Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 04/07

PROTOKÓŁ Nr 4 /07
KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA RADY POWIATU  W  MOGILNIE
z dnia 19 stycznia 2007r.

Posiedzenie  na  wstępie  poprowadził   Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński,  a  następnie  Przewodniczący  Tadeusz  Szymański.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji wspólnych , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Omówienie  planu  pracy  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia .
4.Omówienie  planu  pracy  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.
5.Opiniowanie  projektów  uchwał  na  IV  sesję  Rady  Powiatu.
6.Sprawy  różne.
7.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia. (nieobecnych  3  członków  Komisji )

Ad. 3
Przewodniczący  Radosław  Trepiński  przedstawił  projekt  planu  pracy  Komisji,  powiedział  że  są  w  nim  sprawy  oczywiste,  które  są  ramowe,  propozycje  Komisji  i   bezpośrednie  poznanie   struktur  powiatu.
Członek Komisji  Dariusz  Kurzawa  zaproponował  aby  w  obchody  Ziemi  Mogileńskiej  włączyć  szkoły ,  gimnazja  i  po  części  Komisję.
Przewodniczący Rady   Wiesław  Gałązka  poinformował  o obchodach  rocznicy  urodzin  i śmierci  Generała  Andersa,  proponował  bym  aby  się  też  wspólnie  z  mieszkańcami  w  to  włączyć.
Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  najbardziej odpowiedni  termin  to  termin  majowy  lub  czerwcowy.
Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  nie  można  by  pozyskać  środków  unijnych  z  programu  Lider ?
Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  Zarząd  może  się  wypowiedzieć  na  temat  pozyskania  środków,  ale    budżet  został  uchwalony   i  nie  możemy  teraz  zaplanować  dodatkowych  środków ,  które  należałoby na pewno  też  wyłożyć.
Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  możemy  o  tym  mówić jak  będziemy  mieli  zaplanowane  środki  w  budżecie.
Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  duże  pieniądze  są  w  tych  programach  na  organizacje   pozarządowe.
Starosta  Tomasz  Barczak  zaproponował  Panu  Jerzemu  Szczotce  aby pozyskaniem  zajęło  się  Stowarzyszenie  „PIAST”.
Członek   Komisji  Jerzy  Szczotka  odpowiedział,  że  nie  są  ukonstytuowani.
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  Komisja  może  to  przyjąć,  ale  czy w  tym  roku  się  uda , to  zobaczymy.
Członek  Komisji Tadeusz  Szymański  zaproponował,  aby w  październiku   zorganizować  wspólny  Dzień  Edukacji  dla  powiatu  i  gmin.
Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  plan  pracy  Komisji  z  naniesionymi  poprawkami.
Kto  jest za  przyjęciem  planu  -  za  głosowało  5  członków  Komisji.

Ad. 4
Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański  przedstawił  projekt  planu  pracy,  jednocześnie  powiedział , że  są  w  nim  ujęte  tematy  obligatoryjne   i  propozycje  Komisji.
Członek  Dariusz  Kurzawa  zaproponował,  aby  członkowie  Komisji  brali  udział  w  zebraniach  wiejskich  i  miejskich,  natomiast  w  październiku  aby  Komisja  nadzorowała  konkurs  o  bezpieczeństwie  np.  zorganizowany  przez  Policję.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  plan  pracy  Komisji. 
Za  głosowało  5 członków  Komisji.

Ad. 5
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poinformował  Komisję,  że  pkt.  dotyczący  sprawozdania  Komisji Rewizyjnej  jest  zdjęty  z  obrad  sesji,  ponieważ  uchwała  powołująca  Komisje  Rewizyjna  została  uchylona  przez  Wojewodę.

Przewodniczący Tadeusz  Szymański   przedstawił   Komisji    sprawozdanie   finansowo -  ekonomiczne   SP ZOZ   za  III kwartały 2006r,  jednocześnie   zapytał  Z -cę  Dyrektora  SP  ZOZ Romana  Olejniczaka,  jakie  jest  zadłużenie  ?
Z  - ca  Dyrektora   Roman  Olejniczak  odpowiedział,  jeżeli  wynik  finansowy   jest  na  plusie  tzn.  że  maleje,  wzrosły  koszty  w  związku  z  remontem  budynku  szpitala  w  Mogilnie.
Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  są  jakieś  przymiarki  do  przekształcenia  SP ZOZ- u  ?
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  wspomniał  na  posiedzeniu  Stowarzyszenia  „Sąsiedzi”  o  udziale  gmin  w  spółce ,  ale  nie  były  to  żadne  konkretne  plany,  tylko  luźna  dyskusja , której    wójtowie   nie  podjęli, dlatego   radni  muszą  się  nad  tym  zastanowić  jak  to  zrobić?
Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  nie  powinna  się  tym  zająć  Komisja  Zdrowia?
Przewodniczący  Radosław  Trepiński  powiedział ,  że  dojdzie  do  takiego  spotkania  wszystkich  Komisji  Zdrowia  z  całego  powiatu  na  temat  SP ZOZ – u.

Następnie prowadzący  posiedzenie  Przewodniczący  Tadeusz  Szymański   poprosił Marię  Huszcza -  Winiecką  o  przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów.
Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów   Maria  Huszcza  - Winiecka  poinformowała,  że nie  zmieniły  się   przepisy,  sprawozdanie  jest  sporządzone  zgodnie  z zadaniami   jakie  wynikają  z  ustawy. Najwięcej  problemów  z  jakimi   zgłaszają   się  konsumenci  to   wadliwość  towarów,  co  roku  jest  ich  coraz  więcej,  tzn. że  praca  Rzecznika społeczności  jest  potrzebna. 
Przewodniczący  sprawozdanie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało    6  członków  Komisji  wspólnych. ( nie  brał  udziału  w  głosowaniu p. Kurzawa, p. Musidłowski)

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały    w sprawie delegowania przez Radę Powiatu
w Mogilnie dwóch radnych do   pracy  w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Jednocześnie  zapytał,  kto  z  członków  Komisji   wyraża  zgodę  na  propozycję  pracy  w  Powiatowej  Komisji?
Przewodniczący   zaproponował  udział  Panu  Trepińskiemu,  który  odmówił   ze  względu  na   ilość  obowiązków służbowych.
Przewodniczący  Radosław  Trepiński  następnie  zaproponował  Pana  Szymańskiego,  który  przyjął   propozycję.
Komisje wspólnie  do  pracy  w Powiatowej Komisji  zaproponowały  jednogłośnie  Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Tadeusza  Szymańskiego.  
 
Przewodniczący Tadeusz  Szymański  przedstawił następny  projekt   uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop, poinformował  członków  Komisji,  że   zmieniły  się  ustawy w  rolnictwie ,  np. było  zalesianie  gruntów,  którego od  tego  roku nie  ma , dlatego należało  to zmienić, następnie   podległość  wydziału,  Wydział  Oświaty,  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu,  podlegał  Wicestaroście,  teraz  Staroście, kolejna zmiana to   dopisano  do  Działu Promocji  i Rozwoju  Gospodarczego  współorganizowanie  imprez  z  Wydziałem  Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  i  odwrotnie, zmiany  także  dotyczą  spraw  obywatelskich ,  wcześniej  u  nas  składano  wnioski  o  wydanie  paszportu, wnioski   o  zmianę  nazwiska,  teraz  nie.  
Komisja  nie  głosowała  nad  projektem  regulaminu.

Przewodniczący  przedstawił  kolejny  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki   Zdrowotnej   w Mogilnie.
Z –ca  Dyrektora  Roman Olejniczak  powiedział,  że  dokonano  ujednolicenia  Statutu  SP ZOZ , ponieważ  ta  zmiana   dotyczy  wprowadzenia  do  Statutu  Poradni Endokrynologicznej, jest   to  z  kolei  trzecia  zmiana  od  uchwalenia  Statutu,  dlatego  należałoby    uchwalić  ujednolicony  Statut  i  tak  też  to  przygotowaliśmy.
Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  tak  może  być  że  Dyrektor  sam  siebie    może  kontrolować ,  ponieważ  jest  kierownikiem  Przychodzi  Rejonowej  Nr 1, jest  to  precedens  łączenia  stanowisk.
Z – ca  Dyrektora  Roman  Olejniczak , poinformował,  że  Kierownikiem  Przychodni  Nr 1  jest  Pani  doktor   Zofia  Liszczyk.
Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  chce  to na  piśmie.
Komisja  nie  głosowała  nad  projektem  Statutu  SP ZOZ.

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował,  że  organizacje  pozarządowe w  gminach   wybrały  po 2   przedstawicieli  i powołano  powiatową    radę, która  reprezentuje  wszystkie  organizacje  z  naszego  powiatu,  dlatego  ten    program  współpracy  opiniowała ta  Rada.
Komisja  nie  głosowała  nad  projektem  uchwały.

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  przedstawił  Komisji  opinię  o  tym  projekcie  wcześniej  obradującej  Komisji  Gospodarki  i  Finansów ,  która  to  odrzuciła  ten  projekt,  ponieważ  uznała,  że  nie  wszystkim  mogą  należeć  się  te  mieszkania  po  takiej  bonifikacie.
Przewodniczący  Radosław  Trepiński  odniósł  się  do  tej opinii  i  stwierdził,  że  jaka  przysługuje  bonifikata , to  mówi  uchwała  „matka”.
Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  powiedział,  że  jeśli  jest  opinia  prawna i  ktoś  się  pod  tym  podpisał,  tzn. że  powinniśmy  to  przyjąć.
Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zaproponował  zdjęcie  tego  punktu  z  programu  sesji.
Następnie  Przewodniczący  wniosek  Pana  Szczotki  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosował  1  członek  Komisji ,
Przeciw  3  członków  Komisji .
(Nie obecny  w  czasie  głosowania p. Gołaszewski)
Wniosek  Pana  Szczotki przez  Komisje  nie  został  przyjęty.
Przewodniczący   Tadeusz  Szymański  wnioskował,  aby  ten  projekt  wszedł  do  programu  sesji.
Przewodniczący  przez  siebie  zgłoszony   wniosek    poddał  pod  głosowanie.
Za  głosował  4  członków  Komisji ,
Przeciw  1  członek  Komisji .
(Nie obecny  w  czasie  głosowania p. Gołaszewski)
Wniosek  Przewodniczącego Szymańskiego   został   przyjęty    przez  Komisję.

Przewodniczący przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania   polecenia wyjazdu służbowego dla   Przewodniczącego  Rady   Powiatu,  upoważnienie  dla  Wiceprzewodniczącego  Rady  Jana  Barteckiego.

Przewodniczący  powiedział,  że  projekt  tej   uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r.  był już  omawiany. Następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji. (Nie obecny  w  czasie  głosowania p. Gołaszewski)
Przewodniczący Rady Wiesław  Gałązka  omówił  projekt    uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.  Poinformował  członków  Komisji  o  dotychczasowym  wynagrodzeniu  i  kwocie  podwyżki  brutto  1006 zł , netto  600zł.
Przewodniczący Komisji  następnie projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólnych.

Ad. 6
W  sprawach  różnych  Komisje  ustaliły  terminy posiedzeń; Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  na  dzień  tygodnia  wtorek godz. 14.00, przed  każdą  sesją, natomiast  Komisja  Edukacji,  Kultury  i  Zdrowia na  poniedziałek, godz. 14.00 . Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  Przewodniczących  Komisji, aby  wspólnie    z  członkami  Komisji  zastanowili  się  nad   zmianami  w  wysokości  diet  dla  radnych, Wiceprzewodniczących Rady,  Przewodniczących  Komisji , członków  Zarządu.

Ad. 7
Przewodniczący  podziękował   zaproszonym  gościom  i  członkom  wspólnych   Komisji  za  spotkanie , a  następnie  zamknął  obrady.

          Przewodniczący  Komisji
         Wspólnych 

            Tadeusz  Szymański


             
Protokołowała:
M. Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 13:28:46
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 13:35:30
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:18:08
Ilość wyświetleń:716

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij