umiał rozmawiać z potencjalnymi inwestorami, który będzie wysnuwał wnioski, które będą przedstawiane zarządowi, bo trzeba upatrywać naszego rozwoju powiatu w tworzeniu nowych miejsc pracy i ściągania inwestycji.
Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że w promocji jest zatrudniona osoba i starosta wiąże z nią nadzieje. Przez okres próbny okaże się czy w życie zostanie wprowadzone to, o czym mówiliśmy. Starosta zaznaczył istnienie możliwości wspólnej promocji z województwem. W propozycjach złożonych Marszałkowi uwzględniono sprawę pokazywania terenów inwestycyjnych i w ten sposób ściąganie inwestorów. Zostanie nawiązany kontakt z instytucją, która zajmuje się ściąganiem inwestorów.
Wicestarosta Przemysław Zowczak nawiązał do propozycji radnego- powiązania wydziałów. Zaznaczył, że inwestycje w powiecie są głównie z dróg, oświaty a zarządem nad nieruchomościami zajmuje się geodezji. Wicestarosta zrozumiał, ze należy promocje powiązać z zarządem dróg powiatowych, z wydziałem oświaty i geodezji. Promocję najłatwiej jest przeprowadzać wspólnie z organizacjami pozarządowymi i promocję należałoby połączyć w sposób mniej lub bardziej formalny z kimś, kto zajmowałby się nadzorem nad organizacjami pozarządowymi i ponieważ są one w sposób bardzo mocny powiązane z możliwością zdobycia funduszy, więc tez powinno być to połączone z funkcją pełnomocnika starosty ds. UE, który pokazuje gdzie i w jaki sposób organizacje mogą zdobyć środki poza budżetem powiatowym. Gdyby to powiązać w sposób nie do końca sformalizowany to efektywność była by największa.
Radny J.Szczotka stwierdził, że forma technicznego rozwiązania problemu nie jest najistotniejsza, ale najważniejszą rzeczą jest to, aby samorząd był aktywny na rynku inwestorów miał swojego lobbystę, który musiałby być w kontaktach na bieżąco z urzędami, który musiałby mieć wpływ na to, jakie nieruchomości i jakie mienie można wykorzystać do inwestycji. Realne działanie ma siłę sprawczą ściągnięcia inwestorów. Nie radnego rolą są techniczne propozycje rozwiązania problemu. Radny przedstawił założenia swojego punktu widzenia, jakie największe efekty przyniosłoby działanie a techniczne rozwiązanie problemu leży po stronie zarządu, które będzie ewentualnie do zaakceptowania przez Radę Powiatu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak zaznaczał na posiedzeniach komisji o potrzebie przeznaczenia środków na programy zdrowotne i to zostało w ujęte, środki przesunięto z rezerwy.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski odczytał a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Na obrady wrócił radny R.Basa.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski odczytał a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
Radny K.Mleczko zgłosił wniosek formalny o 5 osobowy skład komisji rewizyjnej.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.
Radny K.Mleczko zaproponował na przewodniczącego komisji radnego Krzysztofa Szarzyńskiego, który wyraził chęć pracy w komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących kandydatura została zaakceptowana.
Radny J.Kraśny zaproponował na zastępcę przewodniczącego komisji Radnego Ryszarda Basa, który wyraził chęć pracy w komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym kandydatura została zaakceptowana.
Radny R.Musidłowski zaproponował na sekretarza komisji Mirosława Leszczyńskiego, który wyraził chęć pracy w komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym kandydatura została zaakceptowana.
Radny Dariusz Kurzawa zaproponował na członka komisji Krzysztofa Mleczko, który wyraził chęć pracy w komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących kandydatura została zaakceptowana.
Radny Krzysztof Laskowski zaproponował na członka komisji Jerzego Szczotka, który wyraził chęć pracy w komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym kandydatura została zaakceptowana.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
Przewodniczący obrad Jan Bartecki zaproponował na delegata Starostę Tomasza Barczaka oraz zapytał czy są inne kandydatury?
W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie wniosek.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących kandydatura została przyjęta.
Obrady opuścił radny M.Leszczyński.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.
Na obrady powrócił radny  M.Leszczyński.

ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.
Radny Jerzy Szczotka zaproponował w uchwale w § 1 zmianę kwoty 700zł. na 750 zł a 900zl na 850zł, natomiast w § 3 p.2 dopisać słowa „lub ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych”
Innych propozycji do zmiany projektu uchwały nie było w związku, z czym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
1) poprawkę dot. §1 zastąpienie kwoty 700zł –kwotą 750zł
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został odrzucony.
2) poprawkę dot. §2 zastąpienie kwoty 900zł –kwotą 850zł
W wyniku głosowania 3 głosami za, 12 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został odrzucony.
3) poprawkę dot. §3 dopisanie „lub ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych”
W wyniku głosowania 6 głosami za, 7 przeciw i przy 1 wstrzymujących wniosek został odrzucony.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 4 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady powiatu, wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
Radny Jerzy Szczotka zaproponował w uchwale w § 3 zmianę kwoty 1200zł. na 1000 zł.
Innych propozycji do zmiany projektu uchwały nie było w związku, z czym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę.
W wyniku głosowania 3 głosami za, 10 przeciw i przy 1 wstrzymujących wniosek został odrzucony.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady powiatu, wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 4 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Mogilnie za 2006r.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił wyniki postępowania przetargowego w powyższej sprawie. Oferty złożono do siedmiu firm a spłynęły od dwóch. Wybrano Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o. Toruń.
Radny Jerzy Szczotka zapytał, w jakim czasie bilans zostanie sporządzony i w jakim czasie zostanie przedstawiony radnym?
Radny Krzysztof Szarzyński w kwestii sprostowania dodał, ze firma ta bilansu nie będzie robić a tylko go badać.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop nie będzie się wypowiadał w temacie terminu, określi to umowa.
Przewodniczący obrad dodał, ze ustawa przewiduje termin do 30 czerwca 2007r.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Mogilnie za 2006r. pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przypomniał, że uchwała w sprawie sprzedaży lokali została wycofana z porządku obrad ostatniej sesji, ponieważ jeden z radnych poinformował o nieprawidłowościach. Zostało to wnikliwie przez Zarząd sprawdzone odbyły się komisje i stanowisko zarządu jest takie, aby zostawić uchwałę „matkę” i nie robić zamieszania. Zostawić tak jak było a potem przystąpić do sprzedaży mieszkań.
Radny J.Szczotka na komisji gospodarki i finansów zgłosił poprawki do uchwały i te poprawki rada musi rozstrzygnąć czy wprowadzić, zgodnie z procedurą. Poprzednia uchwala przewiduje bonifikaty dla wszystkich kupujących mieszkania, którzy zgłosili wnioski. Propozycja radnego szła w kierunku takim, aby ci, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, czyli posiadają tytuł prawny do innego lokalu nie mogli korzystać z tych bonifikat, bo dlaczego? Wszyscy obywatele powiatu mają jednakowo prawa zagwarantowane w konstytucji i na zasadach równości obywateli wobec prawa mogą także zgłosić prawo nabycia tych mieszkań w związku z tym należałoby, jeżeli taka sytuacja istnieje, ogłosić przetarg publiczny otwarty na te mieszkania i nie pozbawiając możliwości wykupu tych mieszkań tych, którzy złożyli wniosek. Dać prawo do wykupu mieszkań za cenę wylicytowaną w przetargu otwartym. Opinii prawnej dokładnie radny nie przeanalizował, jest tam jedno zastrzeżenie, że nie chodzi o prawo pierwokupu, ale pierwszeństwo do wykupienia mieszkań prze z osoby, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu. W związku z tym nie ma powodu, aby robić prezenty czy za pół ceny sprzedawać lokale ze stratą dla budżetu powiatu. Starosta, Wicestarosta i jeden członek zarządu prowadzą działalność w zakresie gospodarstw rolnych i firmy, i zapewne żaden z panów nie odsprzeda swojego kombajnu za pół ceny. Czy produkty rolne w gospodarstwie sprzedajecie za pół ceny? Jacek Krasny członek zarządu, który prowadzi działalność gospodarczą swoje towary sprzedaje po cenie rynkowej a nie udziela bonifikaty klientom w wysokości 50%,  jeżeli przekonacie Państwo, ze w korzyścią dla waszego interesu sprzedajecie produkty za pół ceny to radny przekona się, ze to jest główna zasada działalności gospodarczej i czerpania zysków z własnego mienia. Radny uważa, ze to nie jest w porządku. Radny, aby wykazać, ze tez jest obywatelem równym jak wszyscy pozostali i ma równe prawa, złożył do zarządu wniosek o wynajem mieszkania będącego własnością powiatu, bo radny też chciałby za pół ceny kupić mieszkanie, dlaczego nie? Radny wie, że powiat dysponuje wolnymi mieszkaniami. Czy są jakieś zasady, czy jakaś uchwała rady powiatu określająca, ze temu wolno wynająć a innemu nie wolno wynająć mieszkania będącego własnością powiatu? Nie twórzmy prawa i nie traktujmy obywateli jako równych i równiejszych. Zdaniem radnego założenie, że jak taniej sprzedamy to na tym zarobimy jest błędne i nie powinno być i nie powinno mieć miejsca, jeżeli mówi się o racjonalnym gospodarowaniu mieniem.
Radny Ryszard Basa zrozumiał, ze ma zostać stara uchwała?
Przewodniczący obrad Jan Bartecki zgodził się z przedmówcą, taka jest propozycja zarządu. Radny J.Szczotka złożył do projektu uchwały poprawki, które zostaną przegłosowane przez Radę.
Radny J.Szczotka złożył poprawki z pełnym uzasadnieniem, co spełnia wymogi formalne.
Radnego Ryszarda Basa nie interesują nazwiska i nie pozwoliłby sobie i nie głosowałby gdyby ta uchwała, jeżeli jest pod konkretne mieszkanie. Jest 9 mieszkań jak mówiono i ta uchwała jest pod te mieszkania i radny proponuje poprawki pod te mieszkania lub pod własne, które chce nabyć. Bo jeżeli głosujemy nad uchwałą Rady to głosujemy dla wszystkich na przyszłość, nie na dziś jutro. Czy to, co było, było dobrze czy źle i jak teraz przyjmiemy poprawki to uchwała będzie dobra? bo była zła? Radny nie chciałby słyszeć, ze to uchwały pod konkretne nazwiska pod konkretne mieszkania i nasze zobowiązania i wiadomości. Wszyscy dostęp do mieszkań powinni mieć równy, jeżeli będziemy sprzedawać to równo.
Radny Krzysztof Mleczko w związku z tym, ze zgłoszono poprawki, jest uchwala i opinia złożył formalny wniosek o przegłosowanie poprawek i uchwały.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przed głosowaniem wyjaśnił, że uchwała z 2000r. istnieje i na podstawie tej uchwały zostało mienie sprzedawane, dlatego że był a przygotowana uchwał o sprzedaży mieszkań w Strzelnie i radny miał obiekcje w związku z powyższym zarząd przygotował po wnikliwej analizie projekt uchwały, ponieważ chcemy być fair wobec radnych. Apel był taki, aby uchwał obowiązująca został i toczyło się wszystko jak do tej pory, dziś zostaną przegłosowane poprawki przygotowane poprawki na wniosek radnego.
Radny J.Szczotka stwierdził, że radni otrzymali projekt, który zmieniał zasady sprzedaży mieszkań i do tego projektu, który miał być przegłosowany zgłosił swoje poprawki, jest to uchwała tzw. „uchwała matka”, która reguluje zasady sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu i w związku z tym uchwała matka nie mówi, ze będą te czy inne mieszkania tylko reguluje zasady. Radny stwierdzi, ze każdy mieszkaniec powiatu powinien mieć takie samo prawo nabycia mieszkań o ile inne ustawy nie dają mu pierwszeństwa a te ustawy mówią ze, jeżeli ktoś ma tytuł prawny do innego lokalu można najem rozwiązać i takie mieszkanie można sprzedać w przetargu otwartym publicznym i wtedy, kto wylicytuje większą cenę ten kupuje i jest to z korzyścią dla budżetu powiatu i daje równe prawo wszystkim obywatelom i w związku z tym, ze zostały złożone wnioski na sprzedaż to radny może potraktować uchwałę matkę, ze jest ona przygotowana pod konkretne mieszkania w związku z tym, ze taka uchwała ma być przegłosowana, radny przyznał że zrobił wybieg, chwyt i złożył wniosek o najem mieszkania do Zarządu Powiatu, które jest własnością powiatu. Skoro ktoś ma prawo to radny jako obywatel powiatu tez je ma skoro mieszkania są wolne. Chce pokazać ze, kiedy umowa zostanie podpisana na czas nieoznaczony, bo nie ma zasad –uchwały, która reguluje zasady wynajmu mieszkań będzie miał prawo do wykupu mieszkania za pół ceny, ale radny nie godzi się na to jako obywatel, bo chce przystąpić do przetargu na zasadach ogólnych, do przetargu publicznego jako obywatel, który nie posiada tytułu prawnego do innego mieszkania. Radny chciał pokazać, że nie można obywateli powiatu dzielić na dwie kategorie, ze temu, co ma mieszkanie należy sprzedać drugie za pół, ceny lub trzecie a ten, który nie ma ogólne nie ma nawet możliwości przystąpienia do przetargu, aby takie mieszkanie zakupić. Radny wspominał, ze z terenu powiatu mogileńskiego są sieroty, przebywające w domu dziecka, które się usamodzielniają, czy nie można ich zabezpieczyć.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze w powiece jest takie mieszkanie chronione gdzie są przyjmowane takie osoby i to od kilku lat
Radny J.Szczotka zapytał ile takich mieszkań jest?
Przewodniczący obrad Jan Bartecki stwierdził, że radni odchodzą od tematu i jeżeli chodzi o wniosek radnego w sprawie zapewnienia mieszkania to zadania własne gminy a nie starostwa powiatowego w Mogilnie. Rada rozmawia nad ewentualnym zbyciem lokali mieszkalnych, które są zasiedlone, w których są zameldowani mieszkańcy i radny wybiega poza temat. W związku z tym zaproponował zakończyć dyskusję i poddać wniosek radnego K.Mleczko pod głosowanie.
Radny Jerzy Szczotka uważa, że nie można tak z biegu, bo ktoś wstał i złożył wniosek zamknąć dyskusję. Równie dobrze można było zgłosić wniosek, aby wyprowadzić radnego.
Przewodniczący obrad Jan Bartecki uważa, ze radny wybiegł poza temat i w chwili obecnej chce wpłynąć na Radę Powiatu na Starostwo aby dało mu mieszkanie. Rada Powiatu czy Starostwo Powiatowe ma w zadaniach własnych szukania Panu mieszkania, czy lokalu mieszkalnego? -zapytał.
Radny Jerzy Szczotka stwierdził, ze przewodniczący obrad posuwa się do insynuacji
Przewodniczący obrad Jan Bartecki wyjaśnił, że to tylko stwierdzenie wniosku, który złożył radny.
Radny Jerzy Szczotka złożył wniosek i uzasadnił, dlaczego. Jeżeli do Przewodniczącego to nie dociera to nie ma wpływu na zmianę toku myślenia, ale radny złożył ten wniosek tylko, dlatego aby pokazać, że ma takie samo prawo jak inny obywatel. Rady wie, jakie zadania ma gmina i wie gdzie ma się ubiegać o mieszkanie. Poprosił, aby nie insynuować, ze radny chce jakieś prywatne interesy załatwiać. Radny odniósł się do uchwały, która reguluje zasady sprzedaży mieszkań a nie do uchwały o przyznaniu radnemu mieszkania. To, co mówi przewodniczący jest bez sensu, proszę mi więcej nie imputować rzeczy, o których radny nawet nie pomyślał.
Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, ze pierwszeństwo, o którym mowa i które z punktu widzenia radnego jest pewną nierównością praw i obowiązków wynika z ustawy. Ustawodawca tak uregulował kwestię tych osób, które są najemcami lokali wchodzących w skład zasobu powiatowego, one mają pierwszeństwo przed innymi w sytuacji, kiedy właściciel tej nieruchomości gdzie znajdują się te lokale zamierza je zbyć. W związku, z czym krąg osób uprzywilejowanych ustawodawca wymienił i można się oburzać lub nie i takie jest prawo i właściciel prawa musi przestrzegać, bo wówczas narazi się na zarzut bezprawnego działania. Sytuacja radnego można określić, ze jest nieuprzywilejowana w stosunku do osób, o których mowa. Ponad to ustawodawca nie zawiera żadnych innych ograniczeń a jednocześnie nie daje możliwości wprowadzenia ograniczeń właścicielowi, trzeba zgodnie postępować z tym jak ustawa mówi. A ustawa wyraźnie określa warunki i pod takimi warunkami może nastąpić zbycie tego lokalu.
Radny J.Szczotka zabrał głos w spawie opinii prawnej J.Prilla i odczytał jej fragmenty.
Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, że przytoczone zapisy - zbywanie najemcom lokali, eliminują przetarg. Nie można wprowadzać konkurencji w stosunku do tych najemców. Bonifikata wynika z czegoś innego i może być wprowadzona lub nie.
Radny Tadeusz Szymański wyjaśnił, ze Starosta zgłosił w imieniu zarządu wniosek najdalej idący w sprawie odrzucenia poprawek i w związku z tym należy przegłosować wniosek zarządu a jak nie zostanie odrzucony ewentualnie wszystkie proponowane zmiany.
Przewodniczący obrad Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poprawki radnego J.Szczotka.
Radny J.Szczotka stwierdził, ze projekt uchwały wyszedł od zarządu w związku z sugestiami komisji a radny do tego projektu zgłosił poprawki. Zarząd proponuje nową uchwałę.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze Zarząd na wniosek radnego przygotował projekt uchwały.
Radny J.Szczotka stwierdził, ze projekt uchwały zmienia uchwałę z 2000r.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, ze Zarząd Powiatu na wniosek radnego i klubu „Piast” przygotował projekt uchwały, co starosta już zaznaczał. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, ze uchwała obowiązująca jest dobrą uchwałą i na jej podstawie sprzedano już inne mieszkania i teraz niesprawiedliwe społecznie byłoby zmieniać to na samym końcu i w związku z tym zarząd proponuje zostawić starą. Teraz należy głosować wszystko po kolei i będzie wiadomo czy Rada jest za czy przeciw. Starosta jako radny zaproponował przegłosować odczytane poprawki przez przewodniczącego oraz projekt uchwały.
Adwokat Wojciech Mańkowski zaproponował zagłosować najpierw nad poprawkami radnego a kolejno w zależności od tego czy zostaną przyjęte należy przeprowadzić głosowanie nad projektem uchwały z poprawkami bądź bez poprawek.
W związku z powyższym Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie poprawki radnego J.Szczotka.
W wyniku głosowania 2 głosami za 11 przeciw i przy 1 wstrzymującym poprawki zostały odrzucone.
W związku z powyższym Przewodniczący Obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe pod głosowanie.
W wyniku głosowania 1 głosami za, 10 przeciw i przy 3 wstrzymujących uchwała została odrzucona.

Ad.20
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny pytań i uwag nie było.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.21
Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak odniósł się do kwestii przyjmowania uchwały odnośnie zbycia lokali. Skierował swoje słowa do radnego Szczotka. To, co radny zrobił, ta prowokacja czy wybieg jak sam nazwał to jest albo niepoważne traktowanie instytucji powiatu albo to jest prywata. Wicestarosta nie wnika, która to z dwóch rzeczy. Radny zapytał czy wicestarosta sprzedałby coś za pół ceny i powiedział również, że rada ma gest żeby komuś za 1 ceny. To jest wg. Wicestarosty sugerowanie działań nieracjonalnych albo czegoś, co wicestaroście kojarzy się z korupcją. W biznesie jest taka instytucja jak promocji, sprzedaż, są różnego rodzaju takie instrumenty i absolutnie z takiego powodu nieczynni się zarzutu czynienia na szkodę swojej własnej firmy komuś, kto coś takiego rozbił. Jeżeli Wicestaroście opłaci się to wówczas nie sprzeda za pół ceny a nawet odda za darmo, jeżeli to z jakiś powodów będzie się opłaciło. Wicestarosta tak głosował, ponieważ jest to z korzyścią dla powiatu i budżetu powiatu.
Radny J.Szczotka wyjaśnił, że czasami trzeba uciekać się do niekonwencjonalnych sposobów aby pokazać jak to określił Wicestarosta nieracjonalność postępowania pewnych grup ludzi to jest taki przypadek. Człowiek, który prowadził mały zakładzik i odpady mu zalegały i on faktycznie je oddawał za darmo, bo koszty wywózki były większe i ludzie sobie to brali, radny zna taki przypadek. Radny pytał o towar pożądany na rynku, przy głodzie mieszkań, jaki jest w Polsce Wicestarosta twierdzi, że to jest nieracjonalne postępowanie sugerując, ze radny ucieka do metod prowokacji, ale jak ma ludziom otworzyć oczy na to, że cudze to się rozdaje lekka ręką za pół ceny a o swoje się dba. Radny zadał proste pytanie czy za pół ceny Wicestarosta sprzedałby kombajn prowadząc gospodarstwo rolne. Radny nie pyta o odpady, ale o kombajn, podstawowe narzędzie. Wicestarosta się do tego nie odniósł. Myli pojęcia, co to jest towar deficytowy z tym, co jest odpadem. I poprosił zachować racjonalność przy podejmowaniu decyzji, kiedy mówi się o dobrze budżetu, czyli dbaniu o zasoby powiatu. To Wicestarosta z trybuny krzyczał że nade wszystko musi dbać o mienie powiatu. Radny nie będzie oceniał tego czy to dbałość o mienie powiatu to rozdawanie za pół ceny. Proszę nie imputować nierozsądnych pańskim zdaniem mojego postępowania. Jeżeli coś się sprzedaje to tylko raz, bo drugi się tego nie da sprzedać, może to zrobić ten, co nabył, może powstać rynek wtórny, bo jeżeli ma zaspokojone potrzebny mieszkaniowe to z czasem sprzeda to po cenach rynkowych. Czy będzie Pan dochodził wtedy, po jakich cenach zostało to sprzedane? Nie, bo to nie Pański interes. Pan wykazał rzeczywiście rzetelną, gospodarską troskę o minie powiatu.
Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdzi, że ma sensu dalej ciągnąć tego jałowego sporu. Tak naprawdę sądzi, ze należy spierać się o ocenę skutków podjętych decyzji a zarzucamy sobie niewłaściwe intencje. Co do intencji jesteśmy zgodni inaczej tylko oceniamy skutki. Radny próbuje przerzucić dyskusję na stronę intencji.
Radny Jacek Kraśny sprostował słowa radnego Szczotka twierdząc, że od ponad czterech lat nie prowadzi działalności gospodarczej. Wcześniej prowadził i może kiedyś jeszcze będzie i aby się na ten temat wypowiadać należy działalności prowadzić. Radny Szczotka, który nie prowadził działalności gospodarczej nie rozumie wielu spraw prowadzenia small busines. Radny wielokrotnie pomagał ludziom i obniżał cenę, jeżeli była taka potrzeba. Trzeba być na tym miejscu, aby się wypowiadać. Radny zagłosował i uważa, ze zrobił dobrze. Za jakiś czas okaże się czy właściwie sprzedano mieszkania. Gdyby radny nabył mieszkanie w gminie też po trzech minutach może je wykupić i tak samo tutaj, jednak sprzedać można dopiero po pięciu latach. Radny sprzedawał mieszkania w gminie gdzie był problem z mieszkaniem za 3 tys.zł. + 1tys. podział +600zł u notariusza i robi się razem 4600zł. I to małe mieszkanie. W tym budynku mieszkają osoby, które nie mają wiele pieniędzy, budynek jest stary. Radny zastanawia się czy te wypowiedzi nie są pod prasę.
Radny Krzysztof Szarzyński złożył wniosek w sprawie opracowania kompleksowego planu uzdrowieni służby zdrowia w powiecie mogileńskim. Radny uważa to za priorytet. Ponieważ dziś samorząd gminny nie może wchodzić w działania Powiatowe musi wiedzieć, na jakich zasadach i jak mieszkańcy będą leczeni.
Radny J.Szczotka zwrócił radnemu Kraśnemu uwagę. Zupełnie mówił rzeczy oderwane od rzeczywistości, bo jeżeli posiada się tytuł prawny do lokalu nie dostanę lokalu w gminie i nie będę mógł go kupić za 3 czy 10% i to, co radny mówi jest pod prasę, media, aby pokazać, ze radny mówi od rzeczy. Jeżeli zdaje sobie sprawę z tego to, jeżeli ktoś dostał przydział lokalu z gminy a nabył tytuł prawny do innego lokalu to gmina mu wypowie umowę najmu i nie będzie miał prawa wykupić tego lokalu, a dlaczego tego mechanizmu nie zastosowano w powiecie. Samorząd różni się tym, że jeden do drugiego ma większy gest.
Radny Krzysztof Gołaszewski poprosił o przerwanie dyskusji i powrócenie do dalszych punktów porządku obrad, uchwał została przegłosowana.

Ad.22
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.23
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.24
Wolne głosy i sprawy różne nie było.

Ad.25
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.00

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-05-17 11:08:14
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-05-17 11:14:08
Ostatnia zmiana:2007-05-17 11:14:08
Ilość wyświetleń:1227

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij