Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 04/07

PROTOKÓŁ Nr 4/07
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
RADY POWIATU W  MOGILNIE
z dnia 19 stycznia 2007 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Jerzy  Szczotka .
W   posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Stwierdzenie  kworum.
4.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
5.Opiniowanie  projektów  uchwał  na  IV  sesję  Rady  Powiatu.
6.Poprawki  do  projektów  uchwał.
7.Sprawy  różne.
8.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisja  przyjęła  jednogłośnie  porządek  posiedzenia .

Ad. 3
Przewodniczący  stwierdził  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Ad. 4
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

Ad. 5
Przewodniczący  stwierdził,  że  Komisja  trochę   późno  otrzymała  materiały  na  sesję  aby  się  szczegółowo  z  nimi  zapoznać. Następnie  Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów   za  rok  2006.
Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów   Maria  Huszcza  - Winiecka  poinformowała,  że  przepisy  się  nie  zmieniły ,  sprawozdanie  jest  sporządzone  wg  zadań  jakie  wynikają  z  ustawy. Najwięcej  problemów  z  jakimi   się  zgłaszają  konsumenci  to  wadliwość  towarów,  co  roku  jest  ich  coraz  więcej.
Członek  Komisji Jan  Szarek  zapytał, gdzie  urzęduje  Rzecznik  Konsumentów ?
Rzecznik  Maria  Huszcza - Winiecka  odpowiedziała,  że  w  Starostwie  pok. nr 3  w  małym budynku,   zapytał,  jak  się  zmieniły  przepisy  jeśli  chodzi  o  żądanie  roszczeń  z  tytułu  opłat  za  czynsz  ,  czy  rzecznik  może  wystąpić  w  imieniu  lokatorów?
Rzecznik Maria  Huszcza – Winiecka  odpowiedziała ,  że  tylko  wyłącznie na   skargę.
Kolejno  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.( nieobecny  J. Kraśny  -  delegacja  służb. )

Przewodniczący  poprosił  o  omówienie  projektu  uchwały Naczelnik  Wydziału Geodezji, Kartografii  i  Katastru  Aleksandrę  Kędzierską  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  zapytał,  czy  ta  sprzedaż   odbywać  się  będzie  na  podstawie  uchwały?
Naczelnik  Aleksandra  Kędzierska  odpowiedziała, że  na  podstawie   obowiązującej  uchwały,  sprawa  dotyczy 9 - rodzinnego   bloku  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej,  który  znajduje  się  za  szpitalem  w  Strzelnie. Mieszkańcy  tego  bloku  złożyli  wnioski  o  chęć  nabycia   tych  lokali, a  powiat  chce  to  sprzedać,  dlatego  wystąpiliśmy  o  plany zagospodarowania  do  Urzędu    Miasta  w  Strzelnie,  o   opinię  do  Burmistrza  Strzelna,  o  wyłączenie  działki  pod  blokiem  wraz  z  możliwością  dojazdu,   następnie  będzie  ogłoszony  przetarg  na  biegłego  rzeczoznawcę,   na  następną  sesję  może  będziemy    mogli    powiedzieć  jak  będzie  wycena.
Przewodniczący  zapytał,  czy  można  zobaczyć  jak  wyglądają  te   wnioski?
Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  kto  tam  mieszka?
Naczelnik  Aleksandra  Kędzierska  odpowiedziała, że  pracownicy  SP ZOZ ,  jeśli  nie  sprzedamy  to  za  rok,  dwa  czekają  nas  remonty.
Z –ca  przew. Mirosław  Leszczyński  zapytał,  czy jest uchwała ,  która  określa  bonifikaty  majątku  powiatu?
Członek  Komisji  Jan  Bartecki  powiedział,  że  nie  widzi  problemu,  bo  masy  mieszkaniowej  należy się  pozbywać ,  ponieważ  nakłady  w  budżecie  potrzebujemy  na  co  innego.
Członek  Krzysztof  Szarzyński  zapytał,  czy  Dyrektor  SP ZOZ  dysponuje  wolnymi  mieszkaniami  dla  nowo zatrudnianych  lekarzy?
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  powiedział,  że  uzyskali  prawo  nabycia.
Przewodniczący  zapytał,  jakie  są  to  wielkie  mieszkania,  czy   najemcy  mają  uregulowane  potrzeby  mieszkaniowe?
Naczelnik  Aleksandra  Kędzierska są  to  mieszkania  nie  duże  ponad  40 m2, czy  mają  najemcy  uregulowane  potrzeby  mieszkaniowe,  nie  wiem,  czy  my  mamy  prawo  sprawdzać?
Przewodniczący  następnie  pytał ,  czy  jest  sprawdzone  czy  oni  posiadają  mieszkania  z  innych  źródeł.  Moje  stanowisko  jest  takie ,  zdjąć  uchwałę,  uzupełnić  o  oświadczenia  i  wielkość  mieszkań. Na  ostatnią  chwilę  rzuca  się  projekt ,  chciałbym  wiedzieć  czy  najemcy  nie  podnajmują  tych  mieszkań.
Członek  Jan  Szarek  uważa,  że  niech  lokatorzy  napiszą  oświadczenia,  nie  uważa  że  ktoś  jest  hosztaplerem.
Przewodniczący  zapytał,  czy  Komisja  może  uzyskać  takie  oświadczenia,  zgodnie  z  ustawą,  sprawdzimy?
Z  -ca  przew. Mirosław  Leszczyński powiedział,  że  nie  ma  czegoś  takiego ,  że  możemy  im  zabronić  wykupić.
Przewodniczący  powiedział,  że  musi  się  przyjrzeć  uchwale  „matce”.
Naczelnik  Aleksandra  Kędzierska  stwierdziła,  że  w  tym  temacie  wypowie  się  prawnik,  ale  jestem  za  tym  aby  ta  uchwała  poszła  na  sesję.
Przewodniczący  powiedział,  że  chciałby  aby  to  było  zrobione  porządnie.
Z  -ca  przew. Mirosław  Leszczyński  powiedział,  że  jeżeli  ktoś  posiada  tytuł  prawny  do  jednego,  to  nie  ma  bonifikaty  przy  zakupie  drugiego  mieszkania.
Przewodniczący  stwierdził, że  ma  moralne  prawo  tak  sądzić,  ponieważ  różne  piruety  można  wyprawiać, chociażby  na  przykładzie  prawnika  o  przerwaniu  sesji.
Naczelnik  Aleksandra  Kędzierska  odpowiedziała,  że   mamy  umowy  najmu.
Przewodniczący  zaproponował,  aby  dopracować  tak  aby  komisja  mogła  się  zapoznać.
Członek  Komisji  Jan  Szarek   zapytał  ,  czy  miesiąc  coś  znaczy  dla  tej  uchwały?
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka powiedział,  że   za  wykonanie  uchwały  jest  ktoś  odpowiedzialny,  nie  możemy  opóźniać  tego  wnioskodawcom,  nie  możemy  zwodzić.
Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski   powiedział,  pozwólmy   na  ogłoszenie  przetargu  i  działania.
Przewodniczący  stwierdził,  że  nie  możemy  tego  zrobić  bez  uchwały.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka ,  my wywiadów  robić  nie  możemy.
Przewodniczący  przesunięcie  o miesiąc   czasu   nic  nie  da.
 Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka, zapytał   Przewodniczącego  Komisji,  czy  chce  zbadać,  jaka  pełnią  funkcje  w  SP ZOZ  najemcy?
Członek  Komisji  Jan  Szarek  stwierdził, że  na  liście  nabywców  lokali  jedna  osoba  nie  jest  zameldowana  na  stałe.
Przewodniczący  powiedział,  że  na  rynku  występuje  głód  mieszkań,  chyba  że  sprawa  jest  ugadana, należy  zbadać  czy  zameldowanie  jest   na  stałe,  czy  zameldowanie  ma  wpływ  na  wykup  mieszkania.
Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski  zapytał,  co  chcemy  wiedzieć,  czy  są  zameldowani   i  nie  mają  drugiego  mieszkania?
Wniosek :
Przewodniczący  wnioskuje  o  zdjęcie  tego  pkt.  z  obrad  sesji  i  przesunięcie  tego  na  następną .
Następnie  poddał  wniosek  pod  głosowanie :
Za  głosowało  4  członków  Komisji,
Przeciw  2  członków  Komisji . ( nieobecny  w  czasie  głosowania M. Leszczyński)
Przewodniczący  powiedział,  aby  przygotować  wszystkie  ustawy  i  uchwały  związane  z  wykupem  mieszkań  na  poniedziałek,  sporządzić  takie  klarowne prawo.
Członek  Komisji  Jan  Szarek ,  chcemy mieć  klarowną  sytuację.
Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał,  ile  lat  trzeba  zamieszkiwać  aby  wykupić  mieszkanie?
Naczelnik  Aleksandra  Kędzierska  odpowiedziała,  trzeba  mieć  umowę  najmu,  zbyć  mieszkanie  można  po  5  latach,  jeśli  wcześniej  to  należy  zwrócić  bonifikatę,  chyba  że  są  to   osoby najbliższe, córka  , syn.

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poinformował  Komisję,  że  pkt.  dotyczący  sprawozdania  Komisji Rewizyjnej  jest  zdjęty  z  obrad  sesji,  ponieważ  uchwała  powołująca  Komisje  Rewizyjna  została  uchylona  przez  Wojewodę.

Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  członkowie  mają  pytania  do  sprawozdania    z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim  oraz  informacja  z  realizacji  powiatowego   programu  zapobiegania  przestępczości  oraz   ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.
Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał  kto  jest   Komendantem  Policji?
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  odpowiedział,  że Waldemar  Luksteadt.

Przewodniczący  poinformował  Komisje,  że  nie  zdążył    się  zapoznać  ze sprawozdaniem   finansowo -  ekonomiczne   SP ZOZ   za  III kwartały 2006r,  dlatego   pytania  kierować  na  sesji.

Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt  uchwały   w sprawie. zmiany uchwały
Nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Należy  wyłożyć  6  tys. zł na  dokumentację, a  po
sprzedaży  mieszkań  je  odzyskam.  
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały    w sprawie delegowania przez Radę Powiatu
w Mogilnie dwóch radnych do   pracy  w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Jednocześnie  zapytał,  kto  z  członków  Komisji   wyraża  zgodę  na  propozycję  pracy  w  tej  Komisji,  następnie  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Pana  Krzysztofa  Gołaszewskiego. Członek  Komisji   Krzysztofa  Gołaszewskiego   wyraził  zgodę. Następnie  kandydaturę  Krzysztofa  Gołaszewskiego  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1  członek  Komisji,
Nie  głosował  Krzysztof  Gołaszewski.

Przewodniczący  przedstawił  kolejne  projekty w sprawie uchwalenia  planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
Następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.

Kolejny  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na  rok 2007.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.

Przewodniczący przedstawił następny  projekt   uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  zmieniły  się  ustawy w  rolnictwie ,  np. było  zalesianie  gruntów,  którego od  tego  roku nie  ma , dlatego należało  to zmienić,  później  podległość  wydziału,  Wydział  Oświaty,  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu,  podlegał  Wicestaroście,  teraz  Staroście, następnie  dopisano  do  Działu Promocji  i Rozwoju  Gospodarczego  współorganizowanie  imprez  z  Wydziałem  Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  i  odwrotnie, zmiany  także  dotyczą  spraw  obywatelskich ,  wcześniej  u  nas  składano  wnioski  o  zmianę  nazwiska,  teraz  nie.  
Członek Komisji  Jan  Szarek zapytał, jaki  powód  zmian  jeśli  chodzi  o  zmiany  podległości?
Przewodniczący  stwierdził,  że  Wicestarosta  teraz  będzie  pełnił  rolę  nadnaczelnika.
Następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji. ( opuścił  posiedzenie  J. Bartecki )

Przewodniczący przedstawił  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki   Zdrowotnej   w Mogilnie. Przewodniczący  zapytał,  czy  tak  może  być  że  Dyrektor  sam  siebie    może  kontrolować ,  ponieważ  jest  kierownikiem  Przychodzi  Rejonowej  Nr 1,  czy  należy   to wprowadzić  na  sesję? – to  należy  przegłosować.
Członek  Komisji  Jan  Szarek ,  jeżeli jest  tak  jak  mówi  Przewodniczący,  że  Dyrektor  jest  kierownikiem  Przychodni , to  jest   niezdrowe,  należy te  wątpliwości  wyjaśnić.
Przewodniczący  zapytał, czy  ten  pkt.   ma  być skierowany  pod  obrady  sesji?
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował,  że  organizacje  pozarządowe w  gminach   wybrały  po 2   przedstawicieli  i powołano  powiatowa    radę, która  reprezentuje  wszystkie  organizacje  z  naszego  powiatu,  dlatego  ten    program  współpracy   ta  Rada  opiniowała.


Przewodniczący przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania   polecenia wyjazdu służbowego dla   Przewodniczącego  Rady   Powiatu,  upoważnienie  dla  Wiceprzewodniczącego  Rady  Jana  Barteckiego.

Przewodniczący  powiedział,  że  projekt  tej   uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.  był już  omawiany. Następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Nie  brał  udziału  w  głosowaniu  Jan  Szarek.

Przewodniczący Rady Wiesław  Gałązka  omówił  projekt    uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.  Poinformował  członków  Komisji  o  dotychczasowym  wynagrodzeniu  i  kwocie  podwyżki  brutto  1006 zł , netto  600zł.
Przewodniczący następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Następnie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie. Pan  Przemysław  Zowczak  złożył  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  podanie  o  uczestnictwo  w  pracach   dwóch  Komisji  stałych  Rady  Powiatu.
Komisja  nie  opiniowała  projektu  uchwały.

Ad. 6
Poprawek  do  projektów  uchwał   nie  było.

Ad. 7
Sprawy  różne  -  Przewodniczący powiedział,  że  prawnik  na  I sesji  wprowadził  Radę  w  błąd,  dlatego  klub  „PIAST” złożył wniosek  o  zmianę  obsługi   prawnej,  następnie  poinformował  członków  Komisji,  że  złożył  też  wniosek  o  wygospodarowanie  pomieszczenia  na  dyżury  radnych, kolejno   pytał,  czy projekt,  który  złożył  zostanie  na  sesji  podjęty?
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  odpowiedział, że  Zarząd  podejmie  te  wnioski  i  projekt  na  najbliższym  posiedzeniu.

Ad. 8
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

         Przewodniczący  Komisji

                Jerzy  Szczotka
Protokołowała:
M. Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:13:56
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 14:19:52
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:13:09
Ilość wyświetleń:1141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij