Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 06/07

PROTOKÓŁ Nr 6/07
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 19 lutego 2007 r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Jerzy  Szczotka .
W   posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Stwierdzenie  kworum.
4.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
5.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku
  będącego   własnością Powiatu Mogileńskiego.
6.Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie
  umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności 
  pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia
  innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r.
7.Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2007.
8.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady
  Powiatu w Mogilnie z  dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2007r.
9.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do
  Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
10.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.
11.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego
   rady powiatu,  wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
12.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000  
   Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad  
   zbywania lokali   mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
13.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący  stwierdził  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Ad. 4
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

Ad. 5
Przewodniczący  Jerzy  Szczotka  stwierdził,  że do projektu  uchwały w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku  będącego   własnością Powiatu Mogileńskiego  wkradła  się  pomyłka  pisarska, najlepiej  gdyby  prawnik  swój   wywód  zawarł  w  uzasadnieniu, jednocześnie  zaproponował  realizację  wg  porządku  obrad  sesji.

Ad. 6
Starosta  Tomasz  Barczak  omówił  informacji Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie  umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności   pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia  innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r.,  poinformował  jednocześnie ,  że  są  to  umorzenia,  które  dotyczą  wychowanków    Specjalnego  Ośrodka   Szkolno – Wychowawczego w  Szerzawach,  zgodnie  z  uchwałą  Zarządu.

Ad. 7
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował,  że  do  założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w   roku 2007,  w  pkt. 2  należy  zmienić,  z  „pomoc”  na  współorganizowanie  Targów  Bielice - Rol  2007.
Członek  Komisji Krzysztof  Laskowski  zapytał,  czy  ten  program  różni  się  od  tego  w  poprzedniej  kadencji,  czy  to  pracownicy  Starostwa  odpowiadają  za  wykonanie?
Sekretarz  odpowiedział,  że  pracownicy  różnych  wydziałów  w  zależności  od  potrzeby.
Przewodniczący  pytał,  jak  wygląda  realizacja  punktu  dotyczącego  współpracy  z  gminami?
Sekretarz  powiedział,  że  zbierane  są ostatnio dane   o  wolnych  obiektach   do  zagospodarowania   w  porozumieniu  z  gminami.
Przewodniczący  Jerzy  Szczotka  pytał  dalej,  czy  jest  kalendarz  szkoleń  dotyczący  pkt.4?
Sekretarz  odpowiedział,  że  umieszczamy  na  stronie  BIP- u i  jednocześnie  wysyłamy  materiały.
Przewodniczący  zapytał,  jak  wsparcie  trafia  do  zainteresowanych?
Sekretarz  poprzez  gminy,  ale  zależy  od  zainteresowania  firm.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że muszą   być  to   grupy  15 – osobowe  aby  mogło  odbyć  się  szkolenie. 
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przy  takich  rozwiązaniach  promocja  współpracuje  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy.
Przewodniczący  pytał,  czy  można  powiedzieć  jakie  jest  zapotrzebowanie  na  dane  zawody?
Starosta  powiedział,  że  tym  zajmują  się  doradcy  zawodowi  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy.
Przewodniczący  stwierdził ,  że  poszukiwanie  poprzez  internet  inwestorów   to  trochę  mało  informacji,  należałoby  więcej  podać  danych  naszego  regionu,  na  jakiej  trasie  leży  nasz  powiat,   jakie  posiada  pomieszczenia, obiekty do  zagospodarowania,  miejsca na  inwestycję, potencjał  ludzki , itp.
Sekretarz  odpowiedział,  jeżeli  zgłasza  się  inwestor  to  wie  czego  szuka.
Członek  Komisji  Jacek  Kraśny w  ubiegłym  roku  z  inicjatywy  Starosty  i  Sekretarza  zgłosili  się  inwestorzy  Włosccy,  ale  inni  z  gmin  tego  nie  podjęli,  także  wręcz  odwrotnie  nie  tylko  liczą  się  inwestorzy  ale  przede  wszystkim  dobra  wola.
Przewodniczący  stwierdził,  że  po  to  jest  Zarząd  i  radni  aby  skutecznie  działać i  rozważać.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  są  też  zbiegi  okoliczności,  jak  choćby  ze  sztuczna  nerką,  na pewno  odpowiednie  warunki  i  zgoda  Rady,  teraz  jest  zainteresowanie   energią  odnawialną  tzw.  wiatraki,  ale  to  gminy  decydują,  my  chcemy  w  tym  pomóc.
Członek  Komisji  Jacek  Kraśny musi  nastąpić  przekształcenie  terenów  Agencji  Rolnej  Skarbu  Państwa,  ale  czy  mogą  być  przekształcone  my  nie  wiemy,  samorząd  nie  wie  dlaczego. 
Członek  Komisji  Jan  Szarek  wrócił  do  projektu  dotyczącego  inwentaryzacji  majątku, może  to  sformułowanie  źle  użyte,  może  należało  zrobić  wykaz  powierzchni  użytkowej, nieruchomości ,  pomieszczeń.
Starosta  potwierdził, że  taki  wykaz  wspólnie  z  gminami ,  na pewno  byłby  dobry.
Sekretarz  nawiązał  do  inwentaryzacji,  że  taka  jest  i  musi  być.
Starosta   taki  projekt  otrzymaliśmy  od  „Klubu PIAST”  i  nie  możemy  go  zmieniać, tak    jest  tam  zapisane.
Przewodniczący  Jerzy  Szczotka  w uzasadnieniu   jest  napisane  co  można  zrobić.
Członek  Komisji  Jan  Szarek  zaproponował  aby  się  wstrzymać  z  tym  projektem  i  zastanowić  się  jak  to  zrobić.
Przewodniczący  zapytał,  czy  nie  można  by  podłączyć  się  do  przedsiębiorców  polskich  jeśli  chodzi  o  rozwój  przedsiębiorczości, nawet  gdy by  trzeba  zapłacić?
Sekretarz  odpowiedział,  że  każdy  powiat  otrzymał  program  i  my  jesteśmy  zobowiązani  to  uzupełniać.
Członek  Komisji  Jacek  Kraśny  stwierdził,  że   Przewodniczącemu  chodzi  o  to  czy  nie  można  by  z  tą  bazą  podłączyć  się  do  przedsiębiorców  polskich.
Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał,  czy  osoby  niepełnosprawne,  które  chcą  otworzyć  własny  biznes  maja  wsparcie  ze  strony powiatu?
Sekretarz  odpowiedział,  że  poprzez  Powiatowy  Urząd  Pracy,  dofinansowanie  do  stanowiska  pracy,  może  też  liczyć  na  środki  z  PFRON   i  PCPR.

Ad. 8
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  omówiła  projekt uchwały   w  sprawie   zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2007r.. Projekt  dotyczy  zwiększenia  planu  dochodów, środków  za  dzierżawę  z  CIS – u i refundacja  z  PUP – cy .

Ad. 9 
Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  z  perspektywy  czasu  widzimy   taką  potrzebę, np.   jeśli  chodzi  o  szpitalnictwo,  podejmują  wspólne  stanowisko, reprezentują  powiaty  na  forum.
Komisja  wyraziła  zgodę  aby    proponowanym  delegatem  był   Starosta  Tomasz  Barczak.

Ad. 10 i  11
Przewodniczący  zaproponował  zmiany  do  projektu uchwały  dotyczące  diet, zdjąć  po  100 zł  członkom  Zarządu i po  50  Przewodniczącym  Komisji,  ponieważ  nie  mają  tylu  obowiązków  żeby  być  uhonorowanymi.
Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  czy  podnosiliśmy  wynagrodzenia  Sekretarza, Skarbnika  i  Wicestarosty? – dalej  pytał,  czy  pracownikom  też  coś  podnosimy?
Starosta  Tomasz  Barczak , na razie  nie , wiążą  się  z  tym środki,   ale  otrzymają  po  5% , te  osoby co  pracują  bardziej  efektywnie  to  otrzymają  więcej, natomiast  trzynastki  pracownicy   już otrzymali.
Przewodniczący  zapytał  członków  Komisji ,  czy  jest  zgoda  na  te  propozycję?
Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  stwierdził, że  zbyt  krótko  pracujemy  aby  podnosić  sobie  diety,  tą  podwyżkę  proponuje  za  rok.
Starosta  powiedział, że  jeżeli  będzie  taka  decyzja ,  to   należy  zapewnić  środki.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  nie  będą  to wielkie  oszczędności  jeśli przyjąć    propozycję  Przewodniczącego.

Ad. 12
Przewodniczący  do   projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000  
Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad    zbywania lokali   mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe  złożył   poprawki,  które  odczytał.
Członek  Jacek  Kraśny  powiedział,  że  jeżeli   nie  będą  chcieli  wykupić  tych  mieszkań,  to  Powiat   z  tym  zostanie.
Przewodniczący   powiedział,  a jeżeli  będzie  nabywca  to  zgodnie  z  moimi  poprawkami  zyskamy.
Starosta  był  II projekt  przygotowany  przez  Zarząd,  a  teraz  po  Zarządzie  Pan  mnie  zaskakuje na  Komisji, teraz  muszę  ponownie  zwołać   Zarząd, a  Zarząd  wcześniej   musi  mieć  opinie  Radcy  Prawnego,  cała  procedura  od  nowa.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  stwierdził,  że  niektóre  zapisy  są  rygorystyczne.
Członek  Komisji  Jan  Szarek  może  być  tak,  że  ktoś  na  stałe  zameldowany  jest  u  rodziców , a  mieszka  w  tym  mieszkaniu  czasowo  i  co  wtedy?
Przewodniczący  poinformował  Komisje,  że  złożył  wniosek  o  wynajem  mieszkania,  dlatego  że  jest  takim  samym  obywatelem,  jak  inni  i  jest  zainteresowany  kupnem,  a  poprawki  złożył  dziś,  bo  dopiero  się  zapoznał  z  projektem i  dlatego  złożył  wniosek.
Starosta   odpowiedział,  że  przestrzegamy  prawa  a  ustawy  respektujemy  do  bólu.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   powiedział,  że  nie  wie  jak  do  tego  podejść,  ponieważ  będzie  to  różnie  interpretowane,  na  antypatię  czy  sympatię.
Przewodniczący  jeśli  tak,  to  wycofajmy  to z  obrad  sesji, a  z  Zarządem  określimy  jak  to  rozwiązać.  

Ad. 13   
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

         Przewodniczący  Komisji

                Jerzy  Szczotka
Protokołowała:
M. Wilk

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:22:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 14:26:10
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:14:17
Ilość wyświetleń:581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij