Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 52/05

PROTOKÓŁ  Nr  52/05
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA
RADY   POWIATU  
w   Mogilnie  z  dnia  7 październik   2005 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Omówienie  informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw  w  2005r.
3.Przedstawienie  informacji  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  i  uzyskanych  środkach  na  ich  realizację.
4.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXX/186/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004r.w  sprawie  uchwalenia budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r.
5.Opiniowanie projektu  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  programów  stypendialnych  w  ramach  Zintegrowanego Programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego , działanie   2.2 „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”
  (  zmiana  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Nr XXXVIII/245/05 z  dnia  9  września  2005r. )  
6.Opiniowanie  wniosków  Dyrektorów  szkół   i  placówek  oświatowych  o  nagrodę  Starosty  dla  nauczycieli.
7.Zamknięcie .

Ad.2
Przewodniczący  poprosił o  przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Janinę  Michalak.
Dyrektor  Janina  Michalak  poinformowała ,  że  Zarząd  Dróg  Powiatowych  jest  administratorem  sieci  dróg  o  łącznej  394,3  km  w  tym 10,1  km  miejskich. W naszym  powiecie do  najgorszych  nawierzchni  bitumicznych  należy  zaliczyć  w  sumie  37,950  km  dróg .W  roku  bieżącym  zakończono  przebudowę  drogi  Mogilno  -  Bielice  oraz  drogi  Huta  Palędzka  - Padniewko  przy  udziale  środków  własnych  i  środków  unijnych. W  ramach  zadań  wykonanych  siłami  własnymi  wykonano  przebudowy  chodników  w  Mogilnie  przy  ul.  Kościuszki,  w  Dąbrówce, Wójcinie , w  Gębicach, w  Strzelnie, w  Dąbrowie. Wykonano  także  odtworzenie  rowu, oczyszczono  przepusty.  Dokonano  ścinki  poboczy, wycinki  krzaków, wymieniono  oznakowanie  pionowe,  planuje  się  dalsze  wykonanie  na  sieci    dróg  powiatowych  min. przebudowę  chodnika  w  Markowicach, umocnienie  poboczy,  wymianę  i  uzupełnienie  oznakowania  pionowego, prześwietlenie  koron  drzew, odkrzaczanie  dróg  i  utylizację  gałęzi  własnym
rembakiem. Jeśli  chodzi  o  „Akcję  zima” musimy  dokupić  piasku  i  soli.
Przewodniczący  przy  braku  pytań ,  poddał  pod  głosowanie  informację.
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  do  wiadomości. 

Ad.3 
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  informacji  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  i  uzyskanych  środkach  na  ich  realizację.
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Stanisława  Lenz  powiedział,  że  Powiatowy  Urząd  Pracy  po  raz  drugi  przygotował  wnioski  o  dofinansowanie   aktywnych  działań  na  rynku  pracy, natomiast  tym  razem  jako  samodzielny  projektodawca  w  trybie  konkursowym . W  ramach   projektu  wsparciem  mogą  zostać  objęte  osoby  do  25 roku  życia  - perspektywy  dla  młodzieży i  działanie  drugie  -  przeciwdziałanie  i  zwalczanie  długotrwałego  bezrobocia, osoby  powyżej  25  roku  życia.
Radny  Radosław  Trepiński  zapytał,  ile  sporządzono  ofert  na  takie  konkursy ?
Dyrektor  Stanisław  Lenz  odpowiedział,  że  przygotowano  oferty  na  dwa  konkursy ,  i  zostały  zaopiniowane  pozytywnie.
Pełnomocnik  Starosty ds. UE Agata  Białek  poinformowała  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  w  9  następujących  projektach ;
-„Dach  nad  głową”  -  modernizacja  internatu  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach,
-„ Praktyki  moją  szansą  na  udany  start  na  rynku  pracy”,
-„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
-„Kujawsko-Pomorski system stypendium Szansa dla żaka”
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka  - na odcinku Padniewko –Padniewko”
-„Centrum aktywizacji zawodowej i szkoleń E- learning”
-„Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”
-„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województw Kujawsko – Pomorskiego” rok szkolny 2005/2006
-„Kujawsko –Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka II”.

Radny  Radosław  Trepiński  zapytał  kto  przygotowuje  te  projekty ?
Pełnomocnik  Agata  Białek  przygotowujemy  wspólnie  z  gminami  lub  sami.
Radny  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  czytając  gazety  i  słuchając  różnych  informacji,  widzę   że  mało  przygotowujemy  takich  projektów .
Radny  Kazimierz  Łaganowski  powiedział,  że  należy  mieć  zapewnione  w  budżecie  dodatkowe  środki  na  wkład  własny.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  stwierdził  aby  takie  projekty  przygotowywać  należy  mieć  informację  wcześniej,  a  nie  jak  bywa  2  tygodnie  przed  terminem  złożenia  projektu.
Radny  Henryk  Przybysz  podsumowując  dyskusję  powiedział,  że  mamy  3  radnych  sejmiku  i  powinni  nam  przekazywać  takie  informacje.

Ad. 4
Przewodniczący  poprosił  Główną  Księgową Małgorzatę  Krygier  o  przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej.
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  omówiła  zmiany  w  uchwale  budżetowej ,  które min.  dotyczą  zwiększenia  planu  dochodów ,  które  pochodzą z  opłat  komunikacyjnych  i  zostają  przeznaczone  na  bieżącą działalność  Starostwa.  Środki,  które  pochodzą  z  odsetek  bankowych  zostaną  przekazane  na  zakup  krzeseł  i  stołów   dla  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach .Zwiększono  dotację  celową  na  spłatę  bioanalizatora  dla  SP ZOZ  W  Mogilnie.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 5
Naczelnik Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  programów  stypendialnych  w  ramach  Zintegrowanego Programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego , działanie   2.2 „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”(  zmiana  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Nr XXXVIII/245/05 z  dnia  9  września  2005r. ) 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały. 
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
c.d. posiedzenia  Komisji  w  dniu  10.10. 2005r.

Ad. 6
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  13  wniosków  złożonych  w  Wydziale  Oświaty,  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu    o  nagrody. 
Komisja  rozpatrzyła  wszystkie  wnioski  i  pozytywnie  zaopiniowała  10  z  13  zgłoszonych .

Ad. 7
Przewodniczący  Rafał  Giemza  zakończył   obrady  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                  Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                      mgr   Rafał  Giemza 

Protokołowała :

M. Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 12:15:51
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-03-28 10:24:02
Ostatnia zmiana:2007-04-05 09:13:02
Ilość wyświetleń:585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij