Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 05/07

PROTOKÓŁ Nr5 /07
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 13 lutego 2007 r.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Jerzy Szczotka.
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Komisji, obecnych wg załącznika do protokołu, czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Protokół spisała Anita Barczak.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji  poprosił komisję o zaakceptowanie poprawki programu i wprowadzenie dodatkowo pkt.4 oraz przedstawił następujący porządek obrad:

Porządek  posiedzenia:

1.Powitanie i otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4.Kontynuacja inwentaryzacji mienia Powiatu w jednostkach organizacyjnych. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
5.Informacja pełnomocnika ds./ UE dot. planu pozyskania środków inwestycyjnych pochodzących z UE i innych źródeł spoza budżetu.
6.Ocena rentowności umów na najem i dzierżawę mienia (inne dochody własne) Powiatu w kontekście kosztów utrzymania obiektów, w których usytuowane są najmowane lokale.
7.Omówienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku będącego własnością Powiatu Mogileńskiego.
8.Analiza sytuacji finansowej SPZOZ w Mogilnie i wypracowanie wniosków w sprawie poprawy świadczenia usług medycznych dla ludności.
9.Informacja o kierunkach promocji Powiatu Mogileńskiego.
10.Przedstawienie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały powołującej komisję rewizyjną.
11.Ocena realizacji bieżących dochodów i wydatków budżetowych.
12.Analiza materiałów sesyjnych i opiniowanie projektów uchwał.
13.Wnioski i sprawy różne.
14.Wolne głosy.
15.Zakończenie.

Komisja przyjęła jednogłośnie porządek posiedzenia.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak zaapelował do przewodniczącego komisji o wcześniejsze zawiadamianie o terminie posiedzenia, aby osoby referujące tematy mogły dostosować swój plan dnia.
Przewodniczący komisji J.Szczotka uważa, że są nieprzewidziane zdarzenia, które można skorygować.
Członek komisji Jan Szarek potwierdził słowa przedmówcy, dlatego zaproponował, aby komisja omówiła na spotkaniu wszystkie tematy w stopniu, na jaki pozwala wiedza radnych a resztę należy zrealizować na kolejnym posiedzeniu.
Przewodniczący komisji J.Szczotka zgodził się z przedmówcą i poddał wniosek pod głosowanie.
W wyniku głosowani 8 głosami za i przy jednym przeciwnym wniosek został przyjęty.

Ad. 3
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad. 4
Przewodniczący komisji J.Szczotka poinformował, ze z obrad poprzedniej sesji zdjęto projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, ponieważ budziła wątpliwości, zaaprobowano tekst, ale czy mogła zostać zrealizowana? W wnioskach mówi się o sprzedaży mieszkań służbowych, których sprzedaż reguluje inna ustawa niż wskazana w projekcie uchwały rady.
Wątpliwości budził fakt zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej i czy powiat musi sprzedać lokal po cenach preferencyjnych. Można to sprzedać na zasadach ogólnych – czyli przeprowadzić przetarg, co jest korzystniejsze dla powiatu. Znając potrzeby i głód mieszkaniowy widać szanse na takie rozwiązanie. Naczelnik Wydziału Geodezji. Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informowała przewodniczącego komisji o propozycji zmian uchwały głównej- nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe, w której zaistniała by możliwość poczynienia przedstawionych zmian.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wraz z członkami zarządu postanowili zdjąć projekt uchwały z obrad sesji. Temat ciągnie się od kwietnia roku ubiegłego a została przygotowany na wniosek mieszkańców oraz pozytywnej opinii dyrektora SPZOZ w sprawie sprzedaży.
Zarząd zajął się jeszcze raz sprawą od strony społecznej i prawnej w związku, z czym przygotował nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe. Powiat poniósł już część kosztów dzieląc grunt, kwota jest znacząca, jednak zostanie zwrócona po sprzedaży lokali przez kupującego. W gestii radnych jest wybór, którą uchwałę przyjąć.
Prawnik Jacek Prill wyjaśnił, że najemcy mają pierwszeństwo nabycia bez względu czy mają inne mieszkania i prawo bonifikat przysługuje również wg. Uchwały Rady Powiatu.
Przewodniczący komisji J.Szczotka uważa, że to byłoby ze stratą dla Powiatu Mogileńskiego.
Prawnik Jacek Prill twierdzi, ze to od rady zależy, jakimi kryteriami będzie się kierować.
Przewodniczący komisji J.Szczotka zapytał, jakie są nowe propozycje zmiany uchwały? oraz poprosił naczelnik geodezji o przedstawienie powyższego.
Naczelnik Wydziału Geodezji. Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Kędzierska przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem.
Przewodniczący komisji J.Szczotka nawiązał do ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeżeli ktoś ma tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w danej miejscowości może nie powinna należeć mus się bonifikata. W to miejsce, jeżeli powiat sprzeda lokale, będzie to korzyść.
Członek komisji Jacek Kraśny zwrócił uwagę, że może się okazać, ze nie wszyscy wykupią, ale zawiążą wspólnotę, która będzie dochodzić od właściciela lokalu remontu, dlatego może okazać się, ze Powiatu dołoży a nie zarobi.
Prawnik Jacek Prill potwierdził, że art.11 wspomnianej ustawy wskazuje możliwość wypowiedzenia umowy, ale lokator nie musi lokalu opuścić i nie będzie możliwości sprzedaży, bo nikt nie kupi mieszkania z lokatorem.
Członek komisji Jacek Kraśny zaznaczył, że nie jest łatwo lokatora eksmitować.
Przewodniczący komisji J.Szczotka prosił, aby nie rozmawiać o sprawach, które nie mają miejsca. Stwierdził, że jeżeli ktoś ma tytuł prawny to jest jego dom i można wypowiedzieć mu umowę najmu innego lokalu.
Członek komisji Jacek Kraśny zapytał, co jeśli ktoś odziedziczył dom z lokatorami?
Przewodniczący komisji J.Szczotka uważał, że nie można dać bonifikaty komuś, kto ma już lokal a na podstawie, czego powiat ma płacić za remont?
Członek komisji Jacek Kraśny poinformował o przygotowanym wstępnym kosztorysie koniecznych remontów lokalu. Członek komisji był kiedyś burmistrzem miasta Mogilna, gdzie bonifikaty sięgały 95%  a lokatorzy nie wykupywali mieszkań a nieznany jest status osób zamieszkałych w spornym lokalu w Strzelnie.
Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym szczegółowy wykaz koniecznych remontów do przeprowadzenia w omawianym lokalu min. Wymiana ogrzewania, elewacji itp. W sumie ok.300tys.zł.
Według przewodniczącego komisji J.Szczotka Rada Powiatu przegłosuje uchwałę, jaką będzie chciała. Przewodniczący zwrócił uwagę na aspekt korzystny dla Powiatu Mogileńskiego.
Starosta Mogileński zapytał a co może być niekorzystne dla powiatu? Napracowaliśmy się, aby radni mogli wybrać. Gdyby nie wykonać remontu elewacji to koszt pozostałych opiewa na ok.200tys.zł. Powiat traci na podłączeniu budynku do ciepłowni szpitala a tytułu czynszów wpływa ok. 600zł.  Starosta nie wierzy, ze mieszkańcy mają dobrą sytuację materialną, ponieważ w przeciwnym wypadku nie mieszkaliby tam. Natomiast środki, które trzeba włożyć w remont budynku lepiej byłoby przełożyć na szpital. Zarząd był przeciwny wycofywaniu uchwały i trudno było przekonać członków, jednak zaważył na decyzji sygnał radnego o sprawdzenie aspektów społecznych i zarząd zgodził się.
Członek komisji Mirosław Leszczyński na ostatnim posiedzeniu był przeciwko. Analizując wypowiedzi naczelnika geodezji i prawnika radni mają to, co chcieli – projekt uchwały został przygotowany. Uważa za słuszną decyzje o sprzedaży w związku w wysokimi kosztami remontu. Projekt uchwały jest trafny. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje możliwość sprzedaży zakupionego mieszkania jednak wówczas sprzedający traci uzyskaną bonifikatę. Lokatorzy pracowali w SPZOZ w mieszkania się im należą. Członek komisji twierdzi, ze nie po to je kupują, aby sprzedać i szybko się wzbogacić.
Wicestarosta Przemysław Zowczak twierdził, że w przypadku nie opuszczenia lokalu przez mieszkańców nie będą one miały wartości handlowej. Umowę można wypowiedzieć, ale to nie znaczy, że lokal będzie wolny.
Przewodniczący komisji J.Szczotka poprosił, aby członkowie komisji mówili o realiach.
Członek komisji J.Kraśny uważał, że dyskusja jest niepotrzebna. Zapytał czy mieszkań nie sprzedać lokatorom?
Przewodniczący komisji J.Szczotka nie mówił, aby nie sprzedać, ale należy trzymać się litery prawa. Jeżeli Rada Powiatu zdecyduje, aby oddać za darmo, niech tak będzie.
Prawnik J.Prill wspomniał o dwóch aspektach. Pierwszy to prawo do pierwokupu przez najemcę w trybie bezprzetargowym a bonifikata nie musi być przyznana. Prawo pierwokupu gwarantuje art.34 ustawy.
Przewodniczący komisji J.Szczotka uważał, że art.11 rozstrzyga powyższe.
Prawnik J.Prill stwierdził, że gdyby rozwiązać umowę najmu wówczas przewodniczący będzie miał rację.
Przewodniczący komisji J.Szczotka zaproponował wybrać korzystniejsze, bo jeżeli ktoś ma inny lokal można go eksmitować, ale Rada przegłosuje i nada uchwale ostateczny kształt.

Ad. 5
Agata Matyjasik pełnomocnik starosty ds. UE przedstawiła informację dot. planu pozyskania środków inwestycyjnych. Rozpoczął się nowy okres programowania 2007-2013, który zawrze kilka programów operacyjnych zarządzanych centralnie przez Ministerstwo oraz kilkanaście programów regionalnych przygotowanych przez Wojewodę, które najbardziej interesują Powiat. Przewiduje się przyjęcie programów w ostatecznej wersji dopiero pod koniec bieżącego roku. Nieznane są jeszcze kryteria wybierania inwestycji, nie ma wzorów umów, wniosków, sprawozdań. Jeżeli będą znane dopiero będzie można przygotowywać programy.
Starosta Mogileński Tomasz Barczk poinformował o odbytym spotkaniu z Marszałkiem w powyższej sprawie.
Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził, ze na pieniądze nie można liczyć prędzej niż w IV kwartale roku. Niepokoi fakt braku ustaleń.
Członek komisji J.Kraśny twierdził, ze nie ma, na co liczyć w roku bieżącym. W tym roku mogą jedynie zostać ogłoszone konkursy a po połowie 2008r. jakiekolwiek środki, których nie będzie dużo i trudno będzie je pozyskać.
Członek Komisji M.Leszczyński zaznaczył, że województwo Kujawsko –Pomorskie jeszcze nie złożyło projektów do Brukseli.
Radny K.Szarzyński zapytał czy odbyły się konsultacje i czy określono priorytety, czy służba zdrowia również jest w planach?
A.Matyjasik pełnomocnik starosty potwierdziła ujęcie w planach szpitala. Program ogólny jest w przygotowaniu.

Ad. 6 i 7
Przewodniczący komisji J.Szczotka wyjaśnił, że informacja o rentowności umów na najem i dzierżawę mienia (inne dochody własne) Powiatu w kontekście kosztów utrzymania obiektów, w których usytuowane są najmowane lokale powinna być przekazana radnym. Jest to materiał obszerny i wg. Przewodniczącego należy wyznaczyć termin rozmów.
Wicestarosta Przemysław Zowczak zaproponował przekazać umowy na najem i dzierżawę a kompleksowo opracować rentowność, każdy radny ma prawo do określania rentowności.
Przewodniczący komisji J.Szczotka stwierdził, że mając umowy można oceniać. Klub radnych PIAST przygotował uchwałę na najbliższą sesję.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przypomniał o konieczności zaopiniowania projektu przez prawnika.
Wicestarosta Przemysław Zowczak nie widział uzasadnienia, aby ponosić dodatkowe koszty skoro jest to zawarte w uchwale budżetowej. Zapytał czy ktoś policzył koszty uchwały?
Starosta Tomasz Barczak poinformował, ze takie spisy odbywają się i każdy kierownik jednostki takowe posiada, jednak to wolna wola rady.

Ad. 8
Analiza sytuacji finansowej SPZOZ w Mogilnie i wypracowanie wniosków w sprawie poprawy świadczenia usług medycznych dla ludności.
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił wynik finansowy, który zamyka się dodatnim saldem. Koszty spadły a kontrakty w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły.
Przewodniczący komisji J.Szczotka zapytał ilu lekarzy pierwszego kontaktu przyjmuje w przychodni nr 1? Jakie są potrzeby SPZOZ? Czy można byłoby usprawnić rejestrację (komputerowo)?
Członek komisji Krzysztof Szarzyński zapytał ile jest mieszkań dla służby zdrowia?
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger nie potrafił powiedzieć dokładnie, ale zaznaczył, ze to ilość ułamkowa. Powinien nas interesować dochód. Inne jednostki takiej jak Wylatowo, Gębice tego balastu jeż się pozbyły.
Komisja przerwała obrady do poniedziałku -19 lutego do godsz.14.00.
Przewodniczący podziękował za spotkanie członkom Komisji, a następnie zamknął część posiedzenia.

         Przewodniczący Komisji

                Jerzy Szczotka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:20:00
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 14:50:41
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:13:45
Ilość wyświetleń:840

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij