Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 07/07

PROTOKÓŁ Nr 7/07
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 23 marca 2007 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Jerzy  Szczotka .
W posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Stwierdzenie  kworum.
4.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2007
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
  Niepełnosprawności.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za    2006r.
8.Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
9.Omówienie  projektu  uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2007r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których   organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
10.Omówienie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu  Mogileńskiego na rok 2007.
11.Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnemu Powiatu:
   a) Tadeuszowi  Szymańskiemu
   b) Mirosławowi  Leszczyńskiemu
   c) Robertowi  Musidłowskiemu.
12.Omówienie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali 
   mieszkalnych wchodzących w  skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
13.Omówienie  projektu  uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Statutu
   Powiatu Mogileńskiego.
14.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Zarządu
   Powiatu w Mogilnie do przeprowadzenia negocjacji warunków nabycia      nieruchomości przy ul. Kościuszki  16  w Mogilnie.
15.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący  stwierdził  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Ad. 4
Komisja   informację  o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocenę stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym  postanowiła, że  omówi  na  sesji   ze  względu  na  nieobecność z  powodu  choroby   Dyrektor  Zarządu  Dróg  z  powodu  choroby. 
Członek  Komisji  Mirosław  Leszczyński  powiedział, że  należy  zająć  się  niefunkcjonalnym  rozwiązaniem  przystanku  na  drodze  w  Bystrzycy,  poinformował,  także  że  zostały  uruchomione  służby  do  zwiezienia  worków  ze  śmieciami  z  dróg  powiatowych. 
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  na pewno  się  tym  zajmie  Zarząd  Dróg  Powiatowych.
Ad. 5 i 7
Przewodniczący  poprosił Kierownik Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie  Marię  Konkiewicz   o przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2007.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  powiedziała, że  PCPR  realizuje  zadania  pomocy  społecznej własne i  zakresu  administracji  rządowej. Pomaga  w usamodzielnieniu  się  wychowanków  Domów  Dziecka, pokrywa  częściowo  koszty  utrzymania  dzieci  w  rodzinach  zastępczych,  przygotowuje  i szkoli   rodziny,  które  chcą  pełnić funkcje  rodzin  zastępczych,  pokrywa  częściowo koszty  w  utrzymaniu mieszkania  chronionego. Dofinansowuje  zobowiązania  Warsztatów  Terapii Zajęciowej,  szkolenia  osób  niepełnosprawnych, turnusy  rehabilitacyjne, sprzętu  rehabilitacyjnego, przedmiotów  ortopedycznych  oraz  likwidacji  barier  architektonicznych.
Kierownik Maria  Konkiewicz  w  zastępstwie,   omówiła  sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej  w Strzelnie za    2006r. Ośrodek  świadczy  usługi  i  udziela  wsparcia osobom, rodzinom  w  sytuacjach  kryzysowych, a także  udziela konsultacji  pedagogicznej, psychologicznej i  terapeutycznej.
Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał,  czy  nie  można  by  zająć  się  rehabilitacją osób  sparaliżowanych np.  w  sali  sportowej w  Strzelnie  wygospodarować  pomieszczenie  na  taką  rehabilitację?
Kierownik  Maria  Konkiewicz , można  by  to  rozważyć, ale  tym  musiała  by  się  zająć  gmina  ponieważ to  na  jej  terenie.
Komisja  nie  opiniowała  sprawozdania  PCPR.

Ad. 6
Przewodnicząca   Magdalena  Jańczak – Konopa  przedstawiła  sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności. Na  podstawie  powołania w skład  Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o Niepełnosprawności  uprawnienia  posiada    11 lekarzy  oraz  7  specjalistów. W  2006 roku  złożono 1009 wniosków  dla  osób  dorosłych  i  354 dla  osób  poniżej  16 -  roku  życia. Ogółem  wydano  1151 orzeczeń  o  niepełnosprawności.  Zespół  wydał  301  legitymacji  oraz  116  kart  parkingowych.
Komisja  nie  opiniowała  sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.

Ad. 8
Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.Poinformowała  jednocześnie,  że  nastąpiły zmiany  zapisu  w  uchwale dopisano  § 5 limity  zobowiązań. 
Komisja  nie  opiniowała  projektu  uchwały.

Ad. 9
Naczelnik Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka omówił  projekt  uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2007r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których   organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Członek  Komisji  Jan  Szarek zapytał, dlaczego  tak nieczytelne  jest uzasadnienie  do  uchwały, czy  nie  można  prościej ?
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  takie  jest  rozporządzenie  na  które  należy  się  powołać.
Komisja  nie  opiniowała  projektu  uchwały.

Ad. 10
Przewodniczący  powiedział, że  Komisja  nie  będzie  omawiała  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu  Mogileńskiego na rok 2007, ponieważ  nie  przybył  Dyrektor  Domu Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach, dlatego  z  uwagami  i  pytaniami  należy  zwrócić    się  na  sesji. 
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że  wpisano  nasz  DPS w Siemionkach  do  RPO  standaryzacji ,  na  osiągnięcie  standaryzacji  mamy  2 lata.

Ad. 11
Przewodniczący przedstawił   projekt  uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnemu Powiatu:
      a) Tadeuszowi  Szymańskiemu
      b) Mirosławowi  Leszczyńskiemu
      c) Robertowi  Musidłowskiemu.
Jednocześnie   zapytał,  czy  będzie  to  dla  radnych  korzystne, czy nie?
Członek  Komisji  Mirosław  Leszczyński , odpowiedział,  że  nie  otrzymał  żadnej  propozycji  i  nikt  z  nim  nie  rozmawiał.
Członek  Komisji  Jan  Bartecki,  powiedział, że  stwierdzenie  ogólne  jest   takie -  bezwartościowe, odpowiedź  Rady  powinna  być  jedna  -  odmowa na   pismo  Burmistrza, ja  tak  będę  głosował.
Przewodniczący  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  prawo jest  po  stronie  radnych.
Członek  Komisji Jan  Szarek  powiedział, że  może  nas  różnić  sytuacja  polityczna,  ale  nie  możemy  się  w  żaden  sposób  krzywdzić  bo  jesteśmy  jedną  Radą.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  oczytał  komentarz  ustawy  w  tej  sprawie.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak,  powiedział, ze  Rada  jest  obowiązana  odmówić  zwolnienie,  wypowiedzenie  pracy radnemu.
Członek  Komisji  Jacek  Kraśny dodał,  że   eliminuje  się  zwolnienie.
Komisja  stwierdziła,  że  głosowanie  nad  każdym  z  projektów  odbędzie  się  na  sesji. 

 

Ad. 12
Przewodniczący  wrócił  do  poprawek  które  proponował  do   projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w  skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.  Powiedział,  że  proponował,  aby  zatrzymać  jedno  mieszkanie  w  bloku  przeznaczonym  do  sprzedaży  lokali  po  to  by  mogło  być  np. przeznaczone  na  mieszkanie  chronione.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak ,  odpowiedział  że  to  nie  tak  że  kogoś kto  będzie  potrzebował  takiej  to  zostawimy  samemu  sobie.
Członek  Komisji Krzysztof  Szarzyński zapytał,  gdzie zbywamy  te  mieszkania , ponieważ  dowiedział,   się  że  zmieniła  się   nazwa  ulicy  Powstania  Wielkopolskiego  na   Klonową?
Starosta  Tomasz Barczak  odpowiedział, że  są  księgi  wieczyste  i tego  należy  się  trzymać.
Komisja  nie  opiniowała  projektu uchwały.

Ad. 13
Przewodniczący  zaproponował  aby  do   projektu  uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Statutu  Powiatu Mogileńskiego  każdy klub oddelegował  swojego  kandydata.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że   Statut powinien  być  poprawiony,  bo  pewne  rzeczy  zostały  wycofane, zmienione  w  ustawie  a  to  nakłada  na   nas  obowiązek  dostosowania  się,  nie  koniecznie  musi  być to  komisja.
Komisja  nad  projektem  będzie  głosowała  na  sesji.

Ad. 14
Przewodniczący  przedstawił  projekt  stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przeprowadzenia negocjacji warunków nabycia  nieruchomości przy ul. Kościuszki  16  w Mogilnie.

Ad. 15
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

         Przewodniczący  Komisji

                Jerzy  Szczotka
Protokołowała:
M. Wilk


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:22:49
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-05-08 15:49:04
Ostatnia zmiana:2007-05-08 15:49:04
Ilość wyświetleń:642

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij