Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 44/06

PROTOKÓŁ Nr 44/06
Z WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU
W MOGILNIE z dnia 21 lutego 2006 r.
w „CARITAS” Warsztatach  Terapii Zajęciowej Radosne Serca”  w  Bielicach


Posiedzenie  prowadził  Wiceprzewodniczący   Rady  Powiatu  Leszek  Nowacki.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie .
2. Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XLV sesję   Rady  Powiatu.  
3. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił  Panią  Kierownik Caritas Warsztatów Terapii Zajęciowej „ Radosne Serca” o  przedstawienie  sprawozdania z  działalności  rehabilitacyjnej i  wykorzystania środków  finansowych  Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Bielicach.
Kierownik Anna Mazurkiewicz  powiedziała ,  że  głównym  celem  Warsztatów  jest rehabilitacja osób  niepełnosprawnych. Caritas Archidiecezji Gnieżnieńskiej  zatrudnia  11 osób, terapeutów, instruktorów zawodu, rehabilitanta, logopedę, pielęgniarkę, księgową. Rehabilitacja  społeczna  i  zawodowa  prowadzona  jest dla  30  osób  z  upośledzeniem  umiarkowanym  i  znacznym, uczestnicy  warsztatów  mają  do  dyspozycji 6 pracowni , salę  rehabilitacyjną , świetlicę. Uczestnicy  są  dowożeni  z  całego  powiatu, chętnych  jest coraz  więcej, ale  na  dzień  dzisiejszy nie  ma  możliwości  przyjęć, dlatego  w  planach przyszłościowych  warsztaty  myślą  otworzyć  kolejne  pracownie, ale  nie  wcześniej jednak  jak  za  2 lata. Uczestnicy warsztatów  muszą  mieć  skończone  16 lat i  mieć  uregulowany  stosunek  obowiązku  szkolnego. Udział  w  warsztatach  jest  bezpłatny  i  finansowany  przez  PFRON, natomiast  uczestnicy  w  ramach  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej otrzymują  kieszonkowe,  które  uczy  ich  zasad  ekonomii. 
Wiceprzewodniczący Rady  Kazimierz  Łaganowski  zapytał, czym  sa  dowożeni  uczestnicy?
Kierownik Anna Mazurkiewicz  , odpowiedziała że  ma  podpisana  umowę  z  PKS-em.
Radna  Janina  Baranowska  zapytała ile  osób mogą  pomieścić  warsztaty ?
Kierownik Anna Mazurkiewicz   obecnie 30 osób, ponieważ  grupy  nie  mogą  więcej  liczyć jak pięć  osób plus  2  terapeutów.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Konkiewicz  powiedziała,  że  zainteresowanie  rodziców  jest  duże, ponieważ  rozeszła  się  opinia , że  są  pozytywne  rezultaty  rehabilitacji  uczestników  i  ich  zadowolenie  z  pobytu  w  warsztatach,  dla   każdego   z  uczestników  jest  przygotowany  indywidualny  program .   
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania  Komendanta Komendy Powiatowej  Policji Zygmunta  Nowaczyka   z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2005 oraz informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2005 roku.
Komendant Zygmunt  Nowaczyk poinformował , że  gdyby się  odnieść  do  statystyki  to  jest  ona  lepsza  od  roku ubiegłego, natomiast  może  jest  mniej  wypadków,  ale  za  to  są  groźniejsze  w  skutkach, ponieważ  z  ofiarami  śmiertelnymi.
Radny  Piotr  Konieczka  zapytał,  jak  wygląda  praca  dzielnicowych,  ponieważ  maja  rozległy  rewir , czy  są  wstanie  być  raz  w  roku   w  danej  dzielnicy, czy  miejscowości?
Komendant Zygmunt  Nowaczyk odpowiedział,  dzielnicowy  ma  znać  ludzi i  ich  problemy.
Radna  Janina  Baranowska  zapytała,  czy społeczeństwo  ufa  Policji?
Komendant Zygmunt  Nowaczyk   z  ankiet  wynika,  że  ufa  40%.

Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił  o  przedstawienie   informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2005r. Dyrektora Jerzego  Krigera   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował, że   SP ZOZ otrzymał  pożyczkę  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego w  kwocie  2,575 ml,  w  III transzach,  I i II transzę  już  otrzymaliśmy, pierwszą  spłaciliśmy zadłużenie wobec pracowników zgodnie  z  porozumieniem, drugą  przeznaczyliśmy  na  składki  ZUS,  natomiast  trzecią  przeznaczymy  na  zobowiązania  wobec  dostawców  do  2004r. Spłata  pożyczki  jest rozłożona  na  10  lat , od  marca  rata  będzie  wynosiła  26 tys.,  po  terminowym  spłaceniu  połowy możemy  ubiegać się o umorzenie 50%.Dyrektor  powiedział, że  pożyczka  została   ujęta  w  sprawozdaniu,  dlatego wynik finansowy  jest  ujemny  o  tę  kwotę,  natomiast  gdyby   odjąć  tę  kwotę,  były  niewielki  wynik  dodatni .
Radny  Piotr  Konieczka  zapytał, czy nie  można   starać  się o  pozyskanie  środków  unijnych ?
Z- ca Dyrektora  Roman Olejniczak  staramy  się,  zleciliśmy  przygotowanie  wniosku  audytowi,  ale  wymogi do  spełnienia   są  często  przekraczające  nasze  możliwości  i    pozyskanie  ich  jest  bardzo  trudne.

Radny  Piotr  Pieszak  zapytał,  czy  kontrakt  obejmuje  spłatę  pożyczki?
Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział,  że  tak, od  kwietnia  br.,  możemy  powiedzieć,  że  kontrakt  jest  większy ,  ale  koszty  też  wzrosły. Podsumowując  powiedział,  że  na  szpitalnictwo  otrzymujemy  za  mało o 2 ml. zł.  
Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  za  IV kwartały  SP ZOZ .
Za  głosowało  15  członków  Komisji  Wspólnych.

Wiceprzewodniczący omówił  projekt  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przedstawienia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział, że  zgodnie  z  ustawą  o rachunkowości  sprawozdanie  finansowe przed  zatwierdzeniem  przez  Radę  Powiatu  zleca się    badaniu  przez  biegłego  rewidenta, a wyboru  dokonuje  się   w  drodze  przetargu,  Komisja  wyłoniła  Biuro Usług  Księgowych „Ewelina” Jadwiga Nawrot  z  Inowrocławia.
Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt uchwały.
Za  głosowało  15  członków   Komisji  Wspólnych  

Wiceprzewodniczący omówił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zmiany  dotyczą  niewielkich  poprawek  w  Statucie  SP ZOZ w Mogilnie.
Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował ,  że  od  stycznia  funkcjonuje  Zakład  Opiekuńczo – Leczniczy   z wydzielonymi   łóżkami apalicznymi i  ma  się  dobrze,  powstaje  już  kolejka na  przyjęcie  do  Zakładu.
Radny  Piotr  Konieczka  zwrócił się  do  Dyrektora  aby podać  informacje  w  prasie  na  jakich zasadach  funkcjonuje  Zakład,  ponieważ  krąży  opinia, że     zakład  jest  prywatny. 
Następnie Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt uchwały.
Za  głosowało  15  członków   Komisji  Wspólnych.

Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił  o  przedstawienie   uchwały w sprawie likwidacji internatu przy Zespole Szkół w Mogilnie  Naczelnika  Wydziału  Oświaty , Wychowania , Kultury , Fizycznej  i  Sportu Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował ,  że  nie  ma  zainteresowania   uczniów  internatem ,  dlatego  zgodnie  z  ustawa  o  systemie  oświaty  należy  podjąć  uchwałę   z  półrocznym  wyprzedzeniem  po  opinii Kuratorium Oświaty.
Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt uchwały.
Za  głosowało  14  członków   Komisji  Wspólnych .(opuścił   posiedzenie Radny P. Konieczka)

Wiceprzewodniczący  poprosił  o  przedstawienie i  omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2006  pracownika Działu  Promocji  i  Rozwoju  Gospodarczego Izabelę  Rogowską.
Izabela Rogowska  powiedziała ,  że podstawowymi  kierunkami  programu  promocji  będzie: wydawanie  i kolportaż  folderów,  płyt  i innych  materiałów  promocyjnych,  utworzenie „Informatora Powiatowego”, organizacja  i  współorganizacja  imprez  kulturalnych  , wystaw, konkursów, udział  w  imprezach targowych, rozbudowa turystyczno-gospodarczej strony  internetowej  Powiatu Mogileńskiego, współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi. 
Wiceprzewodniczący  poddał  pod  głosowanie  założenia  kierunków  promocji  Powiatu  Mogileńskiego na  2006r.
Za  głosowało   14  członków  Komisji  Wspólnych .

Ad. 3
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki podziękował gościom  i  członkom  komisji  za  przybycie , a  następnie  zamknął  posiedzenie.

 

     Wiceprzewodniczący 
         Rady   Powiatu 

         Leszek  Nowacki
Protokołowała : M. Wilk
 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:15:00
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 10:52:48
Ostatnia zmiana:2007-04-11 10:52:48
Ilość wyświetleń:583

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij