Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 55/05

PROTOKÓŁ Nr 55/05
WSPÓLNEGO POSIEDZENIA
KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU
W    MOGILNIE z   dnia   6 grudnia 2005 r.


Posiedzenie   prowadził   Przewodniczący   Komisji Gospodarki    i   Finansów
Piotr Konieczka.
W posiedzeniu   wzięło   udział    14   członków     Komisji , obecnych   wg
załączników do protokołu, czyli kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Omówienie  i  opiniowanie  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2006 r.
3.Zakończenie.

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący Piotr Konieczka poprosił o pytania do projektu budżetu.
Przewodniczący    Komisji    Edukacji, Kultury    i    Zdrowia    Rafał    Giemza
powiedział,   że   nie   ma   zastrzeżeń    do   sfery      merytorycznej   natomiast
nadmienił, że szkoda że nie ma rezerwy budżetowej  na projekty unijne,
zapytał czy istnieje możliwość rezerwacji środków na takie projekty?
Skarbnik   Karina   Kostyra   odpowiedziała ,   że   takie   środki   muszą  mieć
konkretny cel i przeznaczenie , musi być projekt.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,   że  jeśli   będzie    projekt  to   środki
muszą się znaleźć.
Przewodniczący  Rafał   Giemza   zapytał , dla   kogo    przewiduje   się   zakup
nowych komputerów ?
Skarbnik Karina Kostyra powiedziała ,  że  do  działu promocji , kadr, biura
Rady.
Przewodniczący  Rafał  Giemza  pytał  dalej,   co   z   internatem,   czy  będzie
wkładka    samorządowa    w    gazecie    „Pałuki"    i    ile    na    jej    wydanie
przeznaczamy   środków „Pałukom" ?
Starosta    Tomasz    Barczak    odpowiedział,    że     obecnie    trwa    remont
pomieszczeń, ponieważ    w przyszłym roku będzie pobór    w internacie.
Natomiast jeśli dotyczy wkładki to jestem za rezygnacją z jej  wydawania
w „Pałukach".
Skarbnik   Karina Kostyra   odniosła   się   do   kosztów   wydawania   wkładki
samorządowej i powiedziała że rocznie to 22.000 zł.

Przewodniczący   Rafał  Giemza  zapytał, jak wygląda  dostosowanie  Domu
Pomocy Społeczne w Siemionkach do standardów ?
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,   że   każdy   dyrektor jednostki   musi
być  menadżerem , szukać   sponsora , a na  końcu  dopiero  może  liczyć  na
wsparcie i dofinansowanie   Zarządu i Rady .
Przewodniczący   Rafał   Giemza   pytał   dalej   , czy   na   bazie   Specjalnego
Ośrodka   Szkolno    - Wychowawczego     w     Szerzawach   nie   można   by
utworzyć Domu Dziecka?
Naczelnik   Wydziału   Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury   Fizycznej   i
Sportu Andrzej Konieczka   odpowiedział, że ostatnio kładzie się nacisk na
tworzenie     rodzin     zastępczych,  trudno     powiedzieć,     czy       mielibyśmy
wystarczającą ilość podopiecznych.
Radny   Jan   Gwiazda zapytał,   ile   dzieci   z   naszego   terenu   przebywa   w
domach dziecka?
Kierownik    Powiatowego   Centrum   Pomocy   Rodzinie Maria   Konkiewicz
odpowiedziała, że 20 dzieci.
Radny   Kazimierz   Łaganowski   zapytał,   czy   Pan   Maciej   Matuszkiewicz
pracownikiem    PINB -udu   jest pracownikiem    służby    cywilnej,    i    czy
Starostwo   otrzymuje promesę na jego stanowisko?
Skarbnik Karina Kostyra potwierdziła, że Starostwo   otrzymuje promesę.
Radny  Kazimierz   Łaganowskł   zapytał,   co  oznacza  w   projekcie   budżetu
zmniejszenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PUP ?
Skarbnik Karina Kostyra , powiedziała ,  że były  to  osoby  zatrudnione  w
ramach robót publicznych,  a teraz te osoby   będą zatrudnione  i będą od
nich odprowadzane składki.
Radny Kazimierz Łaganowski  zadał kolejne pytanie , dlaczego  w DPS w
Siemionkach zwiększa się ilość pensjonariuszek z pełną odpłatnością?
Skarbnik odpowiedziała, jest to zgodne z nową ustawą.
Radny pytał dal ej, jak wygląda wpływ podatku   z CIT-u i PIT-ów?
Skarbnik  Karina  Kostyra   odpowiedziała,   że   największy   wpływ  jest     w
miesiącu  marcu,   ponieważ  brany jest  wpływ  z  podatku   z  poprzedniego
roku i otrzymujemy go na tej podstawie zaliczkowo, co nie oznacza , że
z końcem roku musimy część z niego zwrócić.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał, jak wygląda rezerwa oświatowa?
Skarbnik powiedział, że rezerwy oświatowej i subwencji nie przeznaczamy
na nic innego, jak tylko na oświatę.
Radny   Kazimierz   Łaganowski   zapytał, ile   pracuje   osób   w   Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Bielicach?
Kierownik Maria Konkiewicz odpowiedziała, że 10 osób i około 30 dzieci.
Radny  Kazimierz  Łaganowski   pytał ,   ile   osób   w   Starostwie   pracuje   w
ramach robót publicznych ?
Starosta   Tomasz   Barczak    odpowiedział , że   obecnie   pracuje   15   osób ,
wśród tych  osób   są tacy   co  wypracowali  zasiłek  dla  bezrobotnych,   ale
należy  zaznaczyć   że   wielu  z  tych  osób  pracuje   bardzo   dobrze   i   mogą
pozostać,    tym    bardziej    że    Powiatowi    przybyło    6    zadań    z   Urzędu
Wojewódzkiego,  tak też jest  w  PUP - ie ,  na  takich   samych  zasadach ,
dlatego na płace zarezerwowaliśmy 7% więcej.
Radny Kazimierz Łaganowski   zaproponował,  aby z działu Rada Powiatu
w paragrafie podróże służbowe zdjąć środki i przeznaczyć np. na nagrody
konkursowe dla młodzieży, w SOSW w Szerzawach ocieplić budynki aby
zmniejszyć koszty ogrzewania.
Starosta   Tomasz   Barczak   powiedział, że   wszystko   zależy   jakie   środki
otrzymamy    na    inwestycje    z    podatków    , chcielibyśmy    też    wesprzeć
inwestycję budowy sali sportowej w Mogilnie, oczywiście ocieplenie mamy
na uwadze.
Radny Kazimierz Łaganowski zaproponował,  aby iść w kierunku budowy
sali   gimnastycznej   przy   ZS w   Mogilnie, na   początek   chociażby   znaleźć
środki na projekt.
Przewodniczący  Wiesław  Gałązka podsumowując  dyskusję  powiedział,  że
dotychczas    na    drogach powiatowych    nie    wiele    robiono,    natomiast w
ostatnim   roku   możemy powiedzieć   że   wykonano   konkretne   inwestycje
drogowe .
Radny Piotr Pieszak zapytał, jakie środki zostaną przeznaczone na SP ZOZ
w Mogilnie?
Skarbnik Karina   Kostyra odpowiedziała, że  150 tyś. , 50 tyś.  dla Zakładu
Opiekuńczo - Leczniczego    w Mogilnie i  100 tyś. dla   Oddziału chirurgii w
Strzelnic .
Przewodnicząca   Komisji   Rewizyjnej    Janina     Baronowska, stwierdziła że
dużo płacimy gazecie „Pałuki", zapytała, czy naszej wkładki samorządowej
nie możemy wydawać z inną gazetą?
Radny Radosław Trepiński odniósł się do ostatnich artykułów w   gazecie
„Pałuki", pozwalamy  na  bierne  obrażanie nas ,  po  prostu  dosyć ,  to jest
obrzydliwe , zachowajmy  honor , Panie   Starosto   nie   bakelizujmy  tego, na
dziś się wstrzymuję ale nie wiem jak będzie dalej.
Przewodniczący   Piotr   Konieczka   powiedział,    żeby   pieniądze    zostawić
budżecie    w   dziale      Rady   Powiatu,   a   najbliższym   Zarządzie     podjąć
decyzję.
Radny     Henryk     Przybysz     zaproponował,   aby     wkładkę     powiatową
przekazywać do gmin.
Radny   Krzysztof   Mleczko   powiedział,   że   doświadczył   oczernienia   na
łamach tej gazety i jest za przegłosowaniem.
Radny Piotr Pieszak powiedział, że był przeciwny wkładce w tej  gazecie
od początku.
Wicestarosta   Przemysław   Zowczak   powiedział,    że    na   temat   wkładki
samorządowej w „Pałukach" są dwie opinie , jedna że mieszkańcy powiatu
czytają bo jest  sport, a  druga  to  polityka, dlatego   społeczeństwo  powiatu
będzie kupowało   gazetę.
Radny  Leszek  Nowacki   odniósł   się  do   wypowiedzi   Radnych,   że   dzięki
wkładce dotarliśmy do społeczeństwa   z informacjami.
Starosta  Tomasz  Barczak  stwierdził,  że  dajemy   się   opluwać    za  własne
pieniądze.
Przewodniczący   Rady   Wiesław    Gałązka   powiedział, że    należy    złożyć
wniosek i go przegłosować.
Radny Kazimierz Łaganowski wrócił do zatrudnienia w Starostwie ,zapytał,
czy nie lepiej wynagrodzić tych co już pracują a nie zatrudniać   nowych.
Starosta Tomasz Barczak odpowiedział, że na pewno nie będzie pracowało
15 osób w ramach robót publicznych.
Wicestarosta   Przemysław   Zowczak   powiedział, że    w    innych starostach
pracownicy zarabiają dużo więcej    mają mniej obowiązków.
Radny Kazimierz Łaganowski złożył wnioski:
I Wniosek:
Przewiduje  się  ilość  zatrudnienia  do  60  osób ,  a  środki  zaplanowane  na
zatrudnienie   nowych   osób   przeznaczyć   na   podwyżki dla   pracowników
Starostwa.
II Wniosek :
Przeznaczyć 20 tyś. na projekt budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół
w Mogilnie   z płac w Starostwie.
III Wniosek:
Z rozdziału Rada Powiatu § podróże służbowe - krajowe dla radnych z kwoty 5000zł zmniejszyć o 3000zł, a kwotę tą przeznaczyć na nagrody w dziale kultura fizyczna.
Przewodniczący Piotr Konieczka poprosił poszczególne Komisje o przegłosowanie wniosków Radnego Kazimierza Łaganowskiego.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia głosowała I wniosek :
Za głosowało l członek Komisji,
Przeciw 3 członków Komisji,
Wstrzymał się l członek Komisji, (nieobecny Radny R. Musidłowski)
Komisja I wniosek odrzuciła.
Komisja głosowała II wniosek
Za głosowało 2 członków Komisji,
Przeciw  nie było ,
Wstrzymało się 3 członków Komisji.

Komisja Gospodarki i Finansów głosowała II wniosek :
Za głosowało l  członek Komisji.
Przeciw nie było ,
Wstrzymało się 5 członków Komisji.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia głosowała III wniosek :
Za głosowało 6 członków Komisji.
Komisja Gospodarki i Finansów głosowała III wniosek :
Za głosowało 5 członków Komisji, Wstrzymało się l członek Komisji.
Starosta   Tomasz   Barczak   powiedział,   że   możemy   się   zastanowić   nad
środkami    na projekt    dokumentacji    na    salę    gimnastyczną   z    rezerwy
tegorocznej.
Członek Krzysztof Mleczko złożył wniosek :
Rozwiązać umowę z gazetą lokalną „Pałuki" dotyczącą wkładki „Informator
Samorządowy"
Przewodniczący Piotr Konieczka poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Krzysztofa Mleczko.
Komisje wspólnie głosowały wniosek:
Za głosowało 10 radnych ,
Wstrzymało się 3 radnych,
Nie głosowało 2 radnych.( Radny P. Pieszak, Wicestarosta P. Zowczak)
Wniosek Radnego Krzysztofa Mleczko został przyjęty.
Następnie Przewodniczący  Piotr  Konieczka przystąpił  do  głosowania  nad
projektem budżetu na 2006r.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia :
Za głosowało 4 członków Komisji,
Wstrzymał się l członek Komisji,
 Przeciw   l członek Komisji.
Komisja Rewizyjna :
Za głosowało 2 członków Komisji.
Wstrzymało się 2 członków Komisji, ( nieobecny K. Dłutkowski)
Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury :
Za głosowało 3 członków Komisji,
Wstrzymało     się     2     członków    Komisji.( nieobecny K.  Dłutkowski,
R.Musidłowski)
Komisja Gospodarki i Finansów :
Za głosowało 4 członków Komisji,
Wstrzymał się l członek Komisji. ( nieobecny radny R. Musidłowski)
Przewodniczący   stwierdził,   że   projekt   budżetu   na   2006 rok   został przyjęty.

Ad. 3
Przewodniczący Piotr Konieczka zakończył   obrady i zamknął posiedzenie.


                                                                      Przewodniczący Komisji Wspólnych
mgr inż. Piotr Konieczka
 Protokołowała : M. Wilk


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 12:46:31
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 10:21:34
Ostatnia zmiana:2007-04-11 10:21:34
Ilość wyświetleń:547

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij